ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (CartoGeoLab)

Αθήνα 10.3.2016, 21:26

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (CartoGeoLab)» στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 4508 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χαρτογρα−
φίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (CartoGeoLab)» στο
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και καθορισμός του εσω−
τερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
16−7−1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24−11−1983)
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄
της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/
τ.Α΄/10−6−2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημό−
σιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21−9−1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκ−
παίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο−
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 (258/τ.Α΄/8−12−2014)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22−4−2005).  Proslipsis.gr
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/
5−6−2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι−
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ
140/τ.Α΄/11−6−2013.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Πολυτεχνι−
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 4/23−10−2015).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 2/13−10−2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει−
τουργία εργαστηρίων−κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24−6−2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι−
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23−7−2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής
Ανάλυσης (CartoGeoLab)» στο Τμήμα Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων−κλινικών στο ΑΠΘ (συ−
νεδρίαση με αριθμό 6/16−12−2015) για την ίδρυση του
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χαρτογραφίας
και Γεωγραφικής Ανάλυσης (CartoGeoLab)» στο Τμήμα
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22−12−2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής
Ανάλυσης (CartoGeoLab)» στο Τμήμα Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού−
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο−
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χαρ−
τογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (CartoGeoLab)»
στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τον καθορισμό του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.  Proslipsis.gr

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στον Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμε−
τρίας και Χαρτογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο−
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
το Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Χαρτογραφίας
και Γεωγραφικής Ανάλυσης (CartoGeoLab)» το οποίο
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
στα γνωστικά αντικείμενα της Χαρτογραφίας και της
Γεωγραφικής Ανάλυσης

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα−
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 3
Σκοπός − Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανά−
λυσης έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών καθώς
και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά
αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο−
νται στο άρθρο 1 του παρόντος και αποτελούν μέρος
του προγράμματος σπουδών.
2. Την υποστήριξη των ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος γενικά και ειδικότερα σε θέματα της Επιστημο−
νικής περιοχής του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιο−
ρίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος και τη διεξαγωγή
και προώθηση της εργαστηριακής έρευνας στα θέματα
αυτά.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη−
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27−4−1984): «Προϋ−
ποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής ορ−
γανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κ.α.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού
αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έρ−
γων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα−
γκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση περιοδικών.
10. Τη συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δη−
μοσίου ή ιδιωτικού τομέα και της τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης με σκοπό την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη και
καλύτερη συμβολή του Εργαστηρίου στη διερεύνηση
και μελέτη προβλημάτων σε θέματα σχετικά με το επι−
στημονικό και ερευνητικό πεδίο του Εργαστηρίου, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανά−
λυσης (CartoGeoLab), στελεχώνεται από μέλη του Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα
Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας,
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
από μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
καθώς και από μέλη του λοιπού διοικητικού και επι−
στημονικού προσωπικού, του οποίου η επιστημονική
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και
επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρό−
ντος, καθώς και από Διπλωματούχους Μηχανικούς ή
πτυχιούχους ΑΕΙ άλλων συναφών κλάδων, με εμπειρία
στο οικείο επιστημονικό πεδίο, που τοποθετούνται, με−
τατάσσονται ή αποσπώνται στο Εργαστήριο, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή πρώ−
της βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρο
Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο οποίος ορίζεται
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21−9−1992), όπως συμπληρώ−
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011). Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι−
ότητες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και
επιπλέον:
− Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του
Εργαστηρίου και εκπροσωπεί επισήμως το Εργαστήριο,
είτε ο ίδιος είτε άλλο μέλος του Εργαστηρίου, το οποίο
έχει ορισθεί από αυτόν.
− Μεριμνά για τη σύνταξη, παρακολούθηση, συντονι−
σμό και εφαρμογή του προγράμματος λειτουργίας και
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του.
− Μεριμνά για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού
του Εργαστηρίου. Εισηγείται σχετικά με την προμήθεια
του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και σχετικά με
τους υπόλογους αναλωσίμων υλικών, του κινητού εξο−
πλισμού και των χώρων εργασίας. Φροντίζει για την
οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων του
Εργαστηρίου. Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα, που
αφορούν λειτουργικά ζητήματα του Εργαστηρίου.
−Στο τέλος κάθε έτους θητείας υποβάλλει στο Τμήμα
έκθεση πεπραγμένων και προτάσεις για τις μελλοντικές
προοπτικές Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση −Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί στον 3ο
και 6ο όροφο του κτιρίου Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών (κτίριο 11), όπου και τοποθετείται σχετική
πινακίδα στην οποία αναγράφεται ο τίτλος του εργα−
στηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή.
Στο χώρο αυτό τοποθετούνται τα όργανα και ο λοι−
πός τεχνικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την
υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευ−
νητικών προγραμμάτων.
Όλος ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου που προέρχε−
ται από τους πόρους των παραγράφων του άρθρου 8
του παρόντος, ανήκει στο εργαστήριο. Ο υφιστάμενος
εξοπλισμός του οικείου Τομέα Κτηματολογίου Φωτο−
γραμμετρίας και Χαρτογραφίας, παραχωρείται στο Ερ−
γαστήριο για την εύρρυθμη λειτουργία του, και αφορά
8 σταθμούς εργασίας χαρτογραφικού σχεδιασμού και
παραγωγής (workstations) εκ των οποίων 2 με διπλές
οθόνες για 3D visualization, scanners A3, Α0, plotter Α0,
scanner−plotter Α0, αυτοκινούμενο σύστημα χαρτογρά−
φησης, 3D printers, πακέτα Software γεωμετρικής και
θεματικής χαρτογραφικής και γεωγραφικής ανάλυσης.
Χώροι του Εργαστηρίου είναι επίσης:
− εκείνοι όπου εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς
με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των
ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό για
την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων,
− το γραφείο του Διευθυντή καθώς και κάθε άλλος
χώρος που διατίθεται ειδικά για τη λειτουργία του.
Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το
ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προ−
βλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουρ−
γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια
του εκπαιδευτικού έργου, ερευνητικού προγράμματος ή
άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα
στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου, τις προ−
τεραιότητες στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλει−
ας των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των
οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από
τυχόν βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο
στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές,
οι οποίοι έχουν ειδική εκπαίδευση στα όργανα αυτά και
μετά από εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή. Κινητά
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα−
γωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύ−
ουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του παρόντος, η πρόσληψη διενεργείται με εισήγηση
του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.

Άρθρο 8
Πόροι
Το Εργαστήριο λειτουργεί με ίδιους πόρους οι οποίοι
προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση και εκτέλεση ερευνητικών και ανα−
πτυξιακών προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών
και παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς
και ιδιωτικούς φορείς που πραγματοποιούνται για ίδιο
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 3 του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27−4−1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο−
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσί−
ες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και
δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμε−
νων εγγράφων.
β. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
δ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
ε. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών
δεδομένων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη
λειτουργία του Εργαστηρίου

Άρθρο 10
Τίτλος − Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Χαρ−
τογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (Car−toGeoLab)»
και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λο−
γότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους του Τμήματος/Σχολής που είναι εγκατεστημένο
το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος/Σχολής και
την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved