nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις από επιχειρήσεις για ένταξη σε πρόγραμμα προεργασίας 3.000 ανέργων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Β. Αιγαίου, Θεσσαλίας και Α. Μακεδονίας και Θράκης

Proslipsis.gr | Αθήνα 20.10.2020, 03:42

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα προεργασίας 3.000 ανέργων ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των παραπάνω Περιφερειών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας από την υπόδειξή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, ενόψει της ένταξής τους την αγορά εργασίας. Οι άνεργοι θα προταθούν από τα ΚΠΑ2.

Το πρόγραμμα απευθύνεται: α) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και σε β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει και γ) σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι», στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού. 

Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει σε 3.000 ωφελουμένους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20.000.000 € και θα καλυφθεί από πόρους του ΟΑΕΔ. 

Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού www.oaed.gr.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 4567|2020).

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι θέσεις ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500 θέσεις
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 500 θέσεις
Περιφέρεια Θεσσαλίας: 1.000 θέσεις
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 1.000 θέσεις

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. οικ.36112/927
Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέ-
ους, ηλικίας 18-30, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελ-
λάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 «Εναρμό-
νιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/
ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των
ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των
Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου
και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄174), όπως ισχύει,
2. το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),
3. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-
νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α’ 70),
4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),
7. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
8. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(ΕΕ L 352 της 24. 12.2013 σ. 1 έως 8),
9. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ ΓΚΠΔ),
10. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
11. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),
12. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),
13. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
14. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
15. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
16. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
17. την υπό στοιχεία Υ 44/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),
18. την υπ’ αρ. 3551/70/30-6-2020 απόφαση του Δ.Σ.
του ΟΑΕΔ,
19. το υπ’ αρ. οικ.25839/1408/26-06-2020 έγγραφο
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών, Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
20. την υπ’ αρ. 27394/739/17-7-2020 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί
έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (Ω5Χ146ΜΤΛΚ-192),
21. την υπ’ αρ. 44677/24-7-2020 βεβαίωση δέσμευσης
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ,
22. την υπ’ αρ. 30637/1670/27-7-2020 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
23. την ανάγκη στήριξης των άνεργων νέων, οι οποίοι
συνεχίζουν να πλήττονται από την ανεργία, προετοιμα-
σίας τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας των
Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσ-
σαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς
επίσης και αντιμετώπισης της ανεργίας και της αδυνα-
μίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό
με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας βάσει των στοιχείων της
εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
24. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έως του ποσού
των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 €), η οποία
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και
κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής :
2020: έως 6.000.000 ευρώ
2021: έως 14.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:
Την κατάρτιση προγράμματος προεργασίας για 3.000
ανέργους νέους, ηλικίας 18-30, στις Περιφέρειες Στερεάς
Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος
1. Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία
τριών χιλιάδων (3.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα
ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περι-
οχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας,
Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον
τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας
από την υπόδειξή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ
2) του ΟΑΕΔ, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή
του ιδιωτικού τομέα, ενόψει της ένταξής τους την αγορά
εργασίας.
2. Οι 3.000 θέσεις προεργασίας του προγράμματος
κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:
α. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500 θέσεις
β. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 500 θέσεις
γ. Περιφέρεια Θεσσαλίας: 1.000 θέσεις
δ. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
1.000 θέσεις.
3. Το πρόγραμμα απευθύνεται: α) σε ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας (Κ.ΑΛ.Ο.) και σε β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς
του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει και γ) σε επιχειρήσεις
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθ-
μού, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,
εφεξής «πάροχοι», στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας,
Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητα ΟΑΕΔ- Χρηματοδότηση -
επιλέξιμες περιοχές- Πλαίσιο ένταξης
1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμ-
ματος, ορίζεται ο ΟΑΕΔ.
2. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται
δαπάνη ύψους έως του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων
ευρώ (20.000.000€) η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό
του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση
ως εξής :
2020: 6.000.000 ευρώ
2021: 14.000.000 ευρώ.
3. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποί-
ηση του προγράμματος προεργασίας ορίζονται οι Περι-
φέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χο-
ρηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013
της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει
της παρούσας, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de
minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
5. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιεί-
ται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε
περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση
εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαρια-
σμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις
οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα
ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχεί-
ρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των
δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους,
ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό
των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση
ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών
εμπορευματικών μεταφορών.
6. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι
προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν
ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες
επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί
κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα
ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετι-
κό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την
εξαγορά παραμένουν νόμιμες.
7. Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότε-
ρες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασί-
ας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται
στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία
είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δρα-
στηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση
ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν
είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει
να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία
των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την
πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.
8. Τα ποσά ενίσχυσης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις
της ανωτέρω παραγράφου από οποιοδήποτε άλλο πρό-
γραμμα, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, δεν πρέπει να
υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ και των 100.000
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών
ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα
συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονι-
σμό απαλλαγής, κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει
εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κατά το άρθρο 5 του
Κανονισμού).
9. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξι-
μες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο
χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή
οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης
ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί
με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης
σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση
που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Proslipsis.gr
10. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τη χορηγούσα
αρχή (ΟΑΕΔ) με την υποβολή σε αυτήν υπεύθυνης δήλω-
σης από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, κατά την αίτηση
ή την αξιολόγησή της, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση
βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα
οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και
με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το
συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που
της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προη-
γούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της πα-
ρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση,
ανωτέρω αναφερόμενα ποσά σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 6 του Καν.1407/2013. Ο έλεγχος επίσης δι-
ενεργείται και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Ελέγχου Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων της Ειδικής
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το υπό στοιχεία
74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 έγγραφο οδηγιών στους
φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενι-
σχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020
και το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
11. Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης
νοείται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.
Στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι ενιαίες
με την αιτούσα επιχειρήσεις.
12. Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο
χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαίας» επιχεί-
ρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Καν.
1407/2013 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον
μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαι-
ωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι-
χείρησης,
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι-
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζου-
σα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού
αυτής της τελευταίας,
δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι
επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που
αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ) με μία ή
περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης
ενιαία επιχείρηση.
13. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/13 (άρθρο 6
παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή
του εν λόγω Κανονισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να απο-
δειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα
αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη
από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμο-
νωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανω-
τέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και
εγγράφων αφορά, πέραν των παρόχων, εξίσου και τη
χορηγούσα αρχή (ΟΑΕΔ) που υποχρεούται να παράσχει
τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα για όλες τις επιχειρήσεις,
που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε
περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι υπηρεσίες της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 3
Πάροχοι, ωφελούμενοι και
προϋποθέσεις συμμετοχής
Α. Πάροχοι
1. Το πρόγραμμα απευθύνεται: α) σε ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας (Κ.ΑΛ.Ο.), β) σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς
του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο
51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει και γ) σε επιχει-
ρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,
εφεξής «πάροχοι», που δραστηριοποιούνται στις Περι-
φέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2. Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχο-
λούν εντάσσονται στο πρόγραμμα ως εξής:
α) Πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να εντα-
χθούν το ανώτατο για έναν (1) ωφελούμενο.
β) Πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να εντα-
χθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους.
γ) Πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να
ενταχθούν το ανώτατο για τρεις (3) ωφελούμενους.
δ) Πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να
ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους.
ε) Πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να
ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους.
στ) Πάροχοι με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπο-
ρούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμέ-
νων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχο-
λούμενου προσωπικού κατά την αίτηση, και έως είκοσι
(20) ωφελούμενους.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχεί-
ρησης /παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί
σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμή-
νου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.
4. Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα
που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία,
ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η
σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.
5. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού
από τον πάροχο και τον ωφελούμενο.
6. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη
σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών
κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
δ) η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως κα-
ταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του
ν.4488/2017 (Α΄137).
ε) Η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα.
στ) Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την ερ-
γασία του άρθρου 325 του Α.Κ.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α) έως δ) ο πάροχος δύ-
ναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, εφόσον καλύψει τη
μείωση έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνη-
τικού από τον πάροχο και τον ωφελούμενο.
7. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμη-
νο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλε-
κτρονικής αίτησης από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΟΑΕΔ:
α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιο-
δότησης,
β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορι-
σμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε
σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση
για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρε-
άσει την εργασία του)
γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,
ε) η οικειοθελής αποχώρηση,
στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και
πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζό-
μενων.
8. Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις/πάροχοι οφεί-
λουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
9. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για παρόχους
που συστάθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομι-
κής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, στον ίδιο
ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με
το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.
10. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι εξής επιχει-
ρήσεις/πάροχοι:
α) όσοι πάροχοι έχουν προβεί σε μείωση του προ-
σωπικού τους λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας
(απόλυσης) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
και έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού,
β) τα νυχτερινά κέντρα,
γ) τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την
έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
δ) οι εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που
στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες
εταιρείες,
ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
αα. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρ-
μόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νο-
μοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία 60201/Δ7.1422/2019 υπουργική απόφαση
(Β’ 4997), όπως ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρ-
μόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για
παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Ο δυνητικός πάροχος κατά την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επι-
βληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις,
στ) ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιο-
κτήτες ενταγμένοι σε αυτά,
ζ) οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, οι
οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγού-
μενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με
άλλη επιχείρηση,
η) οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγ-
γελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη
(όπως ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κλπ)
εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δρα-
στηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του
χώρου της έδρας τους (όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί,
ψυκτικοί),
θ) οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου,
ι) οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς,
στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρ-
θρο 1).
11. Όταν η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα
και κάποια εξ αυτών είναι μη επιλέξιμη στο πλαίσιο του
προγράμματος, η επιχείρηση για να ενταχθεί υποβάλλει
Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι το ωφε-
λούμενο άτομο δεν πρόκειται να προεργαστεί στη μη
επιλέξιμη δραστηριότητα. Η επιχείρηση σε αυτή την
περίπτωση τηρεί διακριτή λογιστική παρακολούθηση.
Όμοια και στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηρι-
οποιούνται στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται
ο Καν.1407/2013 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν
ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ή ασκούν άλλες δραστηριό-
τητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, η επι-
χείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, υπό την
προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με
κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριο-
τήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες
στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσ-
σονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος
κανονισμού και εφόσον υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση,
κατά την αίτηση χρηματοδότησης ή την αξιολόγηση,
στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι το επιχορηγούμενο
προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρού-
μενο αντικείμενο εργασιών.
Β. Ωφελούμενοι
1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 3.000 άνερ-
γοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών,
απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι
οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός
της προηγούμενης τριετίας από την υπόδειξή τους από
τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
2. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους
από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν να:
α) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2
που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφε-
ρειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τόσο κατά την
υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την
τοποθέτησή τους στην επιχείρηση/πάροχο,
β) έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέ-
λους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής
και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χω-
ρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργα-
σία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το
πρόγραμμα.
Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι
κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνω-
ρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.
3. Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ατόμων:
α) που είχαν απασχοληθεί καθ΄οιονδήποτε τρόπο
ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση/πάροχο το τελευταίο
εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
β) που είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε
επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχεί-
ρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν
νομική μορφή, ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον
ίδιο ή άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας
από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,
γ) που είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα
στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριό-
τητα (κύρια ή δευτερεύουσα),
δ) που είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταί-
ρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή
εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση,
ε) που είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή
συγγενή ά βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον
εργοδότη,
στ) που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η
ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή
(λήξη ωραρίου),
ζ) που στην ίδια επιχείρηση/συνεταιρισμό/πάροχο:
i. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
ii. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών - εταί-
ρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
iii. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των
επιχειρήσεων
iv. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των
ΚοινΣεπ)
4. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά
υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρ-
μόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα η Δημόσια
Πρόσκληση, ορίζει.

Άρθρο 4
Διάρκεια προγράμματος
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7)
μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.
Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων -
Έλεγχος προϋποθέσεων - Έγκριση Αναζήτηση /
Υπόδειξη - Συμφωνητικό συνεργασίας
1. Μετά τη δημοσίευση της Δημόσιας Πρόσκλησης
από τον ΟΑΕΔ, οι επιχειρήσεις/πάροχοι, οι οποίοι δρα-
στηριοποιούνται σε περιοχές αρμοδιότητας των ΚΠΑ2
των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου,
Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, υποβάλλουν στο Πλη-
ροφορικό Σύστημα του ΟΑΕΔ (e- services) ηλεκτρονι-
κή αίτηση - εντολή κενής θέσης - υπεύθυνη δήλωση, η
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανι-
σμού (www.oaed.gr).
2. Tα υποκαταστήματα ή γραφεία με έδρα σε χώρα
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν αίτηση
υπαγωγής στα ΚΠΑ2 που εδρεύουν στην περιοχή αρ-
μοδιότητας των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορεί-
ου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, εφόσον το υποκατάστημα ή το γραφείο ανήκει
σε περιοχή αρμοδιότητάς τους.
3. Πάροχοι που δε διαθέτουν κλειδάριθμο, καλούνται
μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης να τον προμηθευτούν
από το ΚΠΑ2, όπου ανήκουν, ώστε να υποβάλουν αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Proslipsis.gr
4. Στην ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος οι επιχειρήσεις/πάροχοι περιγράφουν την ειδικότη-
τα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ωφελουμέ-
νων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν προεργασία.
5. Η ηλεκτρονική αίτηση απευθύνεται στο ΚΠΑ2 στην
περιοχή της αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η επιχεί-
ρηση/πάροχος και θα πραγματοποιήσει την προεργασία
ο ωφελούμενος.
6. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης/παρόχου
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρ-
θρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που
περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρη-
ση/πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής
συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότε-
ρα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της
ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν
στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρο-
νική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικα-
σία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεών
της. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ
για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ
(ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του e-ΕΦΚΑ.
7. Το Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 προ-
βαίνει σε διοικητικό έλεγχο και εξετάζει τυχόν ύπαρξη
αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης
αίτησης και των στοιχείων που εξήχθησαν, καθώς και
την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρού-
σας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας,
μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης και τήρησης
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, πράξεις επιβολής
προστίμων από το ΣΕΠΕ) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται
απαραίτητο.
8. Το Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 ενη-
μερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον πάροχο για το
αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τη δυνατότητα
επιλογής ωφελούμενου ανέργου. Παράλληλα ενημερώ-
νεται και ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων για να ξεκι-
νήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
9. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν πληροί τις προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενημερώνεται
εγγράφως από το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 και
δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του κατά του απα-
ντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2.
10. Αρμόδιος για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτι-
κής απόφασης υπαγωγής των δυνητικά παρόχων είναι
ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2.
11. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγε-
γραμμένους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της εντολής κενής θέσης προεργασίας.
12. Η υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους από
τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2)
διενεργείται μέσω συστατικού σημειώματος και σύμ-
φωνα με:
α) την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - εντολή κενής θέ-
σης εργασίας από τον πάροχο,
β) τον τίτλο σπουδών του ανέργου,
γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης
βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά
σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων μετά την
επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με
τη νέα μεθοδολογία Profiling.
13. Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβου-
λο περισσότερων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με
τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος,
κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήριο
τον χρόνο της εγγεγραμμένης ανεργίας.
14. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπόδειξης εξειδι-
κεύονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
15. Μετά την υπόδειξη των ανέργων στις ενδιαφερό-
μενες επιχειρήσεις/παρόχους, καλούνται τόσο οι άνερ-
γοι όσο και οι επιχειρήσεις/πάροχοι που θα συμμετέχουν
στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε
πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη των ανέρ-
γων, συμφωνητικό συνεργασίας. Το πρόγραμμα ξεκινάει
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπο-
γραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η
ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος. Στο
συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ
του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Προϊστά-
μενο του ΚΠΑ2 μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή
του ΟΑΕΔ, του Παρόχου και του Ωφελούμενου, περι-
γράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και των ωφε-
λουμένων.
16. Υπεύθυνος-επιβλέπων της προεργασίας ορίζεται ο
εργοδότης ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται
με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα
του ωφελούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλμα-
τος ή τουλάχιστον δύο (2) χρόνια εργασιακής εμπειρίας
στο αντικείμενο όπου θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος.

Άρθρο 6
Ωράριο - Απουσίες
1. Η προεργασία ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες ημερη-
σίως και πέντε (5) ημέρες μέσα στην εβδομάδα (από
Δευτέρα έως και Σάββατο) σύμφωνα με το αντικείμενο
δραστηριότητας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του
παρόχου.
2. Δεν είναι δυνατή η προεργασία μετά την 22η ώρα
βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.
3. Οι ωφελούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι 14
ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την
υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος.
4. Η προεργασία πιστοποιείται με την τήρηση παρου-
σιολογίου.

Άρθρο 7
Αποζημίωση και διαδικασία καταβολής
αποζημίωσης σε ωφελούμενους
Α. Αποζημίωση
1. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασί-
ας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, μηνιαίως, αποζημίωση
ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό καθώς και αναλογία
δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, τα οποία υπολογί-
ζονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη αποζημίωση.
2. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για
το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στη μικτή
ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (ΚΠΚ 101).Οι συμμετέχοντες δεν
δύνανται να απασχοληθούν σε επαγγέλματα η ασφαλι-
στική κάλυψη των οποίων εντάσσεται σε ειδικές κατηγο-
ρίες εισφορών του e-ΕΦΚΑ (όπως βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα, επαγγελματικός κίνδυνος).
Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί
του ποσού της αποζημίωσης της παρ. 1. Από το ανωτέρω
ποσό ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά
ασφαλισμένου και την αποδίδει στον e-ΕΦΚΑ μαζί με
την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη, που βαρύνει τον
Οργανισμό.
3. Ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο πα-
ρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο και
τον ίδιο για κάθε ημέρα προεργασίας, πρωτότυπο του
οποίου παραμένει στον φάκελο του προγράμματος που
τηρεί ο πάροχος.
4. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρω-
ση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις
σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσο-
δο (τοποθέτηση) και τη λήξη ή την αποχώρηση από
το πρόγραμμα (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία
λήξεως), οι οποίες συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από τους ίδιους
τους ωφελούμενους με τους κωδικούς πρόσβασης που
διέθεταν ως άνεργοι. Στο πλαι’σιο αυτό οι ωφελούμενοι
(άνεργοι) ενημερώνονται για την επεξεργασία των προ-
σωπικών δεδομένων τους από τους αρμόδιους φορει’ς
που συλλέγονται και τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίη-
σης του παρόντος προγράμματος αλλά και για εξαγωγή
στατιστικών δεδομένων.
5. Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί, με
ευθύνη του ωφελούμενου, προκειμένου να καταβληθεί
η πρώτη πληρωμή του, όπως αντίστοιχα και το δελτίο
εξόδου, προκειμένου να του καταβληθεί η τελευταία
πληρωμή. Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται
στον ωφελούμενο το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης
που αντιστοιχεί στον πρώτο ή τον τελευταίο μήνα προ-
εργασίας.
6. Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρί-
τερα από τη λήξη του προγράμματος, το δελτίο εξόδου
συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες
μετά την αποχώρησή του, προκειμένου να καταβληθεί
στον ωφελούμενο το ποσό της αποζημίωσης που αντι-
στοιχεί στο διάστημα της προεργασίας του.
7. Η υποχρέωση συμπλήρωσης των απογραφικών
δελτίων ισχύει και για τους τυχόν αντικαταστάτες ωφε-
λουμένων.
8. Τα ανωτέρω εξειδικεύονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
Β. Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης σε ωφελού-
μενους
1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι πάροχοι
υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2, σε έντυπη μορφή, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρό-
σωπο του παρόχου, στην οποία:
i. δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και
ii. πιστοποιείται, στον ΟΑΕΔ, η προεργασία των ωφε-
λουμένων, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό
και μη μισθολογικό κόστος.
β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμ-
μένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου, στην
οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ωφε-
λούμενο:
i. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
ii. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού συνεργα-
σίας
iii. Επωνυμία παρόχου
iv. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
v. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
vi. Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) e-ΕΦΚΑ
vii. Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή
IBAN (με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο), μόνο για
τον πρώτο μήνα
viii. Ημέρες ασφάλισης
ix. Κωδικός πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου - ωφε-
λούμενου
x. Ποσό καθαρών αποδοχών
xi. Ποσό ασφαλιστικών εισφορών (e-ΕΦΚΑ)
xii. Ποσό ασφαλιστικών εισφορών παρόχου - ΟΑΕΔ
(e-ΕΦΚΑ)
xiii. Συνολικό ποσό ασφαλιστικών εισφορών (ωφελου-
μένου και παρόχου - ΟΑΕΔ) γ) Αντίγραφο παρουσιολο-
γίου που τηρείται στην επιχείρηση/πάροχο.
2. Οι πάροχοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα
ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά το πρώτο πεν-
θήμερο, έκαστου επόμενου μήνα, στο αρμόδιο ΚΠΑ2.
Το ΚΠΑ2 άμεσα με την παραλαβή των ανωτέρω δι-
καιολογητικών, προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο και σε
περίπτωση που αυτά είναι πλήρη και ορθά, προβαίνει
σε έκδοση απόφασης έγκρισης:
α) καταβολής της αποζημίωσης για τον ωφελούμενο
για τον αναφερόμενο μήνα και β) καταβολής των ασφα-
λιστικών εισφορών για τον ωφελούμενο
Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην οικεία Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ για ενταλματοποίηση
της δαπάνης και καταβολή της αποζημίωσης στον τρα-
πεζικό λογαριασμό του ωφελουμένου, υποβολή ΑΠΔ
και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών στο e-ΕΦΚΑ.
3. Oι ημέρες ασφάλισης και οι καθαρές αποδοχές
αφορούν μόνο στην πραγματική απασχόληση των ωφε-
λουμένων και προκύπτουν από την μετατροπή των ημε-
ρών παρουσίας (βάσει του παρουσιολογίου) σε ημέρες
ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού
ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 8
Δεσμεύσεις
1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ωφελούμενος για
λόγους που δεν αφορούν στον ίδιο αλλά στον πάροχο,
είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε άλλο πάροχο για το
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρω-
ση των επτά (7) μηνών. Ο ωφελούμενος που αποχωρεί
από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που απα-
σχολήθηκε στον πάροχο και δεν υποδεικνύεται άλλος
ωφελούμενος στον πάροχο.
2. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αποχωρήσει για
λόγους που δεν αφορούν στον πάροχο, κατά τον πρώτο
μήνα της προεργασίας, το ΚΠΑ2 προχωράει στην το-
ποθέτηση άλλου ωφελούμενου, για το υπολειπόμενο
χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούμε-
νος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις
ημέρες που ασκήθηκε και δεν υποδεικνύεται σε άλλον
πάροχο.
3. Οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει δηλώνεται από
τον πάροχο ή τον ωφελούμενο στο αρμόδιο ΚΠΑ2.
4. Σε περίπτωση λύσης του συμφωνητικού συνεργα-
σίας με υπαιτιότητα του παρόχου, μετά από εισήγηση
της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) και απόφαση της Επι-
τροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών [απόφαση
ΔΣ: υπ’ αρ. 635/8-3-2016 (Β΄1708), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει], δύναται να επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού
του παρόχου από όμοια προγράμματα προεργασίας ή
προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προ-
γράμματα απασχόλησης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.
5. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατά την 7μηνη δι-
άρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση λόγω κα-
ταγγελίας σύμβασης εργασίας ατόμου από το προϋπάρ-
χον προσωπικό, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός ενός
(1) μήνα, το πρόγραμμα διακόπτεται με απόφαση του
Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Δίνεται
ωστόσο η δυνατότητα στον ωφελούμενο να ολοκληρώ-
σει την προεργασία σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο
χρονικό διάστημα.
6. Στην έννοια της μείωσης του προϋπάρχοντος δε-
σμευόμενου προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι πε-
ριπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 3.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις παρόχου
1. Ο πάροχος διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των
ωφελουμένων στον τόπο προεργασίας τους ως προς
όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που πα-
ρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα
με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και
την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84), καθώς και
τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.
2. Ο πάροχος παρέχει προεργασία στους ωφελούμε-
νους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν επιλεγεί και
εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση
στην οποία θα τοποθετηθούν.
3. Ο πάροχος παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή
και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφο-
ρά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.
4. Ο πάροχος δεν αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκο-
ντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία
η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους.

Άρθρο 10
Διαδικασία παρακολούθησης και
ελέγχου του προγράμματος
1. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
με στόχο:
α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πό-
ρων,
β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,
γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων
και την επιβολή κυρώσεων, ε) την εξασφάλιση επαρκούς
διαδρομής ελέγχου.
2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δι-
καιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
(ΚΠΑ2), επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών [Απόφαση Δ.Σ.: υπ’ αρ. 635/
8-3-2016 (B’1708), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].
3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ2, στην αρμο-
διότητα του οποίου ανήκει ο πάροχος εντός της απο-
κλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από
την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί από τα αρμόδια ΚΠΑ2 των Περιφερειών Στερεάς
Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
4. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος είναι επιτόπιες
και διοικητικές. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργού-
νται από ελεγκτές/ υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία οποιαδήποτε
χρονική στιγμή και είναι τουλάχιστον δύο (ένας μετά
την έναρξη και ένας πριν τη λήξη του προγράμματος),
προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του
προγράμματος.
5. Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργα-
σίας πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση (επιτόπιος
έλεγχος) από ελεγκτές υπαλλήλους στους οποίους έχει
ανατεθεί από το αρμόδιο τμήμα διοικητικών υπηρεσι-
ών των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαί-
ου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση
του Δ.Σ., όπως ισχύει, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο
πάροχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουρ-
γία της επιχείρησης, απασχόληση του προϋπάρχοντος
προσωπικού, ύπαρξη υπεύθυνου - επιβλέποντα του προ-
γράμματος προεργασίας).
6. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προ-
γράμματος για την υπαγωγή του παρόχου η Υπηρεσία
(ΚΠΑ 2) προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφα-
σης.
7. Στην περίπτωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφα-
σης καταβάλλεται στον ωφελούμενο η ημερήσια αποζη-
μίωση για το χρονικό διάστημα προεργασίας και υποδει-
κνύεται σε άλλον πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό
διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των επτά μηνών.
8. Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο ή τον διοικη-
τικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί
τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην περ. 2 της
παρ. Β του άρθρου 3, ανακαλείται η υπόδειξή του και η
ένταξή του στο πρόγραμμα.
9. Για τις επιτόπιες και διοικητικές επαληθεύσεις που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
συνολικού προγράμματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχε-
τικές εκθέσεις που αφορούν τους όρους του προγράμμα-
τος. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον πάροχο.
10. Οι ελεγχόμενοι πάροχοι υποχρεούνται:
α) να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο,
στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
β) να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ελέγχους και την παροχή σε αυτά όλων
των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
γ) να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που
αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα (10)
έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Άρθρο 11  Proslipsis.gr
Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία
στοιχείων ωφελουμένων
1. Οι πάροχοι συμμορφώνονται με την υφιστάμενη
νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα, δηλαδή με τις διατάξεις του Γενικού Κανο-
νισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 679/2016
(ΓΚΠΔ), αλλά και του ν. 4624/2019, κατά τη συλλογή,
την τήρηση και φύλαξη των προσωπικών δεδομένων
των ωφελουμένων.
2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ειδικότερα των απογραφικών δελτίων
των ωφελουμένων ορίζεται ο ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ επεξερ-
γάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος υπό
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, αντίστοιχα, στα
άρθρα 6 και 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, στις περιπτώσεις όπου
υφίσταται άλλη πέραν της συγκατάθεσης του αιτούντος,
νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών.
3. Οι ωφελούμενοι (άνεργοι) ενημερώνονται κατάλλη-
λα για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων που
συλλέγονται και τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης
του προγράμματος, αλλά και για την εξαγωγή στατιστι-
κών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και
της εκπόνησης μελετών, μέσω ερωτηματολογίων, για την
αξιολόγηση του προγράμματος. Οι ωφελούμενοι μπο-
ρούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται
για τα υποκείμενα των δεδομένων από τις διατάξεις του
ΓΚΠΔ, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για
αυτά κάθε φορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την
ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχό-
ντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της
εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 12
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης
και δημοσιότητας
1. Η πρόσκληση του προγράμματος αναρτάται στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο
(www.oaed.gr). Επίσης, συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το
οποίο επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και
αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον
ημερήσιο Τύπο.
2. Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελού-
μενο ότι τοποθετείται μέσω του προγράμματος.
3. Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του
συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία
ΚΠΑ2 των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαί-
ου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
στον ωφελούμενο, κατά την υπόδειξή του στον πάροχο,
στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: “Η τοποθέτηση γίνεται
στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Προεργα-
σίας για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαί-
ου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»”.
4. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του
ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, και αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργα-
σία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
5. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστι-
κούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα
κοινά - στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια
αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε
πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη
διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
1. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή
του Οργανισμού, Δημόσια Πρόσκληση στην οποία εξει-
δικεύεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την
υλοποίηση της απόφασης αυτής, στη βάση της εθνικής
και ενωσιακής νομοθεσίας.
2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την
κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτό-
ματη λήξη της προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των
αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το
20% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτω-
ση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και
ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.
3. Ο Διοικητής του Οργανισμού δύναται με απόφασή
του να αναστείλει, να παρατείνει ή και να λήξει την προ-
θεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα,
καθώς και να επαναπροκηρύξει σχετική Πρόσκληση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved