ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Οι νέες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»

Αθήνα 10.5.2017, 18:02

Τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» επανακαθορίζουν με κοινή απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Εργασίας.

Μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες (με ανήλικο τέκνο ή ΑμεΑ) μπορούν να έχουν παροχές ενοικίου, επισκευής σπιτιού, επαγγελματικής κατάρτισης, δημιουργίας επιχείρησης, εργασίας στον αγροτικό τομέα.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 1602/2017).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040 (1)
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος
Στέγαση και Επανένταξη.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 του
ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012
και άλλες διατάξεις» (Α' 85).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 «Εθνι-
κός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλλη-
λεγγύη, εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85)
και άλλες διατάξεις» (Α' 236).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου ιβ. του άρθρου 20, της
παραγράφου θ. του άρθρου 23 και της παραγράφου 3
του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α' 143), και τις διατάξεις της παραγράφου 3.ιβ, του
άρθρου 10, του ν.4337/2015 (Α΄ 129) «Μέτρα για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων», οι οποίες τροποποιούν
την περίπτωση ιβ' του άρθρου 20 του ν. 4270/2014.
4. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α' 131), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α'
180), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ' αριθμ. Δ28/οικ./31354/2352/15-9-2014
(ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) απόφαση του Υφυπουργού Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
11. Την υπ' αριθμ. Υ28 (Β' 2168/9.10.2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και την υπ' αριθμ. Υ70
(Β' 2441/13.11.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τρο-
ποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», καθώς και την υπ’
αριθμ. Υ43 (Β΄1510/3-5-2017) απόφαση του Πρωθυπουργού.
12. Την υπ' αριθμ. Υ29 (Β' 2168/9.10.2015) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
13. Την Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β'
3722), όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/27-12-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β'4233).
14. Την υπ' αριθμ. 44528/Δ9.12187/8.10.2015 (ΥΟΔΔ
724/13.10.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 56920/502/8-12-2016 εισή-
γηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ποσού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων
ευρώ (€ 4.000.000), η οποία θα βαρύνει το Εθνικό Σκέλος
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομι-
κού έτους 2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Φορείς
Με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 το
πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», οι όροι και οι
προϋποθέσεις του οποίου καθορίστηκαν με την υπ' αριθ.
Δ28/οικ.31354/2352-15/09/2014 (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ)
υπουργική απόφαση, παρατείνεται έως 31.12.2017.
Δικαιούχοι φορείς του προγράμματος είναι όλοι
όσοι υλοποίησαν και τους δύο πυλώνες ενεργειών έως
31.12.2016 και έχουν λάβει τουλάχιστον τη β' δόση, σύμ-
φωνα με όσα περιγράφονται στην ως άνω πρόσκληση.

Άρθρο 2
Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι είναι όσοι συμμετείχαν στις δράσεις
του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως
31.12.2016. Δύνανται να ενταχθούν και νέοι ωφελού-
μενοι σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. Δ28/
οικ./31354/2352/15-9-2014 (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) πρό-
σκλησης και μέχρι την κάλυψη του ελάχιστου εγκεκρι-
μένου αριθμού ωφελουμένων, όπως ορίστηκε στην υπ'
αριθ. Δ23/οικ.48277/2531/17-12-2014 (7ΟΘΒΛ-ΛΔ0)
Απόφαση Έγκρισης Σχεδίων του Προγράμματος «Στέ-
γαση και Επανένταξη», για κάθε δικαιούχο φορέα. Από
το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, ποσοστό, κατ'
ελάχιστον, 40% ανά εγκεκριμένο σχέδιο, συμμετέχει υπο-
χρεωτικά και στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης.

Άρθρο 3
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος προσδιο-
ρίζονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ
Μεμονωμένα άτομα Οικογένειες (με ανήλικο τέκνο ή ΑμεΑ)
1ος Πυλώνας Ενεργειών: Δαπάνες Στέγασης
- Κάλυψη ενοικίου:
Μεμονωμένα άτομα έως του ποσού των 180 ευρώ για ένα άτομο, έως 240 ευρώ και για τους δύο ή περισσότερους ενήλικες, μηνιαίως 
Οικογένειες (με ανήλικο τέκνο ή ΑμεΑ) έως του ποσού των 280 ευρώ για οικογένεια, μηνιαίως
- Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας
Μεμονωμένα άτομα έως του ποσού των 3.600 ευρώ
Οικογένειες (με ανήλικο τέκνο ή ΑμεΑ) έως του ποσού των 3.600 ευρώ
2ος Πυλώνας Ενεργειών: Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης
- Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα: κατώτατος βασικός μισθός, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη).
- Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης/αυτοαπασχόληση, ή δημιουργίας μικρής επιχειρηματικής μονάδας: μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά
- Απασχόληση στον αγροτικό τομέα: μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά

Συμπληρωματική χρηματοδότηση, υπό την προϋπό-
θεση υλοποίησης ενεργειών εργασιακής επανένταξης,
δύναται να παρέχεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
- ποσό έως 1.000 ευρώ παρέχεται στην περίπτωση
μετακίνησης από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας σε άλλη Περιφέρεια (2.000 ευρώ εφόσον η
εγκατάσταση γίνεται εκτός αστικών κέντρων) και
- ποσό έως 1.000 ευρώ παρέχεται στην περίπτωση
μετακίνησης από αστικό κέντρο σε αγροτική περιοχή
για την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.
Επιπλέον, συμπληρωματική χρηματοδότηση παρέχε-
ται σε περίπτωση συνεταιρισμού ή σύστασης εταιρίας ή
άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναλά-
βουν από κοινού ωφελούμενοι κατόπιν ειδικής έγκρισης
από την Αρχή Διαχείρισης, η οποία θα αποφασίσει και για
το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, μετά την υποβολή
του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας έχει τη μορ-
φή Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου, δύναται
να αναθέτει την οικονομική διαχείριση του σχεδίου σε
άλλο εταίρο (διαχειριστή φορέα) υπό την προϋπόθεση
της αναλυτικής περιγραφής του ρόλου και των αρμοδι-
οτήτων του διαχειριστή φορέα, στην προγραμματική
σύμβαση του άρθρου 5 της παρούσης. Ο δικαιούχος
διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εκθέσεων
προς την Αρχή Διαχείρισης και την ευθύνη της συνολι-
κής υλοποίησης του σχεδίου, συνυπογράφοντας όλες
τις δαπάνες του έργου.
Κανένα σχέδιο δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη
πηγή χρηματοδότησης για το ίδιο διάστημα.

Άρθρο 4
Προγραμματικές Συμβάσεις
Μετά την υποβολή του προϋπολογισμού από τους
δικαιούχους φορείς και την έγκρισή του από την Αρχή
Διαχείρισης συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις,
οι οποίες καθορίζουν μεταξύ άλλων:
α) Το ποσό της επιχορήγησης και τον εγκριθέντα προ-
ϋπολογισμό.
β) Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
σε ποσοστό 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
και η οποία θα κατατεθεί έως πέντε (5) ημερολογιακές
ημέρες μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμ-
βασης.
γ) Τους επιχειρησιακούς στόχους του Σχεδίου και τους
δείκτες παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθούν.
δ) Το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου.
ε) Το μέρος των καθηκόντων και σχετικών δαπανών
που ο δικαιούχος και ο διαχειριστής εταίρος θα πραγ-
ματοποιήσουν.
στ) Τις διατάξεις για την εφαρμογή του Σχεδίου (υπο-
χρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τροποποιήσεις και λήξη).
ζ) Τους όρους που αφορούν την καταβολή της επι-
χορήγησης και τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών δε-
δομένων.
η) Τους όρους όσον αφορά στους ελέγχους που διε-
νεργούνται.
θ) Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία
προσωπικών δεδομένων.
ι) Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στους όρους
δημοσιότητας.
Αρxή Διαχείρισης
Ως Αρχή Διαχείρισης του προγράμματος «Στέγαση και
Επανένταξη» ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η επιλέξιμη περίοδος χρηματοδότησης των Σχεδίων
είναι από 1.1.2017 έως 31.12.2017

Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμών
Για κάθε δικαιούχο προβλέπεται ποσοστό μέχρι 10%,
επί του προϋπολογισμού των ενεργειών στέγασης, επα-
νένταξης και δημοσιότητας, για δαπάνες προσωπικού
και άλλες δαπάνες όπως οδοιπορικά, αναλώσιμα, προ-
μήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων και ειδικές
δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι δαπάνες
προσωπικού θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα οριζό-
μενα στις σχετικές διατάξεις του ν.4024/2011 «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015» (ΦΕΚ 226, τ.Α').
Το τελικό ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης ορι-
στικοποιείται με την ολοκλήρωση του σχεδίου, με βάση
τις πραγματικές συνολικές δαπάνες στις επιλέξιμες κατη-
γορίες δαπανών. Ως πραγματικές, νοούνται οι δαπάνες
που έχουν πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρω-
μές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους,
δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους του
εγκεκριμένου σχεδίου και από εξοφλημένα τιμολόγια ή
λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
Οι πληρωμές από την Αρχή Διαχείρισης προς τους δι-
καιούχους πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις,
ως εξής:
α) Η πρώτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού
της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Σχεδίου
καταβάλλεται μετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης
Υλοποίησης από τον δικαιούχο, η οποία θα συνοδεύεται
από κατάλογο ωφελουμένων, προϋπολογισμό δράσεων
ανά πυλώνα ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης και της
ενέργειας δημοσιότητας, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά
το ποσό των 5.000 ευρώ. Ο κατάλογος δύναται να απο-
τελείται τόσο από τους ωφελούμενους που συμμετείχαν
στις δράσεις του προγράμματος έως τις 31.12.2016, μετά
από αιτιολογημένη έκθεση της υπεύθυνης Κοινωνικής
Λειτουργού του σχεδίου, όσο και από νέους ωφελούμενους.
Για την ένταξη νέων ωφελούμενων είναι απαραίτη-
τη η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στην υπ' αριθ. Δ28/
οικ./31354/2352/15-9-2014 Πρόσκληση του Προγράμ-
ματος και η έγκριση τους από την Αρχή Διαχείρισης.
Τα ανωτέρω θα κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή.
β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού
της χρηματοδότησης καταβάλλεται με την πιστοποίηση,
από την Αρχή Διαχείρισης, της υλοποίησης των ενερ-
γειών στέγασης και επανένταξης σε ποσοστό 30% του
φυσικού αντικειμένου σε κάθε πυλώνα ενεργειών, καθώς
και με την υποβολή έκθεσης από τον δικαιούχο με την
οποία να περιγράφεται επαρκώς η χρηματοοικονομική
πορεία του σχεδίου.
Για την τεκμηρίωση των ως άνω, απαιτείται η υπο-
βολή συγκεντρωτικού ανά σχέδιο και ατομικού πίνακα
δαπανών ανά ωφελούμενο, υποδείγματα των οποίων
θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΙΕΑΔ. Απαιτούνται
επίσης τα ακόλουθα παραστατικά και δικαιολογητικά:
Στέγαση
1. Μισθωτήριο συμβόλαιο.
2. Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών
στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
3. Σε περίπτωση παράτασης μισθωτηρίου απαιτείται
μόνο το αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφορι-
ακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
4. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής στο λο-
γαριασμό του ιδιοκτήτη με το ποσό του ενοικίου για τον
αντίστοιχο μήνα και με αναφορά στο όνομα του ωφε-
λούμενου.
Επανένταξη
1. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ Φορέα και Εργοδότη.
2. Σύμβαση εργασίας ωφελούμενου.
3. Αναγγελία σύμβασης εργασίας στον ΟΑΕΔ.
4. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον
δικαιούχο/διαχειριστή φορέα στο λογαριασμό του ερ-
γοδότη με το ποσό του μισθολογικού κόστους (καθαρή
αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και
εργοδότη) για τον αντίστοιχο μήνα και με αναφορά στο
όνομα του ωφελούμενου και τον μήνα πληρωμής.
5. Τιμολόγιο επιχορήγησης του εργοδότη με το πιο
πάνω ποσό αναλυτικά (καθαρή αμοιβή και ασφαλιστικές
εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη).
6. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον
εργοδότη στο λογαριασμό του ωφελούμενου με το κα-
θαρό ποσό του μηνιαίου μισθού του.
7. Αποδεικτικό υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δή-
λωσης (ΑΠΔ) και την ατομική ΑΠΔ (ή απόσπασμα ΑΠΔ).
8. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον ερ-
γοδότη στο ΙΚΑ με το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.
γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της
χρηματοδότησης καταβάλλεται με την πιστοποίηση από
την Αρχή Διαχείρισης της υλοποίησης ποσοστού 60% του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά την υπο-
βολή έκθεσης από τον δικαιούχο στην οποία περιγράφεται
επαρκώς η πορεία του φυσικού αντικειμένου, καθώς και η
χρηματοοικονομική πορεία του σχεδίου, ώστε να τεκμη-
ριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησης. Για την τεκμηρίωση
των ως άνω απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
που απαιτούνται για την καταβολή της δεύτερης δόσης.
δ) Η τελευταία δόση ύψους 10% του συνολικού ποσού
της χρηματοδότησης αφορά στην πληρωμή του τελικού
υπολοίπου της χρηματοδότησης και καταβάλλεται με
την πιστοποίηση από την Αρχή Διαχείρισης της υλοποίη-
σης του 100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
(σύνολο δαπανών συνοδευόμενων από τα παραστατικά
εξόφλησης), σύμφωνα με το περιεχόμενο της προγραμ-
ματικής σύμβασης και μετά την υποβολή της αίτησης
τελικής πληρωμής και λοιπών δικαιολογητικών υλοποί-
ησης από τον δικαιούχο.
Για την καταβολή της αποπληρωμής απαιτείται η προ-
ηγούμενη υποβολή της Απολογιστικής Έκθεσης του Σχε-
δίου από τον δικαιούχο.

Άρθρο 6
Με τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η υπ'
αριθμ. 61006/4703/28-12-2016 (Β'4548) υπουργική από-
φαση «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση
και Επανένταξη».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ανάπτυξης και Οικονομίας 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved