nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Υπουργείο Οικονομίας: Η εγκύκλιος για τις ΔΕΚΟ (16/2/06)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16.2.2006
Θέμα: Οδηγίες εφαρμογής του ν. 3429/2005 «Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ 314/Α).

Εισαγωγή
Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τμήμα της διαχείρισης του Δημοσίου, γιατί προσφέρουν στους πολίτες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που είναι συνυφασμένες με την ποιότητα της καθημερινής ζωής, το δε μέγεθος και ο αριθμός τους είναι τέτοιος, ώστε σαν σύνολο επηρεάζουν άμεσα τα μακροσκοπικά στοιχεία της οικονομίας. Ειδικότερα:
·
οι επενδύσεις τους επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας,
·
η τιμολογιακή τους πολιτική έχει άμεσο αντίκτυπο στον πληθωρισμό
·
τα λειτουργικά τους αποτελέσματα έχουν επιρροή στο δημόσιο έλλειμμα
·
η χρηματοδότησή τους μέσω κρατικών εγγυήσεων επιδρά στην πολιτική για το δημόσιο χρέος,
·
η επιχειρηματική στρατηγική των μεγαλύτερων από αυτές καθορίζει τους όρους λειτουργίας της αγοράς στον αντίστοιχο κλάδο.

Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει με γρήγορα και τολμηρά βήματα στον εξορθολογισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων, στην προώθηση βασικών διαρθρωτικών αλλαγών και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων τους με κύριο σκοπό την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε ποιότητα εφάμιλλη με τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Τρεις είναι οι άξονες της μεταρρύθμισης που εισάγει ο νέος νόμος 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (314/
Α) οι οποίοι είναι μεταξύ τους συμπληρωματικοί:
·
αποτελεσματική διαδικασία χάραξης και παρακολούθησης της εταιρικής στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού,
·
ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη εταιρική νομοθεσία, διαφάνεια στη λειτουργία της διοίκησής τους και στην παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων,
·
αποκατάσταση στρεβλώσεων σε θέματα προσωπικού.
Κατωτέρω δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αρθρο 1
Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

Δημόσιες επιχειρήσεις είναι αυτές στις οποίες το ελληνικό δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό τους κεφάλαιο, της χρηματοοικονομικής του συμμετοχής ή λόγω των κανόνων που τη διέπουν.
Ειδικότερα, η άσκηση αποφασιστικής επιρροής τεκμαίρεται όταν το ελληνικό δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ή άλλες δημόσιες επιχειρήσεις:
·
είναι κύριος των μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή
·
ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, ή
·
δύναται να διορίζει το ήμισυ πλέον ενός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή
·
χρηματοδοτεί την ετήσια δραστηριότητά της σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό των εξόδων χρήσεως της εταιρείας.

Επισημαίνεται :
·
Στον παρόντα νόμο υπάγονται μόνο οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν την μορφή ανώνυμης εταιρεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του νόμου.
·
Δεν υπάγονται στο νόμο αυτό τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που δεν έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και επομένως δεν θα εποπτεύονται από την Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. οι φορείς Ε.Ο.Τ., Ε.Ο.Φ., Ι.Γ.Μ.Ε., Ο.Ε.Δ.Β..

Αρθρο 2
Οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση της δημόσιας επιχείρησης
Οι δημόσιες επιχειρήσεις απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας και διέπονται κατά την οργάνωση και λειτουργία τους κατ΄ αρχήν από τους κανόνες του αστικού δικαίου. Ταυτόχρονα όμως, επειδή οι δημόσιες επιχειρήσεις διαχειρίζονται κρατικά περιουσιακά στοιχεία και η δραστηριότητά τους από απόψεως σκοπών ταυτίζεται με εκείνη του κράτους, υπόκεινται στην εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους και επίσης διέπονται παράλληλα –
αν και κατ΄ εξαίρεση - από τις διατάξεις του διοικητικού δικαίου.
Ειδικότερα, οι δημόσιες επιχειρήσεις οργανώνονται, λειτουργούν και διοικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005, του ν. 2190/1920 και τις ειδικές κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες και κάθε επιχείρηση χωριστά. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί πληρέστερη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δημοσίων επιχειρήσεων, η δυνατότητα πρόσληψης του κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού, καθώς και η ευελιξία και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.
Το δημόσιο παρίσταται στη γενική συνέλευση των μετόχων ως μέτοχος, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 7 του ν. 2065/1992 ή όπως αλλιώς ορίζεται από νεότερη διάταξη νόμου.

Επισημαίνεται :
·
Καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής του Καταστατικού για κάθε δημόσια επιχείρηση είναι η 30.6.2006.
·
Ημερομηνία υποβολής στην Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. του Σχεδίου του προσαρμοσμένου Καταστατικού είναι η 15.5.2006.

Αρθρο 3
Διοικητικό Συμβούλιο
Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 παρ.1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3091/2002, εφαρμοζόμενων αναλογικά, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από:
·
Εκτελεστικά μέλη, τα οποία ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας,
·
Μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων,
·
Δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία δεν πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ως εκτελεστικών ή μη, ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο των δημοσίων επιχειρήσεων αποτελείται το ανώτερο από εννέα μέλη και ειδικότερα από:
·
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.
·
Τον διευθύνοντα σύμβουλο, η ιδιότητα του οποίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
·
Έναν ή δύο εκπροσώπους των εργαζομένων, ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, που επιλέγονται έπειτα από αρχαιρεσίες.
·
Εκπροσώπους του μετόχου.
· Λοιπά μέλη, ανάμεσα στα οποία οι εκπρόσωποι των οργανώσεων και των παραγωγικών τάξεων καθ’
υπέρβαση των εννέα μελών, αν τούτο ορίζεται από ειδικές διατάξεις.

Διευκρινίζεται ότι στα νέα διοικητικά συμβούλια δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε, ούτε εκπρόσωπος του Γ.Λ.Κ., όπως οριζόταν στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2414/1996 και στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2322/1995.

Κάθε δημόσια επιχείρηση υποχρεούται να καταρτίσει κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τον προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται, ορίζονται και παύονται αζημίως για το δημόσιο και τη δημόσια επιχείρηση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.

Για την καταλληλότητα του προτεινόμενου προς διορισμό προέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου διατυπώνει γνώμη η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι χρόνια.

Οι πάσης φύσεως αμοιβές του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.).

Για τις αμοιβές του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου κάθε δημόσιας επιχείρησης ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 14 του ν. 2703/1999, όπως έχει ερμηνευθεί με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 2768/1999, δηλαδή το ανώτατο όριο αποδοχών τους δεν δύναται να υπερβαίνει το σύνολο των εκάστοτε αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, χωρίς οικογενειακή παροχή. Εξαίρεση από το ανωτέρω αναφερόμενο όριο προβλέπεται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τον οποίο μπορεί να καθορίζεται επιπλέον των ανωτέρω αποζημίωση, λόγω συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Η αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν θα υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 17 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 3205/2003, δηλαδή η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη για μεν τους Προέδρους από τον βασικό μισθό του 18ου Μ.Κ. της Δ.Ε. Κατηγορίας, για δε τα μέλη και τους γραμματείς από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αμοιβής του Προέδρου με τους συντελεστές 0,85 και 0,65 αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των δημοσίων επιχειρήσεων δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμια.

Επισημαίνεται :
·
Καταληκτική ημερομηνία συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι η 1.7.2006.
·
Καταληκτική ημερομηνία κατάρτισης κανονισμών λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι η 30.9.2006.

Αρθρο 4
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και εσωτερικός έλεγχος
Κάθε δημόσια επιχείρηση υποχρεούται να καταρτίσει νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει το οργανόγραμμα της εταιρείας, τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, τα αντικείμενά τους, τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και τις διαδικασίες αξιολόγησης και απόδοσης των διευθυντικών στελεχών.
Ο εσωτερικός έλεγχος αφορά στον έλεγχο των διαδικασιών, της υλοποίησης των αποφάσεων και πράξεων της εταιρείας, στη διακρίβωση του κατά πόσο εφαρμόζεται και τηρείται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, το καταστατικό και η εν γένει νομοθεσία της εταιρείας.
Στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται ένας τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής που ορίζεται από την γενική συνέλευση των μετόχων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές που τοποθετούνται ως ανωτέρω, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα, παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν την ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Οι απασχολούμενοι στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εφαρμόζουν και να υπερασπίζονται τις αρχές της ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας και της επάρκειας. Ειδικότερα:
·
Η ακεραιότητα παρέχει εμπιστοσύνη στη σκέψη και την κρίση.
·
Η αντικειμενικότητα κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και ανάλυση των πληροφοριών οδηγεί σε ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών δεδομένων, χωρίς επηρεασμούς κατά τη διαδικασία σχηματισμού κρίσης.
·
Η εμπιστευτικότητα οδηγεί στο σεβασμό της αξίας και της κυριότητας των δεδομένων και αποφεύγεται η κοινοποίηση πληροφοριών χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση για κάτι τέτοιο.
·
Η επάρκεια των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εμπειριών που απαιτούνται είναι βασικό στοιχείο για την παροχή των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου.

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ενημερώνει εγγράφως τη γενική συνέλευση των μετόχων, καθώς και μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα ορισθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων ως εκπρόσωπός της, για τους ελέγχους που διενεργεί. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και να προβούν στους ελέγχους που θα απαιτηθούν για το έργο αυτό.

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου δικαιούται να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της επιχείρησης και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της επιχείρησης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι εργαζόμενοι οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο της.

Η διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου της. Παράλληλα, η διοίκηση οφείλει να αναφέρει στις εποπτικές αρχές τυχόν προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας που θα προκύψουν μεταξύ της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και των υπολοίπων υπηρεσιών της επιχείρησης, καθώς και περιπτώσεις μη εφαρμογής των αρχών της ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας και της επάρκειας των εσωτερικών ελεγκτών.

Επισημαίνεται:
·
Καταληκτική ημερομηνία κατάρτισης εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι η 30.9.2006.
·
Ημερομηνία υποβολής στην Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. των σχεδίων εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας είναι η 30.8.2006.

Αρθρο 5
Στρατηγικό Σχέδιο

Κάθε δημόσια επιχείρηση υποχρεούται να καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα υποβάλλει δια του εποπτεύοντος Υπουργού για έγκριση στη Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο..
Το στρατηγικό σχέδιο κάθε δημόσιας επιχείρησης πρέπει να είναι συμβατό με το αντίστοιχο τομεακό του εποπτεύοντος Υπουργείου. Ειδικότερα, κάθε στρατηγικό σχέδιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις εκάστοτε πολιτικές του Υπουργείου στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και το συνολικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας στο συγκεκριμένο τομέα.

Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει:
·
την περιγραφή των στόχων που επιδιώκονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική,
·
την επιλογή των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη των στόχων σύμφωνα με τις επιλογές της διοίκησης,
·
τη διασύνδεση του στρατηγικού σχεδίου με το αντίστοιχο τομεακό σχέδιο του εποπτεύοντος Υπουργείου ή τα στρατηγικά σχέδια άλλων δημοσίων επιχειρήσεων

Το στρατηγικό σχέδιο είναι μακροχρόνιο, έχει διάρκεια μεγαλύτερη του επιχειρησιακού σχεδίου και αποτελεί εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής του συγκεκριμένου τομέα.
Με αποφάσεις της Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. εγκρίνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα στρατηγικά σχέδια των δημοσίων επιχειρήσεων. Με ίδιες αποφάσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η διάρκεια των στρατηγικών σχεδίων.

Αρθρο 6
Επιχειρησιακό Σχέδιο
Κάθε δημόσια επιχείρηση υποχρεούται να καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα υποβάλλει δια του εποπτεύοντος Υπουργού στη Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο..

Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επιμέρους σχέδια δράσης που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο για καθένα από τα έτη διάρκειάς του περιλαμβάνει:
·
τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά.,
·
τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων,
·
τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους,
·
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα συντάσσονται σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τούδε και στο εξής,
·
τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς αριθμοδείκτες σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής,
·
τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζημιώσεων σύμφωνα με τον Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή,
·
τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εσωτερικός έλεγχος,
·
τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο, με άλλα επιχειρησιακά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων ή με σχέδια ιδιωτικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα..

Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με την αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όταν το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάξει, η επιχείρηση θα χρειαστεί να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, τα προγράμματα, τις στρατηγικές ή ακόμα και τους αντικειμενικούς σκοπούς της.

Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι βραχυχρόνιο, έχει διάρκεια μικρότερη του στρατηγικού σχεδίου και αποτελεί εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδίου για τα συγκεκριμένα έτη διάρκειάς του.

Με αποφάσεις της Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. εγκρίνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα επιχειρησιακά σχέδια των δημοσίων επιχειρήσεων. Με ίδιες αποφάσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η διάρκεια των επιχειρησιακών σχεδίων.

Επισημαίνεται :
·
Τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια των δημοσίων επιχειρήσεων τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με Κ.Υ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν, αφού εξειδικευθούν οι χρηματοοικονομικοί, ποιοτικοί και επιχειρησιακοί δείκτες. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα επιχειρησιακά σχέδια των δημοσίων επιχειρήσεων ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Κ.Α.Θ. Α.Ε., Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., Ο.Π.Ε. Α.Ε., Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε..
·
Τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια που δεν έχουν εγκριθεί με ΚΥΑ, πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. δια του εποπτεύοντος Υπουργείου. Το ίδιο ισχύει και για όσα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια καταρτίζονται για πρώτη φορά.

Αρθρο 7
Υποχρεώσεις των δημοσίων επιχειρήσεων
Το διοικητικό συμβούλιο κάθε δημόσιας επιχείρησης είναι υποχρεωμένο να τηρεί απαρέγκλιτα την εισοδηματική, τιμολογιακή και δανειοληπτική, καθώς και κάθε άλλη πολιτική όπως εκφράζεται μέσα από τις αποφάσεις της Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο., να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Κάθε δημόσια επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει στην Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο.:
·
το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, καθώς και την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών, έως τις 16 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους,
·
τον ετήσιο απολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες,
·
τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία της απασχόλησης ανά τρίμηνο,
·
κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή του καταστατικού, του κανονισμού προσωπικού, του κανονισμού λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας καθώς και κάθε σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας ή κάθε άλλο θεσμικό μέτρο ή αλλαγή που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα, πριν τεθεί σε εφαρμογή.

Κάθε δημόσια επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες στους καταναλωτές υποχρεούται να έχει καταρτίσει και να έχει υποβάλλει για έγκριση στην ΔΕ.Δ.Ε.Κ.Ο. Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) Ο Χ.Υ.Κ. καθορίζει τις καταστατικές υποχρεώσεις, τους όρους υπό τους οποίους η δημόσια επιχείρηση παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές, καθώς και τη διαδικασία αποζημίωσης προς αυτούς σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων.

Κάθε δημόσια επιχείρηση οφείλει να ζητήσει εγγράφως τις απόψεις της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτών, καθώς και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, πριν την κατάρτιση του ανωτέρω χάρτη.

Επισημαίνεται:
·
Καταληκτική ημερομηνία κατάρτισης Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι η 30.6.2006.
·
Ημερομηνία υποβολής ερωτήματος στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και στο Συνήγορο του Καταναλωτή είναι η 31.3.2006.

Αρθρο 8
Έλεγχος και εποπτεία των δημοσίων επιχειρήσεων
Η κρατική εποπτεία στις δημόσιες επιχειρήσεις περιλαμβάνει την παροχή γενικών κατευθυντήριων οδηγιών στα διοικούντα όργανα, την έγκριση ορισμένων αποφάσεών τους και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους με σκοπό τον συντονισμό της δραστηριότητάς τους με την εφαρμοζόμενη από την κυβέρνηση οικονομική και κοινωνική πολιτική, χωρίς να αναιρείται η αυτοτέλεια του νομικού προσώπου.

Συγκεκριμένα, ο κρατικός έλεγχος και η κρατική εποπτεία των δημοσίων επιχειρήσεων ασκείται από τη Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων, σε ένα όργανο που δρά συλλογικά, αποφασίζει με δημοκρατικές διαδικασίες, έχει την συνολική εποπτεία και τον έλεγχο της πορείας των δημοσίων επιχειρήσεων, δύναται να εφαρμόσει προγράμματα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και έχει την κύρια πολιτική ευθύνη για την πορεία της προσπάθειας εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού των δημοσίων επιχειρήσεων.

Ο κρατικός έλεγχος και η κρατική εποπτεία διενεργείται από την Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο., κατ΄ εντολή της Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο., και αφορά στον έλεγχο των οικονομικών μεγεθών, των χρηματοοικονομικών, ποιοτικών και επιχειρησιακών δεικτών, της γενικότερης οικονομικής πορείας των δημοσίων επιχειρήσεων, των υποχρεώσεων που αυτές έχουν προς το κράτος, καθώς και στη διαπίστωση τυχόν παραβιάσεων του ν. 3429/2005.

Ειδικότερα, η Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. ελέγχει τις δημόσιες επιχειρήσεις μέσω:
·
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ.
·
επιτόπιας έρευνας από υποεπιτροπές ελέγχου,
·
πληροφοριών που παρέχονται από τους εσωτερικούς ελεγκτές των δημοσίων επιχειρήσεων.

Ο έλεγχος αυτός δεν καταργεί ούτε υποκαθιστά φορολογικούς ή άλλους ελέγχους που διενεργούνται στις δημόσιες επιχειρήσεις από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τα εποπτεύοντα Υπουργεία, όπως προβλέπεται από τις αρμοδιότητές τους ή από άλλους φορείς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 9
Κυρώσεις σε βάρος των δημοσίων επιχειρήσεων και των διοικητικών συμβουλίων
Το κράτος υποχρεούται να θεσπίζει ένα σύστημα κυρώσεων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προστασίας των θιγομένων τρίτων, αλλά και για να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Έτσι, σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του ν. 3429/2005, η Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. με αποφάσεις της δύναται:
· να δεσμεύσει τα έσοδα των δημοσίων επιχειρήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού,
· να μη χορηγήσει πλέον ουδεμία εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για τα επισυναπτόμενα δάνεια,
· να παύσει από τα καθήκοντά τους τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αζημίως για το δημόσιο και τη δημόσια επιχείρηση.
Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν αναιρούν ούτε αναστέλλουν διαδικασίες επιβολής ποινικών, αστικών ή διοικητικών μέτρων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 10
Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συστάθηκε Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.), αποτελούμενη από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, και τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και τον κατά περίπτωση εποπτεύοντα τη δημόσια επιχείρηση Υπουργό ως μέλη.

Στη Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. μετέχει και ο Ειδικός Γραμματέας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Διευκρινίζεται ότι στη Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. μετέχουν μόνο οι υπό το νόμο οριζόμενοι Υπουργοί με έναν ειδικό σύμβουλο έκαστος.

Η Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. αποφασίζει μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, που προβλέπονται στο άρθρο 16ν του π.δ. 63/2005.

Θα συνταχθεί κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο., στην οποία θα προβλέπονται επιμέρους ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής αυτής.

Η Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. με αποφάσεις της:
· εξειδικεύει την οικονομική πολιτική σε πολιτική στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, εισοδηματική, τιμολογιακή, επενδυτική, δανειοληπτική πολιτική, πολιτική κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, επιχορηγήσεων, θεσμικού εκσυγχρονισμού, λειτουργικής αναδιάρθρωσης ή άλλης
· εγκρίνει για κάθε δημόσια επιχείρηση τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, τους προϋπολογισμούς, τις επιχορηγήσεις, τα όρια δανεισμού και την παροχή εγγυήσεων του δημοσίου, τις θέσεις των διοικήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όποιες άλλες ενέργειες, διαδικασίες, συμβάσεις ή ρυθμίσεις αναφέρονται στο ν. 3429/2005 ότι τελούν υπό την έγκριση της Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο..

Επισημαίνεται :
· Σε θέματα έγκρισης προσλήψεων για τις δημόσιες επιχειρήσεις αρμόδια είναι η Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο., στην οποία και θα υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του νόμου 3429/2005.
· Σε θέματα παροχής εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου για χορήγηση δανείων στις δημόσιες επιχειρήσεις αρμόδια είναι η Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο., στην οποία και θα υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα.

Αρθρο 11
Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο.), με σκοπό τη διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων σε όλα τα θέματα αρμοδιότητας της Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο..
Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συστάθηκε επίσης θέση Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ο οποίος είναι προϊστάμενος της Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο..

Η Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
· εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς της Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο..
· συντάσσει το σχετικό κεφάλαιο για τις δημόσιες επιχειρήσεις στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού,
· συντάσσει και εκδίδει ετήσιο δελτίο ενημέρωσης το οποίο περιλαμβάνει τα απολογιστικά και προϋπολογιστικά οικονομικά μεγέθη των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς την πορεία εκσυγχρονισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού τους.

Η Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. επικουρείται στο έργο της από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, κατά το μέρος που αφορά στα οικονομικά των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και από τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών κατά το μέρος που αναφέρεται στις εγγυήσεις, στα δάνεια και στο μετοχολόγιο των δημοσίων επιχειρήσεων. Για τα θέματα των επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και από το Π.Δ.Ε. αρμόδιες υπηρεσίες είναι η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων αντίστοιχα.

Επισήμανση:
Mέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3429/2005, οι αρμοδιότητες της Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. ασκούνται από την Διεύθυνση ΔΕΚΟ του ΥΠ.ΟΙ.Ο., σύμφωνα με την από 18.1.06 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής.

Αρθρο 12
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Οι δημόσιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να θέσουν σε εφαρμογή τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού. Επιπλέον οι μητρικές εταιρείες συντάσσουν Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Πρότυπα που προαναφέρονται.

Διευκρινίζεται ότι η παρακολούθηση της εφαρμογής της λογιστικής σε εθνική κλίμακα και κατ΄ επέκταση της εφαρμογής των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στις δημόσιες επιχειρήσεις, αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), η οποία αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι κρατικές ενισχύσεις που δίδονται στις δημόσιες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, εγγυήσεις κ.λ.π.) πρέπει να είναι συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, να μη νοθεύουν τον ανταγωνισμό και για το λόγο αυτό πρέπει:
· να μην αφορούν δραστηριότητες που είναι ανοιχτές στον ανταγωνισμό,
· να μην ξεπερνούν το κόστος το οποίο καταβάλλουν οι δημόσιες επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στην ιδιαίτερη αποστολή που τους έχει ανατεθεί,
· να κρίνονται απαραίτητες για να μπορέσουν οι δημόσιες επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής.

Για τους ανωτέρω λόγους, οι δημόσιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαχωρίζουν το κόστος που προορίζεται για την παροχή συγκεκριμένων Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), όπως αυτές ρυθμίζονται από τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου (άρθρα 16 και 86 παρ. 2 της συνθήκης Ε.Κ), από το κόστος που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους που είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.

Επισημαίνεται:
· Καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι η 31.12.2007.
· Σημειώνεται ότι ευρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης για τον καθορισμό κριτηρίων διαχωρισμού του κόστους των Υ.Γ.Ο.Σ., η οποία και θα σας κοινοποιηθεί.

Αρθρο 13
Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό
Οι δημόσιες επιχειρήσεις δύνανται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων ή των καταστατικών ή των κανονισμών τους, να προσλαμβάνουν το προσωπικό τους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά μηνών ύστερα από προκήρυξη.
Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και της μετέπειτα σύναψης της σχετικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση της δοκιμαστικής περιόδου από την οικεία δημόσια επιχείρηση, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π.
Η ανωτέρω σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα.

Επισήμανση:
Οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού στη Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.. Η διαδικασία πρόσληψης θα περιγράφεται στην Κ.Υ.Α., η οποία θα εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

Α
ρθρο 14
Υφιστάμενο προσωπικό
Οι δημόσιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να αξιοποιούν με κάθε δυνατό τρόπο το προσωπικό τους και να συμβάλλουν στην εκπαίδευσή του σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.
Οι δημόσιες επιχειρήσεις που εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή επιχορηγούνται από το δημόσιο με στόχο την εξυγίανσή τους υποχρεούνται να καταρτίσουν, όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς προσωπικού με τη μορφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Οι δημόσιες επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν σε μελλοντική χρήση αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή θα επιχορηγηθούν από το δημόσιο με στόχο την εξυγίανσή τους, υποχρεούνται να καταρτίσουν νέους κανονισμούς προσωπικού εντός τεσσάρων μηνών από τη χρήση.
Αν για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι ανωτέρω αλλαγές γίνονται με νόμο.

Επισημαίνεται:
· Καταληκτική ημερομηνία κατάρτισης νέων κανονισμών προσωπικού είναι η 30.4.2006. Επομένως πρέπει άμεσα οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους εργαζομένους για την κατάρτιση των νέων κανονισμών προσωπικού.
· Οι νέοι κανονισμοί προσωπικού, που θα γίνουν με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πρέπει απαραίτητα να στοχεύουν στην εξυγίανση των επιχειρήσεων με τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και κατά συνέπεια την άμεση βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
· Ειδικότερα οι νέοι κανονισμοί που θα καταρτισθούν με τη μορφή συλλογικών συμβάσεων, θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχουν τα ακόλουθα:
- Οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς θα δίδονται εφάπαξ στην αρχή του έτους.
- Οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς το 2006 δεν θα ξεπεράσουν το ποσοστό του 3%.
- Πρέπει να επανεξετασθούν και να εκλογικευτούν τα χορηγούμενα επιδόματα, οι αποζημιώσεις και οι παροχές σε είδος.
- Οι δαπάνες για υπερωρίες, αμοιβές επιτροπών, ομάδων εργασίας καθώς και οι αμοιβές εκτός έδρας πρέπει να κυμανθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του προηγούμενου έτους.
- Οι ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα δημιουργούν υποχρεώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, απαιτούν ειδική νομοθετική ρύθμιση.
- Όπου παρίσταται ανάγκη εφαρμογής προγράμματος εθελουσίας εξόδου, το κόστος εφαρμογής του αναλαμβάνεται αποκλειστικά από την επιχείρηση.
- Εν κατακλείδι, δεν πρέπει να αναληφθούν, στην τρέχουσα χρήση ή στις επόμενες, υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού που επιφέρουν αύξηση του κόστους, πέραν της επιβάρυνσης από την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Α
ρθρο 15 - 17
Συμμετοχή του δημοσίου σε εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές
Οι ανώνυμες εταιρείες όπου το δημόσιο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και που οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο, καθώς και οι θυγατρικές τους, τίθενται εκτός του δημοσίου τομέα.

Οι εταιρείες αυτές οργανώνονται, λειτουργούν και διοικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, του ν. 3016/2002 και της εν γένει νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, είναι δε υποχρεωμένες να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού μέχρι τις 30.6.2006.

Οι εταιρείες δύνανται να προσλαμβάνουν το πάσης φύσεως προσωπικό τους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μετά από δοκιμαστική περίοδο ή μη. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα, δύνανται δε να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας .

Σε όσες από τις εταιρείες αυτές το Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, σε ζητήματα προσλήψεων ακολουθείται ομοίως η διαδικασία του άρθρου 13 του νόμου.

Οι εταιρείες που εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή επιχορηγούνται από το δημόσιο με στόχο την εξυγίανσή τους υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 14. Επομένως, αν τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα εμφανίστηκαν κατά τη χρήση του 2005, η προθεσμία για την κατάρτιση κανονισμών προσωπικού λήγει την 30.04.2006.

Οι εταιρείες που θα εμφανίσουν σε μελλοντική χρήση αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή θα επιχορηγηθούν από το δημόσιο με στόχο την εξυγίανσή τους, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 εντός τεσσάρων μηνών από τη χρήση.

Αρθρο 19
Εξαιρέσεις
Από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τις δημόσιες επιχειρήσεις του ν. 3429/2005 εξαιρούνται:
· Η «Αττικό Μετρό Α.Ε.»,
· Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται χωριστά για κάθε μεγάλο έργο ύψους άνω των 73.367.572 ευρώ με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
· Όσες δημόσιες επιχειρήσεις έχουν ήδη τεθεί με ρητή διάταξη νόμου εκτός του, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Από το πεδίο εφαρμογής όλων ή ορισμένων διατάξεων για τις δημόσιες επιχειρήσεις δύνανται να εξαιρεθούν και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.

Συμπερασματικά, ο ν. 3429/2005 αποτελεί μία σημαντική μεταρρύθμιση με την οποία εισάγεται μία αποτελεσματική διαδικασία για την χάραξη και την παρακολούθηση της στρατηγικής των δημοσίων επιχειρήσεων, εφαρμόζεται η εταιρική διακυβέρνηση για τη λειτουργία τους, αποκαθίστανται οι στρεβλώσεις που επιβάρυναν δυσανάλογα το κόστος λειτουργίας τους και τίθενται εκτός του δημοσίου οι πρώην δημόσιες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση η οποία θα ωφελήσει σημαντικά την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούνται οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων να επιδιώξουν συναίνεση με τους εργαζόμενους και να κινηθούν έγκαιρα, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις προθεσμίες που έχουν τεθεί για τις απαιτούμενες αλλαγές στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή τους.

Ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Γεώργιος Αλογοσκούφης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΔΕΗ Α.Ε.· ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.· ΔΕΠΑ Α.Ε.· ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.· ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε.· DIAXON Α.Β.Ε.Ε.· ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.· Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.· Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.· Κ.Α.Θ. Α.Ε.·
Ι.Γ.Μ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τ.Ε.Ο. Α.Ε.· Δ.Ε.Π.Ο.Σ. Α.Ε.·
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΠΕΧΩΔΕ
Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.· Ε.Α.Β. Α.Ε.· Κ.Ε.Δ. Α.Ε.·
Ο.Π.Ε. Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο.Λ.Α. Α.Ε.· Ο.Λ.Β. Α.Ε.· Ο.Λ.Ε. Α.Ε.· Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.· Ο.Λ.Η. Α.Ε.· Ο.Λ.Κ. Α.Ε.· Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.· Ο.Λ.Λ. Α.Ε.· Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.· Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.· Ο.Λ.Θ. Α.Ε.·
Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ ΑΒΕΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ο.Σ.Κ. Α.Ε.·
Ο.Ε.Δ.Β. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο.Σ.Ε. Α.Ε.· ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.· Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.· Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.· Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.· Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.· ΤΡΑΜ ΑΕ· Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.·
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Δ.Ε.Θ. Α.Ε.· Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
ΘΡΑΚΗΣ
Ε.Ο.Τ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ε.Ο.Φ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΓΥΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved