ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Εντάσσονται στη λίστα για τα 800 ευρώ (η απόφαση)

Proslipsis.gr | Αθήνα 24.4.2020, 16:05

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 1547|2020) η κοινή υπουργική απόφαση που εντάσσει κι άλλες κατηγορίες εργαζομένων στα μέτρα στήριξης ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. οικ.16073/287
Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγο-
ριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊ-
ού COVID -19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει,
3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
4. το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
5. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως
ισχύει,
6. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
11. τη με αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυ-
λακάκη» (Β’ 3051),
12. την αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,
13. την αριθμ. οικ. 12997/231/23/3/2020 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχα-
νισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993),
14. την αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική
απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-
εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν Αριθμό Μη-
τρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει
ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει
ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά
βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας
βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζο-
νται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1078),
15. την αριθμ. 15928/922/22-4-2020 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
16. την ανάγκη διεύρυνσης των δικαιούχων των μέ-
τρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά
από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού
COVID-19, σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποί-
οι είτε εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες είτε λόγω
της φύσεως του επαγγέλματος, ασφαλίζονται με ειδικές
διατάξεις,
17. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει
προβλεφθεί στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1078), αποφασίζουμε:
Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι
οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συ-
νεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν:
α.i) Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν εργασία στην
Ελλάδα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του
e-ΕΦΚΑ, ασκούν ένα από τα επαγγέλματα του παρακάτω
πίνακα και έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου
22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμ-
βρίου 2019 - Νοεμβρίου 2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Λατόμοι, ασβεστοποιοί
Σμυριδορύκτες
Δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες
Καπνεργάτες
Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί - πλινθοποιοί
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
Μουσικοί-τραγουδιστές
μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
Ηθοποιοί
Υποδηματεργάτες
Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
Ελεγκτές κινηματογράφου - θεάτρου
Ταμίες κινηματογράφου - θεάτρου
Τεχνικοί - κινηματογράφου και τηλεόρασης
Ταξιθέτες θεάτρου - κινηματογράφου
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών
οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων
Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου
Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών
ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
α.ii) Από τους ανωτέρω εργαζόμενους εξαιρούνται
όσοι είναι στη συνέχεια δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβά-
νουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του
διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.
β) Οι μισθωτοί του τουριστικού - επισιτιστικού κλά-
δου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας, που
έλαβαν με βάση την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 1545/1985 (Α΄91), όπως ισχύει, έληξε τον Δεκέμβριο
του έτους 2019.
γ) Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα
2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και
έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής
ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι
και 30/4/2020.
δ) Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του
Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς
και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Α΄ (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό
Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον
e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον
αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή
ξηράς, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα από την
έκδοση της παρούσας.
ε) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού
και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ
Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι
της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας του
άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α΄ 68) όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει, είτε είναι
δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρ-
θρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
όπως ισχύει.
στ) Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση
εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης
της χώρας, καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πα-
νελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον
προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικεί-
ου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μελών μέχρι το
έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι
και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής
ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και
30/4/2020.
ζ) Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγε-
γραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που
τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερει-
ών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας και δεν είναι υπόχρεοι
υποβολής ΑΠΔ στον e-ΕΦΚΑ.
η) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για
λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των
εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφο-
ρών στον e-ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.
θ) Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω
από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχει/
έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους
και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν
ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους
με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020
έως και 20/4/2020.
ι) Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΘ - HELEXPO ΑΕ, εφόσον δεν
είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ή δεν
θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστή-
ματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

Άρθρο 2
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και λοιπά μέτρα
Οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ
(800€), εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει την αποζημίωση
ειδικού σκοπού που προβλέπεται στη με αριθμ. 12998/
232/23-3-2020 (Β’ 1078) κοινή υπουργική απόφαση.
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφο-
ρολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Άρθρο 3
Διαδικασία λήψης της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για τη χορήγηση της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2, υποβάλ-
λουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
2. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου
των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία
που τηρούνται στα Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία λοιπών συ-
ναρμόδιων φορέων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved