ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Εγκύκλιος: Οδηγίες για τον περιορισμό προσλήψεων

 

Αθήνα 14.4.2010

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: "Οδηγίες για τον περιορισμό προσλήψεων", εκδόθηκε στις 13 Απριλίου 2010.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον περιορισμό προσλήψεων

Στο πλαίσιο προστασίας της εθνικής μας οικονομίας και της λήψης επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, έχει θεσμοθετηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) ένα σύνολο μέτρων που αφορούν στον περιορισμό προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού για τα επόμενα τρία έτη.

Συγκεκριμένα στις διατάξεις του ως άνω νόμου προβλέπονται:

* Για το έτος 2010:
Α. Τακτικό προσωπικό (μόνιμο και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) (Άρθρο 10, παρ.1):
1. Δεν χορηγούνται  εγκρίσεις  για πρόσληψη τακτικού προσωπικού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/09 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009),  της τετραμελούς επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει.
2. Αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισμοί προσωπικού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009).
3. Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις αυτές:
α. ο τομέας υγείας, προκειμένου για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
β. ο τομέας παιδείας, προκειμένου για εκπαιδευτικό προσωπικό,
γ. ο τομέας ασφάλειας, προκειμένου για ένστολο προσωπικό,
δ. ο διορισμός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ε. το προσωπικό που προβλέπεται στις περιπτώσεις β΄ έως και κ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρουμε: το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού, το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφ. Β΄ του ν. 3429/2005 κ.ά.
Οι προσλήψεις και οι διορισμοί των ανωτέρω κατηγοριών συνεχίζονται κανονικά.

Β.  Έκτακτο προσωπικό (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Άρθρο 11, παρ.7):
Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι εγκρίσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου περιορίζονται κατά 30% σε σχέση με τις αντίστοιχες του έτους 2009. Στην ρύθμιση αυτή δεν υπάγεται το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Οι εγκριτικές αποφάσεις πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής (15/3/2010) συνεχίζουν να ισχύουν.

Γ. Διορισμός επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων (Άρθρο 10, παρ.2,3,4):
Ο διορισμός των επιτυχόντων γίνεται με βάση το χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων, με τις ακόλουθες διακρίσεις:
α. Αν τα οριστικά αποτελέσματα του διαγωνισμού εκδόθηκαν μέχρι την 31-12-2009, ο διορισμός των επιτυχόντων θα γίνει σταδιακά, βάσει της σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β΄εξάμηνο του έτους 2010. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο διορισμός όλων  όσων περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων θα  έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2012. Σε περίπτωση που έχει  δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση διορισμού μέχρι την έναρξη της ισχύος του Ν. 3833/2010 (15-3-2010) και εκκρεμεί η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας τότε η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται κανονικά.
β. Αν τα οριστικά αποτελέσματα του διαγωνισμού εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μετά την 1-1-2010, ο διορισμός διενεργείται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη την 1-1-2011. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2013.
Επισημαίνεται ότι για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 3528/07 "Κώδικας δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ", σχετικά με την υποχρέωση διορισμού εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.
Σε περίπτωση που οι φορείς απασχολούν επιτυχόντες που περιλαμβάνονται σε προσωρινούς πίνακες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρ. 3 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αυτοί θα απασχοληθούν μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Ο δε διορισμός των περιλαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες θα γίνει ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Τα εν λόγω δεν αφορούν κατηγορίες προσωπικού που εξαιρούνται της αναστολής.
Οι εγκριτικές αποφάσεις τακτικού προσωπικού της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει, οι οποίες είχαν εκδοθεί μέχρι την 31-12-2009 και για τις οποίες, μέχρι τη 15/3/2010, δεν είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  οι σχετικές προκηρύξεις των θέσεων , παύουν να ισχύουν, με εξαίρεση όσες αφορούν:
 α. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τομέα υγείας,
β. εκπαιδευτικό προσωπικό του τομέα εκπαίδευσης,
γ. ένστολο προσωπικό του τομέα ασφάλειας.

* Για τα έτη 2011 έως και  2013:
- Εφαρμογή του λόγου:  ένας προς πέντε ( Άρθρο 11, παρ. 1 και 4):
Από την 1-1-2011 έως την 31-12-2013, καθορίζεται συγκεκριμένη αναλογία προσλήψεων τακτικού προσωπικού (μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) σε σχέση με τις αποχωρήσεις αντίστοιχου προσωπικού. Ο λόγος αυτός  ορίζεται  ένα προς πέντε, δηλαδή μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις και αφορά  προσλήψεις στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
Επισημαίνεται ότι ο λόγος αυτός θα υπολογίζεται:
Α. στο σύνολο του δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/09.
Β. βάσει των αποχωρήσεων προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους.
Γ. με συνυπολογισμό του υποχρεωτικού διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των περιπτώσεων διορισμού που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις νόμων (π.χ συγγενείς θανόντων εν υπηρεσία, αθλητές, κ.λπ).
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διατηρούνται οι υπολειπόμενες θέσεις για πλήρωση σε επόμενο έτος, σε περίπτωση που το σύνολο των προσλήψεων είναι μικρότερο του λόγου ένα προς πέντε.

- Εφαρμογή του λόγου: ένας προς ένα (Άρθρο 11, παρ 2):
Προσδιορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού, για τις οποίες η αναλογία προσλήψεων σε σχέση με τις αποχωρήσεις καθορίζεται βάσει του λόγου:  ένας προς ένα , δηλαδή μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση:
- Το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
- Το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας
- Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος
- Το ιατρικό προσωπικό του τομέα υγείας  και
- Το νοσηλευτικό προσωπικό  του τομέα υγείας.

- Δεν συμπεριλαμβάνονται στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού , βάσει των λόγων ένα προς πέντε και ένα προς ένα, οι ακόλουθες κατηγορίες  (Άρθρο 11, παρ.3):
- Οι μετακλητοί υπάλληλοι
- Το μη πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
- Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νέων νοσηλευτικών μονάδων
- Ο  διορισμός των επιτυχόντων , όπως  περιγράφεται στην περίπτωση Γ της παρούσας εγκυκλίου.

- Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού (Άρθρο 11, παρ. 5):
Οι δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του Ν. 3812/09, θα κληθούν  στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2011 να αποτυπώσουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους σε προσωπικό. Η έγκριση  θα χορηγείται από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, βάσει του λόγου ένα προς πέντε ή ένα προς ένα, κατά περίπτωση.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά όλες τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύετε, για την πιστή εφαρμογή τόσο του ν. 3833/2010, όσο και των οδηγιών της παρούσας εγκυκλίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved