ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Πώς θα χορηγηθεί το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Αθήνα 11.12.2015, 18:59

Τα σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και ειδικότερα τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού, καθορίζει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ 1262
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορι−
σμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 178).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
5. Την αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθο−
ρισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 2076).
6. Την αριθ. Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄204).
7. Την αριθ. Υ14/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οι−
κονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη (Β΄ 2144).
8. Την αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οι−
κονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 κοινή απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
(Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α
1125239/ΕΞ2013 (Β΄ 2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013 (Β΄ 3317).
10. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990
(ΦΕΚ 43 Α΄).
12. Του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
91 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 και ισχύει.
13. Της περιπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 73 και της παρ. 9
του άρθρου 147 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως ισχύει.
14. Το άρθρο 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄), όπως
ισχύει.
15. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 παρ. 8β του
Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015».
16. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).
17. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).
18. Τις διατάξεις του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), όπως
ισχύουν.
19. Την υποπαράγραφο Α.1 της παραγράφου Α του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανά−
πτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α΄ 85)».
20. Τις διατάξεις του μέρους Β, άρθρου 3, παρ. Γ, υπο−
παρ. 2.1, υποπερ. ια, του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Β΄) «Συνταξι−
οδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικο−
νομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθε−
ρότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας».
21. Την αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ. 1034/14.2.2008 ΑΥΟ
(ΦΕΚ 307 Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Την αριθμ. Δ33 5037619 ΕΞ/18.10.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β΄
2656/18−10−2013).
23. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (δικαιούχους και καταναλώσεις πετρελαίου) και
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω υπό αύξοντα
αριθμό 19 ΑΥΟ προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των
210 εκατ. ευρώ από το έτος 2015 και εξής.
24. Την ανάγκη α) χορήγησης επιδόματος σε συγκεκρι−
μένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης
εσωτερικής καύσης (DIESEL) και β) επανακαθορισμού των
κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης
σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου
θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL) λόγω της υπο−
χρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις του μέρους Β,
άρθρου 3, παρ. Γ, υποπαρ. 2.1, υποπερ. ια, του Ν. 4336/2015
(ΦΕΚ 94 Β΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ−
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της συμφωνίας», για την καλύτερη στόχευση
της επιλεξιμότητας, ώστε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι
δαπάνες για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον
Προϋπολογισμό του 2016.
25. Την αριθμ. Δ5Α 1167754 ΕΞ 2012/5−12−2012 Α.Υ.Ο. με
θέμα «Ανάθεση πληρωμής του επιδόματος θέρμανσης
προς τους δικαιούχους−καταναλωτές πετρελαίου θέρ−
μανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL)» ΦΕΚ 3249 Β΄ 2012,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης
1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα
άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανση
τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμαν−
σης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας.
Ειδικά, για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος
σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά
το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013.
2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για
την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης,
για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε
είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώ−
μενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλο−
ξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτε−
λούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν
Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά συνιδι−
οκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζό−
μενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα.
δ) Η επαγγελματική στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά
πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.
Ειδικά, για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανω−
τέρω (β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της
δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
του φορολογικού έτους 2015, ενώ για τον προσδιορισμό
των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του φορολογικού
έτους 2014 και άλλες πηγές.

Άρθρο 2
Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης
Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας δικαιού−
νται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα
κριτήρια:
α. Εισοδηματικά:
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα τους, (που
λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς
του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011), ανεξάρτητα από την πηγή
προέλευσης του, ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο
υπόχρεο και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα,
το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα
ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά
2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο τέκνο.
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης,
του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών
κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φο−
ρολογικού έτους 2014. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω
δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν
διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων.
β. Ακίνητης Περιουσίας:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή
προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματι−
κού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικη−
τικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2015, υπόχρεου,
συζύγου και εξαρτώμενων, κατά τον Κ.Φ.Ε, τέκνων, που
αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2014, να μην υπερβαίνει το ποσό των
100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000
ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Άρθρο 3
Καθορισμός του ύψους του επιδόματος
1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνι−
κή Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες,
ως ακολούθως:
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΙ
ΖΩΝΗ Α Γρεβενών, Δράμας, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων,
Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας
ΖΩΝΗ Β Αρκαδίας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης,
Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μα−
γνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης,
Τρικάλων, Χαλκιδικής
ΖΩΝΗ Γ Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυ−
θήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιω−
τίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας,
Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθι−
ώτιδας, Φωκίδας, Χίου
ΖΩΝΗ Δ Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρα−
κλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λα−
κωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύθηρα και
νησιά Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων
2. Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επί−
δομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και
έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100
τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρε−
λαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη
και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως:
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
Ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης 
ανά τετραγωνικό.
Ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου 
θέρμανσης ανά κύρια κατοικία πουανήκει σε
Άγαμο - Έγγαμο ή Μονογονεϊκή Οικογένεια
Α΄ΖΩΝΗ 25 - 2000 - 2500
Β΄ΖΩΝΗ 15 - 1200 - 1500
Γ ΖΩΝΗ 8 - 640 - 800
Δ' ΖΩΝΗ 5 - 400 - 500
Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής ζώ−
νης μιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον
αιτούντα.
3. Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής
καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,25 ευρώ.
4. Στις περιπτώσεις αλλαγής κύριας κατοικίας ή / και δι−
όρθωσης των τ.μ. κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμαν−
σης, στην νέα κύρια κατοικία μεταφέρεται το εναπομείναν
ποσοστό της προηγούμενης κύριας κατοικίας.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος
στους δικαιούχους
1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1
και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, για τις αγορές πετρε−
λαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν
από 15 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 30 Απριλίου 2016 μετά
από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
μέχρι 30 Μαΐου 2016.
2. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρ−
μογής στο TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαι−
ούχων του επιδόματος θέρμανσης.
Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα
στοιχεία:
• ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος − υπό−
χρεου φορολογικής δήλωσης,
• το ονοματεπώνυμο του,
• ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
• ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο
επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του
πρώτου δικαιούχου,
• ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου
κύριας κατοικίας,
• η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκε−
κριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
• αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν
παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του
δωρεάν παραχωρούντος,
• τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κα−
τοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
• η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
• τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).
β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πο−
λυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δη−
λώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:
• τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή
του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της
εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,
• τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,
• τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκ−
προσωπεί την πολυκατοικία,
• τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δα−
πάνες θέρμανσης,
• το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που δια−
μένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται
ως επαγγελματική στέγη.
Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαί−
νουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής.
Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 30
Μαΐου 2016.
γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες
στο TAXISnet, για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική αί−
τηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης
εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φο−
ρολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετία.
δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο
αιτών, υποβάλλει νέα αίτηση.
ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που
δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρού−
σας, απορρίπτονται αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων με σχετική αιτιολογία.
στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λο−
γαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) από δύο διαφορετικούς δικαι−
ούχους επιδόματος.
Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο
δικαιούχους κατά την ίδια χρονική στιγμή.
ζ) Τα μέλη του μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης
(ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην υποβολή των φορολογικών
στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πε−
τρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην
παρ. 2 αρθρ. 73 του Ν. 960/2001 και στις διατάξεις της αριθ.
1019446/113/0015/ΠΟΛ 1034/14.2.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307/Β΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαι−
ολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερό−
μενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

Άρθρο 5
Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χο−
ρήγησης του επιδόματος
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχα−
νογραφικών διαδικασιών χορήγησης του επιδόματος θέρ−
μανσης στα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα και δεν θεωρείται
δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη
κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.
Τα εισαγόμενα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, απο−
τελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου
από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευ−
θύνσεις, με σκοπό να χορηγηθεί ως επίδομα θέρμανσης το
κατά περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νόμιμους δικαιούχους,
με βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται
μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) περί
δημόσιου λογιστικού.
Ειδικότερα:
α) Για αιτήσεις που υποβάλλονται έως 31 Δεκεμβρίου
2015 και σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον έχει γίνει η
ενεργοποίηση πληρωμής, το ποσό επιδόματος θέρμανσης
που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθει−
σών αγορών πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται έως 2
Φεβρουαρίου 2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ−
θρου 6 της παρούσας και με την υποβολή των αντίστοιχων
φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρα−
κολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..
β) Για αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστη−
μα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Μαΐου 2016 το ποσό επιδόματος
θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγμα−
τοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται
έως 30 Ιουνίου 2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 6 της παρούσας και με την υποβολή των αντίστοιχων
φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρα−
κολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..
γ) Για αιτήσεις που εμπίπτουν στα άρθρα 6 και 7 της
παρούσας και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δι−
καιούχος, το ποσό του επιδόματος θέρμανσης δύναται να
καταβάλλεται έως 14 Οκτωβρίου 2016.
Εφόσον το υπόλοιπο του προυπολογισθέντος ποσού επι−
δόματος θέρμανσης, δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν
ποσού επιδόματος που αφορά σε εκκρεμούσες αιτήσεις,
τότε αυτό (το ως άνω υπόλοιπο) θα καταβάλλεται στους
δικαιούχους αναλογικά.
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. επεξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του
προηγούμενου άρθρου, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία
που έχει στη διάθεση της και στη συνέχεια πριν από κάθε
πληρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορ−
φή, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Δικαιούχων Επιδό−
ματος Θέρμανσης, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία
των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε
μορφή ΙΒΑΝ, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τη−
ρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό επιδόματος.
Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επε−
ξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.»
(ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό επιδόματος
θέρμανσης, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή
πιστωτικό ίδρυμα.
3. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται
στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου, η οποία εκδίδει, βά−
σει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημό−
σιο − Συγκέντρωση Εισπράξεων− Πληρωμών» με πίστωση των
τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών
ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των
δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Δ.ΗΛΕ.Δ., στη
Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και
στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
4. α. Οι σχετικές για την πληρωμή του επιδόματος θέρ−
μανσης πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23−200 «Γενικές
Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2732 − «Επίδομα θέρμανσης».
β. Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδική
εντολή πληρωμής της παραγράφου 3 του παρόντος άρ−
θρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
5. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστι−
κών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιο−
νομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί Γραφείου
Συμψηφισμών του Γ.Λ. Κράτους.
β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρημα−
τικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση
του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται
με μέριμνα της Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της
Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση
του λογαριασμού 200.
6. Η Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου, οι συμβαλλόμενες
τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται
δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από
δική τους υπαιτιότητα.
7. Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό επιδόμα−
τος θέρμανσης υπολείπεται του δικαιούμενου λόγω περι−
ορισμένης αγοράς ποσότητας πετρελαίου, το υπόλοιπο
καταβάλλεται τμηματικά και κατ’ αναλογία με την πραγμα−
τοποίηση των εντός της ιδίας περιόδου επόμενων αγορών
πετρελαίου θέρμανσης από τον δικαιούχο.
8. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης
δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
9. Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί,
δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν
συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το
Ελληνικό Δημόσιο.
10. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδη−
μα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου
ή τρίτου.

Άρθρο 6
Έλεγχος δικαιούχων
1 Η Δ.ΗΛΕ.Δ. μετά την, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5
της παρούσας, επεξεργασία και έλεγχο των υποβαλλόμενων
αιτήσεων και των στοιχείων που επεξεργάζεται από το πλη−
ροφοριακό σύστημα πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΟΕ.), δη−
μιουργεί καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή ανά αρμόδια
Δ.Ο.Υ., που περιλαμβάνουν τους αιτούντες για τους οποίους
προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίηση τους, τη
νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά.
2 Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες καταστάσεις δι−
αβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου
οι Υπηρεσίες αυτές να πραγματοποιήσουν τους απαιτού−
μενους ελέγχους για την εξακρίβωση των πραγματικών
περιστατικών.
3 Οι Δ.Ο.Υ. μετά τη διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν
σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπιστώσεις
τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά στη Δ.ΗΛΕ.Δ.
για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωμής
των δικαιούχων.
4 Κατά τα λοιπά, ως προς τον έλεγχο των δικαιούχων επι−
δόματος θέρμανσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3492/
2006 (Α΄ 210).

Άρθρο 7
Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης
επιδόματος και αποτελεσμάτων επεξεργασίας.
1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερό−
μενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου
ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας,
δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέ−
τασης στη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. μέχρι 31 Ιουλίου 2016, στην
οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.
2. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. επιλαμβάνεται των αιτημάτων επανεξέτα−
σης εφόσον άπτονται των αρμοδιοτήτων της προβαίνοντας
σε κατάλληλες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων, άλλως
διαβιβάζει τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμενων
στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία.
3. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση
αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος προβαί−
νουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις
αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Δ.ΗΛΕ.Δ. επανεκ−
καθαρίζει την αίτηση.

Άρθρο 8
Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων
και επιβολή προστίμων.
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται
από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγρά−
φουν ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως και αποκλείο−
νται από τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
μελλοντικά.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στις περιπτώσεις μη
νόμιμης είσπραξης επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης
ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου, το αχρε−
ωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του
ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομι−
κών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ' αυτόν οργάνου
και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
3. Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΟΕ. εφαρμογή έχουν τα
πρόστιμα της παρ. 9 αρθρ. 147 του Ν. 2960/2001.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις − Έναρξη ισχύος
1. Η αριθμ. Δ335037619/18.10.2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄
2656/18.10.2013) καταργείται.
2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσί−
ευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved