ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Στο Ταμείο ΕΒΑ οι δικαιούχοι του επιδόματος αλληλεγγύης

Αθήνα 2.5.2017, 21:23

Τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD)», καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, από 1 Ιουνίου 2017 ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

τo δικαίωμα στις παροχές του Προγράμματος ισχύει από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από αυτόν κατά τον οποίο εγκρίθηκε η αίτηση για το ΚΕΑ και ισχύει, ακόμα και αν διακοπεί η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εγκρίθηκε η αίτηση για το ΚΕΑ.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. Δ23/οικ.17108/875 (1)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης
ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Από-
ρους (TEBA/FEAD).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 8,
του άρθρου 45 αυτού (ΦΕΚ Α΄ 265/23-12-2014).
2) Το άρθρο 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170).
3) Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Α΄ 180), όπως ισχύει.
4) Την υπ’ αριθ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 770/30-04-2015)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξι-
ολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών
που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» και την τροπο-
ποίηση αυτής με την υπ’αριθ. Δ23/οικ./48512/3922 (ΦΕΚ
Β΄3459/27-10-2016).
5) Την υπ’αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 (Β΄ 128/ 24.01.2017)
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και
των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοι-
νωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
6) Την υπ’ αριθ. Υ28 (Β΄ 2168/9.10.2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και την υπ’ αριθ.
Υ70 (Β΄ 2441/13.11.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
7) Την υπ’ αριθ. 44528/Δ9.12187 (724 ΦΕΚ ΥΟΔΔ/2015)
Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
8) Την υπ’ αριθ. 25576/3251/05.06.2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
Απόρων».
9) Την υπ’ αριθ. 16905/4347 (1362 ΦΕΚ Β/2016) από-
φαση «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού».
10) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτί-
ου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους, όπως ισχύει, ως και τους συμπληρωματικούς
και τους εκτελεστικούς αυτού.
11) Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βα-
σικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Από 1/6/2017 ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπα-
ϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (εφεξής ΤΕΒΑ)
καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ)
(υπ’αριθ.Γ.Δ.5οικ.2961-10(Β΄128/2017) κοινή υπουργι-
κή απόφαση).
Το δικαίωμα στις παροχές του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους
(TEBA/FEAD)» ισχύει από την πρώτη ημέρα του μεθε-
πόμενου μήνα, από αυτόν κατά τον οποίο εγκρίθηκε η
αίτηση για το ΚΕΑ.
Το δικαίωμα στις παροχές του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους
(TEBA/FEAD)» ισχύει, ακόμα και αν διακοπεί η καταβολή
της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ, μέχρι το τέλος
του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εγκρίθηκε η
αίτηση για το ΚΕΑ, σε εφαρμογή των όρων της υπ’αριθ.
Γ.Δ.5οικ.2961-10 (Β΄128/2017) κοινής υπουργικής από-
φασης.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή της ει-
σοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ διακοπεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10
(Β΄128/2017) κοινής υπουργικής απόφασης, τότε δια-
κόπτεται και η παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής μέσω του ΤΕΒΑ.

Άρθρο 2
Από 1/5/2017 οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, κατόπιν ενημέ-
ρωσής τους, με κάθε πρόσφορο μέσο, από την ΗΔΙΚΑ,
επιλέγουν στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης του ΚΕΑ, τον
εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ από τον οποίο
επιθυμούν να εξυπηρετούνται.
Οι διανομές τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συν-
δρομής πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα
διανομών έκαστης Κοινωνικής Σύμπραξης.
Η ενημέρωση των ωφελούμενων ΤΕΒΑ για τις επικεί-
μενες διανομές πραγματοποιείται με ευθύνη των Κοινω-
νικών Συμπράξεων στην οποία υπάγονται.

Άρθρο 3
Από 1/6/2017 καταργούνται, η υπ’αριθ. Δ23/οικ.19162/
1277/27-5-2015 (Β΄ 1066) υπουργική απόφαση, "Καθο-
ρισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των
ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επι-
σιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»"
καθώς και οι βάσει αυτής ισχύουσες λίστες ωφελουμέ-
νων ΤΕΒΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved