ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Επιστήμη Υπολογιστών

Proslipsis.gr | Αθήνα 24.06.2022, 10:30

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Τρίπολη 22100
Web: https://cs-msc.uop.gr/
Email: cstpms-secr@uop.gr
Τηλ.: 2710 372169 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ 
«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη Υπολογιστών, το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών.

To Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:
1. Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο.
2. Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.
3. Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας. Proslipsis.gr
4. Εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπλήρωσης του γνωστικού υπόβαθρου μέσω επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, αν αυτό έχει κριθεί απαραίτητο και ορισθεί με απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν. 4485/17, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2022, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: http://apply-comp.uop.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις δίδονται από τη γραμματέα του Π.Μ.Σ. κα. Αφροδίτη Τσαφαρά, τηλ. 6982 885541, e-mail: cstpms-secr@uop.gr.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση έχουν ως εξής:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνεται online).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή βαθμό πτυχίου ή ακριβή Μ.Ο.).
5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
6. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 
7. Δύο συστατικές επιστολές (οι υποψήφιοι θα εισάγουν τα στοιχεία των ατόμων που θα τους παράσχουν τις συστατικές επιστολές, και το Π.Μ.Σ. θα επικοινωνήσει κατόπιν μαζί τους για την αποστολή της συστατικής επιστολής).
8. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Proslipsis.gr
9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
11. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα θα κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα/«σκαναρισμένα») κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης.
Το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών, το έντυπο της αίτησης καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://cs-msc.uop.gr/. Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εκτιμάται ότι θα διδαχθούν τα εξής μαθήματα:
Α. Χειμερινό εξάμηνο: Αρχιτεκτονική λογισμικού, Διαχείριση πληροφορίας στο διαδίκτυο, Ερευνητικά θέματα στο διαδίκτυο των πραγμάτων, Θέματα κρυπτογραφίας και ασφάλειας, Θέματα πληροφοριακών συστημάτων, Τεχνικές προσομοίωσης διακριτών συστημάτων.
Β. Εαρινό εξάμηνο: Ανάπτυξη Εφαρμογών κινητών τερματικών, Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Ευφυείς πόλεις, Θέματα Διαχείρισης Δεδομένων και Γνώσης, Οπτικοποίηση δεδομένων.

Ο διευθυντής του ΠΜΣ «Επιστήμη υπολογιστών»
Καθηγητής Κωνσταντίνος Βασιλάκης

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved