ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
H απόφαση για τo επίδομα των 400 ευρώ σε ανέργους έως 24 ετών

Proslipsis.gr | Αθήνα 19.12.2017, 12:44

Την κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400,00 € ανά μη επιδοτούμενο άνεργο ηλικίας 18 έως 24 ετών, παρουσιάζει η Proslipsis.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η καταβολή του έκτακτου επιδόματος νεανικής αλληλεγγύης, όπως ονομάζεται, θα καταβληθεί σε ανέργους 18-24 ετών που την 31η Οκτωβρίου 2017 ήταν μη επιδοτούμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και οι οποίοι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι και μη επιδοτούμενοι. Αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα, στην οποία έχουν ατομικό λογαριασμό ή είναι δικαιούχοι σε κοινό λογαριασμό, πατώντας εδώ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:3395946276447:::::). Τα στοιχεία εισάγονται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν βλέπουν στην καρτέλα τους στο σύστημα την επιλογή "Επικαιροποίηση Στοιχείων" ενώ έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ της περιοχής τους.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 60092/1013
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους
τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) ανά μη επιδοτού-
μενο άνεργο ηλικίας 18 έως 24 ετών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1β του ν. 3746/2009
«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ),
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε-
ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις
αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 27).
2. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 29).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του
π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά-
κτες» (Α΄ 145).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
12. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΤ2/59272/92/12.12.2017 έγ-
γραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Δ/νσης
Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 59288/3728/14.12.2017 εισή-
γηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 90073/15.12.2017 βεβαίωση
δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του ΟΑΕΔ.
16. Την από 15.12.2017 απόφαση έγκρισης ανάληψης
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ
(ΑΔΑ: ΩΓ6Κ4691Ω2-ΟΣΡ).
17. Το γεγονός ότι οι νέοι της ηλικιακής ομάδας 18
έως 24 ετών πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία με
αποτέλεσμα να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις βιο-
ποριστικές τους ανάγκες.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι ενός εκα-
τομμυρίων ευρώ (21.000.000 €) σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές παροχές
ανεργίας» οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικο-
νομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00 €)
σε κάθε μη επιδοτούμενο άνεργο ηλικίας 18 έως 24 ετών
που κατά την 31η.10.2017 ήταν εγγεγραμμένος άνεργος
στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και που κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας εξακολουθεί να είναι εγγε-
γραμμένος στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου
1 γίνεται μετά από οίκοθεν έλεγχο των αρμόδιων Υπη-
ρεσιών του ΟΑΕΔ στα Μητρώα εγγεγραμμένων μη επι-
δοτούμενων ανέργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 1. Proslipsis.gr
2. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου
1 γίνεται εφόσον από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ
προκύπτει ότι υφίστανται για κάθε δικαιούχο τα εξής
στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώ-
νυμο,
β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός
διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών,
γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ),
δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
ε) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογα-
ριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού
λογαριασμού (IBAN).
3. Σε περίπτωση έλλειψης των στοιχείων ατομικού ή
κοινού τραπεζικού λογαριασμού και IBAN, οι δικαιούχοι
οφείλουν να καταχωρήσουν τα ως άνω στοιχεία στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ έως τις 20.12.2017.
4. Η πίστωση του ποσού στους λογαριασμούς των δι-
καιούχων θα λάβει χώρα έως τις 31.12.2017.
5. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δι-
καιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και
του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΟΑΕΔ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Εσωτερικών 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved