ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Ποιες άδειες δικαιούνται οι στρατευμένοι (9/1/06)


Αθήνα 9.1.2006, 9:12
Χρήση δέκα διαφορετικών ειδών αδείας μπορούν να κάνουν οι στρατευμένοι, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Φυσικά, ανάμεσα σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η γνωστή στους εκπληρώσαντες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις άδεια από τη
σημαία.

Ειδικότερα, στους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, χορηγούνται οι ακόλουθες άδειες απουσίας: κανονική, τιμητική, αναρρωτική, αγροτική, φοιτητική, αντιμετώπισης θεομηνίας, προσωπική, επικίνδυνης εργασίας, γονική, ειδική για μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Το πλήρες κείμενο της απόφασης, που τέθηκε σε ισχύ πριν από λίγες ημέρες, προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικά
Στους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, χορηγούνται άδειες απουσίας σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Κανονική Άδεια
1. Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας τριών (3) ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες συνολικά. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Η κανονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή σε τμήματα διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα. Σ’
εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται και κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, μετά την ορκωμοσία των υπηρετούντων, κανονική άδεια μέχρι τέσσερις (4) ημέρες, εφάπαξ ή σε δύο (2) τμήματα των δύο (2) ημερών. Η συνδρομή ή όχι εξαιρετικής περίπτωσης κρίνεται από το Διοικητή της Μονάδας ή της Υπηρεσίας στην οποία αυτοί υπηρετούν.
3. Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ’
όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο δίμηνο από την απόλυση.

Άρθρο 3
Τιμητική Άδεια

1. Χορηγείται τιμητική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες, χωριστά για κάθε διακεκριμένη πράξη των υπηρετούντων, που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια.
2. Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός της αιμοδοτικής, η οποία μπορεί να χορηγηθεί μέχρι δύο (2) φορές κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, και δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κάθε φορά.
3. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως διακεκριμένες θεωρούνται οι παρακάτω πράξεις:
α. Αυτές που υπερβαίνουν τα όρια της συνήθους μέριμνας και φροντίδας για τα μέσα και τα υλικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.
β. Αυτές που συνιστούν αλληλεγγύη προς τρίτους που δεν υπαγορεύονται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση.
γ. Οι διακρίσεις σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς που οφείλονται σε εργασίες ή δραστηριότητες του οπλίτη ή ΔΕΑ ή επίκουρου ή Εφέδρου Αξιωματικού κατά την διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας του.
δ. Η αιμοδοσία μέχρι δύο (2) φορές κι εφόσον δεν έγινε για συγγενή μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, δηλαδή εφόσον δεν έγινε για σύζυγο, γονείς, παππού, γιαγιά, αδέλφια ή τέκνα αυτού που έλαβε την άδεια.
4. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η τιμητική αυτή άδεια δεν είναι υποχρεωτική και:
α. Η διάρκειά της καθορίζεται για κάθε φορά:
(1) Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για όσους κατακτούν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.
(2) Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε αγώνες Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, ανάλογα με τη διάρκεια των διοργανώσεων.
(3) Μέχρι δέκα (10) ημέρες για όσους συμμετέχουν στην προετοιμασία για επίσημες διοργανώσεις.
(4) Τρεις (3) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε μεμονωμένους αγώνες στο εσωτερικό και πέντε (5) ημέρες στο εξωτερικό.
β. Για τη χορήγηση υποβάλλεται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή σε διοργάνωση, αγώνες ή προετοιμασία:
(1) Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε Εθνικές ή Ολυμπιακές ομάδες, βεβαίωση από την αρμόδια Ομοσπονδία ή άλλη αρχή.
(2) Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε συλλόγους ή σωματεία από τους συλλόγους ή τα σωματεία αυτά.
5. Αρμόδιος να κρίνει αν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι ο διοικητής της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας, ο οποίος αποφασίζει είτε με βάση στοιχεία ή έγγραφα που περιέρχονται σ’ αυτόν ή προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος είτε εξ ιδίας αντιλήψεως. Αντίγραφα των στοιχείων αυτών και σχετικό απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής για τη χορήγηση της τιμητικής άδειας επισυνάπτονται στ’
ατομικά έγγραφα του υπηρετούντος.
6. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται επίσης και η υπηρεσία σε Μονάδες ή υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων
που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και νήσου Κύπρου, για την χορήγηση τιμητικής άδειας. Η τιμητική αυτή άδεια:
α. Διαρκεί δύο (2) ημέρες για κάθε πλήρη μήνα που πραγματικά υπηρετείται στις περιοχές αυτές και όχι πλασματικά, όπως λ.χ. εγγραφή στη δύναμη Μονάδας χωρίς παρουσίαση σ’
αυτήν ή με απόσπαση εκτός των περιοχών αυτών ή με διακοπτόμενη υπηρεσία.
β. Χορηγείται υποχρεωτικά σε περιόδους που δεν έχει διαταχθεί αυξημένη ετοιμότητα ή επαγρύπνηση ή συναφή μέτρα του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού μετά την συμπλήρωση δίμηνης υπηρεσίας στις παραπάνω περιοχές και οπωσδήποτε εντός μηνός από την συμπλήρωση του διμήνου που την δικαιολογεί. Στις περιπτώσεις μεταθέσεων η παραπάνω άδεια που δεν χορηγήθηκε, χορηγείται κατά τις ανωτέρω καταστάσεις ετοιμότητας από τη νέα Μονάδα εντός μηνός από την παρουσίαση σ’
αυτή. Ειδικά σε όσους υπηρετούν στη νήσο Κύπρο η προαναφερόμενη τιμητική άδεια μπορεί να χορηγηθεί μετά τον επαναπατρισμό των υπηρετούντων.
γ. Δεν χορηγείται στους υπηρετούντες σε Μονάδες της Θράκης, εφόσον έχουν μόνιμη κατοικία στο Νομό όπου εδρεύει η Μονάδα τους καθώς και σε όσους υπηρετούν σε Μονάδες των νησιών Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και νήσου Κύπρου εφόσον κατοικούν μόνιμα στα νησιά που υπηρετούν.

Άρθρο 4
Αναρρωτική άδεια
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών (ΕΑΑ) των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτές ενημερώνουν σχετικά εντός της ίδιας ημέρας τις Μονάδες των υπηρετούντων που έλαβαν την αναρρωτική άδεια. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τόσο από τις Μονάδες όσο κι απ’
αυτούς στους οποίους αφορούν.
2. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για την λειτουργία των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών.
3. Η αναρρωτική άδεια μέχρι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
4. Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση της άδειας αυτής ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, με βάση σχετικό πόρισμα ένορκης προανάκρισης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) ή αντιγράφου αναφοράς του παθόντος, σχετικού εγγράφου της Μονάδας και της ιατρικής γνωμάτευσης της νοσηλείας του παθόντα. Οι Μονάδες μετά την καταχώριση της μεταβολής χορήγησης της αναρρωτικής άδειας στα σχετικά βιβλία που τηρούν και στα ατομικά έγγραφα του παθόντα, γνωρίζουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο την μεταβολή της αναρρωτικής άδειας και στέλνουν σ’ αυτό αντίγραφο της γνωμάτευσης της ΕΑΑ καθώς και αντίγραφο του πορίσματος Ένορκης Προανάκρισης ή ΕΔΕ κι εφόσον δεν έχουν εκδοθεί αυτές η αναγνώριση γίνεται βάσει εγγράφου της Μονάδας, που θα περιγράφει αναλυτικά το συμβάν, αναφοράς του παθόντα και ιατρικής γνωμάτευσης του νοσοκομείου νοσηλείας του, στην οποία θ’ αναγράφεται υποχρεωτικά το είδος του τραύματος και οι τυχόν μελλοντικές επιπτώσεις αυτού στην υγεία του παθόντα. Τα ΣΓ μετά την λήψη της σχετικής μεταβολής, την καταχωρίζουν στην στρατολογική μερίδα των παθόντων, τηρώντας τα σχετικά δικαιολογητικά στο αρχείο τους και γνωστοποιούν στη Μονάδα αν ο χρόνος της αναρρωτικής άδειας θεωρείται ή όχι ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας παραγγέλοντας ταυτόχρονα την καταχώριση της σχετικής μεταβολής στ’
ατομικά έγγραφα αυτών. Εφόσον υπάρχει αμφιβολία υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά ιεραρχικά στο Γενικό Επιτελείο του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων για λήψη απόφασης.
5. Διευκρινίζεται επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 3421/2005, ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται στους εφέδρους αξιωματικούς, επίκουρους αξιωματικούς και ΔΕΑ, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 5
Αγροτική άδεια
1. Η αγροτική άδεια χορηγείται στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, στους έχοντες αγροτικές ασχολίες και σ’ όσους είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι κατ’
επάγγελμα αγρότης. Το ύψος της αγροτικής άδειας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Η αγροτική άδεια δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά την βασική και ειδική εκπαίδευση εφάπαξ ή σε τμήματα των δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα.
3. Όσοι λαμβάνουν αγροτική άδεια, μετά την επιστροφή τους απ’ αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση του προέδρου της Κοινότητας ή του Δημάρχου ή του οργάνου που διοικεί τον αγροτικό συνεταιρισμό ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας που έχει έδρα στον τόπο διαμονής αυτών που έλαβαν την άδεια, από την οποία να προκύπτει ότι αυτοί είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες ή ότι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες ή ότι είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι κατ’
επάγγελμα αγρότης και ότι κατά την διάρκεια της άδειας πραγματοποίησαν ή συμμετείχαν σε αγροτικές εργασίες.
4. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρείται ως κατ’
επάγγελμα αγρότης κάθε φυσικό πρόσωπο, μέλος αγροτικού νοικοκυριού, που εργάζεται για την παραγωγή γεωργικών (φυτικής ή ζωϊκής κατεύθυνσης), δασικών κι αλιευτικών προϊόντων και εντάσσεται στον αγροτικό τομέα, ως κομμάτι του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

Άρθρο 6
Φοιτητική άδεια

1. Χορηγείται φοιτητική άδεια στους φοιτητές σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, για κύριες ή για μεταπτυχιακές σπουδές.
2. Το ύψος της φοιτητικής άδειας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Όσοι λαμβάνουν φοιτητική άδεια, μετά την επιστροφή τους απ’
αυτή οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση της οικείας σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περί συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της άδειας, σε εξετάσεις (τμηματικές, προαγωγικές, απολυτήριες ή πτυχιακές).
4. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού φοιτητής θεωρείται όποιος είναι γραμμένος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές.
Όσοι είναι γραμμένοι σε φροντιστήριο ή σε εκπαιδευτήριο που δεν είναι αναγνωρισμένο ή ενταγμένο σε βαθμίδα εκπαίδευσης (εργαστήριο ελευθέρων σπουδών κλπ) καθώς και όσοι είναι γραμμένοι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, δεν θεωρούνται φοιτητές κατά την έννοια του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7
Άδεια για αντιμετώπιση θεομηνίας
1. Χορηγείται σ’
αυτούς που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία σε περιοχή που επλήγη από θεομηνία (σεισμό, πλημμύρα κλπ.).
2. Το ύψος της άδειας γι’
αντιμετώπιση θεομηνίας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Όσοι λαμβάνουν άδεια γι’ αντιμετώπιση θεομηνίας, μετά την επιστροφή τους απ’
αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση του γραφείου ΠΣΕΑ της αρμόδιας Νομαρχίας, από την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή όπου βρίσκεται η οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία αυτού που έλαβε την άδεια, έχει πληγεί προσφάτως από θεομηνία. Την ως άνω βεβαίωση μπορεί να ζητήσει και η Μονάδα στην περίπτωση που αυτός δηλώνει ότι η έκδοσή της δεν ήταν ευχερής μετά τη λήξη της άδειας, λόγω των διοικητικών δυσχεριών εξαιτίας της θεομηνίας. Στις περιπτώσεις που η εκδήλωση της θεομηνίας είναι λόγω της έκτασής της αυταπόδεικτη, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής που χορήγησε την άδεια.

Άρθρο 8
Προσωπική άδεια
1. Χορηγείται προσωπική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες συνολικά σ’
αυτούς που έχουν σημαντικό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση που αναφέρεται σε σύζυγο ή συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
2. Η προσωπική άδεια δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
3. Όσοι λαμβάνουν προσωπική άδεια, μετά την επιστροφή τους απ’
αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση ή πιστοποίηση οποιασδήποτε Αρχής από την οποία να προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας (π.χ. ιατρικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, βεβαιώσεις Δημοσίων ή Δημοτικών αρχών κλπ). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποίησης λόγω της φύσης του προσωπικού προβλήματος ή όταν επιβάλλεται η τήρηση εχεμύθειας, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής που χορήγησε την άδεια.

Άρθρο 9
Άδεια επικίνδυνης εργασίας
1. Η άδεια επικίνδυνης εργασίας χορηγείται σε όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργοαυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) σε κάθε φύσης εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Το ύψος της άδειας επικίνδυνης εργασίας είναι πέντε (5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χωρίς να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες για κάθε πλήρες δωδεκάμηνο εκτέλεσης επικίνδυνης εργασίας. Για τον πλήρη μήνα που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χορηγείται άδεια επικίνδυνης εργασίας δύο (2) ημερών. Ως προς τον τρόπο χορήγησης εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τη χορήγηση της κανονικής άδειας.
3. Για την δικαιολόγηση της άδειας επικίνδυνης εργασίας οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες που εκπληρώθηκε η επικίνδυνη εργασία εκδίδουν βεβαίωση περί του χρόνου εκτέλεσης του σχετικού έργου. Η βεβαίωση κατατίθεται στην Μονάδα η οποία χορηγεί την άδεια.

Άρθρο 10
Γονική άδεια

1. Χορηγείται γονική άδεια πέντε (5) ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.
2. Η γονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη βασική εκπαίδευση βάσει πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης το οποίο εκδίδεται από το Δήμο ή την Κοινότητα στα Δημοτολόγια των οποίων οι δικαιούχοι είναι γραμμένοι και δεν έχει παρέλθει δίμηνο από την έκδοσή του. Η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού ζητείται αυτεπάγγελτα από τις Μονάδες, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής λόγω πολυπλοκότητας της σύνθεσης της οικογενειακής μερίδας των ενδιαφερομένων (π.χ. πολλαπλοί γάμοι των γονέων κλπ) ή αδύνατη επειδή η έκδοση του πιστοποιητικού προϋποθέτει την προηγούμενη εκδήλωση νομικών πράξεων εκ μέρους των, υποδεικνύεται στους ενδιαφερόμενους ν’
απευθυνθούν οι ίδιοι στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού και την προσκόμισή του στη συνέχεια στη Μονάδα.
3. Η γονική άδεια μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή σε τμήματα των δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα.

Άρθρο 11
Ειδική άδεια μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)

1. Χορηγείται ειδική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες συνολικά σε όσους είναι γραμμένοι ως μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) πριν από την αρχική κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, η συμμετοχή τους σε προγράμματα αυτών κρίνεται αναγκαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους από άλλο μέλος της ίδιας οργάνωσης που δεν υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.
2. Η ως άνω άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου μετά την συμπλήρωση της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης. Δεν χορηγείται στους υποψήφιους έφεδρους αξιωματικούς για όσο διάστημα φοιτούν σε κέντρα ή σχολές που προβλέπονται για την ονομασία τους σε ΔΕΑ.
3. Για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) θα πρέπει:
α. Να υποβάλλεται εγγράφως στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, αιτιολογημένο και προσδιορισμένο αίτημα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της αιτούμενηςάδειας.
β. Στο αίτημα αυτό θα αναγράφονται απαραίτητα:
(1) Η ονομασία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) στην οποία έχει εγγραφεί ως μέλος ο ενδιαφερόμενος και η ημερομηνία εγγραφής του.
(2) Η έδρα της και ο σκοπός της.
(3) Ο τόπος εφαρμογής του προγράμματος (περιοχή, χώρα), ο ακριβής χρόνος διάρκειας της συμμετοχής στο πρόγραμμα και οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου.
(4) Η αδυναμία της Οργάνωσης να αναπληρώσει τον ενδιαφερόμενο με άλλο μέλος της που δεν υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Το παραπάνω αίτημα να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον ενδιαφερόμενο στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ). Η απάντηση, θα κοινοποιείται και στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο για την ενημέρωση των παρατηρήσεων της στρατολογικής μερίδας του ενδιαφερομένου.
4. Η ως άνω άδεια διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία να δηλώνει την επιθυμία του για μη συνέχιση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα της Μη Κυβερνητικής Οργανώσεως (ΜΚΟ).
β. Σε περίπτωση διακοπής ή ολοκλήρωσης του προγράμματος της Μη Κυβερνητικής Οργανώσεως (ΜΚΟ) ενωρίτερα από τον χρόνο λήξης της άδειας.
γ. Κατόπιν επείγοντος εγγράφου της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) προς τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, με το οποίο θα αίρεται η αναγκαιότητα συμμετοχής του ενδιαφερομένου για οιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή η ΥΔΑΣ μεριμνά για τον άμεσο επαναπατρισμό του ενδιαφερομένου.
δ. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
5. Ως ημερομηνία διακοπής της άδειας στις παραπάνω περιπτώσεις, λογίζεται η επόμενη του επαναπατρισμού.
6. Για την δικαιολόγηση της παραπάνω άδειας οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, να προσκομίζουν στη μονάδα τους κατά την επιστροφή τους βεβαίωση της ΥΔΑΣ από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για όλο το χρονικό διάστημα της άδειας.

Άρθρο 12
Γενικές διατάξεις
1. Από τις δικαιούμενες άδειες η κανονική, η τιμητική λόγω υπηρεσίας σε παραμεθόρια περιοχή και αιμοδοσίας, η άδεια επικίνδυνης εργασίας και η γονική χορηγούνται υποχρεωτικά από τους διοικητές των Μονάδων, ανεξάρτητων Υπομονάδων και Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για τις υπόλοιπες πλην αυτής του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης και της αναρρωτικής, παρέχεται η ευχέρεια στον διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας να εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για την χορήγησή τους καθώς και η διάρκειά τους κάθε φορά.
2. Το σύνολο των αδειών της, αγροτικής, φοιτητικής, και της άδειας για αντιμετώπιση θεομηνίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες. Το σύνολο των παραπάνω αδειών μαζί με την κανονική, την αναρρωτική και την προσωπική άδεια δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες για κάθε μήνα πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν. Η γονική άδεια, η ειδική άδεια μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.),η τιμητική άδεια και η άδεια επικίνδυνης εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω όρια αδειών, εφόσον χορηγήθηκαν νομότυπα και δικαιολογήθηκαν επαρκώς.
3. Μη ληφθείσα κανονική μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε καθ’
υπέρβαση των ορίων της απόφασης αυτής ή δεν δικαιολογήθηκε κατά τα προβλεπόμενα, και όχι αντίστροφα.
4. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται για τη δικαιολόγηση των αδειών της απόφασης αυτής επισυνάπτονται στ’
ατομικά έγγραφα των υπηρετούντων και ελέγχονται κατά την απόλυσή τους από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
5. Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χορήγηση ή μη της κανονικής άδειας.
6. Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν πρέπει να διαρκεί μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για όσους διατελούν σε άδεια και προσδιορίζεται η ημερομηνία της απόλυσής τους κατά την διάρκεια της αδείας τους, αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις ενέργειες απόλυσής τους.
7. Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, μπορεί να χορηγηθεί και για το εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Κλάδο διαδικασίες.
8. Σε κάθε περίπτωση εφόσον η απόσταση από την έδρα της Μονάδας μέχρι τον τόπο στον οποίο θα διανυθεί η άδεια είναι δυσανάλογη με την διάρκειά της, ο διοικητής μπορεί να δικαιολογεί και τον χρόνο για τη μετάβαση στον τόπο προορισμού και για την επιστροφή στη Μονάδα. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ημερών.
9. Για όσους υπηρετούν και τους έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 3421/2005, ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ο χρόνος που έχουν εκπληρώσει σε Ανώτερα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), τα όρια των αδειών που δικαιούνται προσδιορίζονται από τον χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν άδειες που έχουν λάβει ως μαθητές των παραπάνω Σχολών ή ΕΠΟΠ ή ΕΠΥ. Ο χρόνος που τους έχει αναγνωριστεί εξαιτίας της υπηρεσίας τους αυτής δεν προσμετράται για τον καθορισμό του ύψους των αδειών που δικαιούνται.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2005

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved