nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Φοιτητές Επιστροφή    
Πώς θα γίνουν οι μετεγγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ

Αθήνα 16.9.2015, 19:56

Θέματα Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης ρυθμίζει με αποφάσή του το υπουργείο Παιδείας.

Οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές των AEI, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α' και Ομάδας Β' Μαΐου – Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε   Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76).

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 143456/Ζ1 (1)
Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακα−
δημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαί−
δευσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) «Τροπο−
ποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας … και
άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
γ) Του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση
και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μά−
θησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσό−
ντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες
διατάξεις».
δ) Tο Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση μετονομασίας
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».
ε) Tο Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Της υπΆ αριθμ. 140277/Ε5/5.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2435)
υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ
που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσης εισα−
γωγής στα ΑΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Της υπΆ αριθμ. 139804/Β1/4.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2492)
υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών
Τμημάτων» καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για
τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

¶ρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται
για τους φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησι−
αστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουρι−
στικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο−
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί
είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλα−
δικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού
ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και
Ομάδας Β΄ Μαΐου – Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, είτε
μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβα−
σης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε
Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς
νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας
εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήμα−
τα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Οι ανωτέρω
έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή
Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5
και 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76).
Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμή−
ματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών
ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από
Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και
από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής
εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν
επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμή−
μα του ίδιου ΑΕΙ.
2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:
α) οι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί
μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής κατά τα
προηγούμενα της έναρξης ισχύος του Ν. 4332/2015
(Α΄ 76) ακαδημαϊκά έτη,
β) οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει
υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για
τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα σπουδών.
γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη
φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα
διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της
φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδε−
δειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι
κατηγορίες:
(i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.
(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.
(iii) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότη−
τας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων
καθΆ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
(iv) Υπότροφοι Αλλοδαποί − Αλλογενείς που έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών
των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των
Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο
αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθΆ υπέρβαση του
αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.
(v) Υπότροφοι Ομογενείς.
(vi) Πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
χωρίς εξετάσεις με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου
τους και σε ποσοστό 5% καθΆ υπέρβαση του αριθμού
εισακτέων.
3. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νο−
ούνται ως:
α) Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα
από πολύδυμη κύηση (δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ. αδέλφια).
β) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό ετήσιο
φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και
το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο
εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και
των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περί−
πτωση εγγάμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/
της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Στην
περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την μετεγγραφή
είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενει−
ακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα – όπως
προσδιορίστηκε ανωτέρω – και των δύο γονέων, εκτός
εάν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια
στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνου
αυτού. Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός
και από τους δύο γονείς υπολογίζεται το εισόδημα του
έχοντος την επιμέλεια, στην φορολογική δήλωση του
οποίου εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος.
γ) Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που αιτείται
την μετεγγραφή του και όσοι άλλοι εμφανίζονται στην
φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους των γονέων του,
για τους οποίους υπολογίστηκε εισόδημα, ως προστα−
τευόμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της
δήλωσης. Σε περίπτωση που ο επιτυχών είναι έγγαμος,
υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η σύζυγος
καθώς και τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει.
γ) Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει
από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήμα−
τος όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό
των μελών της οικογένειας του αιτούντος.
δ) Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συ−
γκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις
πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες
που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως
οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα
μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε
ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοί−
χως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με
ειδικό μάθημα/μαθήματα.
ε) Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί
να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά
την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως
τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλο−
νίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη.

¶ρθρο 2
Αριθμός μετεγγραφόμενων
1. Ο αριθμός των μετεγγραφόμενων είναι ίσος με το
15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το
έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι. ή με−
γαλύτερο του ανωτέρω ποσοστού, το οποίο δύνανται
να εισηγηθούν αιτιολογημένα οι Σχολές ή τα Τμήματα
εκάστου ΑΕΙ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου
21 του Ν. 4332/2015. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου,
κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται
στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη
μονάδα.
2. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, και μετεγγράφονται χωρίς μοριοδό−
τηση, οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που ανα−
φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990
(Α΄ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην
πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως
μόνιμη κατοικία του και
β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανο−
ητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές,
που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της
υπΆ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής
απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιεί−
ται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά
οργάνου ή μυελού των οστών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν
δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη, που ο γονέας ή ο
έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην
πόλη, που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα,
σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της υπΆ αριθμ.
Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφα−
σης ή στην πλησιέστερη στις ανωτέρω πόλη εντός της
ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή
ή Τμήμα.

¶ρθρο 3
Μοριοδότηση των αιτήσεων
Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματο−
ποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων,
που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου − εφόσον
διαθέτει ίδιο εισόδημα − και των μελών της οικογένειάς
του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν
αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5).
β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου − εφόσον
διαθέτει ίδιο εισόδημα − και των μελών της οικογένειάς του,
για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτο−
τελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001, 01
έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4).
γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου − εφόσον
διαθέτει ίδιο εισόδημα − και των μελών της οικογένειάς του,
για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτο−
τελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001, 01
έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3).
Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιά−
δων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.
Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα
ανωτέρω για το εισόδημά του τρέχοντος οικονομικού
έτους, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του το ΑΦΜ
και το ΑΜΚΑ τόσο του ιδίου όσο και των γονέων του.
Τα ανωτέρω στοιχεία (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) δηλώνονται από
τον αιτούντα και στην περίπτωση που είτε ο ίδιος είτε
οι γονείς αυτού δεν υπόκεινται σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις σε υποχρέωση υποβολής φορολογικής
δήλωσης.
Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ γίνεται
πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατΆ αυτήν υπόψη
το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του
αιτούντος εφόσον υφίσταται και του κατά κεφαλήν ει−
σοδήματος των μελών της οικογένειάς του, όπως ορί−
ζεται ανωτέρω, το οποίο προκύπτει από τη φορολογική
δήλωση του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η φορολο−
γική δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να
έχει υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της
υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφής.
δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο
γονείς (Μόρια 3).
ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογέ−
νειας (Μόρια 2).
στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας
(Μόριο 1).
ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του
προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη
κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,
που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παι−
δαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευ−
σης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοι−
κίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην
κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το
ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο
1). Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους
του ενός αδελφούς/ες με την ιδιότητα του φοιτητή λαμ−
βάνει ένα (1) μόριο συνολικά, ομοίως στην περίπτωση
που συμπίπτει η ιδιότητα του αδελφού/αδελφής φοιτη−
τή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και του πολύδυμου
αδελφού στο ίδιο πρόσωπο, ο αιτών λαμβάνει ένα (1)
μόριο για τα κριτήρια αυτά.
Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας
των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου
σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγ−
γραφή έχει ο τόπος, που δεν είναι η πόλη της Αθήνας
ή της Θεσσαλονίκης.
η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύ−
ζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμε−
νης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή
έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της
υπΆ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής
απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Μόριο 1).
Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο,
ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμ−
βάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.
θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα
ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).
Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριο−
δότηση λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα
Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
¶ρθρο 4 − Διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής
1. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής έχουν δικαίωμα υπο−
βολής μίας (1) μόνο ηλεκτρονικής αίτησης στο Υπουρ−
γείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των πρωτοε−
τών φοιτητών εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η ανωτέρω
προθεσμία γνωστοποιείται με ανακοίνωση του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην
ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι αιτούντες δηλώνουν
ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3
κριτήρια για τα οποία δύνανται να μοριοδοτηθούν και
τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφο−
ρετικών ΑΕΙ, όπου επιθυμούν να μετεγγραφούν. Στην
ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγρα−
φής δεσμεύονται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που
αποδεικνύουν την συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων
μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύ−
θυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες
του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
2. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής που υπάγονται στα
στοιχεία α και β της παραγράφου 2, του άρθρου 2 της
παρούσης απόφασης και μετεγγράφονται εκτός του
ποσοστού 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων,
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της ιδίας προθε−
σμίας, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία δηλώνουν τη
Σχολή ή το Τμήμα, που επιθυμούν να μετεγγραφούν.
3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αι−
τήσεων και την επεξεργασία των εισοδηματικών στοι−
χείων των αιτούντων που δηλώνουν ότι επιθυμούν να
μοριοδοτηθούν για τα κριτήρια των στοιχείων α, β και γ
του άρθρου 3 της παρούσης, καταρτίζεται ονομαστικός
πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση
μετεγγραφής κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που συ−
γκέντρωσαν σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια
του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης.
4. Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου
των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν
στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να
ελεγχθούν στα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφε−
ρόμενα.

5. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δι−
καιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποι−
είται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Οι με−
τεγγραφέντες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού
πληροφοριακού συστήματος και καλούνται εντός δέκα
(10) εργασίμων ημερών να προσέλθουν προσωπικά ή
μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους
στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής
προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά, που είχαν δε−
σμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.
6. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώ−
νουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο και μετά
από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του,
εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υπο−
δοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για
τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και
την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα
υποδοχής.
7. Σε περίπτωση που η δήλωση από τον αιτούντα των
στοιχείων της αίτησης, που συνιστούν προϋπόθεση για
τη χορήγηση της μετεγγραφής καθώς και η συνδρο−
μή των μοριοδοτημένων κριτηρίων του άρθρου 3 της
παρούσης, δεν αποδειχθεί από τα υποβληθέντα δικαι−
ολογητικά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημε−
ρώνει περί τούτου εγγράφως το Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προβεί
στην ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Στη συνέχεια
τροποποιείται από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων ο κυρωμένος πίνακας δικαιούμενων
μετεγγραφή ως προς τη διαγραφή του αιτούντος.
8. Οι αιτούντες στους οποίους χορηγείται μετεγγραφή
χωρίς μοριοδότηση σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα,
καλούνται τόσο μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού
συστήματος όσο και με δελτίο τύπου του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να προσέλθουν
στη Γραμματεία της Σχολής/ Τμήματος, όπου έχουν
αιτηθεί τη μετεγγραφή και να υποβάλλουv τα οριζόμε−
να στην παρ. 9 του άρθρου 5 της παρούσης απόφασης
δικαιολογητικά.
9. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν
χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013
(Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.
¶ρθρο 5 − Δικαιολογητικά
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές
ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση με−
τεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά,
από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων
του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης, για τα οποία
έχουν μοριοδοτηθεί:
1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2015.
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γο−
νέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από
τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που
αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούμενος μετεγγρα−
φής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους
προκύπτει το κατά κεφαλή εισόδημα κατά το οικονομικό
έτος αναφοράς, σε περίπτωση που ο αιτών έχει μοριο−
δοτηθεί για τα εισοδήματα του τρέχοντος οικονομικού
έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολο−
γική δήλωση για το τρέχον οικονομικό έτος, ο αιτών
ή/και οι γονείς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 (Α΄ 75) θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, για
το λόγο απαλλαγής τους από την υποχρέωση υποβολής.
6. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πι−
στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο
αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γο−
νέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι
στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011
επΆ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθ−
μιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Πε−
ριφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από
Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού,
Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται
εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του
ΚΕΠΑ.
7. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω
αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/φοιτήτρια προ−
πτυχιακού κύκλου σπουδών:
α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να
προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυ−
χιακού κύκλου σπουδών και
β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που
είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, με−
ταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
8. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή
οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπί−
πτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/
1990 (Α΄ 120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι
είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας
9. Αντίγραφο της αίτησης − δήλωσης για συμμετοχή
στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γ.Ε.Λ. ή των ΕΠΑ.Λ. του
έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των
άλλου/άλλων αδελφού/αδελφών, στην περίπτωση που
ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία
πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό
έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις:
10. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω
αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και
άνω ή πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα
της υπΆ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δω−
ρεά οργάνου ή μυελού των οστών:
− πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει ανα−
πηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω, ή
− πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν οι ανα−
φερόμενες, στο παράρτημα της υπΆ αριθμ. Φ.151/17897/
Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή
− έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματο−
ποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.
11. Βεβαίωση της Επιτροπής της υπΆ αριθμ. Φ. 151/17897/
Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης από την
οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στον
φοιτητή ιατρική μέριμνα, στην περίπτωση που ο φοι−
τητής δικαιούται μετεγγραφής λόγω αναπηρίας (σω−
ματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω, ή πάσχει
από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπΆ αριθμ.
Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφα−
σης παθήσεις.

12. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων, στην περί−
πτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή έχει αδελφό ή
αδελφή φοιτητή/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπου−
δών ή είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α΄ 120) ή επειδή
είναι φοιτητής με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή
ψυχική) 67% και άνω, ή πάσχει από τις αναφερόμε−
νες, στο παράρτημα της υπΆ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014
(Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει
πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved