ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Σχέδιο π.δ. για την υγιεινή και την ασφάλεια των αστυνομικών (3/10/07)

 

Αθήνα 3.10.2007, 12:01
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», υπέγραψε και απέστειλε προς υπογραφή στους συναρμόδιους υπουργούς ο υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος. 
   

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου είναι το εξής:

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄- 177) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄- 111).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. 88555/3293 από 30-9-88 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας (Β΄- 721) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν.1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Α΄- 79).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98). 
4. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄- 231).
5. Την ….      από ….  απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Την υπ΄ αριθμ. ………… Γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
7.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος …..… προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ………………………
8. Την υπ΄ αριθμ  ….….. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  :

Άρθρο 1
Αντικείμενο – πεδίο εφαρμογής
1. Το παρόν προεδρικό διάταγμα έχει ως αντικείμενο την προστασία του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας (ένστολο προσωπικό) από κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.
2. Για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο κατά περίπτωση, μέτρο όπως ο ιατρικός έλεγχος, η χορήγηση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και η συντήρηση και απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των οχημάτων των Υπηρεσιών.
 
Άρθρο 2
Ιατρικός έλεγχος προσωπικού
1. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλεται σε ιατρικό έλεγχο, ο οποίος διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο.
2. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε τακτικό ιατρικό έλεγχο του ένστολου προσωπικού σχετικό με την κατά περίπτωση θέση εργασίας, σύμφωνα με πρόγραμμα που καθορίζεται από την Υπηρεσία της παραγράφου 7.  Ο ίδιος ιατρός μεριμνά για τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων, την αξιολόγηση και τήρηση των αποτελεσμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2  έως και 7 του άρθρου 10 του ν.1568/1985.
3. Το προσωπικό υποβάλλεται σε επιπλέον έλεγχο ως εξής:
α. έλεγχο έναντι ηπατίτιδας, φυματίωσης και δερματικών παθήσεων οι εκτελούντες ή διατιθέμενοι τακτικά σε υπηρεσίες φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων, δίωξης λαθρομεταναστών, τακτοποίησης αλλοδαπών και δίωξης ναρκωτικών,
β. σπιρομετρικό έλεγχο οι εκτελούντες ή διατιθέμενοι τακτικά σε υπηρεσίες ρύθμισης τροχαίας κίνησης και
γ. ορθοπεδική εξέταση οι οδηγοί  υπηρεσιακών δικύκλων.
4. Το προσωπικό των εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό που εκτελεί υπηρεσία σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων καθώς και το προσωπικό που χειρίζεται περιστατικά με χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και άλλα παρόμοια υλικά υποβάλλεται στις απαραίτητες ανά περίπτωση ιατρικές εξετάσεις.
5. Η εξέταση της ψυχικής υγείας του προσωπικού γίνεται, σύμφωνα με τις  διατάξεις του ν.3169/2003 από ειδική επιτροπή της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία διερευνά με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη των εξεταζομένων την εν γένει προσωπικότητα αυτών και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την κρίση και αντίληψη και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις.
6. Σε περιπτώσεις επιδημιών ή αυξημένου μολυσματικού κινδύνου το ένστολο προσωπικό υποβάλλεται σε έκτακτο έλεγχο από τον ιατρό εργασίας και εμβολιάζεται, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Ο έκτακτος ιατρικός έλεγχος διενεργείται και ύστερα από πρόταση του διοικητή ή προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή υποβολή σχετικού αιτήματος από το προσωπικό και περιλαμβάνει τις εξετάσεις που εισηγείται ο ιατρός εργασίας.
7. Αρμόδια για την εποπτεία, τον έλεγχο, τον καθορισμό και συντονισμό των ενεργειών σε ό,τι αφορά στον ιατρικό, κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, έλεγχο του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι η Διεύθυνση Υγειονομικού του Σώματος.

Άρθρο 3
Εκπαίδευση
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μεριμνά, σε συνεργασία με τις οικείες  Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις, για την επιμόρφωση του ένστολου προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσίες που υπηρετεί, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει όσον αφορά την υγεία και την ασφάλειά του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη χρήση του εξοπλισμού που του διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 4
Αστυνομικές επιχειρήσεις
1. Το προσωπικό  που διατίθεται για τη λήψη μέτρων τάξης σε συγκεντρώσεις,  δημόσιες συναθροίσεις και μαζικές εκδηλώσεις, καθώς και σε σοβαρά συμβάντα αστυνομικής φύσεως, φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ειδική υπηρεσιακή εξάρτυση, κατάλληλη για την προστασία του από επιθέσεις με αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του.
2. Ειδικότερα, το προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης και Αποκατάστασης Τάξης και των Διμοιριών Υποστήριξης Αστυνομικών Διευθύνσεων φέρει, ανάλογα με τις κατά περίπτωση συνθήκες,  στολή κατασκευασμένη από βραδύκαυστο ή αντιπυρικό υλικό, καθώς και τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα διαφόρων σημείων του σώματος, κράνος, άρβυλα, πυροσβεστήρα, ασπίδα, αλεξίσφαιρο γιλέκο, προσωπίδα αερίων με κατάλληλο φίλτρο και αδιάβροχο.  Για  την προστασία του προσωπικού σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναθροίσεων κατά τις οποίες υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες διάπραξης εκνόμων ενεργειών οι υπηρεσίες της παρούσας παραγράφου χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό και ιδίως κινητά φράγματα. Η σύνθεση των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούν οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων αποστέλλεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους προς εξέταση και η σχετική γνωμάτευση κοινοποιείται στις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες του αστυνομικού προσωπικού.
3. Το προσωπικό των λοιπών Υπηρεσιών που διατίθεται για τη λήψη μέτρων τάξης, εφοδιάζεται με κράνος, προσωπίδα αερίων και αλεξίσφαιρο γιλέκο, σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων.
4. Στο προσωπικό των Ειδικών Κατασταλτικών Αντιτρομοκρατικών Μονάδων, χορηγείται και φέρει, κατά την εκτέλεση της αποστολής του, κατάλληλη στολή και εξοπλισμό, όπως αλεξίσφαιρο κράνος, ασπίδα και γιλέκο,  ώστε να εξασφαλίζεται,  κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
5. Κατά την εκτέλεση αστυνομικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας λαμβάνεται μέριμνα για τη διάθεση ασθενοφόρου οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας  ή άλλου αρμόδιου φορέα πλησίον του τόπου διεξαγωγής των επιχειρήσεων. 

Άρθρο 5
Φρουρές
1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που διατίθεται για φρούρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων και ιδίως σκοπού αστυνομικών καταστημάτων, πρεσβειών και κατοικιών επισήμων προσώπων, φέρει, πέραν των προβλεπομένων για την εκτέλεση της υπηρεσίας μέσων και ειδών, αλεξίσφαιρο γιλέκο και φορητό ασύρματο. Σε ειδικές περιπτώσεις φρούρησης ευπαθών στόχων κατά την κρίση του Διοικητή της οικείας Υπηρεσίας ο σκοπός δύναται να φέρει και χειροβομβίδα κρότου – λάμψης.

2. Σε στόχους υψηλού κινδύνου τοποθετούνται σκοπιές, οι οποίες κατασκευάζονται από ανθεκτικό υλικό με αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες.  Εντός των σκοπιών τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή ή μηχανισμός  για την άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας, προκειμένου για έκτακτα και αιφνίδια περιστατικά.

Άρθρο 6
Περιπολίες – Ενέδρες – Κατοπτεύσεις - Συνοδείες
Το προσωπικό που διατίθεται σε εκτέλεση πεζής ή μηχανοκίνητης περιπολίας, σε συνοδείες ασφαλείας, καθώς και σε ενέδρες και κατοπτεύσεις, φέρει, πέραν των προβλεπομένων για την εκτέλεση της αποστολής του μέσων και ειδών, αλεξίσφαιρο γιλέκο, πλαστικά γάντια μιας χρήσεως και φανό. 

Άρθρο 7
Σκοποί τροχαίας κίνησης – Οδηγοί δικύκλων
1. Το προσωπικό που διατίθεται για τη ρύθμιση κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων φέρει ειδικές φωσφορίζουσες ενδείξεις επί των στολών του, λευκά γάντια, φορητό ασύρματο και  αδιάβροχο με ευκρινείς ανακλαστικές λωρίδες, σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Επιπλέον το προσωπικό αυτό για την προστασία της υγείας του από την εισπνοή  καυσαερίων, δύναται να φέρει και ειδική μάσκα προστασίας.
2. Οι οδηγοί δικύκλων μοτοσικλετών φέρουν ειδική στολή και κράνος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζουν την προστασία τους σε περιπτώσεις ατυχημάτων.

Άρθρο  8
Υπηρεσία ασφαλείας
1. Το προσωπικό που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας ασφαλείας  με πολιτική περιβολή δύναται να φέρει αλεξίσφαιρο γιλέκο. Το προσωπικό αυτό σε περιπτώσεις σύμπραξης με αστυνομικούς άλλων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο ένοπλης αστυνομικής επιχείρησης, φέρει απαραιτήτως εξωτερικά της πολιτικής του περιβολής επενδύτη, στον οποίο αποτυπώνεται ευκρινώς η αστυνομική του ιδιότητα, καθώς και αλεξίσφαιρο γιλέκο. Το προσωπικό ασφαλείας που εισέρχεται στον τόπο του εγκλήματος για έρευνα φέρει κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και ιδίως φόρμα και γάντια μιας χρήσεως.
2. Οι εκτελούντες καθήκοντα επισήμανσης, περισυλλογής και εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, εφοδιάζονται από την Υπηρεσία και φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα για την προστασία τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 9
Φρούρηση – μεταγωγές κρατουμένων
1. Το προσωπικό που διατίθεται για την εκτέλεση καθηκόντων δεσμοφύλακα, βοηθού δεσμοφύλακα και μεταγωγής κρατουμένων, ενημερώνεται απαραιτήτως από το διοικητή ή τον αξιωματικό υπηρεσίας για την επικινδυνότητα και την κατάσταση της υγείας των κρατουμένων.  Προς τούτο συντάσσεται και σχετικό σημείωμα το οποίο επισυνάπτεται στα έγγραφα της μεταγωγής.
2.  Σε περίπτωση φρούρησης ή μεταγωγής κρατουμένου για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει  από μεταδοτικό νόσημα, το προσωπικό φέρει πλαστικά γάντια μιας χρήσεως και υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
3. Τα οχήματα των Υπηρεσιών μεταγωγών κρατουμένων διαθέτουν χημική τουαλέτα, καθαρίζονται μετά από κάθε μεταγωγή και απολυμαίνονται τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο. Στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου τα οχήματα απολυμαίνονται αμέσως.
4. Τα αστυνομικά κρατητήρια απολυμαίνονται, τουλάχιστον, μία φορά κάθε μήνα.  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 τα κρατητήρια απολυμαίνονται μετά την αποχώρηση του κρατουμένου που νοσεί.

Άρθρο 10
Εκτέλεση υπηρεσίας σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Το προσωπικό που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων εφοδιάζεται με κατάλληλα μέσα και ιδίως με μάσκα προσώπου  για την προστασία της υγείας του.

Άρθρο  11
Υπηρεσιακά οχήματα - Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού
1. Τα υπηρεσιακά οχήματα φέρουν φαρμακείο με τα βασικά για παροχή πρώτων βοηθειών είδη και άλλο κατάλληλο για το σκοπό αυτό φαρμακευτικό υλικό.
2. Τα οχήματα με τα οποία γίνονται συλλήψεις ή προσαγωγές πολιτών φέρουν σταθερό και άθραυστο υαλοπίνακα για το διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων.
3. Τα λεωφορεία μεταφοράς του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών διαθέτουν θύρα εξόδου για έκτακτες ανάγκες, προστατευτικό πλέγμα στους υαλοπίνακες ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά μέσα, ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή προστασία των επιβαινόντων από ρίψη αντικειμένων ή άλλων ενεργειών που στρέφονται σε βάρος του. Επίσης, είναι εφοδιασμένα με τον αναγκαίο αριθμό πυροσβεστήρων και διαθέτουν χώρους για την τοποθέτηση των ειδικών εξαρτύσεων και εξοπλισμού του προσωπικού.
4. Τα υπηρεσιακά οχήματα υποβάλλονται ανά διετία σε τεχνικό περιοδικό έλεγχο.

Άρθρο 12
Κτήρια
Τα κτήρια που στεγάζουν αστυνομικές υπηρεσίες έχουν δομή, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια ανάλογη με το είδος της χρήσης τους. Τα κτήρια που κατασκευάζονται με μέριμνα της Υπηρεσίας απαιτείται να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κτηριοδομικό και τους λοιπούς συναφείς Κανονισμούς και  γενικά από τις οικείες διατάξεις. Για τα μισθωμένα κτήρια λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι ανωτέρω προϋποθέσεις να πληρούνται κατά το δυνατό.

Άρθρο 13
Εκπαιδευτικές βολές
Κατά την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών βολών με πυροβόλα όπλα σε σκοπευτήρια και πεδία βολής, λαμβάνονται από τον υπεύθυνο της βολής όλα τα απαραίτητα για την ασφάλεια των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων μέτρα.  Επιπλέον, σε όλο το εμπλεκόμενο με τις εκπαιδευτικές βολές προσωπικό χορηγούνται τα κατάλληλα για την προστασία της ακοής του, από τον θόρυβο που προκαλούν οι εκπυρσοκροτήσεις των όπλων, μέσα, καθώς και κατάλληλα γυαλιά.

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις
1. Οι διοικητές ή προϊστάμενοι υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των προβλεπόμενων στο παρόν διάταγμα μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
2. Στην έδρα κάθε Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας συγκροτείται επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, στην οποία μετέχουν δύο ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που ορίζονται από τον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή, ένας εκπρόσωπος από κάθε συνδικαλιστική ομοσπονδία του προσωπικού που υποδεικνύεται από τις ομοσπονδίες αυτές, ο επιθεωρητής εργασίας του νομού και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Χρέη Προέδρου εκτελεί ο αρχαιότερος αξιωματικός. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1568/1985.
 
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved