ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας (15/11/07)


Αθήνα 15.11.2007, 14:22
Την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας καθορίζει απόφαση του υπουργείου Υγείας, που παρατίθεται αυτούσια παρακάτω.


Αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.103144 (7)
Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 61 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/15.7.92 «Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση Συστήµατος Υγείας».
2. Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/99(ΦΕΚ 45/Α/19.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 40 του ν. 3204/2003 (296/Α/23.12.2003) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
4. Του άρθρου 36 του ν. 3418/2005 (ΦΕΚ 287/Α/2005) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας».
5. Την υπ’ αριθµ. 2 απόφαση της 212η2/6.7.2007 Ολοµέλειας του Κε.Σ.Υ.
6. Το πρακτικό της 3ης/ 2006 Συνεδρίασης του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας.
7.Την αναγκαιότητα καθορισµού του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Σκοπός του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2071/1992 λειτουργεί το Εθνικό Συµβούλιο Ιατρικής και Δεοντολογίας, το οποίο ασκεί τις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις αρµοδιότητες και ειδικότερα:
• Συµβάλει στη χάραξη της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέµατα ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.
• Γνωµοδοτεί σε όλα τα θέµατα που προκύπτουν και άπτονται της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας.
• Γνωµοδοτεί, ως δευτεροβάθµιο όργανο, σε υποθέσεις που του παραπέµπονται από τις κατά τόπους επιτροπές Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και οι οποίες εδρεύουν σε νοσοκοµεία, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. καθώς και στις Ιδιωτικές Κλινικές παροχής υπηρεσιών Υγείας).
• Γνωµοδοτεί για τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας «Κέντρου Ιατρικής Ηθικής», µε έδρα την Αθήνα και σε χώρο Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ν.π.δ.δ., που θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Εισηγείται στον Υπουργό για τον καθορισµό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εφαρµογή νέων πειραµατικών µεθόδων και κλινικών ερευνών.
• Ερευνά και υποβάλει την γνωµοδότησή του στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επίθεµάτων ή ερωτηµάτων είτε που διαβιβάζονται από Υπηρεσίες προς το Συµβούλιο, είτε ενεργεί αυτεπάγγελτα λόγω αντικειµένου σε γεγονότα ή πράξεις που εµφανίζουν µείζονα σηµασία από τη φύση τους ή έχουν λάβει διάσταση στην κοινή γνώµη.
• Διενεργεί, κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκαταρκτική διοικητική έρευνα και συντάσσει πόρισµα σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων ή την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, επί θεµάτων που άπτονται του αντικειµένου του.
• Γνωµοδοτεί εντός είκοσι (20) ηµερών, κατόπιν ερωτήµατος του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την επιβολή ποινής ή προστίµου σε ιατρούς, που έχουν παραβεί τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.
• Παρεµβαίνει κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής ή κατόπιν παραγγελίας υπηρεσιών ή πολίτη, που έχει έννοµο συµφέρον ή λόγο, στα πάσης φύσεως ερευνητικά πρωτόκολλα οποθενδήποτε προερχόµενα (π.χ. απορριπτικές αποφάσεις πρωτοκόλλων από τις πάσης φύσεως λειτουργούσες επιτροπές δεοντολογίας σε Οργανισµούς, Νοσοκοµεία, Ινστιτούτα, Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κ.λ.π.), ερευνητικές εργασίες επί ανθρώπων, συµπεριλαµβανοµένων και των µη παρεµβατικών, αλλά και των απλών περιγραφικών, των κλινικών δοκιµών φαρµάκων, των ερευνών επί πειραµατόζωων κ.λπ., ελέγχοντας για κάθε πρωτόκολλο την τήρηση των βασικών κανόνων και αρχών της Δεοντολογίας.

Αρθρο 2
Σύνθεση − Διορισµός µελών
1. Ως µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιστήµονες διακριθέντες στον τοµέα της υγείας, νοµικοί, θρησκευτικοί λειτουργοί και γενικώς πρόσωπα αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους.
4. Με την απόφαση διορισµού των µελών ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

Άρθρο 3
Αρµοδιότητες Πρόεδρου του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας
1. Ο Πρόεδρος υποβάλλει τις προτάσεις του Συµβουλίου στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικές µε τη ρύθµιση θεµάτων που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο καθώς και τις εισηγήσεις µε βάση τα συµπεράσµατα και τις αποφάσεις του Συµβουλίου τόσο για τη λειτουργία των Τοπικών Επιτροπών των Νοσοκοµείων ν.π.δ.δ.., ν.π.ι.δ., των Ιδιωτικών Κλινικών καθώς και για τους επαγγελµατίες υγείας και συγγενείς επιστήµονες.
2. Ο Πρόεδρος ορίζει εισηγητές των θεµάτων είτε µέλη του Συµβουλίου είτε ειδικούς εισηγητές από την επιστηµονική κοινότητα αναλόγως της ιδιαιτερότητας των προς συζήτηση θεµάτων.
3. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µπορεί µε απόφασή του να εκχωρεί στον Αντιπρόεδρο ή σε µέλος του Συµβουλίου αρµοδιότητές του.
4. Απόντος ή κωλυόµενου του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ασκεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων αυτού καθώς και όσες του έχει αναθέσει µε απόφασή του ο Πρόεδρος του Συµβουλίου.

Αρθρο 4
Γραµµατεία του Συµβουλίου−Πρωτόκολλο−Σφραγίδα

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας υποστηρίζεται από µονοµελή γραµµατεία, η οποία ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή της µε την απόφαση διορισµού των µελών του Συµβουλίου και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Η Γραµµατεία του Συµβουλίου τηρεί το πρωτόκολλο αυτού, όπου καταγράφονται τα εισερχόµενα και τα εξερχόµενα έγγραφα καθώς και οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων του Συµβουλίου.
3. Η Γραµµατεία του Συµβουλίου τηρεί την σφραγίδα του Συµβουλίου, η οποία φέρει το εθνόσηµο τον τίτλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και αυτόν του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

Αρθρο 5
Λειτουργία του Συµβουλίου
1. Το Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά σε ολοµέλεια µία (1) φορά τον µήνα και εκτάκτως οσάκις τούτο απαιτείται από τις υπάρχουσες ανάγκες ή αν ζητηθεί από τον Πρόεδρό του ή τα µισά συν ένα των µελών του.
2. Στην Γραµµατεία του Συµβουλίου τηρείται το βιβλίο προσκλήσεων των µελών καθώς και το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved