nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα (11/7/06)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ

Αθήνα 11.7.2006

Θέμα: Πρόταση νόμου για τις προσλήψεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Εισηγητική Εκθεση
Εισηγητική έκθεση στην πρόταση νόμου «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και άλλες διατάξεις».

Μετά τις αλλεπάλληλες απαξιωτικές διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού σε Υπουργεία, Σώματα Ασφαλείας, ΔΕΚΟ, οργανισμούς κλπ, στις οποίες βασικό ρόλο της απαξίωσης διαδραματίζει η βαθμολογούμενη συνέντευξη, κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση του νομοθέτη για την επάνοδο στα αντικειμενικά συστήματα προσλήψεων, τα οποία κακοποίησε έντονα η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, αναγκαία κρίνεται η αναβάθμιση του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο απαξιώνεται συνεχώς με άμεσο ή έμμεσο τρόπο από την Κυβέρνηση (κενές οργανικές θέσεις, αφαίρεση αρμοδιοτήτων, προτάσεις παράκαμψής του από Υπουργούς, έλλειψη προγραμματισμού κλπ).

Με το άρθρο 1 της πρότασης νόμου καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου, στο οποίο εκτός από τα Υπουργεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβάνονται και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, και:

η δραστηριότητα των οποίων χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,

ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους ανωτέρω,

ή των οποίων περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του, διορίζεται άμεσα ή έμμεσα (π.χ. μέσω της Γενικής Συνέλευσης) από το κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ. τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Με το άρθρο 2 της πρότασης νόμου καθιερώνεται τριετής προγραμματισμός όλων των προσλήψεων των φορέων του άρθρου 1, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και για να μπορεί το Α.Σ.Ε.Π. να προγραμματίσει καλύτερα τις διαδικασίες πρόσληψης. Αναθεώρηση του τριετούς προγράμματος επιτρέπεται μόνον για απρόβλεπτους λόγους, η δε πλήρωση θέσεων μη προβλεπομένων στο τριετές πρόγραμμα είναι άκυρη.

Με το άρθρο 3 της πρότασης νόμου απαγορεύεται η χρήση της βαθμολογούμενης συνέντευξης ως κριτηρίου επιλογής και αξιολόγησης. Η απαγόρευση καταλαμβάνει και τις διαδικασίας πρόσληψης επαγγελματιών οπλιτών, ένστολων υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, αγροφυλάκων που σχεδιάζει η κυβέρνηση κλπ. Μοναδική εξαίρεση προβλέπεται για την πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ.

Στο άρθρο 4 της πρότασης νόμου προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις παραβίασης του άρθρου 3, ο βαθμός της συνέντευξης δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Επίσης προβλέπονται ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος των υπαιτίων.

Με το άρθρο 5 καθιερώνεται η τήρηση Ηλεκτρονικού Πίνακα Απασχολούμενου Προσωπικού για όλους τους φορείς του άρθρου 1 και για όλο το απασχολούμενο προσωπικό αυτών (τακτικό, εποχικό, ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έργου κλπ). Όλοι αυτοί οι ηλεκτρονικοί πίνακες θα είναι προσβάσιμοι στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.Α. στο διαδίκτυο. Με τους πίνακες αυτούς διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει οποιοσδήποτε πολίτης ποιοι και πως απασχολούνται σε όλους τους φορείς του άρθρου 1.

Με το άρθρο 6 λαμβάνεται πρόνοια για την άμεση και κατά προτεραιότητα κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων του Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές του.

Με το άρθρο 7 καθιερώνεται ο έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. όλων των συμβάσεων έργου προ της υπογραφής τους προκειμένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα αυτών ως συμβάσεων έργου. Επίσης καθιερώνεται η χρήση αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής των προσώπων με τα οποία θα συναφθούν συμβάσεις έργου. Τέλος προβλέπεται απαγόρευση απασχόλησης μισθωτών στους φορείς και υπηρεσίες του άρθρου 1 με έμμεσο εργοδότη.

Με το άρθρο 8 καταργείται η διάταξη του ν. 3320/2005 με την οποία καθιερώθηκε η βαθμολογούμενη συνέντευξη για τις προσλήψεις που διενεργούνται με βάση το ν. 2190/1994, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που προβλέπει βαθμολογούμενη συνέντευξη σε οποιαδήποτε διαδικασία προσλήψεων, καθώς και οι τρεις (μέχρι στιγμής) Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τις διαδικασίες προσλήψεων σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΟΣΕ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ κλπ) βάσει του ν. 3429/2005 (νόμος για τις ΔΕΚΟ).

Τέλος, το άρθρο 8 καθορίζει ότι ο νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από το άρθρο 4 παρ. 1 αυτού, που τίθεται σε ισχύ από 7-3-2004, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες σε βάρος υποψηφίων που προέκυψαν λόγω της βαθμολογούμενης συνέντευξης που χρησιμοποίησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

***   ***   ***

Πρόταση νόμου

«Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) τα οποία έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, και:
η δραστηριότητα των οποίων χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα αντίστοιχα Ν.Π.Ι.Δ.,
ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους ανωτέρω,
ή των οποίων περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του, διορίζεται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ. τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα αντίστοιχα Ν.Π.Ι.Δ.

Άρθρο 2
Προγραμματισμός προσλήψεων
1. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του άρθρου 1 του παρόντος υποχρεούνται να καταρτίζουν τριετές πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πρώτο πρόγραμμα κάθε υπηρεσίας και φορέα καταρτίζεται εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και κάθε επόμενο εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε τριετίας.
2. Το τριετές πρόγραμμα μετά την έγκρισή του υποβάλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με σκοπό τον κατάλληλο προγραμματισμό των διαδικασιών πρόσληψης.
3. Το τριετές πρόγραμμα προσλήψεων, για κάθε υπηρεσία και φορέα του άρθρου 1 του παρόντος, μπορεί να αναθεωρηθεί, μόνο για λόγους απρόβλεπτους.
4. Η πλήρωση των θέσεων που αποφασίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. Η πλήρωση θέσεων μη προβλεπομένων στο τριετές πρόγραμμα προσλήψεων είναι αυτοδίκαια άκυρη[a1] .

Άρθρο 3
Απαγόρευση βαθμολογούμενης συνέντευξης
1. Στις διαγωνιστικές διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού του άρθρου 1 του παρόντος απαγορεύεται να περιλαμβάνεται στα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των διαγωνιζομένων η βαθμολογούμενη συνέντευξη αυτών. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και στις διαδικασίες προσλήψεων επαγγελματιών οπλιτών και ένστολων υπαλλήλων όλων των Σωμάτων Ασφαλείας, περιλαμβανομένης της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής Αστυνομίας, των φρουρών φυλακών κλπ.
2. Η συνέντευξη επιτρέπεται να περιλαμβάνεται στα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης αποκλειστικά και μόνον στις διαδικασίες προσλήψεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 4
Συνέπειες
1. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος, ο βαθμός της συνέντευξης των υποψηφίων δεν λαμβάνεται υπόψη για τη σειρά κατάταξης.
2. Όποιος παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, πλην των υποψηφίων, τιμωρείται με φυλάκιση. Η ίδια παράβαση στοιχειοθετεί παράλληλα και πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονικοί Πίνακες Απασχολούμενου Προσωπικού
1. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποχρεούνται να τηρούν ηλεκτρονικό πίνακα όλου του απασχολούμενου προσωπικού (τακτικού, εποχικού, ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έργου κλπ), στον οποίο καταχωρούνται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του προσωπικού, η θέση που κατέχει ο κάθε εργαζόμενος, η ειδικότητα και ο κλάδος. Επίσης, στον ηλεκτρονικό πίνακα, καταχωρούνται και οι κενές θέσεις με βάση το οργανόγραμμα του κάθε φορέα, καθώς και ο προγραμματισμός κάλυψης αυτών. Το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας του ηλεκτρονικού πίνακα, καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2. Τα στοιχεία των ως άνω ηλεκτρονικών πινάκων διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπου τηρείται ο κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας απασχολούμενου προσωπικού και είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου στο διαδίκτυο.

Άρθρο 6
Στελέχωση του Α.Σ.Ε.Π.
1. Οποιαδήποτε κενή οργανική θέση του Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσεται υποχρεωτικά εντός μηνός από την ημερομηνία που κενούται και καλύπτεται κατά προτεραιότητα.
2. Εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου προκηρύσσονται υποχρεωτικά όλες οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 7
Συμβάσεις έργου και απασχόληση σε έμμεσο εργοδότη
1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, Α/ 206, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όλες οι συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα αποστέλλονται προ της υπογραφής τους υποχρεωτικά στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ελέγχει την γνησιότητα αυτών ως συμβάσεων έργου. Για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, που δεν υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1418/1984 ή του ν. 3316/2005, εφαρμόζονται για κάθε φυσικό πρόσωπο αντικειμενικά κριτήρια και η διαδικασία του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, που προβλέπεται για τις προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.»
2. Η απαγόρευση του άρθρου 24 του ν. 2956/2001, Α/ 258 για την απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς του άρθρου 1 του παρόντος νόμου .

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3320/2005, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος, περιλαμβανομένων της Κ.Υ.Α. Φ17/ΟΙΚ.15866/1224/2006 (Β/ 376) «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στις Δημόσιες Επιχειρήσεις ΟΣΕ ΑΕ, ΕΔΙΣΥ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ, ΕΘΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΗΛΠΑΠ ΑΕ», της Κ.Υ.Α. 1760/4-4-2006 (Β? 416) «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και της Κ.Υ.Α. Δ13.Β/Φ 9.6.10/8183/2006 (Β/ 502) «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε »

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην της παρ. 1 του άρθρου 4 που ισχύει από 7-3-04.

***   ***   ***  

Διαπιστώσεις
Οι διαδικασίες προσλήψεων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως διενεργούνται από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. στα 2,5 χρόνια που είναι στην εξουσία, χαρακτηρίζονται από προγραμματισμένη και εξελισσόμενη επιχείρηση απαξίωσης του αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων που είχε καθιερωθεί από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Συνεχείς πολιτικές πρακτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης αποβλέπουν και επιτυγχάνουν την αποσύνθεση του αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων και την επιστροφή στο αλησμόνητο παρελθόν της δεξιάς: στο ρουσφέτι, στους κομματάρχες, στην εξάρτηση των νέων από κομματικούς μηχανισμούς, στην ψηφοθηρία μέσω της αγωνίας για εργασία.

Η κυβερνητική επιχείρηση απαξίωσης του αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων κλιμακώνεται μέχρι στιγμής με τις εξής μεθοδεύσεις:
1. Με την καθιέρωση της βαθμολογούμενης συνέντευξης που ευνοεί τους λίγους σε βάρος των πολλών.
2. Με την σταδιακή απαξίωση του ΑΣΕΠ (τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, ουσιαστικός αποκλεισμός του από τις προσλήψεις στις ΔΕΚΟ και παντελής έλλειψη προγραμματισμού προσλήψεων).
3. Με τις δεκάδες χιλιάδες ανεξέλεγκτες και αδιαφανείς, εκτός ΑΣΕΠ, συμβάσεις δήθεν έργου, που στην πραγματικότητα είναι συμβάσεις εργασίας, καθώς και με τις συμβάσεις απασχόλησης με έμμεσο εργοδότη.

Για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση νόμου και εισηγείται:
1. Απαγόρευση της διαβλητής βαθμολογούμενης συνέντευξης που καθιέρωσε η Ν.Δ.
2. Υποχρεωτική και κατά προτεραιότητα κάλυψη των αναγκών του ΑΣΕΠ σε προσωπικό.
3. Υπαγωγή στο ΑΣΕΠ όλων των προσλήψεων όχι μόνο του Δημοσίου, αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς τις γνωστές εξαιρέσεις που εισήγαγε η Ν.Δ.
4. Τριετή προγραμματισμό προσλήψεων για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
5. Υπαγωγή στον έλεγχο του ΑΣΕΠ όλων των συμβάσεων έργου και επιλογή των προσώπων υποχρεωτικά με αντικειμενικά κριτήρια.
6. Γενικευμένη απαγόρευση της απασχόλησης με έμμεσο εργοδότη στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
7. Υποχρεωτική τήρηση Ηλεκτρονικού Πίνακα όλου του Απασχολούμενου Προσωπικού (με οποιαδήποτε συμβατική σχέση κι αν απασχολείται) από όλους τους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σκοπό την πλήρη διαφάνεια, δια της πρόσβασης οποιουδήποτε στους Πίνακες μέσω του διαδικτύου.

Αναλυτικό κείμενο
1. Η βαθμολογούμενη συνέντευξη για τις, μέσω ΑΣΕΠ, προσλήψεις καθιερώθηκε με το ν. 3320/2005. Ταυτόχρονα όμως με την ρύθμιση αυτή, η οποία λειτούργησε ως «σήμα εκκίνησης», η βαθμολογούμενη συνέντευξη επεκτάθηκε και επεκτείνεται σε προσλήψεις που τυπικά μεν είναι εκτός ΑΣΕΠ, στην ουσία όμως αφορούν απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (π.χ. Επαγγελματίες Οπλίτες, Πυροσβεστική, Δημοτική Αστυνομία, φρουροί φυλακών, ΔΕΚΟ, θα ακολουθήσει η αγροφυλακή κλπ). Η χρήση της βαθμολογούμενης συνέντευξης, ως κριτηρίου επιλογής, γελοιοποίησε, όπου εφαρμόστηκε, κάθε έννοια αντικειμενικής διαδικασίας. Στον διαγωνισμό για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών η σειρά κατάταξης βάσει μορίων ανετράπη από την συνέντευξη σε ποσοστό έως 97%, στις προσλήψεις φρουρών της Τράπεζας Ελλάδος επελήφθη η αρμόδια Εισαγγελική αρχή, στις προσλήψεις στον ΟΤΕ άλλαξε δραματικά και με πλήρη αδιαφάνεια η σειρά κατάταξης λόγω της συνέντευξης κλπ.

Το ΠΑΣΟΚ, με την πρόταση νόμου, εισηγείται την απαγόρευση της βαθμολογούμενης που καθιέρωσε η Ν.Δ. (άρθρο 3 παρ. 1). Η κατάργηση αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ κλπ), αλλά και αυτές που αφορούν τους Επαγγελματίες Οπλίτες και τους ένστολους υπαλλήλους όλων των Σωμάτων Ασφαλείας. Η παραβίαση της απαγόρευσης θα επισύρει συνέπειες κατά των υπαιτίων (άρθρο 4).

Η δυνατότητα συνέντευξης ως κριτηρίου επιλογής διατηρείται μόνο για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα και με τη σχετική συνταγματική πρόβλεψη (άρθρο 3 παρ. 2).

2. Η απαξίωση του ΑΣΕΠ εξελίσσεται με δύο τρόπους: Αφενός με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και αφετέρου με τον αποκλεισμό του (πλήρη ή ουσιαστικό) από τις διαδικασίες προσλήψεων των ΔΕΚΟ.

2.1. Ελλείψεις προσωπικού του ΑΣΕΠ.
Υπολογίζεται ότι το ΑΣΕΠ έχει άνω των 100 κενών οργανικών θέσεων. Η τελευταία προκήρυξη για προσλήψεις προσωπικού του ΑΣΕΠ έγινε το 2003. Η Ν.Δ. δεν έχει προκηρύξει διαγωνισμό για προσωπικό του ΑΣΕΠ.
Η έλλειψη προσωπικού του ΑΣΕΠ, αλλά και η έλλειψη προγραμματισμού προσλήψεων, δημιουργούν τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Περίπου 200.000 υποψήφιοι αναμένουν διάφορα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικότερο όλων είναι το παράδειγμα του γραπτού διαγωνισμού του Ιουλίου 2004, που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παρότι πέρασαν δύο χρόνια από τότε που διεξήχθη ο διαγωνισμός.
Για τις καθυστερήσεις αυτές ουδόλως ευθύνεται το ΑΣΕΠ. Αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Κυβέρνηση, η οποία δεν ενδιαφέρεται για την κάλυψη των αναγκών του ΑΣΕΠ. Η έλλειψη ενδιαφέροντος είναι σκόπιμη με σκοπό την απαξίωση του ΑΣΕΠ. Ας μην ξεχνάμε ότι και η πρόταση Αβραμόπουλου για παράκαμψη του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις προσωπικού για τα νοσοκομεία, ως δικαιολογία είχε τις καθυστερήσεις του ΑΣΕΠ. Η Κυβέρνηση αφήνει το ΑΣΕΠ στην τύχη του και επιχειρεί να το ενοχοποιήσει.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων το ΠΑΣΟΚ εισηγείται με την πρόταση νόμου αφενός την υποχρεωτική και κατ? εξαίρεση επιτάχυνση των διαδικασιών στελέχωσης του ΑΣΕΠ (άρθρο 6) και αφετέρου τον τριετή προγραμματισμό προσλήψεων στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2).

2.2. Αποκλεισμός του ΑΣΕΠ από τις προσλήψεις των ΔΕΚΟ.
Ο αποκλεισμός του ΑΣΕΠ από τις διαδικασίες προσλήψεων στις ΔΕΚΟ μετά το ν. 3429/2005 (νόμος για τις ΔΕΚΟ) είναι είτε απόλυτος και πλήρης, είτε έμμεσος και ουσιαστικός. Συγκεκριμένα, το ΑΣΕΠ έχει αποκλειστεί πλήρως από τις προσλήψεις των ΔΕΚΟ, στις οποίες το κράτος δεν έχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (π.χ. ΟΤΕ, Ελληνικά Πετρέλαια κλπ). Λαμβανομένου όμως υπόψη ότι το κράτος διορίζει, μέσω των Γενικών Συνελεύσεων, τις διοικήσεις αυτών των ΔΕΚΟ, ο αποκλεισμός του ΑΣΕΠ είναι αδικαιολόγητος και πολιτικά απαράδεκτος αφού η διορισμένη από την Κυβέρνηση διοίκηση, εξυπηρετεί τις πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες της Ν.Δ. μέσω και των προσλήψεων πάσης φύσης. Περαιτέρω, το ΑΣΕΠ έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από τις προσλήψεις των λοιπών ΔΕΚΟ (π.χ. ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ κλπ) με βάση τις διατάξεις του ως άνω νόμου για τις ΔΕΚΟ. Ο ρόλος του ΑΣΕΠ γίνεται πλέον διακοσμητικός αφού οι διαγωνισμοί, ο έλεγχος των ενστάσεων κλπ γίνεται από τις ίδιες τις ΔΕΚΟ.
Το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση νόμου εισηγείται ότι η πλήρωση των θέσεων όλων των ΔΕΚΟ υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ (άρθρο 1 και 2 παρ. 4).

3. Η Ν.Δ. έχει εγκρίνει προσλήψεις 67.273 εργαζομένων με ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου από 7-3-2004 έως 20-3-2006. Στην ουσία είναι συμβάσεις εργασίας. Αν σ? αυτές προσθέσουμε τις 40.323 συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τις χιλιάδες συμβάσεις μέσω έμμεσου εργοδότη (δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση του ακριβούς αριθμού εργαζομένων αυτού του τύπου), βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σ? ένα πρωτοφανές όργιο αδιαφανών και ανεξέλεγκτων προσλήψεων, εκτός ΑΣΕΠ και τις περισσότερες φορές χωρίς προκηρύξεις. Οι περισσότερες αυτών των συμβάσεων εξασφαλίζουν και μόρια στους εργαζόμενους, τα οποία θα τους χρησιμεύσουν για την, εν συνεχεία, μονιμοποίησή τους, όταν προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός.

Για να μπει τέλος σ αυτή την κατάσταση, που εξυπηρετεί στενά κομματικά συμφέροντα της Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση νόμου εισηγείται:
α) Τον έλεγχο όλων των συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα από το ΑΣΕΠ και την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων για την επιλογή του προσωπικού αυτού (άρθρο 7 παρ. 1).
β) Την απαγόρευση απασχόλησης μισθωτού μέσω έμμεσου εργοδότη στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 7 παρ. 2).
γ) Την Υποχρεωτική τήρηση Ηλεκτρονικού Πίνακα Απασχολούμενου Προσωπικού από όλους τους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 5). Στους Πίνακες αυτούς θα εμφαίνεται όλο το προσωπικό που απασχολείται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου κλπ. Οι Πίνακες θα είναι προσβάσιμοι σε οποιονδήποτε μέσω του διαδικτύου. Έτσι θα υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση του πολίτη για το ποιοι εργάζονται και που στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
δ) Για την υπαγωγή σε όλες τις ως άνω ρυθμίσεις που αφορούν προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, προγραμματισμό, διαφάνεια κλπ, γίνεται στο άρθρο 1 της πρότασης νόμου ειδικός προσδιορισμός του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον οποίο υπάγονται όλες οι υπηρεσίες, φορείς, ΔΕΚΟ κλπ, που χρηματοδοτούνται ή ελέγχονται ή οι διοικήσεις τους ορίζονται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος, όπως ειδικότερα σ αυτό το άρθρο περιγράφεται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved