nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης

Αθήνα 10.3.2016, 23:59

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης» στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος Αθανάσιος Καραμπίνης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Α1275 (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νεότερης
και Σύγχρονης Ιστορίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης»
στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτει−
ου Πανεπιστημίου Θράκης και Καθορισμός του εσω−
τερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22
του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης» (Α 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
ii. του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195/6.9.2011) «Για
τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων»
iii. της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258/
8.12.2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις»
iν. της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011.
2. Το με αριθ. 309/18.12.2015 (Α2462/21.12.2015) έγγραφο
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.
3. Την αριθ. 37/21/14.1.2016 (Α2462/20.1.2016), απόφα−
ση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης σύμφωνα με το αριθ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/ 728/84/
14−1−2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί−
ρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο
οποίο αναφέρεται ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί με
ιδίους πόρους και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δ.Π.Θ. (άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα του Π.δ. 63/2005).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Εργαστήριο με την
επωνυμία «Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστο−
ρίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης» (Laboratory of Modern
and Contemporary History and Historical Education»).

Άρθρο 2
Αποστολή
To Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα της Παγκόσμιας, της Ευρωπαϊκής,
της Βαλκανικής και της Ελληνικής Νεότερης και Σύγ−
χρονης Ιστορίας, καθώς και της Ιστορικής Εκπαίδευσης.
2. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−
γκών των Καθηγητών, των Λεκτόρων και των φοιτητών
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας καθώς και άλ−
λων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. σε προπτυχιακό και μεταπτυ−
χιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα παραπάνω
γνωστικά αντικείμενα.
3. Την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων διδασκα−
λίας και έρευνας για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς
φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες σε θέματα που
εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύ−
ονται στην παράγραφο 1.
4. Τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικών
προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων είτε από το Δη−
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είτε από εξωτερικούς
χρηματοδότες, καθώς και τη συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα άλλων φορέων.
5. Τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων,
σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδη−
λώσεων καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικο−
τήτων για την επιστημονική πρόοδο και την καθιέρωση
του Εργαστηρίου.
6. Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα πανεπιστη−
μιακά ή ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας ή της αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν ή/ και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
7. Τη συνεργασία με φορείς του Δημοσίου (π.χ. Υπουρ−
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο
Πολιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών κ.ά.), με Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς και κοινωνι−
κούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.
8. Τη συγκρότηση ιδιαίτερου Αρχείου και έντυπης και
ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης αφιερωμένων στα γνωστικά
αντικείμενα που μνημονεύονται στην παράγραφο 1.
9. Τη δημιουργία ηλεκτρονικού εποπτικού υλικού με
θέματα διδασκαλίας της ιστορίας.
10. Την έκδοση περιοδικών δημοσιευμάτων, πορισμά−
των των ερευνών, πρακτικών συνεδρίων, συμποσίων και
ημερίδων, καθώς και αυτοτελών μελετών αφιερωμένων
στα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται στην πα−
ράγραφο 1, τα οποία έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια των
επιστημονικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
11. Την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσω−
πα κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ Α΄ 53).

Άρθρο 3
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου καθορί−
ζεται ως ακολούθως:

Άρθρο 4
Προσωπικό
Στο Εργαστήριο εντάσσονται ύστερα από αίτηση τους
που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. οι εξής:
1. Καθηγητές και Λέκτορες της Σχολής Κλασικών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. οι οποίοι έχουν
εκλεγεί και θεραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα που
μνημονεύονται στο άρθρο 2.
2. Οι διδάσκοντες στο Τμήμα ως ειδικοί επιστήμονες
ή επισκέπτες Καθηγητές που θεραπεύουν τα γνωστικά
αντικείμενα που μνημονεύονται στο άρθρο 2.
3. Επιστήμονες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που
θεραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύ−
ονται στο άρθρο 2 και επιθυμούν να ενταχθούν στο
Εργαστήριο.
4. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στο Τμήμα
και επιθυμούν να ενταχθούν στο Εργαστήριο.
5. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
οι οποίοι φοιτούν σε ΠΜΣ της Σχολής Κλασικών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. ή εκπονούν διδα−
κτορική διατριβή σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά
αντικείμενα που μνημονεύονται στο άρθρο 2.
6. Μέλη του ΕΤΕΠ και του διοικητικού προσωπικού
που διατίθενται στο Εργαστήριο με απόφαση της Γ.Σ.
του Τμήματος.
7. Στην περίπτωση που θα είναι δυνατή κατά τις
ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημονικού ή δι−
οικητικού προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας στο
Εργαστήριο για την ανάπτυξη των διδακτικών και ερευ−
νητικών του δραστηριοτήτων, η πρόσληψη διενεργείται
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου
στα αρμόδια όργανα του Τμήματος ή/και του Πανεπι−
στημίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή που είναι
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του
Δ.Π.Θ., έχει εκλεγεί σε γνωστικό αντικείμενο από αυτά
που μνημονεύονται στο άρθρο 2 και ανήκει στη βαθμίδα
του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται από τη Γε−
νική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011
(Α΄ 195) και του άρθρου 2 παρ. 3 του Π.δ. 46/1989 (ΦΕΚ Α΄
21) όπως αντικαταστάθηκε η παράγραφος αυτή από το
Π.δ. 265/1990 (ΦΕΚ Α΄ 107).
3. Η Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να ορίσει αναπληρωτή
του Διευθυντή μεταξύ των Καθηγητών του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας που έχουν ενταχθεί στο Ερ−
γαστήριο, ο οποίος μπορεί να ανήκει στη βαθμίδα του
Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου
Καθηγητή.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες του Διευθυντή
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011
και συγκεκριμένα:
1. Έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του
Εργαστηρίου και της επίβλεψης του προσωπικού.
2. Καταρτίζει και εισηγείται στον οικείο Τομέα ή στο
Τμήμα τον ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίηση του.
3. Υποβάλλει στον οικείο Τομέα ή στο Τμήμα τον
ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
4. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυ−
χιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
5. Μεριμνά για τη συνεργασία του Εργαστηρίου με
συναφείς επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και
εξωτερικού.
6. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
και τη διαχείριση των εσόδων και των εν γένει πόρων
του Εργαστηρίου.
7. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
8. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων, των εγκατα−
στάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
9. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και μεριμνά
για την τήρηση του αρχείου και των παραστατικών
στοιχείων.
10. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα συλλογικά και
μονοπρόσωπα όργανα του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 7
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Οι χώροι στέγασης του Εργαστηρίου παραχωρού−
νται σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ή της Συγκλήτου
του Δ.Π.Θ.. Στους χώρους αυτούς τοποθετούνται εν−
δεικτικές πινακίδες με την ονομασία του Εργαστηρί−
ου και όποια άλλα στοιχεία κριθούν σκόπιμα από τον
Διευθυντή του.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του
Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται από το προσωπικό που
έχει ενταχθεί στο Εργαστήριο και από όσους συνεργά−
ζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Οι προ−
τεραιότητες για τις χρήσεις αυτές, σε περίπτωση που
δεν υφίσταται σχετική απόφαση, καθορίζονται από τον
Διευθυντή με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής
του Εργαστηρίου.
3. Η χρήση των χώρων, των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του Εργαστηρίου από το λοιπό προσω−
πικό του Τμήματος ή από οποιονδήποτε άλλον είναι
δυνατή ύστερα από σχετική έγκριση του Διευθυντή,
εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες του
Εργαστηρίου.
4. Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου,
ο Διευθυντής του καθορίζει τις μονάδες εκείνες του
Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, με τις οποίες συμβάλλεται ή συνεργάζεται
το Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευ−
νητικών προγραμμάτων.
5. Το Εργαστήριο μπορεί να συνεργάζεται και να συνά−
πτει συμβάσεις παροχής έργου ανάλογα με τις ανάγκες
του διδακτικού ή/και του ερευνητικού έργου.
6. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και για κάθε με−
λέτη που αναλαμβάνει το Εργαστήριο ορίζεται ένας
υπεύθυνος μεταξύ των Καθηγητών και Λεκτόρων που
έχουν ενταχθεί σ' αυτό και ενημερώνεται σχετικά η
Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνο−
λογίας.
7. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανο−
νισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και τις σχετικές
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του. Το ωράριο
εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων που εντάσσο−
νται στο Εργαστήριο είναι αυτό που προβλέπεται
από τις κείμενες διατάξεις ή από τις αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος για τη συγκεκρι−
μένη κατηγορία προσωπικού.
8. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργα−
στήριο στα πλαίσια διδακτικού ή ερευνητικού προγράμ−
ματος ή άλλου έργου και καθορίζει την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων του Εργαστη−
ρίου, εφόσον δεν υπάρχει άλλη σχετική απόφαση. Ο
Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία
του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση των οργάνων και
του υλικού που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους του,
καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστά−
σεων από βλάβες.
9. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευ−
νητές που έχουν ειδική εκπαίδευση επί των οργάνων
αυτών και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή του προς
τούτο. Κινητά όργανα και σκεύη που παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών πρέπει να επιστρέφονται, μετά
από την χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που εί−
χαν παραδοθεί στους χρήστες.

Άρθρο 8
Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι−
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.
4310/2014 (Α΄ 258/8−12−2014).
Ειδικότερα οι πόροι του Εργαστηρίου μπορεί να προ−
έρχονται από
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
2. Την χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση εξει−
δικευμένων μελετών από φορείς του δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα ή και από διεθνείς οργανισμούς.
3. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
4. Την απευθείας χρηματοδότηση ερευνητικών προ−
γραμμάτων ή εξειδικευμένων μελετών ή άλλων συναφών
δραστηριοτήτων από την Επιτροπή Ερευνών ή από την
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Δ.Π.Θ.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ Α΄ 53), όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Τις κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, τις δωρεές
και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται από
ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς
το Δ.Π.Θ. για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον
δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Ερ−
γαστηρίου και του Δ.Π.Θ.
7. Οποιοδήποτε άλλο έσοδο που προέρχεται από τις
δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα εξής
βιβλία και στοιχεία:
1. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ−
γράφων.
2. Αρχείο εγγράφων της υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Βιβλίο οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
5. Βιβλίο επιστημονικών οργάνων και υλικού.
6. Κατάλογος περιοδικών και βιβλίων.
7. Κατάλογος και αρχείο μελετών που εκπονούνται
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου μπο−
ρεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή κρίνεται
απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved