nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Επιχειρήσεις προσλαμβάνουν ανέργους και άνεργοι "στήνουν" επιχείρηση (13/1/06)


Αθήνα 13.1.2006, 22:17
Στο νομό Θεσσαλονίκης επιχειρήσεις επιδοτούνται για να προσλάβουν συνολικά 1.500 ανέργους και 500 άνεργοι χρηματοδοτούνται για να "στήσουν" δική τους επιχείρηση.

Τα παραπάνω προβλέπει ειδικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ, η υλοποίηση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει τις προσεχείς ημέρες.

Η Proslipsis έχει ήδη προαναγγείλει το πρόγραμμα και σήμερα παρουσιάζει την αναλυτική υπουργική απόφαση, επισημαίνοντας στους ενδιαφερόμενους για ένταξη σε μια από τις δύο δράσεις ότι έντυπα των αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες ΟΑΕΔ του νομού Θεσσαλονίκης.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής υπουργικής απόφασης είναι το εξής:


Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 2.000 ανέργους του Νομού Θεσσαλονίκης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10
Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ.2 εδ. ΙΔ.
2. Την υπ
’ αριθμ. 321/49/20.12.2005 απόφαση της Επι
τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την υλοποίηση Ειδικού Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 2.000 άνεργους του Νομού Θεσσαλονίκης, με προτεραιότητα στους ανέργους που έχουν προέλθει από ομαδικές απολύσεις την τελευταία διετία, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, που θα σχεδιαστεί από τη Δ/νση Α3, ώστε να περιλαμβάνει ειδικότητες, ανάλογα με τη ζήτηση επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας και το αντίστοιχο υπαρκτό επίπεδο δεξιοτήτων των ανέργων.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν άτομα τα οποία:
διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου ( άρθρο 2 του ν. 1545/85 ) και διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και
α) έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης (όπως αυτά ορίζονται και εφαρμόζονται από τον ΟΑΕΔ ) τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον εργασιακό σύμβουλο του αντίστοιχου ΚΠΑ του Οργανισμού
β) τηρουμένων των κριτηρίων υπαγωγής των ανέργων στο πρόγραμμα, προτείνονται για την υπαγωγή τους
σε αυτό από τα ΚΠΑ του Οργανισμού.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 400 ώρες θεωρίας και εργαστηριακής άσκησης, που θα πραγματοποιηθεί από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.
Η δαπάνη για την κατάρτιση θα καλυφθεί από τον ΛΑΕΚ και θα ανέλθει στο ποσό των 2.400.000 Ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα: 400 άτομα Χ 400 ώρες κατάρτισης Χ 15 Ευρώ μέσο ωριαίο κόστος = 2.400.000 Ευρώ (ΚΑΕ 2659 ΙΚΔ φορέας 700).
Στους καταρτιζόμενους θα καταβληθεί ωριαίο εκπαιδευτικό επίδομα 4,00 καθώς και παροχές σε είδος
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Καταρτίζεται πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.500 ανέργων ηλικίας 18−64
ετών, στο Νομό Θεσσαλονίκης.

1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων (και τουλάχιστον το 30% των συνολικών θέσεων) έχουν οι άνεργοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ήτοι:
- Άνεργες γυναίκες, μητέρες ανηλίκων τέκνων
- Άνεργοι άνω των 50 ετών.
Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994.
- Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ βαθμού συγγένεια εξ
’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
Οι Ο.Ε.,Ε.Ε., Α,Ε. και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους της Ε.Π.Ε.
Οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’
αγχιστείας των ομορρύθμων εταίρων στις Ο.Ε. και Ε.Ε. των εταίρων της Ε.Π.Ε. και των μελών του Δ.Σ. στις Α.Ε.
- Οι πολιτικές οργανώσεις, τα κόμματα, τα νυχτερινά κέντρα, αίθουσες ψυχαγωγίας και εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών τυχερού χαρακτήρα, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο βραδινές ώρες (από 10:00 μ.μ. έως 6:00 π.μ.)
- Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας.
- Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20, ν. 2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
- Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
- Οι τομείς ναυπηγείων, άνθρακα, κ.λ.π., σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 2204/2002 της Επιτροπής.

3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.
Η μερική και η εποχική απασχόληση υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.
Στην περίπτωση που η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης, αλλά αφορά σε πλήρωση κενής θέσης που δημιουργήθηκε μετά από:
οικειοθελή αποχώρηση
συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας
οικειοθελή μείωση του χρόνου εργασίας
καταγγελία της σύμβασης εργασίας μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα εφόσον προσληφθεί άνεργος σε μειονεκτική θέση.
3.2. ΑΝΕΡΓΟΙ
Τα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
3.3 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί καθ
οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.
Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις ν. 2643/1998.
Σε περίπτωση που επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, η νέα διάδοχος επιχείρηση επιχορηγείται μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβει πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν,
εντός προθεσμίας η οποία θα καθοριστεί από σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, αίτηση υπαγωγής στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού όπου και θα απασχολήσουν τους μισθωτούς που θα προσλάβουν.
Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις είναι:
Έντυπη αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ανά ειδικότητα οι θέσεις για τις οποίες ζητούν να επιχορηγηθούν.
Καταστατικό ή ΦΕΚ (όπου δημοσιεύτηκε το καταστατικό) ή έναρξη επιτηδεύματος.
Αριθμητική κατάσταση υπογεγραμμένη με το προσωπικό που απασχολούν ανά κατηγορία και ανά μήνα
κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση.
Για την ύπαρξη αυτών των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στις διατάξεις της Υπουργικής αυτής Απόφασης κρίνουν οι κατά τόπους αρμόδιοι προϊστάμενοι των Τ.Υ και Κ.Π.Α του Ο.Α.Ε.Δ.

5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ως εξής:
Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε. που δεν απασχολούν προσωπικό εντάσσονται για μία (1) θέση εργασίας.
Οι επιχειρήσεις με προσωπικό από 1−9 άτομα εντάσσονται για δύο (2) θέσεις εργασίας.
Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 10 ατόμων και άνω, εντάσσονται για αριθμό θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο 30% του μέσου όρου των απασχολουμένων τους κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
Οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, οι οποίες παρουσιάζουν καθαρή αύξηση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, μπορούν να ενταχθούν για αριθμό εργαζομένων που ανέρχεται μέχρι και 40% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 άτομα ανά επιχείρηση. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν υποκαταστήματα, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων στο σύνολο των υποκαταστημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 άτομα.
- Οι επιχειρήσεις εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα ενημερώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα (προέγκριση υπαγωγής στο
πρόγραμμα).
- Η υπόδειξη των ανέργων στις επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθεί από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ στα πλαίσια της εξατομικευμένης παρέμβασης και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης.
- Μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση των ανέργων, την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την πρόσληψή τους εκδίδεται εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Οργανισμού.
- Η εγκριτική απόφαση εκδίδεται μετά την πρόσληψη του τελευταίου επιχορηγούμενου μισθωτού, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την προέγκριση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
- Για την έκδοση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες μετά την ημερομηνία πρόσληψης, δελτία ανεργίας και φωτοτυπημένα αντίγραφα των αναγγελιών πρόσληψης που έκαναν στο πλαίσιο του προγράμματος.

6. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους άνεργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ανέρχεται στο ποσό των 20
€.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των ανέργων που θα προσληφθούν με το πρόγραμμα, η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 16 € /
ημέρα.
Η διάρκεια της επιχορήγησης:
- για τις Μ.Μ.Ε. που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζεται στους δεκαοχτώ (18) μήνες
- για τις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζομένων) στους 24 μήνες.
- Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για έξι (6) μήνες ακόμα οι Μ.Μ.Ε. και για δώδεκα (12) μήνες οι μεγάλες.
Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω
ημερησίως και λιγότερο από 8 ώρες, το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

7. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατ’ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο.
Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από 20 ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.
Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για 20 ημερομίσθια κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν επιχορηγούμενος ή μη μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για έξι (6) μήνες κάτω των είκοσι (20) ημερομισθίων.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
α) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ
όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 24 μήνες οι Μ.Μ.Ε. και 36 οι μεγάλες.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
β) Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από τις παραπάνω διατάξεις για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους και μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.
γ) Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από την παραπάνω διάταξη για άτομα που έχουν προσλάβει σύμφωνα με προγράμματα Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, σε περίπτωση που αυτά αποχώρησαν οικειοθελώς ή απολύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
δ) Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για άτομα που θα προσλάβουν μετά την τελευταία, με το πρόγραμμα, πρόσληψη.

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα πιο κάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:
α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
β) Μισθολογικές καταστάσεις η αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση.
γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωσης απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών
δ) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από την αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας.
ε) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται.

10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
α) Αξιώσεις εργοδοτών για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο (2) μηνών από την λήξη κάθε 3μηνου απασχόλησης.
β) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών είναι δυνατή κατά ένα (1) μηνα η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Τ.Υ. ή ΚΠΑ του Οργανισμού.

11. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημερολογιακές ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) κανονικής άδειας, β) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, δ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης του εργοδότη κατά 30 ημερολογιακές ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

12. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού, σύμφωνα και με την υπ
’ αριθμ. 2007892/461/1998 Κοινή Απόφαση περί «Ανακτήσεως Αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της υλοποίησης κοινοτικών πολιτικών».
Ειδικότερα ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις αυτές και αφού προηγουμένως καλέσει εγγράφως τον εργοδότη να διατυπώσει τις απόψεις του, αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης που η επιχείρηση έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ και την επιστροφή:
Τμήματος του καταβληθέντος ποσού, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος που απομένει από την ημερομηνία μη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου δέσμευσης.
Ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση εξαρχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει με εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην επιχείρηση.
Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξή του.

13. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή της στο πρόγραμμα και θα υποβάλλει αναφορά στη Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητή για τη διενέργεια πρόσθετου ελέγχου.

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από τον ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493 Β2 του φορέα 700) και θα ανέλθει στο ποσό των 18.000.000,00 €, το οποίο επιμερίζεται ως εξής:
Για το έτος 2006 9.000.000,00
Για το έτος 2007 9.000.000,00

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Καταρτίζεται Πρόγραμμα επιχορήγησης πεντακοσίων (500) νέων ελευθέρων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας 18−64
ετών για τον νομό Θεσσαλονίκης.
Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
2.1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
2.2. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια και γενικότερα εκπαιδευτικές μονάδες και μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης, κυλικεία, καφενεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6
π.μ.).
2.3. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
2.4. Όσοι ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με δραστηριότητα όμοια με αυτή που είχε επιχείρηση η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο εξ αίματος ή αγχιστείας Α΄ Βαθμού ή οι σύζυγοί τους κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησης τους στη Δ.Ο.Υ., εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ο προηγούμενος ιδιοκτήτης συνταξιοδοτήθηκε ή απεβίωσε.
2.5. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση κατά τους έξι (6) μήνες πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., καθώς και αυτοί που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν, ανεξάρτητα χρονικής περιόδου είτε από το γενικό
Πρόγραμμα των Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών είτε από αντίστοιχο εξειδικευμένο Πρόγραμμα (στον τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος κ.λ.π.).

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο στάδια. Την προέγκριση, δηλαδή την αποδοχή από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης»
από τον ενδιαφερόμενο και την επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων από την επιτροπή αξιολόγησης και την υπαγωγή, δηλαδή την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία, ύστερα και από τη θετική εισήγηση του πρώτου επιτόπιου ελέγχου.
3.1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα στο στάδιο της προέγκρισης είναι οι εξής:
3.1.1. Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.
3.1.2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον εργασιακό σύμβουλο ή τον αρμόδιο υπάλληλο και τους ίδιους.
3.1.3. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά από την 1/11/2005 και μετά.
3.1.4. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους−
Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Επίσης, να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
3.1.5. Να έχουν υποβάλει τυποποιημένη «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνη δήλωση»
στην οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τη διαδικασία και τους όρους ένταξης και συμμετοχήςτους στο πρόγραμμα, θα περιγράφουν το σχέδιό τους για δημιουργία νέας επιχείρησης και θα δηλώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Ως τόπος λειτουργίας νοείται κατ΄ αρχήν η έδρα της επιχείρησης και σε ειδικές περιπτώσεις θα υποδεικνύεται συγκεκριμένος χώρος εγκατάστασής της.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί γι αυτό το λόγο με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνουν:
Προτεραιότητα θα δίνεται σε ανέργους προερχόμενους από ομαδικές απολύσεις.
Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.
την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικών διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις του νομού Θες/νίκης (κατά προτεραιότητα) ή και άλλων νομών της χώρας.
Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθούν οι παρακάτω προτεραιότητες:
• Ποσοστό τουλάχιστον 65% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά ανέργους νέους και νέες ηλικίας 18−25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι έως 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και άνεργους ηλικίας 26−64
ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι έως 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
• Ποσοστό μέχρι 35% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά άνεργους νέους και νέες 18−25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και άνεργους ηλικίας 26−64
ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Ποσοστό τουλάχιστον 60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες.

3.2. ΥΠΑΓΩΓΗ
Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας είναι η υπαγωγή στο πρόγραμμα, η οποία ολοκληρώνεται με την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού και την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την προέγκριση, ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον αιτούντα και ελέγχονται τα παρακάτω:
3.2.1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
3.2.2. Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔOY βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 40% του ποσού της επιχορήγησης (εμπορεύματα, εξοπλισμοί, πρώτες ύλες κ.λ.π). Λογίζονται τα έξοδα ενοικίων. Λογίζονται επίσης τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μία νέα επιχειρηματίας για τη φύλαξη των παιδιών της ώστε να μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της (ειδικές περιπτώσεις παρ.3.2.7.) λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κλπ).
Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στη δημιουργία νέων Εταιριών και Συνεταιρισμών, τα εξοφλημένα τιμολόγια ή οι αποδείξεις υπολογίζονται κατά το τμήμα εκείνο το οποίο αντιστοιχεί στη συμμετοχή έκαστου των υποψηφίων στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού.
3.2.3. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται για Εταιρεία ή Συνεταιρισμό στον οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
3.2.4. Μισθωτήριο.
3.2.5. Νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματός του, όπου αυτά απαιτούνται. Τα νόμιμα πιστοποιητικά δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή του και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σ΄ αυτή.
3.2.6. Να απασχολούνται στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
3.2.7. Η επιχείρηση να λειτουργεί σε χώρο ανεξάρτητο και κατάλληλα διαμορφωμένο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις:
α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία,
β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς
3.2.8. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, ο αιτών θα πρέπει να παραδώσει φωτοαντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών στον ελεγκτή, προκειμένου αυτά να τεθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
3.2.9. Για την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα κρίνει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Δύνανται να υπαχθούν στο Πρόγραμμα μέχρι και τρία (3) μέλη εταιρειών:
Ομορρύθμων (Ο.Ε.)
Ετερορρύθμων (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους.
Ε.Π.Ε., με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο.
Αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών.
Τέλος, δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και τρία (3) μέλη Συνεταιρισμών.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής και η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ένταξή του στο πρόγραμμα και καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του και να προσκομίσει: α) βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότηταςόταν απαιτείται, και β) τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ. 12 παρ. 3 Προεδρικού Διατάγματος 186/92 ΚΒΣ και γ) αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η προκαταβολή.

4. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 12.000,00 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 4.000,00 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 8.000,00 ευρώ σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 4.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

5. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεσμεύεται για τα εξής:
5.1. Με τη λήξη του κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να προσκομίσει:
5.1.1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται να εισπράξει (δηλ. 2.000,00 ευρώ), όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του. Λογίζονται τα έξοδα ενοικίων. Λογίζονται επίσης τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μία νέα επιχειρηματίας για τη φύλαξη των παιδιών της ώστε να μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της (ειδικές περιπτώσεις παρ.3.2.7.) λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κ.λπ.).
5.1.2. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων–
εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ.
5.2. Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του.
5.3. Η επιχείρηση δεν πρέπει να προβεί σε αλλαγή έδρας ή τόπου λειτουργίας εκτός των ορίων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας στην οποία ο επαγγελματίας υπέβαλλε την αίτηση υπαγωγής του, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.
5.4. Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.

6. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.
Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις αυτές αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης που ο νέος επαγγελματίας έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ και την επιστροφή:
τμήματος του καταβληθέντος ποσού, κατ΄ αναλογία του χρονικού διαστήματος που απομένει από την ημερομηνία μη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού δωδεκάμηνου χρόνου επιχορήγησης.
ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση εξ αρχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει με εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη του.
Σε περίπτωση φυλάκισης ή θανάτου ή σοβαρής ασθένειας, η επιχορήγηση θα διακόπτεται χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον επαγγελματία από την ημερομηνία που εμφανίσθηκε το πρόβλημα.

7. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ
Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

8. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα και θα υποβάλει αναφορά στην Δ/νση Γραμματείας Διοικητή για τυχόν διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου.

9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή μη υπαιτιότητας του νέου επαγγελματία, δύναται με απόφασή του και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:
9.1. να επιμηκύνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου για είσπραξη επιμέρους δόσης έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
9.2. να θεραπεύσει περίπτωση δελτίου ανεργίας που δεν είχε θεωρηθεί για διάστημα έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη επιτηδεύματος.

10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ −
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ
10.1. Η προθεσμία υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα»
των υποψηφίων θα καθοριστεί από σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.
10.2. Το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. δύναται με απόφαση του να αναστείλει προσωρινά την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Λ.Α.Ε.Κ.
10.3. Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να παρατείνει ή να διακόψει το πρόγραμμα ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Λ.Α.Ε.Κ.
10.4. Για κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την υλοποίηση του Προγράμματος που δεν καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, θα εκδίδεται εγκύκλιος της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

11. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από το ΛΑΕΚ και θα ανέλθει στο ποσό 6.000.000,00 € (ΚΑΕ 2493 Η2 φορέας 700) 500 Χ 12.000,00€ =6.000.000,00 €
και το οποίο επιμερίζεται ως εξής:
Για το έτος 2006:4.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2007:2.000.000,00 ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο Πρόγραμμα επιχειρήσεων−
επαγγελματιών και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’
αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ είναι δυνατή η ανακατανομή των θέσεων που προβλέπονται για το Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για άνεργους ηλικίας 18−60
ετών του Νομού Θεσσαλονίκης.

4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος θα οριστούν με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, η οποία θα τύχει δημοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής, με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, με πρόεδρο τον Γενικό Διευθυντή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και μέλη τους προϊσταμένους των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ, και έναν εκπρόσωπο από τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ ).
Έργο της Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση της πορείας της εκτέλεσης εφαρμογών της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης και η εισήγηση προτάσεων στην Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ μέσω της αρμόδιας Δ/νσης, για την επίλυση των παρουσιαζομένων προβλημάτων, ώστε να προχωρεί το έργο ομαλά και απρόσκοπτα.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα συνεδριάζει μέχρι τέσσερις (4)φορές το μήνα, εκτός ωραρίου και εκτάκτως όταν απαιτείται, με αμοιβή 200€
μηνιαίως.
Η χρονική διάρκεια της Επιτροπής θα είναι ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε διάρκεια ενός έτους, ως εξής:
• Το 80% του έργου, δηλαδή η κατάρτιση 320 ατόμων, θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε με ανάθεση στους φορείς κατάρτισης των Κοινωνικών Εταίρων ( ΓΣΕΕ,
ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ ).
• Το δε υπόλοιπο 20%, ήτοι η κατάρτιση 80 ατόμων, θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved