nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Η απόφαση για την επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Αθήνα 20.3.2017, 02:04

Την κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο, ενέκριναν τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.

Η συνολική δαπάνη ύψους 5 εκατ. ευρώ περίπου, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2017, 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2018, 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2019, 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2020, 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2021. Proslipsis.gr

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. οικ. 6660/137 (1)
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη
διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 1545/1985 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την
ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α' 91), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α' 258) και ιδίως του άρθρου
2, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της Εθνικής Οικονομίας - επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α' 40),
όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α' 88) και ιδίως το άρθρο 29.
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α' 143).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (Α' 29).
7. Τα άρθρα 107, 108 και 109 (πρώην 87, 88 και 89
της Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), περί
κρατικών ενισχύσεων.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ
L352/24.12.2013).
9. Τις διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως
Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας»
(Α' 197), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσε-
ως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ» (Α' 123), όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων
και Στοιχείων» (Α' 84), όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
13. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους δια-
τάκτες» (Α' 194).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α' 180).
16. Τις διατάξεις του π.δ. 73/23-9-2015 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).
17. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαρά-
κη» (Β' 2168).
18. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Υ 56/21-10-2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντω-
νοπούλου (Β' 2281).
19. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. οικ. 43452/633/
22-12-2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διατήρηση θέσεων ερ-
γασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή
περίοδο βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 1545
(Α' 91)» (Β' 3637) και τη διόρθωση σφάλματος που δημο-
σιεύθηκε στο τεύχος 102Β/2015.
20. Τη με αριθμ. 3177/29-11-2016 απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρ. 68/29-11-2016) που μας υποβλή-
θηκε με το υπ' αριθμ. 94621/01-12-2016 έγγραφό του.
21. Τη με αριθμ. 55774/2051/15-12-2016 απόφαση της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης
(ΑΔΑ: 6ΕΞ746501Ω-ΑΞΠ).
22. Τη με αριθμ. οικ. 60832/2255/28-12-2016 εισήγηση
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
23. Τη με αριθμ. 95825/06-12-2016 Βεβαίωση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
24. Το υπ' αριθμ. οικ. 56803/91/7-12-2016 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 5.000.000,00
ευρώ περίπου, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως
εξής: 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2017, 1.000.000,00
ευρώ για το έτος 2018, 1.000.000,00 ευρώ για το έτος
2019, 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2020, 1.000.000,00
ευρώ για το έτος 2021. Proslipsis.gr
26. Την με αριθμ.147/24-01-2017 απόφαση δέσμευσης
της πίστωσης (ΑΔΑ :Ψ3ΠΘ4691Ω2-0Β8), αποφασίζουμε:
Την κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης ξενοδο-
χειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργα-
σίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή
περίοδο, ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος -
Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των
θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που
λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και
συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου έως την 28η/29η
Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση
1. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής
του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α' 91), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 55 του ν. 4430/2016 (Α' 205) και ισχύει.
2. Προκαλείται πολυετής δαπάνη συνολικού ύψους
5.000.000,00 ευρώ περίπου, η οποία βαρύνει τον προ-
ϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται
σε ετήσια βάση ως εξής: 1.000.000,00 ευρώ για το έτος
2017, 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2018, 1.000.000,00
ευρώ για το έτος 2019, 1.000.000,00 ευρώ για το έτος
2020, 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2021.
3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). H ενίσχυ-
ση που λαμβάνει μια επιχείρηση βάσει της απόφασης
αυτής, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis
ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει
να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήπο-
τε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος
διενεργείται μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης
εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα
αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος ση-
μασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω
κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσο-
νος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη
και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την
παρ.2 του άρθρου 6 του Καν. 1407/2013.
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοεί-
ται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013.
Αν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση η οποία υποβάλλει
ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι
«ενιαία» τότε στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροί-
ζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν
λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επι-
χειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες
σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαι-
ωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι-
χείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι-
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού
άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρ-
χική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα-
τικού της αυτής της τελευταίας και
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέ-
σεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ
με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται
επίσης ενιαία επιχείρηση.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
συμμετοχής - Εξαιρέσεις
1. Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε
ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε
μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν
σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Ατ-
τικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και του
Πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλεως Θεσσαλονίκης.
β) Έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, και
γ) Είναι εποχιακές, είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λει-
τουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προη-
γούμενη πενταετία του έτους της έναρξης του χρονικού
διαστήματος της επιμήκυνσης, και συγκεκριμένα την
χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η /29η
Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον
από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων
εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχει-
ακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από
την 1η Ιανουαρίου του έτους που προηγείται αυτού της
έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης),
οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία
τους κατά το προηγούμενο έτος πριν την 1η Νοεμβρίου.
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουρ-
γούν από την 1η Νοεμβρίου του έτους που προηγείται
αυτού της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επι-
μήκυνσης και μετά, δεν επιχορηγούνται.
δ) Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητή-
σουν να επιχορηγηθούν, να δικαιούνται επίδομα τακτι-
κής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος
της επιμήκυνσης. Proslipsis.gr
2. Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν :
α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για το προσωπικό τους,
το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου του έτους για το οποίο
μπορούν να επιχορηγηθούν, είχε συνεχόμενη δωδεκά-
μηνη απασχόληση, στην ίδια ή και σε άλλη ξενοδοχειακή
μονάδα ή επιχείρηση.
β) Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις, που
στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες
εταιρείες.
γ) Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτη-
ση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων. Είναι δυνατή
η υπαγωγή των επιχειρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί
απόφαση διακοπής με αναζήτηση αναλογούντος πο-
σού ή απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, εφόσον
προσκομίσουν ταμειακό παραστατικό πληρωμής δικαι-
ούχου, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν εξοφλήσει ή
εξακολουθούν και καταβάλλουν τις τυχόν δόσεις.

Άρθρο 4
Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι
δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη
του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης.

Άρθρο 5
Διαδικασία Υπαγωγής
1. Η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση οφεί-
λει να υποβάλει εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση
της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), αίτηση
υπαγωγής (η οποία είναι επίσης αναρτημένη στον διαδι-
κτυακό τόπο του Οργανισμού) προς το ΚΠΑ2, στην αρμο-
διότητα του οποίου ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Στην αίτηση αναφέρει τα βασικά στοιχεία της ξενοδο-
χειακής επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
νόμιμο εκπρόσωπο, μετοχική σύνθεση κτλ) και της ξενο-
δοχειακής μονάδας για την οποία ζητάει επιχορήγηση,
την ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί η μονάδα,
τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά
τον μήνα Οκτώβριο του έτους για το οποίο αιτείται να
επιχορηγηθεί, τη χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης των
εργασιών της και τον αριθμό των εργαζομένων που θα
απασχολήσει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλε-
κτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή
επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πλη-
ροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει
κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και
Συνθηματικό).
Στην περίπτωση που μια ξενοδοχειακή επιχείρηση (π.χ.
Ανώνυμη Εταιρεία) διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες
ξενοδοχειακές μονάδες, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά
αίτηση υπαγωγής για κάθε μία ξενοδοχειακή μονάδα
που αιτείται να επιχορηγηθεί και να την αποστείλει στην
Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει
η κάθε ξενοδοχειακή μονάδα.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να εντα-
χθεί για τα υποκαταστήματα / ξενοδοχειακές μονάδες
της, τότε οι κωδικοί πρόσβασης που θα χρησιμοποιή-
σει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την
πρόσληψη επιχορηγούμενων ανέργων σε αυτά, είναι ο
κλειδάριθμος του υποκαταστήματος ή της ξενοδοχεια-
κής μονάδας της επιχείρησης.
Αν οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν
είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα (portal) του Οργανισμού, πρέπει να επισκεφτούν
την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της
οποίας ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή η ξενοδο-
χειακή μονάδα και να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου προκει-
μένου στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα. Η ανωτέρω
διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιο-
δοτημένο πρόσωπο.
Εφόσον η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε
κατά την έκδοση του κλειδάριθμου πρέπει να δηλώνο-
νται και να καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία
(δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ επιχείρησης κλπ) κάθε υποκατα-
στήματός της και να συσχετίζονται με το αρμόδιο ΚΠΑ2.
Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλω-
σης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986, όσον αφο-
ρά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται
σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται
στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η επιχείρηση φέρει
την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής της αίτησης. Proslipsis.gr
2. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), μετά τον
απαραίτητο διοικητικό ή/και επιτόπιο έλεγχο (επιτόπια
επαλήθευση) προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής
απόφασης, για το σύνολο των ατόμων που αιτείται να
επιχορηγηθεί η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ξενοδοχει-
ακή μονάδα στην οποία προσδιορίζεται ο ακριβής αριθ-
μός των ατόμων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί
η επιχείρηση, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης
ήσσονος σημασίας (de minimis).
Στη συνέχεια το αρμόδιο ΚΠΑ2 καλεί την επιχείρηση
μέσω αποδεδειγμένης πρόσκλησης - κοινοποίησης (ηλε-
κτρονικής ή έγγραφης), να προσέλθει για να παραλάβει
την εγκριτική απόφαση.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προσέλθει εντός
(30) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής της, τότε
ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση από-
φασης ανάκλησης.

Άρθρο 6
Χρονικό διάστημα επιμήκυνσης
Το χρονικό διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης και
διατήρησης των θέσεων εργασίας για το οποίο μπορούν
να επιχορηγηθούν οι διατηρούμενες θέσεις ορίζεται από
την 1η Νοεμβρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσε-
ρις μήνες και σε καμία περίπτωση πέραν της 28ης /29ης
Φεβρουαρίου.

Άρθρο 7
Ποσό επιχορήγησης και όροι του προγράμματος
1. Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχεί-
ρησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των
ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενο-
δοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστή-
ματος επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής
επιχείρησης και αφαιρούνται από την τακτική επιδότηση
της ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος. Το
ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της
επιμήκυνσης είναι ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργί-
ας, που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ημέ-
ρα ασφάλισής του, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες ανά
μήνα και τις 100 ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα
της επιμήκυνσης. Στην περίπτωση που ο επιχορηγού-
μενος εργαζόμενος (ωφελούμενος) πραγματοποιήσει
περισσότερες από 25 ημέρες ασφάλισης σε ένα μήνα
της επιμήκυνσης, καταχωρούνται στη σχετική αναλυτική
κατάσταση των εργαζομένων μόνο 25 για το μήνα αυτό,
χωρίς οι υπόλοιπες να καταχωρηθούν στον ίδιο ή στον
επόμενο μήνα. Αν ο εργαζόμενος δεν έχει συμπληρώσει
τον απαιτούμενο για την επιδότηση της ανεργίας του,
αριθμό ημερομισθίων, κατά την έναρξη του χρονικού
διαστήματος της επιμήκυνσης, τότε ο δικαιούχος (ξενο-
δοχειακή επιχείρηση) δεν μπορεί να επιχορηγηθεί στο
πλαίσιο του παρόντος προγράμματος για τον συγκεκρι-
μένο υπάλληλο.
2. Ο ξενοδοχοϋπάλληλος, μετά τη λήξη της επιμήκυν-
σης και αφού σταματήσει να απασχολείται στην ξενοδο-
χειακή επιχείρηση, δύναται να λάβει τα ημερήσια επι-
δόματα ανεργίας που δικαιούνταν κατά την έναρξη της
επιμήκυνσης μειωμένα κατά τις ημέρες ασφάλισης που
πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα επιμήκυν-
σης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η
επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν είναι αναγκαία
προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης, η
οποία μπορεί να επιχορηγηθεί και στην περίπτωση που ο
ξενοδοχοϋπάλληλος δεν ασκήσει για οποιοδήποτε λόγο,
μετά τη λήξη της επιμήκυνσης, το δικαίωμα που είχε για
επιδότηση κατά την έναρξή της.
3. Η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση, κατά το
χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, μπορεί να προ-
βεί σε αντικατάσταση του εργαζόμενου, που είτε δεν
θα αποδεχθεί να συνεχίσει να απασχοληθεί σε αυτήν ή
θα σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο την εργασία του
κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, με άνεργο
ξενοδοχοϋπάλληλο άλλης ξενοδοχειακής μονάδας της
ίδιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή από άλλη ξενοδοχει-
ακή επιχείρηση και να επιχορηγηθεί για αυτόν, εφόσον
όμως ο άνεργος ξενοδοχοϋπάλληλος είχε συμπληρώσει
τον απαιτούμενο αριθμό ημερών επιδότησης κατά το
χρονικό διάστημα έναρξης της επιμήκυνσης. Proslipsis.gr
4. Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διενεργεί, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, επιτόπιο και διοικητικό έλεγχο
λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά το χρο-
νικό διάστημα της επιμήκυνσης των εργασιών της και
συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί
ότι, δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος προβαί-
νει σε απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής.

Άρθρο 8
Διαδικασία για την καταβολή της επιχορήγησης
1. Υποβολή αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης
Η επιχορηγούμενη δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχεί-
ρηση υποβάλλει εντός 60 ημερών μετά τη λήξη του
τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ
που ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή η ξενοδοχειακή
μονάδα, την αίτηση καταβολής επιχορήγησης, επισυνά-
πτοντας τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αναλυτική κατάσταση των -εποχικών- ξενοδοχοϋ-
παλλήλων που απασχόλησαν, με τον αριθμό των ημερών
ασφάλισης για καθένα τους, κατά τη διάρκεια του χρο-
νικού διαστήματος της επιμήκυνσης.
Πιο συγκεκριμένα η κατάσταση - πίνακας αποτελείται
από 9 στήλες, οι οποίες είναι οι εξής:
1η στήλη: αύξων αριθμός
2η στήλη: Επώνυμο ξενοδοχοϋπαλλήλου
3η στήλη: Όνομα ξενοδοχοϋπαλλήλου
4η στήλη: Αριθμός μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
5η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέ-
ρες ασφάλισης κατά το τελευταίο (πριν από το χρονικό
διάστημα έναρξης της επιμήκυνσης) 12μηνο, 14μηνο
ή διετία.
6η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες
τακτικής επιδότησης ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδο-
χοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήμα-
τος της επιμήκυνσης.
7η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες
ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης
(ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης)
8η στήλη: -τυχόν- Παρατηρήσεις.
9η στήλη : στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπο-
γραφές των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων ότι απασχο-
λήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το
οποίο ζητείται η επιχορήγηση ή παραστατικά σύμφω-
να με τα οποία θα αποδεικνύεται η πληρωμή αυτών.
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των
εργαζομένων, είναι δυνατόν να υποβληθούν τα παρα-
στατικά πληρωμής των εργαζομένων (υπογεγραμμένες
μισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασμών μι-
σθοδοσίας κ.λπ.).
β) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή,
συνοδευμένες με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δη-
λώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
γ) Γραμμάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφα-
λιστικών εισφορών για το επιχορηγούμενο προσωπικό
στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής
ασφάλισης.
- Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η κατα-
βολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματί-
ων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε π.χ. σε Υποκ/μα του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις
οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει
για τους μήνες που αναφέρονται στη χρονική περίοδο
της επιμήκυνσης).
- Σε περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους
εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής για την απόδοση
των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. Internet Banking,
Phone Banking) τότε πρέπει να προσκομίσουν αντίγρα-
φο συναλλαγής πληρωμής όπου αναγράφεται η ένδειξη
«ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ», «ΚΑ-
ΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ» και Υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφό-
μενα είναι ακριβή και αληθή.
Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθ-
μιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οικείους
ασφαλιστικούς φορείς, για να είναι δυνατή η καταβολή
της επιχορήγησης πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί
εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 60 ημερών από τη λήξη του
τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης και στην απόφαση
ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό
διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχεί-
ρηση και εφόσον οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά. Σε
περίπτωση που η ρύθμιση δεν είναι ενήμερη, η αξίωση
για καταβολή της επιχορήγησης απορρίπτεται, με την
έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊστάμενο
του ΚΠΑ2. Proslipsis.gr
Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρή-
ζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώ-
σει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του
οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής
ασφάλισης.
δ) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ-
γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα
ΙΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. - ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατά-
στασης προσωπικού) καθώς και το τυχόν Ενιαίο Έντυπο
Ε3 της πρόσληψης του επιδοτούμενου (Ε3 Αναγγελία
Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσω-
πικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα αναζητού-
νται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
(ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ-
ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση) υποβάλλει
στο κατά τόπο αρμόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχο-
ϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης του ΚΠΑ2 την ανωτέρω
αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων με συμπληρω-
μένες τις στήλες 1η έως 4η μαζί με τη «βεβαίωση εργο-
δότη» ή με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζομένων
της τελευταίας διετίας. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΠΑ2
συμπληρώνει τις στήλες 5η έως 6η βάσει της «βεβαί-
ωσης εργοδότη» ή των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, στα
οποία σημειώνει το χρονικό διάστημα που έχει αιτηθεί
για να επιχορηγηθεί η ξενοδοχειακή επιχείρηση λόγω
επιμήκυνσης και κατόπιν τα επιστρέφει στον δικαιούχο
(ξενοδοχειακή επιχείρηση).
Κατόπιν το γραφείο ασφάλισης, αφού έχει ελέγξει ποιοι
ξενοδοχοϋπάλληλοι δικαιούνται επιδότηση τακτικής
ανεργίας κατά την έναρξη της επιμήκυνσης, διαβιβάζει
άμεσα τη συμπληρωμένη κατάσταση των εργαζομένων
στο αρμόδιο για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής
επιχείρησης γραφείο απασχόλησης του ΚΠΑ2. Το γρα-
φείο απασχόλησης που είναι αρμόδιο για την επιχορήγη-
ση της ξενοδοχειακής επιχείρησης συμπληρώνει την 7η
στήλη, βάσει της «βεβαίωσης εργοδότη» με τις ημέρες
ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης
την οποία προσκομίζει ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επι-
χείρηση).
Σε περίπτωση που ένας ξενοδοχοϋπάλληλος δεν δι-
καιούται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη
του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, η εποχική
ξενοδοχειακή επιχείρηση (δικαιούχος) δεν μπορεί να
επιχορηγηθεί για τον συγκεκριμένο ξενοδοχοϋπάλλη-
λο. Επίσης στην περίπτωση που κανένας από τους ξε-
νοδοχοϋπαλλήλους, για τους οποίους η ξενοδοχειακή
επιχείρηση έχει αιτηθεί την επιχορήγηση, δεν δικαιούται
επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονι-
κού διαστήματος της επιμήκυνσης, τότε η ξενοδοχειακή
επιχείρηση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί στα πλαίσιο του
παρόντος προγράμματος.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης
ή και των απαραίτητων δικαιολογητικών για καταβο-
λή της επιχορήγησης, που αναφέρονται στην παρούσα
παράγραφο, πέραν της προθεσμίας των 60 ημερών από
τη λήξη του τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης, τότε η
αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης, θα παραγρά-
φεται μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου
του ΚΠΑ2. Proslipsis.gr
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά εξήντα (60) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχεί-
ρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
2. Καταβολή της επιχορήγησης
Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας
ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή η ξενοδοχειακή
μονάδα, ύστερα από το σχετικό έλεγχο των ημερών
ασφάλισης του επιχορηγούμενου προσωπικού μέσω του
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, συμπληρώνει την κατάσταση των εργαζομένων
υπολογίζοντας και το ποσό της επιχορήγησης.
Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας
ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή η ξενοδοχειακή
μονάδα, ύστερα από το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητι-
κών (διοικητικός έλεγχος) και αφού διαπιστώσει ότι πλη-
ρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος,
προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης
για την καταβολή της ενίσχυσης.
Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχεί-
ρησης δεν ανταποκριθεί και δεν προσέλθει στην Υπη-
ρεσία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (3 μήνες)
τότε το ποσό παραγράφεται μετά από σχετική απόφαση
του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

Άρθρο 9
Επιδότηση ανεργίας ξενοδοχοϋπαλλήλου
Το γραφείο ασφάλισης του ΚΠΑ2 που είναι αρμόδιο
για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου, εξετάζει με
βάση την προαναφερθείσα σημείωση στη «βεβαίωση
εργοδότη» του ξενοδοχοϋπαλλήλου, αν απασχολήθη-
κε κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης και σε
καταφατική περίπτωση του καταβαλλει τα επιδόματα
ανεργίας σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό (ημε-
ρήσια επιδόματα που θα δικαιούνταν κατά την έναρξη
της επιμήκυνσης μειωμένα κατά τον αριθμό των ημερών
εργασίας/ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν
και για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η δικαιού-
χος ξενοδοχειακή επιχείρηση). Επιπλέον γνωστοποιεί
τη σχετική απόφαση στο αρμόδιο για την επιχορήγηση
της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, που τη διατηρεί
στο φάκελο της επιχορήγησης της, αφού σημειώσει τον
αριθμό της στην κατάσταση εργαζομένων.
Αν δεν υπάρχει σημείωση του αρμόδιου για την επιχο-
ρήγηση της επιχείρησης γραφείου απασχόλησης επάνω
στις «βεβαιώσεις εργοδότη» σχετική με την αίτηση της
για επιχορήγηση, πρέπει το αρμόδιο για την επιδότηση
του ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης, πριν εκ-
δώσει απόφαση, να επικοινωνήσει με το αρμόδιο για την
επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, για
να εξακριβώσει αν αυτός έχει ζητήσει επιδότηση. Στη
συνέχεια εκδίδει, με σχετική αναφορά της επικοινωνίας
αυτής, την απόφαση για την επιδότηση του ξενοδοχοϋ-
παλλήλου, την οποία γνωστοποιεί και στο αρμόδιο για
την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης γρα-
φείο απασχόλησης.
Η γνωστοποίηση εξασφαλίζει τη βεβαιότητα ότι δεν
θα καταβληθούν δύο επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις (στην
επιχείρηση και στον ξενοδοχοϋπάλληλο αντίστοιχα) για
τις ίδιες ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα
της επιμήκυνσης. Proslipsis.gr
Το αρμόδιο γραφείο απασχόλησης για την επιχορήγη-
ση της ξενοδοχειακής επιχείρησης, οφείλει να διατηρεί
φάκελο με τα στοιχεία της επιχορήγησης, όπως φωτοτυ-
πία της «βεβαίωσης εργοδότη» των ξενοδοχοϋπαλλήλων
με τις ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της
επιμήκυνσης, αποφάσεις σχετικά με την επιδότηση των
εργαζομένων, υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων (ξε-
νοδοχειακών επιχειρήσεων), από όπου προκύπτει ότι η
ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να επιχορηγηθεί για τις
ημέρες ασφάλισης που έχουν καταχωρηθεί στην 7η στή-
λη και ότι για αυτές δεν επιδοτήθηκαν οι εργαζόμενοι.

Άρθρο 10
Διακοπή -Δημοσιονομική Διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβο-
λή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982,
όπως ισχύει, των άρθρων 121 και 123 του ν.4270/2014
(ΦΕΚ 143/Α') και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.

Άρθρο 11
Επίλυση διαφορών -Διαδικασία Ενστάσεων
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαι-
ούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδι-
κοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 -
ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποί-
ηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από
το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας.
Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομι-
σθέντα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον Προϊστά-
μενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του ΚΠΑ2. Μετά τον
σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση, η οποία αποστέλλεται
στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης του Οργανισμού, το οποίο θέτει το αίτημα της
επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφα-
νών Προσφυγών.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι
επαρκώς τεκμηριωμένες και αναφέρουν αναλυτικά τις
διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που πα-
ραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης
και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδι-
κεύονται περαιτέρω στη Δημόσια Πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχεί-
ρηση, η οποία εκδίδεται κάθε έτος και αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Εκκρεμείς αιτήσεις καταβολής επιχορήγησης για τις
οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, στο
πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης εποχικών
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσε-
ων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο» σύμφωνα με
την με αριθμ. 43452/633/22-12-2014 κοινή υπουργική
απόφαση, ικανοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 8 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved