ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Σχολές Μεταφορέων: Πώς ιδρύονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις των υποψηφίων οδικών μεταφορέων (31/1/08)


Αθήνα 31.1.2007, 09:42
Την ίδρυση, λειτουργία και έλεγχο των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), καθώς και τη διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, καθορίζει απόφαση του υπουργείου Μεταφορών που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2007.

Ουσιαστικά η απόφαση επιβλήθηκε από την κοινοτική νομοθεσία, που ρυθμίζει τα σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, καθώς και την οργάνωση συστήματος επιμόρφωσης των οδικών μεταφορέων με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι το εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Ιδρυση και λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων
Άρθρο 1
Σχολές (ΣΕΚΑΜ)
Η παρακολούθηση μαθημάτων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, που διενεργούν οι κατά τόπους Περιφέρειες της χώρας για τους υποψηφίους που επιθυμούν ν’ αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών, προϋπόθεση αναγκαία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων, πραγματοποιείται σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) που λειτουργούν για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 2
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ

Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας ΣΕΚΑΜ χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε οργανισμούς του δημοσίου τομέα με αντικείμενο και την επαγγελματική κατάρτιση ή σε Ομοσπονδίες ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης λεωφορείων ή φορτηγών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Η χορήγηση των ως άνω αδειών γίνεται από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου η έδρα της Σχολής, με απόφαση του οικείου Νο−
μάρχη, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του οποίου λειτουργούν οι σχολές αυτές.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΣΕΚΑΜ από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό ή ομοσπονδία, απαιτείται η υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από τα παρακάτω δικαιολογητικά για το φυσικό πρόσωπο που ζητεί την άδεια ίδρυσης ή για άλλες περιπτώσεις για το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ως υπεύθυνος Διευθυντής Σπουδών της σχολής:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, νομικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή μηχανολόγων μηχανικών ή πολιτικών μηχανικών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών ή ναυπηγών μηχανικών.
β. Πιστοποιητικό Υγείας Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
γ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
δ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα που επίσης αναφέρει στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, τηλέφωνο κ.λ.π.
ε. Δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύονται ειδικές γνώσεις στα θέματα μεταφορών και στο κοινοτικό δίκαιο για τις οδικές μεταφορές καθώς και επιμόρφωση ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης γενικά ή εκπαίδευσης ενηλίκων θα λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση αναζητείται υπηρεσιακά από την αρμόδια προς εξέταση της αίτησης Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός υπευθύνου σπουδών ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα, κατά την προ της υποβολής της αίτησης δεκαετία, για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παιδιών, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών, λιποταξία και παράνομη απασχόληση εργαζομένων. Το κώλυμα για τον ορισμό φυσικού προσώπου ως υπευθύνου Διευθυντή σπουδών παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρους ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή αν ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.
2. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να είναι Διευθυντής Σπουδών σε περισσότερες της μιας ΣΕΚΑΜ, έστω και του ίδιου ιδιοκτήτη.
3. Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και εφόσον όλες οι προϋποθέσεις συντρέχουν, σωρευτικά, για το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ως υπεύθυνος Διευθυντής Σπουδών, εκδίδεται άδεια ίδρυσης ΣΕΚΑΜ στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου ή οργανισμού ή ομοσπονδίας κατά περίπτωση.
4. Μετά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής ΣΕΚΑΜ, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμός ή ομοσπονδία, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης σχολής ΣΕΚΑΜ, υποχρεούται να προσκομίσει αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας:
α. Ελάχιστη καθαρή εσωτερική επιφάνεια εγκαταστάσεων ΣΕΚΑΜ 150 τετραγωνικών μέτρων (m2) για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και 100 m2 για τους υπόλοιπους Νομούς. Οι χώροι διευθετούνται είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους ορόφους του ιδίου κτιρίου είτε σε όμορα κτίρια.
Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει δύο (2) τουλάχιστον αίθουσες κατάλληλες για διδασκαλία ελάχιστης επιφάνειας 25 m2 η κάθε μία, που να διαθέτουν καλό φυσικό και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό, επαρκή αερισμό φυσικό και τεχνητό μέσω εξαεριστήρων ή κεντρικού συστήματος αερισμού, θέρμανση και ηχομόνωση, γραφείο τουλάχιστον 9 m2, χώρο για διαλείμματα τουλάχιστον 25 m2 και δύο (2) τουλάχιστον τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ικανοποιεί τη σχέση 1,5 m2/άτομο και η επιφάνεια του χώρου διαλειμμάτων ικανοποιεί τη σχέση 0,75 m2/άτομο επί του συνολικού αριθμού των εκπαιδευομένων.
Σχετικά υποβάλλονται:
(αα) Κάτοψη των χώρων αυτών υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από πολιτικό μηχανικό,
(ββ) συμφωνητικό μίσθωσης του παραπάνω χώρου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας κατά περίπτωση απ’ όπου να προκύπτει η επιφάνεια του χώρου της σχολής και η χρήση του για σχολή (ΣΕΚΑΜ),
(γγ) βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης και
(δδ) πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
β. Καταστατικό σύστασης ή ίδρυσης νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού αυτού προσώπου είναι η επαγγελματική κατάρτιση υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων (ή και τα δύο), με την ίδρυση και λειτουργία σχολής ΣΕΚΑΜ.
Για τους οργανισμούς, πρέπει ν’ αναφέρεται ρητώς ότι στην άνω ιδρυτική Πράξη μπορούν να αναλάβουν και την επαγγελματική κατάρτιση υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων (ή και τα δύο), με την ίδρυση και λειτουργία σχολής ΣΕΚΑΜ.
Στις περιπτώσεις Ομοσπονδιών υποβάλλεται εγκεκριμένο καταστατικό από το οικείο Πρωτοδικείο, στο
οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ως ένας από τους σκοπούς της Ομοσπονδίας η επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων (ή και τα δύο), με την ίδρυση και λειτουργία ΣΕΚΑΜ.
γ. Βεβαίωση οικείας Οικονομικής Εφορίας περί ενάρξεως ασκήσεως επιχείρησης, στην οποία θ’ αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση Ομοσπονδιών προσκομίζεται επίσης βεβαίωση της οικείας Εφορίας (όπου η έδρα της Ομοσπονδίας) ότι έχει γνωστοποιηθεί σ’ αυτήν η συγκεκριμένη δραστηριότητα (όπως συνημμένο υπόδειγμα Ι).
δ. Ονομαστική κατάσταση διδακτικού προσωπικού της ΣΕΚΑΜ, το οποίο χρησιμοποιείται από αυτήν. Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισοτίμου και αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να αναγράφονται στην ως άνω ονομαστική κατάσταση.
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις, χορηγείται η άδεια λειτουργίας ΣΕΚΑΜ.
Απαραίτητα στην άδεια λειτουργίας αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου Διευθυντή Σπουδών καθώς και τα τυπικά προσόντα του.
5. Κάθε μεταβολή που αφορά είτε την αντικατάσταση του Διευθυντή Σπουδών ή διδακτικού προσωπικού γνωστοποιείται στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (με τα ονοματεπώνυμα και τα προσόντα αυτών που θα τους αντικαταστήσουν).
Στην περίπτωση που αποχωρεί ο Διευθυντής Σπουδών, εάν δεν αντικατασταθεί εντός ενός (1) μηνός με άλλο φυσικό πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ανακαλούνται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας της ΣΕΚΑΜ. Στο διάστημα αυτό χρέη διευθυντή είναι δυνατόν να εκτελεί προσωρινά ένας εκ των διδασκόντων της σχολής, οριζόμενος από το φυσικό πρόσωπο ή το διαχειριστή του νομικού προσώπου ή το διοικητή του οργανισμού ή τον Πρόεδρο της ομοσπονδίας, ανάλογα με την περίπτωση.
6. Η απόφαση για την έγκριση λειτουργίας ΣΕΚΑΜ, κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια καθώς και στις
Διευθύνσεις Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με συνημμένη έκθεση που θ’ αναφέρει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ και τα πλήρη στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο) του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής.
Επίσης γνωστοποιείται στην οικεία Περιφέρεια τυχόν αντικατάσταση του Διευθυντή Σπουδών ΣΕΚΑΜ με έκθεση που αναφέρει τα προσόντα και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου που καταλαμβάνει τη θέση του.
7. Η ίδια απόφαση κοινοποιείται απαραιτήτως και στην οικεία ΔΟΥ (όπου η έδρα της Σχολής).

Άρθρο 4
Λειτουργία ΣΕΚΑΜ
1. Για την εγγραφή στη ΣΕΚΑΜ απαιτείται ο υποψήφιος να καταθέσει στη Γραμματεία της Σχολής αντίγραφο τίτλου σπουδών, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και υπεύθυνο δήλωση ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπως ορίζει ο Νόμος, με την οποία θα δηλώσει υπεύθυνα ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματός του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών (προϋπόθεση αξιοπιστίας, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001).
2. Η Γραμματεία της Σχολής, με την εγγραφή του υποψηφίου, καταχωρεί σε ειδικό μητρώο μαθητών, το οποίο υποχρεωτικά τηρεί, τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) και ενημερώνει το μητρώο για τις ώρες και ημέρες που παρακολουθεί τα μαθήματα, τις απουσίες του, τις ημερομηνίες συμμετοχής του στις εξετάσεις, καθώς και εάν επέτυχε ή απορρίφθηκε σ’ αυτές.
3. Η διδακτέα ύλη για τους σπουδαστές των ΣΕΚΑΜ καθορίζεται στο Παράρτημα Ι (άρθρο 16) του π.δ. 346/2001. Οι υποψήφιοι παρακολουθούν υποχρεωτικά το πρόγραμμα διδασκαλίας της Σχολής, που έχει καταρτισθεί από αυτήν και υποβληθεί στην οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας πρέπει να είναι αναλυτικό και να περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα διδασκαλίας κατά μάθημα, το διδάσκοντα καθηγητή.
Το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται ανά τρίμηνο εξεταστικής περιόδου. Μετά από έγκριση της οικείας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι δυνατή η τροποποίηση του προγράμματος διδασκαλίας σε ότι αφορά το χρόνο (π.χ. πρωί − απόγευμα) χωρίς να επηρεάζεται η διδακτέα ύλη.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής Επάρκειας είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών διδασκαλίας για όσους ενδιαφέρονται ν’ αποκτήσουν πιστοποιητικό επαγγελματικής Επάρκειας εθνικού οδικού μεταφορέα και σαράντα πέντε (45) ώρες για όσους ενδιαφέρονται ν’ αποκτήσουν εθνικού και διεθνούς οδικού μεταφορέα, για κάθε κατηγορία οδικού μεταφορέα, ήτοι επιβατών ή εμπορευμάτων. Για όσους έχουν ήδη πιστοποιητικό εθνικού μεταφορέα αρκούν δέκαπέντε (15) τουλάχιστον ώρες για την απόκτηση του πιστοποιητικού διεθνούς μεταφορέα (κατά κατηγορία).
Η εγγραφή σπουδαστή σε ΣΕΚΑΜ δεν είναι δυνατή εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ (8) ώρες διδασκαλίας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιόδου. Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί λιγότερες από οκτώ διδακτικές ώρες είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή με την προϋπόθεση ότι θα καλυφθούν οι ώρες αυτές με πρόσθετα μαθήματα.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή υποψηφίου στις εξετάσεις εάν έχει απουσιάσει από δύο (2) ώρες εκ των
υποχρεωτικών ωρών εκπαίδευσης.
5. Η διεύθυνση κάθε ΣΕΚΑΜ, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης και εφόσον για κάθε υποψήφιο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου, τον καταχωρεί σε κατάσταση που περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. Στην ίδια κατάσταση εγγράφει τους απορριφθέντες σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους.
Η ΣΕΚΑΜ ενημερώνει όλους τους υποψηφίους μαθητές για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των εξετάσεων, όπως ορίζονται στην απόφαση προγραμματισμού των εξετάσεων που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 5
Έλεγχος ΣΕΚΑΜ
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία των ΣΕΚΑΜ ασκείται από τους οικείους Νομάρχες οι οποίοι συνιστούν, για το σκοπό αυτό, με απόφασή τους, επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη. Ως μέλη της Επιτροπής αυτής ορίζονται υπάλληλοι της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των κλάδων ΠΕ και ΤΕ.
Η επιτροπή αυτή διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στα γραφεία και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολών ΣΕΚΑΜ για να διαπιστώνεται, αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και τηρούνται όλοι οι όροι, όπως ορίζονται από την παρούσα, για την ίδρυση και λειτουργία των ΣΕΚΑΜ, τον τρόπο και το πρόγραμμα διδασκαλίας, την παρακολούθηση των μαθημάτων, τα ειδικά μητρώα μαθητών, κ.λ.π.
2. Η επιτροπή μεταβαίνει για έλεγχο οποτεδήποτε κρίνεται από τον οικείο Νομάρχη αναγκαίο και συντάσσει, κάθε φορά, έκθεση την οποία υποβάλλει σ’ αυτόν και κοινοποιεί στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε έλλειψη από τις προϋποθέσεις λειτουργίας που αναφέρονται στην παρούσα ο οικείος Νομάρχης καλεί τη Σχολή να προσαρμοσθεί, στα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, το αργότερο εντός μηνός. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής ανακαλείται και ενημερώνεται σχετικά ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας και οι Διευθύνσεις Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών του Υπ.Μ.Ε.
Ειδικότερα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν εκτελείται το πρόγραμμα διδασκαλίας της Σχολής κατά τις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες ή δεν τηρείται το ειδικό μητρώο μαθητών ή καθηγητής της Σχολής δεν έχει τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών (ΑΕΙ – ΤΕΙ) για τη διδασκαλία μαθημάτων, όπως τα παραπάνω ορίζονται στην απόφαση αυτή τότε, με πράξη του οικείου Νομάρχη, επιβάλλεται (α) κατ’ αρχάς σύσταση και σε περίπτωση υποτροπής για πρώτη φορά (β) απαγόρευση συμμετοχής των σπουδαστών της Σχολής στις εξετάσεις της επόμενης εξεταστικής περιόδου και (γ) για κάθε επόμενη φορά αφαίρεση για δύο έτη της άδειας λειτουργίας της Σχολής. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της ΣΕΚΑΜ συνεπάγεται η αποχώρηση του Διευθυντή Σπουδών της ΣΕΚΑΜ και η μη αντικατάστασή του, εντός μηνός από την αποχώρησή του, από άλλο πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας.
Η αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνεται για την αποχώρηση του Διευθυντή Σπουδών το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του, διαφορετικά η προθεσμία του μηνός δεν ισχύει και η άδεια ίδρυσης και λειτουργία της Σχολής ανακαλείται αμέσως μόλις διαπιστωθεί η παράβαση αυτή.
3. Σχολές ΣΕΚΑΜ οι οποίες συστήθηκαν και λειτούργησαν πριν από τη δημοσίευση της παρούσας, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης τους εφόσον λάβουν μέριμνα πυρασφάλειας και συμμορφώνονται σε ότι αφορά τη λειτουργία τους στις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 της παρούσας.
4. Στις περιπτώσεις όπου ΣΕΚΑΜ, σύμφωνα με την αρχική έγκριση τους, έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν παραρτήματα σε περισσότερους του ενός νομούς της χώρας, για κάθε ένα ξεχωριστά από τα παραρτήματα αυτά ισχύουν όλες ανεξαρτήτως οι προϋποθέσεις της παρούσας και λογίζεται ως νέα ΣΕΚΑΜ με έδρα το Νομό αυτό.
Για τις ΣΕΚΑΜ αυτές υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου θα έχει έδρα το παράρτημα, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ.
5. Για κάθε μεταβολή στην άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας ΣΕΚΑΜ ενημερώνεται από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 6
Οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων διενεργούνται από τις Περιφέρειες της χώρας.
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας προγραμματίζουν και διενεργούν εξετάσεις, στις οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι σπουδαστές όλων των νομίμως λειτουργουσών ΣΕΚΑΜ της χώρας, εφόσον έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα που απαιτούνται και περιλαμβάνονται στις καταστάσεις των οικείων Σχολών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα.
Οι εξετάσεις διεξάγονται τέσσερις φορές το χρόνο (Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο) σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση που εκδίδει ανά περίοδο και τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία αυτή, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Εφόσον υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εξετάσεις, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας δύναται να ορίσει έως δύο πρόσθετες εξεταστικές περιόδους κατ’ έτος.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας συγκροτούνται ειδικές τριμελείς επιτροπές διενέργειας των εξετάσεων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο και τριμελείς επιτροπές διόρθωσης των γραπτών των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών και Διεθνών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων. Ο αριθμός των επιτροπών είναι ανάλογος με τον αριθμό των υποψηφίων. Στην απόφαση είναι δυνατό να ορίζεται και συντονιστής των εξετάσεων.
3. Μέλη των Επιτροπών αυτών ορίζονται υποχρεωτικά τρείς (3) υπάλληλοι της οικείας Περιφέρειας των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ με ισάριθμους αναπληρωτές τους.
Ως πρόεδροι των Επιτροπών ορίζονται τα αρχαιότερα κατά κλάδο και βαθμό μέλη κάθε επιτροπής.
Οι Επιτροπές διενέργειας των εξετάσεων είναι δυνατό να επικουρούνται στο έργο τους από ομάδες επιτηρητών.
4. Έργο των επιτροπών είναι η γραπτή εξέταση των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων.
Οι επιτροπές μεριμνούν για κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων καθώς και για την ηλεκτρονική επιλογή των θεμάτων των εξετάσεων και τη διασφάλιση του απορρήτου.
Η επιλογή των θεμάτων (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και μελέτες περιπτώσεων) γίνεται από τους καταλόγους θεμάτων που έχουν συνταχθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και κοινοποιηθεί στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας.
Οι εξετάσεις για κάθε κατηγορία υποψηφίων διαρκούν δύο ώρες (εθνικές ή διεθνείς/εμπορευματικές ή επιβατικές μεταφορές) περιλαμβάνουν δύο δοκιμασίες:
- ένα ερωτηματολόγιο με τριάντα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων μία μόνο είναι ορθή και
- ένα φύλλο με δύο μελέτες περιπτώσεων προς απάντηση.
Η επιλεγόμενη εκ των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σημειώνεται με σταυρό (+) ή Χ. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες.
Οι μελέτες περιπτώσεων απαιτούν ανάπτυξη από τους υποψηφίους και κάθε ορθή και πλήρης απάντηση σε μία εκ των μελετών περιπτώσεων βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες.
5. Οι επιτροπές διόρθωσης των γραπτών, μετά το πέρας των εξετάσεων, προβαίνουν στη βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων.
Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που θα έχουν σημειώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60) μονάδων έχοντας παράλληλα βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες στις μελέτες περιπτώσεων.
Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών οι επιτροπές διόρθωσης των γραπτών συντάσσουν κατάσταση επιτυχόντων που υπογράφεται και από τα τρία μέλη κάθε επιτροπής και μονογράφεται κατά σελίδα. Η κατάσταση παραδίδεται στη αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας η οποία ετοιμάζει τα πιστοποιητικά επαγγελματικής Επάρκειας, τα οποία υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή τον αναπληρωτή του ενώ αντίγραφα της κατάστασης αποστέλλονται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε όλες τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της ιδίας Περιφέρειας καθώς και στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπ.Μ.Ε., προς ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου.
Επισημαίνεται ότι όποιος αποτυγχάνει για πιστοποιητικό επαγγελματικής Επάρκειας εθνικού οδικού μεταφορέα, ακόμα και αν πετύχει στις εξετάσεις για πιστοποιητικό διεθνούς μεταφορέα, εξετάζεται εκ νέου και στις εθνικές και στις διεθνείς μεταφορές. Αποτυχόντες στην κατηγορία των διεθνών μεταφορών δεν απαιτείται να εξεταστούν εκ νέου στην κατηγορία των εθνικών μεταφορών, εφόσον έχουν επιτύχει σε αυτή.
Υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαμβάνεται ν’ αντιγράφει, με οποιονδήποτε τρόπο ή να συνεργάζεται με άλλον υποψήφιο θεωρείται ότι απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις εξετάσεις του αμέσως επόμενου τριμήνου.
6. Η αρμόδια για τη διενέργεια των εξετάσεων Διεύθυνση κάθε Περιφέρειας, μόλις βαθμολογηθούν τα γραπτά των υποψηφίων, συντάσσει κατάσταση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, την οποία αποστέλλει στις οικείες ΣΕΚΑΜ. Επίσης η ίδια Διεύθυνση χορηγεί σε κάθε επιτυχόντα των εξετάσεων Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας, ανάλογα με τις εξετάσεις στις οποίες έχει επιτύχει (Εθνικών ή Διεθνών, Εμπορευματικών ή Επιβατικών Μεταφορών).
7. Υποψήφιοι που αποκτούν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα για Εθνικές μεταφορές (επιβατών ή εμπορευμάτων) και επιθυμούν ν’ αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα για διεθνείς μεταφορές (επιβατών ή εμπορευμάτων αντίστοιχα) εξετάζονται, εφόσον έχουν παρακολουθήσει σε σχολή ΣΕΚΑΜ, τα μαθήματα διεθνών μεταφορών.
8. Οι Περιφέρειες τηρούν μητρώο των πιστοποιητικών επαγγελματικές επάρκειας που εκδίδουν σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 346/2001 και παράλληλα ενημερώνουν τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπ.Μ.Ε. για τα στοιχεία των κατόχων Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, είδος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας που έχει χορηγηθεί).
9. Τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 5 και 8 του παρόντος άρθρου στοιχεία των καταστάσεων επιτυχόντων και μητρώων πιστοποιητικών, θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπ.Μ.Ε. μέσω διαδικτύου, μόλις εγκατασταθεί και λειτουργήσει κατάλληλη μηχανογραφική εφαρμογή.

Άρθρο 7
Προγραμματισμός των εξετάσεων

1. Κάθε ΣΕΚΑΜ υποβάλλει στην Περιφέρεια, δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι πρόκειται να μετάσχουν στις εξετάσεις. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να συμπληρωθούν μέχρι την ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων.
2. Η υποβολή από τις ΣΕΚΑΜ των οριστικών καταστάσεων στην αρμόδια Περιφέρεια και των λοιπών δικαιολογητικών (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, φωτογραφία υποψηφίου, φωτοτυπία ταυτότητας, παράβολο του άρθρου ενδέκατου του ν. 3082/2002 κλπ.) γίνεται τη Δευτέρα, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, όταν αυτές διενεργούνται Κυριακή ή μία εβδομάδα πριν την ημερο−
μηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, σε περίπτωση που οι εξετάσεις διεξάγονται άλλη ημέρα. Οι καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το υπόδειγμα ΙΙ της παρούσης και θεωρημένες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλονται χωριστά για τους υποψηφίους των Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών. Σε αυτές αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας, το Α.Φ.Μ., η ημερομηνία γέννησης και το είδος των εξετάσεων (Εθνικές ή Διεθνείς ή και οι δύο ενδείξεις) στις οποίες θα μετάσχει ο υποψήφιος καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες περιόδους, εφόσον δηλώσουν στην αντίστοιχη ΣΕΚΑΜ ότι επιθυμούν να περιληφθούν στην κατάσταση υποψηφίων. Παραπλεύρως στην ίδια κατάσταση σημειώνονται οι ώρες που φοίτησε ο κάθε σπουδαστής στη Σχολή (π.χ. 30 τουλάχιστον ώρες για υποψηφίους εθνικών
μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων, 45 τουλάχιστον ώρες για υποψηφίους εθνικών και διεθνών μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων κ.λ.π.).
Πάνω στην κατάσταση αυτή πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ (όπου η έδρα της συγκεκριμένης ΣΕΚΑΜ), ότι υποβλήθηκε σ’ αυτήν ακριβές αντίγραφό της.
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της κατάστασης αυτής πρέπει να μην διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία της κατάστασης, που υποβάλλεται για τη συμμετοχή των μαθητών της Σχολής στις εξετάσεις.
3. Οι ΣΕΚΑΜ υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν, στην Περιφέρεια και στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ωρολόγιο πρόγραμμα στο οποίο θα αναφέρονται οι ημέρες και οι ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων. Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα θα πρέπει να γίνεται και ο έλεγχος των ΣΕΚΑΜ από τις αρμόδιες επιτροπές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται:
α) Έως 31 Ιανουαρίου για την Α΄ περίοδο εξετάσεων (Μαρτίου),
β) Έως 30 Απριλίου για την Β΄ περίοδο εξετάσεων (Ιουνίου),
γ) Έως 31 Ιουλίου για την Γ΄ περίοδο εξετάσεων (Σεπτεμβρίου),
δ) Έως 31 Οκτωβρίου για την Δ΄ περίοδο εξετάσεων (Δεκεμβρίου),
ενώ για τις έκτακτες εξεταστικές περιόδους 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved