nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μηχανικής, Ευφυών Αισθητήρων και Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών και Δομών

Αθήνα 12.2.2016, 22:48

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μηχανικής, Ευφυών Αισθητήρων και Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών και Δομών ή Mechanics, Smart Sensors and Nondestructive Evaluation (MSS−NDE)» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιο Καψάλης.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 5475 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μηχανικής,
Ευφυών Αισθητήρων και Μη Καταστροφικής Αξιολό−
γησης Υλικών και Δομών ή Mechanics, Smart Sensors
and Nondestructive Evaluation (MSS−NDE)» στο Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα του
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου
96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο άρθρο
80 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995,
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνε−
δρίαση 277/06.11.2015) και της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών (συνεδρίαση 119/22.10.2015).
5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπιστη−
μίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθμ. 1027/36/22−12−2015.
6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί−
νων το παρακάτω εργαστήριο:
α) Εργαστήριο Μηχανικής, Ευφυών Αισθητήρων και
Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών και Δομών ή
Mechanics, Smart Sensors and Nondestructive Evaluation
(MSS−NDE) το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνη−
τικές ανάγκες με αντικείμενο της Μηχανικής και των
Μεθόδων Μη Καταστροφικών Ελέγχων δηλ. στη μελέτη
της μηχανικής συμπεριφοράς και στην ανάπτυξη μη
καταστροφικών μεθοδολογιών και ευφυών αισθητήρων
για την παρακολούθηση της υγιούς λειτουργίας και την
αποτίμηση της βλάβης και της εναπομένουσας αντοχής
τεχνολογικών υλικών και κατασκευών που λόγω γήραν−
σης υφίστανται μείωση της δομικής τους ακεραιότητας.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει σαν αποστολή: α) Την κάλυψη των
διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό,
μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο,
καθώς και σε προγράμματα διά βίου μάθησης, του Τμή−
ματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και άλ−
λων Τμημάτων του Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν
στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 του παρόντος. Ειδι−
κότερα το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου αφορά τη
συγκρότηση διεπιστημονικού αντικειμένου με στόχο την
ανάπτυξη προηγμένων υλικών και μεθοδολογιών μη κατα−
στροφικής αξιολόγησης (Nondestructive Evaluation − NDE)
και παρακολούθησης της υγιούς λειτουργίας (Structural
Health Monitoring − SHM), με βάση ακουστικές, ηλεκτρικές,
οπτικές, και θερμογραφικές μεθόδους, καθώς και συμβο−
λομετρία, περίθλαση και μικροσκοπία, για την εκτίμηση
της φθοράς και την πρόγνωση της ζωής τεχνολογικών
υλικών και δομών που υφίστανται περιβαλλοντική γήραν−
ση. Υλικά που αποτελούν αντικείμενο του εργαστηρίου
περιλαμβάνουν μεταλλικά κράματα, κεραμικά, ευφυή και
πολύ−λειτουργικά υλικά, σύνθετα υλικά, επικαλύψεις, νανο−
δομημένα υλικά, υβριδικά υλικά, σκυρόδεμα και άλλα υλικά
με βάση το τσιμέντο, για εφαρμογές όπως η αεροδιαστη−
μική, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι θαλάσσιες κατασκευές, η
πυρηνική βιομηχανία, οι κατασκευές πολιτικού μηχανικού,
τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, η εμβιομηχανική, κ.ά.
β) Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών δραστη−
ριοτήτων θα περιλαμβάνονται:
1. Η επιστημονική συνεργασία κάθε μορφής με Ερευ−
νητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά, Εκπαιδευτικά και Ερευ−
νητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς
και με επίσημους διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς και
κρατικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, μη κερδοσκο−
πικούς οργανισμούς και ιδρύματα για εκπαιδευτικούς
ή ερευνητικούς ή σκοπούς. Η συνεργασία περιλαμβάνει
και εκτέλεση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, εφό−
σον οι επιστημονικοί στόχοι εμπίπτουν σε εκείνους του
Εργαστηρίου.
2. Η παροχή υπηρεσιών και μελετών σχετικών με τα
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
3. Η κοινοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
όπως επίσης και γενικά των επιστημονικών δραστηρι−
οτήτων του Εργαστηρίου υπό μορφή δημοσιεύσεων ή/
και ανακοινώσεων στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή
σε επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή.
3. Η οργάνωση Συνεδρίων, Συμποσίων, Σεμιναρίων,
Ημερίδων, Διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδη−
λώσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων με σκοπό την ανταλλαγή
γνώσεων και απόψεων και την κάθε μορφή επιστημο−
νικής συνεργασίας.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο αποτελείται από τους καθηγητές του
Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που η ειδικό−
τητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού Προσωπικού που τοποθετείται στο ερ−
γαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του
Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) καθώς και από το διοικητικό προ−
σωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με
το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78).

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι Καθηγητής ή Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχα−
νικών Επιστήμης Υλικών και ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού
(προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή, η μέριμνα για την
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωσή
του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση
των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού
των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συ−
νέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η
υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την
ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπι−
στημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ−
γραμμάτων.
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο ερ−
γαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή
άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και
καθορίζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του εργαστη−
ρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων
και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
Χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλει−
ας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των
οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή, στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητι−
κές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5
του Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) και την κείμενη νομοθεσία.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Μηχανι−
κών Επιστήμης Υλικών με τη διαδικασία του άρθρου 4
παρ. (1ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή φυσικά πρόσωπα, ΟΤΑ,
κ.λπ. ....
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για
τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• πρωτόκολλο εισερχομένων−εξερχομένων εγγράφων,
• βαθμολόγιο φοιτητών,
• φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
• κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
• αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
• βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμα να τη−
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 7 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved