nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότητας

Αθήνα 29.1.2016, 17:40

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότητας» στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. Α1275 (8)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Χειρουργι−
κών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότητας» στο
Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και Καθορισμός του εσωτερικού του κα−
νονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22
του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
ii. του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195/6.9.2011) «Για
τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων»,
iii. της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (Α
258/8.12.2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και−
νοτομία και άλλες διατάξεις»,
iν. της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011.
2. Το με αριθ. 2948πε/29.10.2015 (Α 1275/3.11.2015) έγ−
γραφο του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. Proslipsis.gr
3. Την υπ’ αριθ. 95/19/19.11.2015 (Α1275/30.11.2015), από−
φαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Β2016/19.11.2015
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο αναφέ−
ρεται ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους
και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ.
(άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα του Π.δ. 63/2005).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανε−
πιστημίου Θράκης Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότητας»
(Laboratory of Virtual Reality Surgery), το οποίο εξυπηρε−
τεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμέ−
να, έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει ειδικευμένους
και ειδικευόμενους Ιατρούς Χειρουργικών ειδικοτήτων
στις βασικές αρχές της Χειρουργικής, να τους εξειδι−
κεύει σε χειρουργικές επεμβάσεις της επιλογής τους
και να βελτιώσει τις χειρουργικές τους ικανότητες μέσω
χρήσης προσομοιωτών εικονικής πραγματικότητας.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α) Την εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε
περιοχή επιστημονικής αιχμής, καθώς και η εις βάθος
κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικα−
νοί για την παραγωγή νέας γνώσης.
β) Την μεταπτυχιακή, προπτυχιακή διδασκαλία και
την πρακτική εκπαίδευση στις Χειρουργικές παθήσεις
συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
γ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
δ) Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέ−
κτορες του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄). Για την παρουσίαση των διαλέξεων ειδικών θεμάτων
μπορούν να προσκαλούνται επιστήμονες ή στελέχη ανα−
γνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες
γνώσεις ή αυξημένη εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή−
ματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.
22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται και ο συντονισμός του διδακτικού (προ−
πτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του
εργαστηρίου, καταρτίζει το πρόγραμμα λειτουργίας του
Εργαστηρίου και φροντίζει για την τήρηση του, μεριμνά
για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο
προσωπικό, μεριμνά για την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή χώρων του εργαστηρίου και υπογράφει
για κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφω−
να με τον κανονισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί
για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τε−
χνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή
(αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες) διατίθεται από
την υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Ιατρικής του
ΔΠΘ, καθώς και από την απαραίτητη εργαστηριακή
υποδομή των ενεργά εμπλεκομένων στο ΠΜΣ Κλινικών
και Εργαστηρίων του ΔΠΘ, της Ακαδημίας Αθηνών, ή/
και άλλων συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων μετά από από−
φαση της ΓΣΕΣ. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία
του Διευθυντή.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που πραγματοποιείται στο εργαστήριο
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διε−
ξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρήση τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά
από ιδίους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014
(Α΄ 258/8.12.2014), και ειδικότερα από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά−
κης για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
5. Την πώληση πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και
πώληση εκδόσεων του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών
στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων, κατά−
λογος επιστημονικών βιβλίων, αρχείο ερευνητικών
προγραμμάτων, βαθμολόγιο φοιτητών, καθώς και
πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγ−
γράφων.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved