ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Δωρεάν ίντερνετ σε κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών

Αθήνα 20.7.2017, 21:53

Δωρεάν ευρυζωνική σύνδεση στους μονίμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας παρέχει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη σχετική διυπουργική απόφαση, η δράση αφορά στη παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών (πινακας παρακάτω) για την απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Μέσω της δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κινητή (mobile) ή δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες και μέσω της εξοικείωσής τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1858
Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους
μονίμους κατοίκους των απομακρυσμένων Νη-
σιών της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2014) «Ρυθμίσεις
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έρ-
γων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα
4, παρ. 2, περ. κ, 12, εδ. μστ΄ και 75, παρ. 6, όπως ισχύουν.
2) Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
3) Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κώδικας Δή-
μων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο
279 αυτού.
4) Του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002) «Αναβάθμιση
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» και ιδίως
το άρθρο 31, όπως ισχύει.
5) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6) Του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄/50/1997) «Προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα», όπως ισχύει.
7) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
8) Του π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α΄/5.11.2016) «Αποδοχή
Παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
9) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».
10) Τα άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.04.2005), όπως ισχύει.
11) Του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α΄/2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
όπως ισχύει.
12) Του π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α΄/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
13) Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου
ότι η δαπάνη των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χι-
λιάδων ευρώ (3.500.000 €) χρηματοδοτείται κατά αρχήν
στο σύνολο του σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του
ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
Την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩ-
ΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ», σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα κάτωθι
άρθρα της παρούσας.

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Η δράση «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝ-
ΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑ-
ΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» αφορά στη παροχή
δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους των
απομακρυσμένων νησιών του Παραρτήματος II της πα-
ρούσας για την απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile)
ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.
2. Μέσω της δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών
του Παραρτήματος II της παρούσας έχουν τη δυνατό-
τητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν
κινητή (mobile) ή δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Σκοπός
1. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της
νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών πρό-
σβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες στους
δικαιούχους πολίτες και μέσω της εξοικείωσής τους με
τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και
εφαρμογές.
2. Μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:
• Η μείωση του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των πο-
λιτών της χώρας και των γεωγραφικών τμημάτων αυτής.
• Η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου στην απομα-
κρυσμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
• Η σημαντική αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνι-
κότητας στην Ελληνική Επικράτεια.
• Η ταχεία εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις
σύγχρονες και ραγδαία εξελισσόμενες ευρυζωνικές υπη-
ρεσίες και εφαρμογές.
• Η ισότιμη συμμετοχή των μόνιμων κατοίκων των απο-
μακρυσμένων νησιών της χώρας στην επικοινωνία και
στη πληροφόρηση, μέσω της πρόσβασης τους σε πλη-
θώρα ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. πλο-
ήγηση στο διαδίκτυο, μεταφορά αρχείων, χρήση υπηρε-
σιών social media, e-mail, video/audio streaming κ.α.).

Άρθρο 3
Φορείς της Δράσης και Αρμοδιότητες
1. Οι Φορείς της δράσης είναι οι ακόλουθοι:
α) Φορέας Πρότασης της δράσης είναι η Γενική Γραμ-
ματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε).
β) Φορείς Υλοποίησης της δράσης είναι η Γενική Γραμ-
ματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε) και οι Δήμοι, στους οποίους
εντάσσονται τα νησιά του Παραρτήματος II της παρού-
σας.
γ) Φορέας Συνδρομής της Γενικής Γραμματείας Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
(Υ.Ψ.Π.Τ.Ε) στην υλοποίηση της δράσης είναι η Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
δ) Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της δράσης είναι το
Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ). Proslipsis.gr
ε) Φορέας Χρηματοδότησης της δράσης είναι κατά
αρχήν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
2. Οι αρμοδιότητες των Φορέων της δράσης είναι οι
ακόλουθοι:
α) Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε), ως Φορέας
Πρότασης και Υλοποίησης της δράσης:
- Παρέχει στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συν-
δρομής της δράσης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει
στη διάθεση της για την επιτυχή εκτέλεση της δράσης.
- Χορηγεί κάθε απαραίτητη πληροφορία και διευκό-
λυνση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ως φορέα Συνδρομής στην υλοποίη-
ση της δράσης, για την οποία η Αρχή θα συστήσει Ομά-
δες Εργασίας ή/και θα απευθυνθεί με ανάθεση έργου σε
εξωτερικό συνεργάτη.
- Χορηγεί στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συν-
δρομής της δράσης τις απαραίτητες εγκρίσεις, αδειοδο-
τήσεις και διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση
της δράσης.
- Προβαίνει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερι-
κών (ΥΠ.ΕΣ.), στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας,
με στόχο την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό και
την πλήρη ενημέρωση των Παροχών και των δικαιούχων
πολιτών.
- Συντάσσει τον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.
- Διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) της
δράσης.
- Ελέγχει τα πακέτα υπηρεσιών που διατίθενται από
τους Παρόχους, ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές
τους και ως προς τους λοιπούς όρους και τις προϋπο-
θέσεις που τα διέπουν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην παρούσα και στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης
που θα εκδοθεί.
- Εγκρίνει τα πακέτα υπηρεσιών που διατίθενται από
τους Παρόχους, μετά τον έλεγχο των ελάχιστων προδι-
αγραφών τους και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων
που τα διέπουν.
- Παρακολουθεί τη δράση κατά τη διάρκεια της υλο-
ποίησης της και μετά το πέρας αυτής, με στόχο την ομα-
λή και σύννομη υλοποίησή της.
- Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δια-
σφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της δράσης.
- Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα
της δράσης μετά τη λήξη της.
β) οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται τα νησιά του
Παραρτήματος II, ως Φορείς Υλοποίησης της δράσης:
- Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των δικαιούχων
πολιτών, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας και του Οδηγού Υλοποίη-
σης της Δράσης που θα εκδοθεί.
- Εκδίδουν τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την
υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση.
- Ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με τις λεπτο-
μέρειες της δράσης και διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη
διαδικασία υλοποίησής της.
- Ενημερώνουν τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς
σχετικά με την πορεία υλοποίησης της δράσης και συ-
νεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων
που ενδέχεται να προκύψουν.
γ) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως Φορέας Συνδρομής της ΓΓΤΤ του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) στην υλοποίηση της δράσης και
ως Φορέας Χρηματοδότησης της δράσης:
- Συστήνει Ομάδες Εργασίας ή/και αναθέτει, σύμφω-
να με τις κείμενες διατάξεις, σε εξωτερικό συνεργάτη, ο
οποίος εποπτεύεται από αυτήν, την παραλαβή των δικαι-
ολογητικών πληρωμής από τους Παρόχους, τον έλεγχο
και την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της
δράσης στους δικαιούχους, σύμφωνα με τους επιμέρους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και του Οδη-
γού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
- Είναι υπεύθυνη για τη Λογιστική Εκκαθάριση και την
Πληρωμή των Παροχών της επιλογής των δικαιούχων.
δ) το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), ως Φορέας Ελέγ-
χου και Εποπτείας της δράσης:
- Ενημερώνει επαρκώς τους αρμόδιους Δήμους σχε-
τικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων,
τους επιμέρους όρους, τις προϋποθέσεις καθώς και τις
λεπτομέρειες που τη διέπουν.
- Παρέχει στους αρμόδιους Δήμους κάθε απαραίτητη,
σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων,
πληροφορία και προβαίνει στις αναγκαίες για την ορθή
εφαρμογή της υποδείξεις.
- Προβαίνει, σε συνεργασία με τη ΓΓΤΤ του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
(Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας,
με στόχο την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό και
την πλήρη ενημέρωση των Παροχών και των δικαιούχων
πολιτών.
- Ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών
ελέγχων κατά την υλοποίηση της δράσης αλλά και μετά
το πέρας αυτής, τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαι-
ούχων από τους αρμόδιους Δήμους. Proslipsis.gr
- Συνεργάζεται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς
για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να πα-
ρουσιαστούν κατά την υλοποίηση της δράσης και μετά
τη λήξη αυτής.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των
νησιών του Παραρτήματος II της παρούσας, οι οποίοι
πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 2.
2. Το εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή στη
δράση διαμορφώνεται σύμφωνα με την οικογενειακή
κατάσταση του δικαιούχου (άγαμος/έγγαμος) στα ακό-
λουθα ποσά:
α) προκειμένου για άγαμους δικαιούχους, το συνολικό
ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει
τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €).
β) προκειμένου για έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τις είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000 €).
3. Οι όροι συνολικό ετήσιο ατομικό και οικογενειακό
εισόδημα έχουν, στο πλαίσιο της δράσης, την ακόλουθη
έννοια:
α) Συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα είναι το συνολι-
κό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα,
το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών
ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος
του φορολογικού έτους 2015 του εκάστοτε δικαιούχου
πολίτη.
β) Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι το
συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ει-
σόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των
αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Ει-
σοδήματος του φορολογικού έτους 2015 των μελών της
εκάστοτε οικογένειας.
4. Η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματο-
ποιείται ανά νοικοκυριό. Το νοικοκυριό δύναται να είναι
μονοπρόσωπο, εάν αποτελείται από ένα μόνο άτομο, ή
πολυπρόσωπο, εάν αποτελείται από περισσότερα άτομα
που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία.
5. Στην περίπτωση του πολυπρόσωπου νοικοκυριού
μόνο ένας δικαιούχος, μπορεί να κάνει χρήση, για μία
μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης για
την ενεργοποίηση μίας μόνο ευρυζωνικής σύνδεσης (κι-
νητής ή δορυφορικής) στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.
6. Η ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης
(κινητής ή δορυφορικής) στο ίδιο νοικοκυριό δεν είναι
δυνατή. Το ίδιο ισχύει και για την ενεργοποίηση δεύτε-
ρης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής)
από τον ίδιο δικαιούχο σε άλλο νοικοκυριό.
7. Ο εκτιμώμενος αριθμός των δικαιούχων νοικοκυ-
ριών της δράσης παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο
Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.

Άρθρο 5
Πάροχοι
1. Πάροχοι της δράσης είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν:
α) Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κινητής
(mobile) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
β) Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δορυφορι-
κής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
γ) Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες των Τηλεπικοινω-
νιακών Παροχών, οι οποίοι διαθέτουν δικαίωμα σύναψης
συμβολαίων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
3. Στη δράση συμμετέχουν μόνο οι Πάροχοι που:
α) διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία άδειες ή/και εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουρ-
γία τους καθώς και τη σύννομη παροχή των προβλεπό-
μενων υπηρεσιών του άρθρου 7.
β) διαθέτουν τη δυνατότητα παροχής προς τους δι-
καιούχους πολίτες των, προβλεπόμενων στο άρθρο 7,
υπηρεσιών κινητής (mobile) ή/και δορυφορικής ευ-
ρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και του Οδη-
γού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

Άρθρο 6
Δημόσια Επιχορήγηση
1. Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται με την
παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους πο-
λίτες της δράσης.
2. Οι πολίτες που πληρούν, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2
του άρθρου 4, το κριτήριο της εντοπιότητας και το προ-
βλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο, δύνανται να κάνουν
χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση
των υπηρεσιών της δράσης, εφόσον πιστοποιηθούν ως
δικαιούχοι αυτής από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας
τους.
3. Η δημόσια επιχορήγηση:
• Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν
είκοσι ευρώ ανά δικαιούχο το έτος (120,00 €/έτος), συ-
μπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
• Χορηγείται για δύο έτη.
• Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.
• Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μίας μόνο
κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης
στο νοικοκυριό του δικαιούχου.
4. Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση των πακέ-
των υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης
στο διαδίκτυο, καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο ή μέρος
του ετήσιου παγίου της κινητής (mobile) ευρυζωνικής
σύνδεσης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ και του τέλους συνδρομητών κινη-
τής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, όπως
ισχύει.
5. Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση των πα-
κέτων υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης
στο διαδίκτυο, καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο ή μέρος
του ετήσιου παγίου της δορυφορικής ευρυζωνικής σύν-
δεσης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του αναλο-
γούντος ΦΠΑ και του τέλους σταθερής τηλεφωνίας και
Internet του άρθρου 55 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 7
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Οι Πάροχοι, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολι-
τικής, δύνανται να διαμορφώσουν πακέτα υπηρεσιών
δορυφορικής ή/και κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύν-
δεσης στο διαδίκτυο, τα οποία απευθύνονται στους δι-
καιούχους της δράσης και εκπληρώνουν τους σκοπούς
της.
2. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών κινητής (mobile)
ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο πρέπει υποχρε-
ωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τουλάχιστον
τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πα-
κέτων υπηρεσιών κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο
διαδίκτυο):
• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο
στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου πολίτη.
• Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.
• Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού σύνδεσης
(modem, usb modem stick, MiFi κ.α.) του δικαιούχου
στο διαδίκτυο.
• Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών
για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem, usb
modem stick, MiFi κ.α.).
• Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου
συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και
ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου
όγκου δεδομένων.
• Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.
3. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής ευ-
ρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο πρέπει υποχρεωτι-
κά να προσφέρουν στους δικαιούχους τουλάχιστον τις
ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων
υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο
διαδίκτυο):
• Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.
• Ταχύτητα download, πριν την κατανάλωση του ελά-
χιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον έως και 18 Mbps.
• Ταχύτητα upload, πριν την κατανάλωση του ελάχι-
στου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον έως και 4 Mbps.
• Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού σύνδεσης
(δορυφορική κεραία, TRIA, δορυφορικό modem) του
δικαιούχου στο διαδίκτυο.
• Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών
για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο (δορυφορι-
κή κεραία, TRIA, δορυφορικό modem), στην περίπτωση
αγοράς του από τον δικαιούχο.
• Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου
συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και
ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου
όγκου δεδομένων.
• Αυτόματη Εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης μετά
την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, χωρίς
επιπλέον χρέωση του δικαιούχου ή διακοπή της υπηρε-
σίας του. Proslipsis.gr
• Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.
4. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των Παροχών, πέ-
ραν των ως άνω ελάχιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών,
δύνανται να παρέχουν στους δικαιούχους επιπλέον ευ-
ρυζωνικές υπηρεσίες (π.χ. μεγαλύτερο όγκο δεδομένων,
υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.α.)
ή/και επιπλέον τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. υπη-
ρεσίες φωνής, υπηρεσίες μηνυμάτων sms, υπηρεσίες
δορυφορικής τηλεόρασης κ.α.).
5. Στη δράση δύνανται να υπαχθούν και τα υφιστάμε-
να συμβόλαια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των Πα-
ροχών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) ο υφιστάμενος συνδρομητής είναι πιστοποιημένος
δικαιούχος της δράσης,
β) τα υφιστάμενα συμβόλαια πληρούν τις ελάχιστες
προδιαγραφές των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και
γ) ο Πάροχος δηλώσει εγγράφως στην ΓΓΤΤ ότι επιθυ-
μεί την υπαγωγή τους στη δράση.
6. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Παροχών ως προς
τη διαμόρφωση και τη διάθεση των υπηρεσιών της δρά-
σης, το σύνολο των επιμέρους όρων και των προϋποθέ-
σεων που τις διέπουν, καθώς και κάθε άλλη σχετική με
αυτές λεπτομέρεια, καθορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό
Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Προϋπολογισμός
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της δράσης ανέρ-
χεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων
χιλιάδων ευρώ (3.500.000 €) και χρηματοδοτείται κατά
αρχήν στο σύνολο του σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6
του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. Στο ποσό αυτό περιλαμ-
βάνονται το κόστος της διετούς (2 έτη) παρεχόμενης
δημόσιας επιχορήγησης προς τα δικαιούχα νοικοκυριά
και ο ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Άρθρο 9
Χρόνοι Υλοποίησης της Δράσης
Προθεσμία Υπαγωγής στη Δράση: Οι δικαιούχοι μπο-
ρούν να αιτηθούν τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης
για την απόκτηση - ενεργοποίηση των υπηρεσιών της
δράσης μέχρι και την 31η/01/2018.

Άρθρο 10
Οδηγός Υλοποίησης της Δράσης
1. Για τις ανάγκες υλοποίησης, παρακολούθησης και
ελέγχου της δράσης, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνι-
ών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.)
συντάσσει και εκδίδει τον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.
2. Ο Οδηγός Υλοποίησης της Δράσης εξειδικεύει και
συμπληρώνει τις ρυθμίσεις της παρούσας, αποτελώντας
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Στον Οδηγό Υλοποίησης της δράσης παρατίθεται
αναλυτικά το σύνολο των επιμέρους όρων, προϋποθέ-
σεων και λεπτομερειών που διέπουν την υλοποίηση, την
παρακολούθηση και τον ελέγχο της δράσης. Η συμμόρ-
φωση στις ρυθμίσεις του είναι υποχρεωτική για όλους
τους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση, στην πα-
ρακολούθηση και στον έλεγχο της δράση, συμπεριλαμ-
βανομένων των Παροχών και των δικαιούχων πολιτών.
4. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) δύναται,
με απόφασή της, να τροποποιεί ή/και να συμπληρώνει
τον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίησής της.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Α) Πιστοποίηση των Δικαιούχων
1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήμα-
τος II, οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της
παρ. 2 του άρθρου 4, δύνανται να υπαχθούν στη δράση
μόνο εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής.
2. Η πιστοποίηση των δικαιούχων της δράσης πραγ-
ματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των Δήμων, στους
οποίους εντάσσονται τα νησιά του Παραρτήματος II.
3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση
των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων της δρά-
σης είναι:
α) η απόδειξη της μόνιμης και πραγματικής εγκατάστα-
σης τους σε νησί του Παραρτήματος II της παρούσας και
β) η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου της παρ. 2
του άρθρου 4.
4. Για την απόδειξη της μόνιμης και πραγματικής εγκα-
τάστασης του ενδιαφερόμενου πολίτη σε νησί του Πα-
ραρτήματος II, εφαρμόζεται η ισχύουσα, περί χορήγησης
Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας, νομοθεσία και ιδίως τα
άρθρα 58 και 207 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/2010) και
279 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄/114/2006).
5. Για την πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου
της παρ. 2 του άρθρου 4, ο δικαιούχος πολίτης κατα-
θέτει ενώπιον των αρμόδιων δημοτικών αρχών σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί
το προβλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο.
6. Η διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της
δράσης εκκινείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου, κα-
τόπιν υποβολής στην αρμόδια δημοτική αρχή σχετικής
Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσής του για τη χορήγηση Βε-
βαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη
δράση και ολοκληρώνεται με την έκδοση της ως άνω
Βεβαίωσης και τη χορήγηση της σε αυτόν.
7. Η ακριβής διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων
της δράσης και το σύνολο των επιμέρους λεπτομερειών
που την διέπουν καθορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό
Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
Β) Χρήση της Δημόσιας Επιχορήγησης
1. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης που πιστοποιήθηκε ως
δικαιούχος της δράσης, μπορεί να κάνει χρήση της δη-
μόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση - ενεργοποίηση
των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η/01/2018.
2. Ο δικαιούχος επιλέγει ελεύθερα τον Πάροχο της
προτίμησής του.
3. Η ομαλή υλοποίηση της δράσης και η απρόσκοπτη
λειτουργία της διαδικασίας χρήσης της δημόσιας επιχο-
ρήγησης διασφαλίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα
της δράσης.
4. Κατά τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης, ο δι-
καιούχος υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να κοινοποιήσει
στον Πάροχο της επιλογής του, τον Αριθμό Φορολογι-
κού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του και τον αριθμό της παροχής
ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του.
Βάσει των παραπάνω στοιχείων, οι Πάροχοι ελέγχουν εάν
ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του έχουν ήδη υπαχθεί
στη δράση. Proslipsis.gr
5. Εφόσον ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του δεν
έχουν υπαχθεί στη δράση, η διαδικασία χρήσης της δη-
μόσιας επιχορήγησης προχωρά κανονικά. Ο δικαιούχος
επιλέγει το πακέτο υπηρεσιών της αρεσκείας του και
συνάπτει με τον Πάροχο την οικεία Σύμβαση.
6. Η παραγγελία του δικαιούχου ολοκληρώνεται με
την ενεργοποίηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών της
επιλογής του.
7. Η ακριβής διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορή-
γησης και το σύνολο των επιμέρους λεπτομερειών που
την διέπουν καθορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης της
Δράσης που θα εκδοθεί.
Γ) Πληρωμή των Παροχών
1. Οι πληρωμές των Παροχών διενεργούνται κατά
αρχήν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των
πληρωμών στους Παρόχους είναι ο έλεγχος των δικαι-
ολογητικών πληρωμής και η πιστοποίηση της παροχής
των υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους πολίτες.
3. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής
εξετάζεται εάν οι υπηρεσίες της δράσης χορηγήθηκαν
στους δικαιούχους πολίτες σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις της παρούσας καθώς και του Οδηγού
Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
4. Η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου
των δικαιολογητικών πληρωμής, διασφαλίζεται από το
Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.
5. Η ακριβής διαδικασία πληρωμής, οι επιμέρους χρό-
νοι της καταβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
καθώς και κάθε σχετική με αυτήν λεπτομέρεια καθο-
ρίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα
εκδοθεί.

2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στην περίπτωση της δορυφορικής ευρυζωνικότη-
τας, η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και
η παροχή των λοιπών υπηρεσιών της δράσης πραγ-
ματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση
της κύριας και μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, όπως
αυτή προκύπτει από τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας και
εξατομικεύεται από τον μοναδικό αριθμό της παροχής
ηλεκτροδότησής της.
2. Οι Πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν επαρκώς
τους δικαιούχους σχετικά με τις προδιαγραφές και τα χα-
ρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών της δρά-
σης καθώς και να τους πληροφορούν πλήρως για τους
επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής τους.
3. Οι προσφορές των Παροχών πρέπει να είναι ανα-
λυτικές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και το κόστος
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τιμή των διαθέσιμων
προσφορών θα πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Όλες οι ανωτέρω τιμές που αναφέρονται στην Πα-
ρούσα είναι τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο Φό-
ρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
5. Στην περίπτωση που οι Φορείς της δράσης διαπι-
στώσουν παραβάσεις ή πλημμέλειες ως προς τη διαδι-
κασία υλοποίησης και συνδρομής της δράσης δύνανται
να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και να εκκινήσουν τις
προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
6. Στο πλαίσιο διενέργειας δειγματολειπτικών ελέγχων,
μέρος των Υπεύθυνων Δηλώσεων του εδ. 5, της περ. Α,
της παρ. 1 του Παραρτήματος Ι, θα σταλεί για έλεγχο
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδο-
θεί, καθορίζονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, παρα-
κολούθησης και ελέγχου της δράσης. Proslipsis.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Στον Πίνακα που ακολουθεί απαριθμούνται τα νησιά
που εντάσσονται στη δράση: «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥ-
ΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Πα-
ρουσιάζονται, επίσης, αριθμητικά στοιχεία του μόνιμου
πληθυσμού τους, όπως αυτός αποτυπώθηκε στην Απο-
γραφή Πληθυσμού - Κατοικιών του 2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΝΗΣΙΑ (ΑΝΑ ΝΟΜΟ) - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ -
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 68 34

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
2. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 185 93
3. ΑΡΚΟΙ 44 22
4. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1.334 667
5. ΓΥΑΛΙ 21 11
6. ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ 2 1
7. ΚΑΣΟΣ 1.084 542
8. ΛΕΙΨΟΙ 790 395
9. ΜΑΡΑΘΟΣ 5 3
10. ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) 492 246
11. ΝΙΣΥΡΟΣ 1.008 504
12. ΠΑΤΜΟΣ 2.998 1.499
13. ΠΛΑΤΗ 2 1
14. ΣΑΡΙΑ 45 23
15. ΣΥΜΗ 2.590 1.295
16. ΤΕΛΕΝΔΟΣ 94 47
17. ΤΗΛΟΣ 780 390
18. ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ 10 5
19. ΧΑΛΚΗ 478 239
20. ΨΕΡΙΜΟΣ 80 40

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
21. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2.859 1.430

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
22. ΑΝΤΙ ΠΑΞΟΙ 20 10
23. ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ 496 248
24. ΜΑΘΡΑΚΙ 329 165
25. ΟΘΩΝΟΙ 392 196
26. ΠΑΞΟΙ 2.280 1.140

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
27. ΑΝΑΦΗ 271 136
28. ΑΜΟΡΓΟΣ 1.973 987
29. ΔΟΝΟΥΣΑ 167 84
30. ΗΡΑΚΛΕΙΑ 141 71
31. ΘΗΡΑΣΙΑ 319 160
32. ΙΟΣ 2.024 1.012
33. ΚΙΜΩΛΟΣ 910 455
34. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 399 200
35. ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ 2 2
36. ΣΙΚΙΝΟΣ 273 137
37. ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ 227 114
38. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 765 383

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
39. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 270 135
 Proslipsis.gr
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
40. ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 3 2
41. ΘΥΜΑΙΝΑ 136 68
42. ΣΑΜΙΟΠΟΥΛΑ 4 2
43. ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ 1.320 660

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
44. ΓΑΥΔΟΣ 152 76

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
45. ΑΝΤΙΨΑΡΑ 4 2
46. ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 826 413
47. ΨΑΡΑ 454 227

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί 
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved