ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Επαγγελματικά δικαιώματα για εργαζόμενους στον κλάδο της ασφάλισης (20/8/07)


Αθήνα 20.8.2007, 22:56
Τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εξετάσεων που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές και επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση, καθορίζει απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει.
β. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως ισχύει.
γ. Του Π.Δ. 27/1996  «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
δ. Του Π.Δ. 59/96 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
ε. Του Ν. 1569/85 όπως  ισχύει.
στ. Την με αριθμό Κ3/11087/27-11-2000 κανονιστική απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1531/Β/14-12-2000).
ζ. Την περίπτωση ε της παρ.1Α του άρθρου 4 του Π.Δ. 190/2006 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 3557/2007, (ΦΕΚ  100/14-5-2007).

2. Την με αριθμό  Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ4040 (249/Β/27-02-06) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης».

3. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων που αποδεικνύουν την εκπαίδευση, εμπειρία, ικανότητας, τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των υποψηφίων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών των υπαλλήλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των υπαλλήλων επιχειρήσεων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης,  καθώς και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση περαιτέρω εκπαίδευσης των προσώπων αυτών.

4. Την ανάγκη διαφοροποίησης των προϋποθέσεων, που απαιτούνται όσον αφορά τις επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή που οι δραστηριότητές του συνίστανται στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητος υπό τον όρο ότι σκοπός αυτής της δραστηριότητος δεν είναι να βοηθηθεί ο πελάτης στην σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής σύμβασης, ούτε η κατ’ επάγγελμα διαχείριση περιπτώσεων ζημιών ασφαλιστικής επιχείρησης ή δραστηριότητες εκτίμησης και διακανονισμού ζημιών.

5. Τις αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβητών και τα σχετικά πρακτικά.

6. Την ανάγκη κωδικοποίησης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έγγραφη ασφαλιστικού ή του αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή, συνδεδεμένου ή μη στο αρμόδιο Επιμελητήριο.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις που αποδεικνύουν τις γενικές εμπορικές ή επαγγελματικές γνώσεις και την εμπειρία και τις ικανότητες των υποψηφίων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των υπαλλήλων επιχειρήσεων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και τις υποχρεώσεις των προσώπων αυτών ως εξής:

Α. Για την εγγραφή  ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

α) απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών,

γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν  έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί,

δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση,

ε) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές του.

στ. βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων που  διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβoύντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

Β. Για την εγγραφή ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

α) Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α-στ του στοιχείου Α. της παρούσας.

β) έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι:

ι. έχει εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

ιι. ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ. ι , εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση καθορισμένη με πράξη της τεχνικής επιτροπής τουλάχιστον ενός έτους, σε ασφαλιστικά θέματα, ή

iii. Έχει εργασθεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή

iv. Έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα, ή

v. έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

γ)  βεβαίωση ότι δεν οφείλει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφισθεί σε βάρος του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1569/85, ως ισχύει.

δ) βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων  από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.


Γ. Για την εγγραφή ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

α) Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α-στ του στοιχείου Α. της παρούσας  και

β) βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων  από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

Δ. Για την εγγραφή ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

α) Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α-στ του στοιχείου  Α. της παρούσας  και

β) έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι:

ι. έχει εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

ιι. ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ.ι εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους, σε ασφαλιστικά θέματα, ή

iii. έχει εργασθεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή

iv. έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα, ή

v. έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

γ)  βεβαίωση ότι δεν οφείλει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφισθεί σε βάρος του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1569/85, ως ισχύει.

δ)  βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων  από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων  στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.


Ε. Για την εγγραφή συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α-στ του στοιχείου Α της παρούσας.

ΣΤ. Για την εγγραφή συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

τα έγγραφα και πιστοποιητικά  που αναφέρονται στις περιπτώσεις α & β του σημείου Γ της παρούσας.

Ζ. Για την εγγραφή συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α-δ του σημείου Β της παρούσας.

Ειδικά για τις περιπτώσεις εγγραφής των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης δεν απαιτείται, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής ή άλλης επιχείρησης εξ ονόματος και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής  και η οποία έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές του.
Η ιδιότητα του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή εξ ορισμού είναι ασυμβίβαστη με αυτή του μεσίτη ασφαλίσεων.

 Η. Για την εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο νομικού προσώπου ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις παραπάνω ιδιότητες απαιτούνται:

α) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης να κατέχουν τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους Α, Β, Γ, ή Δ , ανάλογα με το είδος της ασφαλιστικής δραστηριότητας που ασκεί το νομικό πρόσωπο και τον σκοπό που έχει τούτο.

β) οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση να κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβητών στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και για τους υπαλλήλους ατομικών επιχειρήσεων ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εφόσον αυτοί  συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση.
Το άρθρο 10 του Ν.1569/85 καταργείται και εφαρμόζεται το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.190/2006.

Θ.  Για την εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο, ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή Τράπεζας, υποκαταστήματος αλλοδαπής Τράπεζας ή νομικού προσώπου του οποίου η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι παρεπόμενη από την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα ή υποκαταστήματος ήδη εγγεγραμμένης ημεδαπής Τράπεζας,  απαιτούνται :
α) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης να κατέχει τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Ε του παρόντος. Για την εγγραφή αυτή στο Επιμελητήριο αρκεί  τα προσόντα αυτά  να κατέχει ειδικά εξουσιοδοτημένο από την διοίκηση πρόσωπο, που  διαχειρίζεται θέματα  ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Σε αυτή την περίπτωση της εξουσιοδότησης απαιτείται να κατατεθεί στο αρμόδιο Επιμελητήριο και το επικυρωμένο  πρακτικό της διοίκησης που παρέχει την εξουσιοδότηση.

 β) τουλάχιστον ένας υπάλληλος του υποκαταστήματος που συμμετέχει άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση να κατέχει βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβητών  στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.
Σε κάθε περίπτωση όσοι υπάλληλοι του υποκαταστήματος συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση απαιτείται να κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβητών  στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

Ειδικά για την εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο υποκαταστήματος αλλοδαπής τράπεζας τα αναγκαία προσόντα ως παραπάνω εκτέθηκαν απαιτείται να τα κατέχει ο νόμιμος εκπρόσωπος στην Ελλάδα του υποκαταστήματος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο που διαχειρίζεται τις δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Τα ίδια ισχύουν και για την εγγραφή ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αγροτικού συνεταιρισμού.
Οσοι ασκούν την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ως παρεπόμενη της κυρίας δραστηριότητας τους εγγράφονται μόνον ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
     
Ι. Η απαίτηση βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος διδασκαλίας καταργείται και αντικαθίσταται  από την βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις  που διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων.

Τα μητρώα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών καθώς και των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τηρούνται στα αρμόδια Επιμελητήρια.

Κ. Υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης μπορεί να ασκεί πράξεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χωρίς να υποχρεούται σε εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο, εφόσον τα ετήσια  ακαθάριστα έσοδά του, καταβαλλόμενα ως προμήθειες, από τις πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ­).
Εάν τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από τις πράξεις αυτές υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό υποχρεούται να εγγραφεί στο αρμόδιο Επιμελητήριο με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ανάγονται στην κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που επιλέγει να εγγραφεί.
Η ιδιότητα του Ασφαλιστικού Υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Συμβούλου.

Λ. Οι ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οι οποίοι διαγράφηκαν από το μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου ή εγγράφονται για πρώτη φορά και δεν έχουν τα κεκτημένα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 190/2006, ως ισχύει, προκειμένου να εγγραφούν στο αρμόδιο Επιμελητήριο στις ειδικές κατηγορίες ασφαλιστικού πράκτορα συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων ή μεσίτη ασφαλίσεων, θα πρέπει να προσκομίζουν, εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα αντίστοιχα πιστοποιητικά της κατηγορίας που εντάσσονται και βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων τόσο της ύλης που έχει καθορισθεί στους ασφαλιστικούς συμβούλους όσο και αυτής που αναφέρεται στην ειδική κατηγορία που θα εγγραφούν.
Αυτονόητο είναι ότι εφόσον οι διαγραφέντες έχουν επιτύχει τις εξετάσεις της Τεχνικής Επιτροπής και στην συγκεκριμένη ύλη που απαιτείται για την εγγραφή στο Επιμελητήριο δεν απαιτούνται νέες εξετάσεις για την επανεγγραφή τους.

Μ. Η ύλη των εξετάσεων  καθορίζεται  από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων μετά από πρόταση των αρμοδίων φορέων διαμεσολάβησης.

Ν. Η αποκλειστικότητα της άσκησης του επαγγέλματος του ασφαλιστικού πράκτορα ή του μεσίτη ασφαλίσεων  καταργείται, σύμφωνα με το Π.Δ. 190/2006.
Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του μεσίτη ασφαλίσεων του ασφαλιστικού συμβούλου και του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης.
Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων.
Για την εγγραφή Δοκίμου Ασφαλιστικού Συμβούλου στο αρμόδιο Επιμελητήριο, του οποίου η θητεία παραμένει ένα (1) εξάμηνο, δεν απαιτείται βεβαίωση εκπαιδευτικού κέντρου για την παρακολούθηση προγράμματος.

Μεταβατικές διατάξεις
Δίδεται προθεσμία εννέα (9) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας για την εγγραφή ως συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο αρμόδιο Επιμελητήριο των φυσικών ή νομικών προσώπων που η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι παρεπόμενη από την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα, των τραπεζών καθώς και των ασφαλιστικών συνεταιρισμών που ασκούν την δραστηριότητα αυτή.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η παράβαση των υποχρεώσεων της απόφασης αυτής επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 190/2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved