nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για οργανώσεις - μέλη ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ

 

Αθήνα 2.5.2010, 22:53

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των μελών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης συνολικά εκατόν πενήντα 150 ανέργων, ηλικίας 18 - 64 ετών, και η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των οργανώσεων - μελών των δύο Συνομοσπονδιών.

Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν 90 και 60 άτομα σε οργανώσεις - μέλη της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ αντίστοιχα.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας των μελών του Δ.Σ. του Φορέα που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, άτομα που κατά το τελευταίο 6μηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στις παραπάνω οργανώσεις - μέλη και άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/98 (άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνοι, κ.λπ.).

Οι οργανώσεις - μέλη των ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ, για να υπαχθούν στο πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των 6 μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξη τους σε αυτό (θα αποδεικνύεται από μισθολογικές καταστάσεις). Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η απουσία λόγω στράτευσης ή μακροχρόνιας ασθένειας καθώς και οι περιπτώσεις συνταξιοδότησης, φυλάκισης, θανάτου, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει:
• Να είναι ηλικίας 18 - 64 ετών.
• Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την υπόδειξη τους από την Υπηρεσία
• Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο
εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει
σε ατομικό σχέδιο δράσης.
• Να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τα ενταγμένα μέλη, και να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους ανέργους που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στους ανωτέρω Φορείς.

Οι οργανώσεις - μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή της έδρας τους επιλέγοντας από τη σχετική κατάσταση. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η Οργάνωση − μέλος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι Οργανώσεις - μέλη, οφείλουν να προχωρήσουν στην πρόσληψη εντός 35 ημερών από την προέγκριση. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από το ενδιαφερόμενο μέλος. Ύστερα από την υποβολή της αίτησης στην Υπηρεσία, για την καταβολή της επιχορήγησης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, ο Προϊστάμενος αναθέτει σε ζεύγος ελεγκτών υπαλλήλων την εντολή επίσκεψης στην Οργάνωση − μέλος, προκειμένου να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα και θα είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με αυτήν απόφασης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή ανάκλησης, νοείται η έκθεση ελέγχου μετά την υπογραφή αυτής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 36 € και η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 36 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι οργανώσεις - μέλη δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες ακόμα. Οι επιχορηγούμενοι θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται σύμφωνα με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και η απασχόληση τους δεν θα είναι κατώτερη των 6,5 ωρών ημερησίως. Οι οργανώσεις - μέλη που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα για να απασχολήσουν άτομα, δεν μπορούν να επιχορηγηθούν για περισσότερες από δύο θέσεις εργασίας.

Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψης του. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι 25 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν το επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο άτομο να πραγματοποιήσει κάτω των 20 ημερομισθίων για 3 τρεις μήνες κατ’ έτος.

Οι Οργανώσεις - μέλη υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή 48 μήνες. Σε περίπτωση που η Οργάνωση - μέλος μειώσει το επιχορηγούμενο προσωπικό της, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας, και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις όσες μειώθηκε το προσωπικό με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού.

Αξιώσεις των Οργανώσεων − μελών για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης. Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση ως μήνας απασχόλησης θα υπολογίζεται ο μήνας πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών είναι δυνατή κατά ένα μήνα η επιμήκυνση της παραπάνω προθεσμίας μετά από απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ του Οργανισμού.

Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα πιο κάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη Οργάνωση − μέλος υποβάλλει:
α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερησίας επιχορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.) και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
β) Μισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.),οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση.
γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών - Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην τρέχουσα τριμηνιαία χρονική περίοδο). Σε περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. Internet Banking, Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο συναλλαγής πληρωμής όπου αναγράφεται η ένδειξη «Άμεση πληρωμή ΙΚΑ». «Εκτελεσμένη». «Καταχωρήθηκε». Στην περίπτωση αυτή, οι Οργανώσεις − μέλη εκτός από το αντίγραφο συναλλαγής πληρωμής, θα πρέπει να προσκομίσουν και Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι τα αναγραφόμενα είναι ακριβή και αληθή.
Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ. Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, τότε η αξίωση του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η ενταγμένη οργάνωση − μέλος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών είναι δυνατή κατά ένα μήνα η επιμήκυνση της παραπάνω προθεσμίας μετά από απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ και ΚΠΑ2 του Οργανισμού.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα το πολύ ημερολογιακές ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της οργάνωσης μέλους, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, β) μη λειτουργίας της οργάνωσης − μέλους λόγω θερινών διακοπών γ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της οργάνωσης − μέλους και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπου αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης της Οργάνωσης − μέλους κατά 30 ημερολογιακές ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση της Οργάνωσης − μέλους και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του Ν. 1262/82, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89 και η επιχορήγηση διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού καθώς και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ40/Α/15.3.2010).

Εάν μετά την υπαγωγή της οργάνωσης - μέλους στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφαση του θα ανακαλεί την υπαγωγή του.

Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε Οργάνωση − μέλος που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση της Οργάνωσης - μέλους με το πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού (δικαιολογητικά υπαγωγής και καταβολής της επιχορήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο της αναδόχου Οργάνωσης − μέλους όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λπ.).

Οι ελεγχόμενες Οργανώσεις − μέλη υποχρεούνται:
- Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
- Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση μέχρι το 2019.

Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε μήνα οι δεσμευθείσες θέσεις οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ υποχρεούται να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους. Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της οργάνωσης - μέλους και στις οποίες καταγράφονται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στο μέλος. Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6−6−2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί για όλα τα έτη από τα αποθεματικά του Κλάδου ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 4.860.000 ευρώ, το οποίο επιμερίζεται ως εξής:
- Για το έτος 2010: 810.000 ευρώ
- Για το έτος 2011: 1.620.000 ευρώ
- Για το έτος 2012: 1.620.000 ευρώ
- Για το έτος 2012: 810,000 ευρώ.

Το ανωτέρω πρόγραμμα υπόκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει η Οργάνωση −μέλος, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η Οργάνωση − μέλος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων Οργανωμένων − μελών και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλεται μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος εξειδικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων, θα καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved