ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Προεδρικά Διατάγματα Επιστροφή    
ΠΔ 101/2011: Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού

 

Αθήνα 9.11.2011, 10:34

Θέματα προαγωγών και κατανομής οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων ρυθμίζει Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 101/2011 και θέμα: "Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού".

* Ακολουθεί το Προεδρικό Διάταγμα (δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' αρ. 235/7 Νοεμβρίου 2011).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 101
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
3. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 258/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσόντα προς προαγωγή
1. Οι περιπτώσεις γ΄ έως ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 106/2002 (Α΄ 88) και το άρθρο 1 του π.δ. 46/2001 (Α΄ 33), αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Αστυνόμος Β΄ 4 έτη στο βαθμό ή 12 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού, από την οποία 3 έτη στο βαθμό.
δ. Αστυνόμος Α΄ 4 έτη στο βαθμό ή 16 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού, από την οποία 3 έτη στο βαθμό.
ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 4 έτη στο βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού, από την οποία 2 έτη στο βαθμό.
στ. Αστυνομικός Διευθυντής 2 έτη στο βαθμό ή 22 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού, από την οποία 1 έτος στο βαθμό.
ζ. Ταξίαρχος 1 έτος στο βαθμό ή 24 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού, από την οποία 6 μήνες στο βαθμό».
2. Στο άρθρο 40 του ως άνω π.δ. προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων από το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ και άνω, δεν προάγονται στον ανώτερο βαθμό αν δεν έγινε έναρξη προαγωγής στο βαθμό αυτό των ομοιοβάθμών τους που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών και απέκτησαν το βαθμό τους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους».

Άρθρο 2
Κατανομή οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων
1. Το υποστοιχείο (α) του στοιχείου (2) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) Ιατροί:
- Υποστράτηγοι Αστυνομίας 1
- Ταξίαρχοι Αστυνομίας 3
- Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμου Β΄ 83
(β) Οδοντίατροι:
- Ταξίαρχοι Αστυνομίας 1
- Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμου Β΄ 8».
2. Τα υποστοιχεία (β) και (γ) του ως άνω στοιχείου (2), όπως ισχύουν, αναριθμούνται σε (γ) και (δ) αντίστοιχα.
3. H μία (1) οργανική θέση Ταξιάρχου Αστυνομίας αστυκτηνίατρου, που προβλέπεται στο στοιχείο (3) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000, καταργείται.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 373/2002 (Α΄ 320) καταργείται.
5. Για τους υγειονομικούς αξιωματικούς ιατρούς και οδοντιάτρους τηρείται από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αντίστοιχη (αυτοτελής) επετηρίδα.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις
Η παράγραφος 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, δεν εφαρμόζεται για τους αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος φέρουν το βαθμό του Αστυνόμου Α΄ και άνω και έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved