nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας

Αθήνα 24.3.2016, 00:44

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με την ονομασία «Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας», ενέκρινε η πρύτανης του Ιδρύματος Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτι−
σμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στη
Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών με την ονομασία «Εργαστή−
ριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας» και καθορισμός του
Εσωτερικού του Κανονισμού.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 75/13.1.2016)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
γ) Του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), και
του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
δ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών» (Β΄ 2105).
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα−
τος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση:
14/17−6−2015).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση 75/13.1.2016).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο−
λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση−Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλ−
λοντος και Νέων Τεχνολογιών της Σχολής Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών,
το εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Πολιτι−
σμικής Τεχνολογίας», το οποίο καλύπτει διδακτικές και
ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών σπουδών. Το εργαστήριο θα έχει
ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική
έρευνα, σε θέματα που αφορούν:
• στην ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων δεδομένων
κάτω από διαφορετικές συνθήκες,
• στην υποστήριξη διαδικασιών αναπαράστασης/ανα−
ζήτησης/επεξεργασίας στηριγμένων σε σημασιολογικά
κριτήρια,
• στη δημιουργία εικονικών αναπαραστάσεων από
πραγματικά τεκμήρια για χρήση από ειδικούς της πο−
λιτισμικής κληρονομιάς,
• σε θέματα αποδοτικής χρήσης κινητών, κατανεμη−
μένων και δικτυακών υπολογιστικών συστημάτων σε
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Χρήση πολυμεσικών συστη−
μάτων υπολογιστών που να επιτρέπουν τη διακίνηση
ήχου, εικόνας, βίντεο κάτω από συγκεκριμένα επίπε−
δα ποιότητας υπηρεσίας (αξιοπιστία, επεκτασιμότητα,
ασφάλεια, ταχύτητα),
• σε μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα πολιτιστικού
αποθέματος, όπως συντήρηση, μετανάστευση δεδο−
μένων, ασφάλεια (διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων,
προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας), εμπιστοσύνη, συ−
νεργατικά έργα από ομάδες καλλιτεχνών και σε
• εφαρμογές πολιτισμικής τεχνολογίας με στόχο
την τουριστική και εμπορική αξιοποίηση του πολιτι−
σμικού προϊόντος (εφαρμογές πώλησης αντιγράφων
και ψηφιακών εικόνων εκθεμάτων υψηλής πιστότητας,
πολυμεσικών οδηγών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ψη−
φιακές δημοπρασίες καλλιτεχνικών έργων, δημιουργία
πολύ−επίπεδων ψηφιακών χαρτών στο διαδίκτυο με δυ−
νατότητα πλοήγησης σε συγκεκριμένες περιοχές και
καθορισμό ατομικών μονοπατιών ξενάγησης).

Άρθρο 2
Σκοπός − Αντικείμενο εργασιών − Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των π.χ εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Πολι−
τισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, καθώς
και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε
θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του
εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1
της παρούσης.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλή−
νων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμή−
ματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και
Νέων Τεχνολογιών και στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος, που η επιστημονική ενασχόληση τους
εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μετα−
διδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες με
συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προ−
σωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των
οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες
του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδα−
κτικού προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Πολι−
τισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του
Πανεπιστημίου Πατρών που ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπλη−
ρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, ασκεί τις αρ−
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982
και επιπλέον:
α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και
Νέων Τεχνολογιών, το πρόγραμμα λειτουργίας για τις
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργα−
στηρίου και μεριμνά για την υλοποίηση τους.
β) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών
και του εξοπλισμού στο Τμήμα.
γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί−
ζεται με το εργαστήριο.
δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι−
οτήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος.
ε) Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων του Τμήματος και για την παροχή
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου την
κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε έσοδο του
Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τη
στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσω−
πικό και την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από
το προσωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που
έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.
Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή
η πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υπο−
τρόφων και εντεταλμένων διδασκαλίας σε αντικείμενα
σχετικά με τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητι−
κές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο (1ος όροφος
του κτιρίου του Τμήματος: Διαχείρισης Πολιτισμικού
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών: εργαστηρια−
κοί χώροι: 150 τ.μ. − εκπαιδευτικοί χώροι: 50 τ.μ. στο
Αγρίνιο, Παλαιό Μουσικό Σχολείο−Αγιος Ιωάννης Ρη−
γανάς − 30100) που είναι κατάλληλος και επαρκεί για
τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την
εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηρια−
κών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το
εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργί−
ας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του εργα−
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε αντικείμενα σχετικά με τις διδακτικές και ερευνη−
τικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του
Π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδ. δ΄ του Ν. 1674/1986
(Α΄ 203)).

Άρθρο 6
Έσοδα−Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται ημεδαπά, ή
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπι−
στήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου του
Πανεπιστημίου Πατρών.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
− Πρωτόκολλο εισερχόμενης − εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας.
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών Βιβλίο
επιστημονικής δραστηριότητας.
− Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Βιβλίο περιου−
σιακών στοιχείων
− Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού Βαθμολόγια φοι−
τητών
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα−
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος − Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο πολι−
τισμικής τεχνολογίας», και αναγράφεται σε κάθε έντυπο
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευ−
θυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους
του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
της όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Διαχείρισης
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών και
την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του.

Αρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved