nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Tο σχέδιο νόμου για την Έρευνα

Αθήνα 11.4.2016, 20:16

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την έρευνα. Κατά το υπουργείο, περιλαμβάνει διατάξεις που αντιμετωπίζουν τόσο μείζονα θέματα κατεύθυνσης του ερευνητικού συστήματος, όσο και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του ν. 4310/2014.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επιπλέον ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων «που θα συντελέσουν στην θεραπεία των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των νόμων για την ανώτατη εκπαίδευση (ενδεικτικά των νόμων: 4009/2011, 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013, 4142/2013, 4178/2013, 4186/2013)».  Στις προτεινόμενες διατάξεις δεν περιλαμβάνονται θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο του νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα προκύψει από δημόσιο και καθολικό διάλογο με τα Ιδρύματα και τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και την κοινωνία. 

Ρυθμίζονται, επίσης, ζητήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Συνεχίζεται ο διάλογος με τους αρμόδιους φορείς και η επεξεργασία διάταξης για την Ιδιωτική Εκπαίδευση, η οποία θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα. 
 
* Ακολουθούν:
1. Το σχέδιο νόμου.
2. Η αιτιολογική έκθεση.
3. Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών.
4. Πίνακας καταργούμενων - Τροποποιούμενων Διατάξεων.Σχέδιο νόμου: Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 1 ν. 4310/2014
Το άρθρο 1 του ν.4310/2014 (Α  258) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοποί
«Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του Κράτους το οποίο και μεριμνά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, για τη διάθεση των πόρων που απαιτούνται  για το σκοπό αυτό».

Άρθρο 2
Αντικατάσταση του άρθρου 2 ν. 4310/2014
Το άρθρο 2 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
Άρθρο 2
Ορισμοί
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από όσους αναφέρονται  στις  σχετικές διατάξεις εθνικού και ενωσιακού δικαίου που κάθε φορά ισχύουν:
1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα»: τα Ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.4009/2011.
2. «αξιολόγηση»: η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των  υποδομών που υπάρχουν και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων, δημοσίων και μη, στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.
3. «αριστεία»:  η δυναμική διαδικασία η οποία αποσκοπεί στη συστηματική επιδίωξη υψηλής επιστημονικής ποιότητας κατά την ανάπτυξη νέων θεωριών ή και ερευνητικών μεθοδολογιών με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος  σε κάθε θεματική περιοχή δραστηριοποίησης.
4. «βασική έρευνα»: η θεωρητική ή πειραματική εργασία που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνώση και κατανόηση του κόσμου και την παραγωγή νέας γνώσης.
5. «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)»: γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Ενοποιημένη Συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. «δαπάνες προσωπικού»: οι κάθε  φύσεως αμοιβές που καταβάλλονται ως  αντάλλαγμα για την εργασία που επιτελέσθηκε από το σύνολο του προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
7. «διανοητική ιδιοκτησία»: η πνευματική και η βιομηχανική ιδιοκτησία, και ιδίως τα περιουσιακά και τα ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.
8. «δράση ή πρόγραμμα ΕΤΑΚ»: το συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών, μέσα στο οποίο  υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας.
9. «ένταση ενίσχυσης»: το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης που εκφράζεται  ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών, πριν από  την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.
10. «ένωση καινοτομίας (Innovation Union)»: πρωτοβουλία που εντάσσεται στην κοινοτική στρατηγική με την ονομασία «Ευρώπη 2020» και έχει ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικές και άλλης φύσεως προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση.
11. «επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο (ΕΤΠ)»: περιοχή ή δίκτυο διαμορφωμένων περιοχών, που δημιουργούνται με σκοπό: την ενίσχυση των δεσμών των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων με τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διάδοση της καινοτομίας και την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.
12. «επιχείρηση»: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
13. «επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία»: το αποτέλεσμα ερευνητικών και τεχνολογικών προσπαθειών που οδηγούν ή που επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών που υπάρχουν ήδη.
14. «έργο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» (εφεξής «έργο ΕΤΑΚ»): η σχεδιασμένη δραστηριότητα με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για:
− την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας,
− την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας  προϊόντων, υπηρεσιών ή 
   διαδικασιών,
− την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων ΕΤΑΚ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστημονικά θέματα,
− την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού,
− τη δημιουργία, την αναβάθμιση και τη δικτύωση  ερευνητικών υποδομών, όπως αυτές ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που ισχύει κάθε φορά καθώς και την πρόσβαση σε αυτές.
15. «έρευνα»: οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας.
16. «ερευνητές»: οι επιστήμονες που σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος, δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων.
17. «έρευνα και ανάπτυξη (E και A)»: η δημιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
18. «Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)»: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του ν.2083/1992 (Α 159) και του ν.3685/2008 (Α 148).
19. «“ερευνητικός φορέας”: Το νομικό πρόσωπο δημόσιου  ή ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων».
20. «δημόσιος ερευνητικός φορέας δημόσιου  δικαίου ή υπηρεσία δημόσιου ερευνητικού φορέα δημόσιου  δικαίου»: ο φορέας ή η υπηρεσία που έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο δημόσιου  δικαίου, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή ως ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ο οποίος ανήκει σε φορέα του δημόσιου τομέα.
21. «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας»: η αυτοτελής μονάδα που λειτουργεί μέσα σε  δημόσιους  ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τις ανάγκες ερευνητικών ή λοιπών προγραμμάτων. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, ως δημόσιος ερευνητικός φορέας νοείται και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και των ΝΠΔΔ. 
22. «δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου»: ο ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ως ανώνυμη εταιρία του δημόσιου τομέα ή ως ερευνητικό κέντρο και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής του.
23. «εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα»: η σχεδιασμένη έρευνα ή η κριτική διερεύνηση ενός πεδίου που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν. 
24. «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη»: η ευρεσιτεχνία για την οποία  έχει απονεμηθεί σχετικό δίπλωμα, το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στην Ελλάδα (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)), και σε ένα ακόμη κράτος (ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Ελβετία), που: αα) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής ή ββ) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).
25. «ευρωπαϊκός χώρος έρευνας»: πλαίσιο εργασίας που περιγράφει και συστηματοποιεί τις ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και περιλαμβάνει: α) την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, β) το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών, γ) την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισμό τους με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.
26. «ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης»: η ημερομηνία της απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το  εθνικό καθεστώς που εφαρμόζεται.
27. «καινοτομία»: η αξιοποίηση υφιστάμενης ή νέας γνώσης ή η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή διαδικασία ή υπηρεσία. 
28. «καθεστώς ενισχύσεων»: κάθε πράξη με βάση την οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην πράξη αυτή κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο, καθώς  και κάθε πράξη με βάση την οποία  μπορεί να χορηγείται ενίσχυση που δεν συνδέεται  με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα ή για απροσδιόριστο ποσό.
29. «καινοτόμος επιχείρηση»: η επιχείρηση η οποία αναπτύσσει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο.
30. «κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ)»: οι αυτόνομες εταιρικές συμπράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, στο πλαίσιο της καινοτομίας, μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δίκτυο που βασίζεται σε κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας.
31. «κρατική ενίσχυση»: κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.
32. «μελέτη σκοπιμότητας»: η αξιολόγηση και η ανάλυση των δυνατοτήτων ενός έργου με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην οποία αποκαλύπτονται κατά τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα δυνατά του σημεία και οι αδυναμίες του, οι ευκαιρίες και οι απειλές που προκύπτουν από αυτό, και προσδιορίζονται οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, οι προοπτικές επιτυχίας του.
33. «μεταφορά τεχνολογίας»: η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.1733/1987 (Α 171), όπως ισχύει.
34. «οικονομική δραστηριότητα»: κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά.
35. «πειραματική ανάπτυξη»: η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
36. «προ−εμπορικές δημόσιες συμβάσεις»: η αγορά υπηρεσιών έρευνας στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους, τα αποτελέσματα και τα οφέλη χρήσης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, αλλά τα μοιράζονται  με τους παρόχους υπό όρους της αγοράς. Η σύμβαση, το αντικείμενο της οποίας εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης που ορίζονται  στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισμένης διάρκειας. Με την εξαίρεση του πρωτοτύπου ή ενός περιορισμένου συνόλου πρώτων δοκιμαστικών στοιχείων, η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της ίδιας σύμβασης.
37. «σύμβαση ορισμένου χρόνου»: η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος.
38. «συμβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας»: η παροχή συμβουλών, βοήθειας και εκπαίδευσης για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας.
39. «τεχνολογικός φορέας»: νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περιλαμβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών προς τρίτους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί.
40. «τεχνολογική ανάπτυξη»: η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών και των οικονομικών παραμέτρων παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων στην κατεύθυνση αυτή.

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 3 ν. 4310/2014
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται  εδάφιο ως εξής: «Στους φορείς της παρούσας υπάγονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν». 

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 4 ν.4310/2014
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η χάραξη και η υλοποίηση εθνικής πολιτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας. Αφορούν το σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας στον τομέα της ΕΤΑΚ. Με τον σχεδιασμό της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται:
α) Η συστηματική θεώρηση, προσέγγιση και ανάδειξη των θεματικών τομέων της έρευνας ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας.
β) Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ με προτάσεις εκπόνησης κατάλληλων δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ, απλοποίησης των διαδικασιών και ενίσχυσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
γ) Η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυομένης αριστείας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στις Περιφέρειες της χώρας».
δ) Η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην έρευνα και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης, συμπεριλαμβανομένων του εποπτικού, του διαχειριστικού και του διοικητικού επιπέδου, με την εφαρμογή για το σκοπό αυτό πολιτικής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων, στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στις επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και επαγγελματικών προσόντων.
ε) Η δημιουργία συνθηκών επαρκούς ροής νέων ικανών ερευνητών, η παροχή εκπαίδευσης και η προσφορά σε ερευνητές ελκυστικών προοπτικών σταδιοδρομίας, η επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών μεταξύ οργανισμών, επιστημονικών κλάδων, τομέων και χωρών με τη διασφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγμών.
στ) Η δημιουργία, η αξιοποίηση, η συντήρηση και η επέκταση ερευνητικών υποδομών υψηλής ποιότητας για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και της καινοτομίας με την προσέλκυση επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και την άσκηση οικονομικών και μη δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών υποδομών και της βιομηχανίας.
ζ) Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας με τη λήψη ειδικών μέτρων αντιμετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της ΕΤΑΚ.
η) Η διασφάλιση της ισόρροπης και σταθμισμένης ανάπτυξης των ερευνητικών οργανισμών της χώρας.
θ) Η εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΤΑΚ και η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας με τη συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.
ι) Η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της ΕΤΑΚ, με εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και διαμόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νομικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου.
ια) Η διαμόρφωση συνθηκών και κινήτρων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων.
ιβ) Η συμβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. 
ιγ) Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων.
ιδ) Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΕΤΑΚ και της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών μέτρησης.
ιε) Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ (ενδεικτικά, δημόσιες συμβάσεις και σύγχρονες μορφές τους, όπως οι προεμπορικές συμβάσεις, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι συμφωνίες - πλαίσιο, η συμμετοχή σε κοινότητες γνώσης και καινοτομίας).
ιστ) Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού στόχου συμβολής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ενίσχυση της ΕΤΑΚ, όπως διαμορφώνεται εκάστοτε.
ιζ) Η ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών δράσεων ΕΤΑΚ με άλλα κεντρικά διαχειριζόμενα προγράμματα της Ένωσης.

Άρθρο 5
Αντικατάσταση του άρθρου 5 ν. 4310/2014
Το άρθρο 5 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ
 1. Η ΕΣΕΤΑΚ αναφέρεται σε  χρονική περίοδο επτά (7) ετών ή στο χρόνο διάρκειας μίας προγραμματικής περιόδου.
2. Επισπεύδων φορέας για την κατάρτιση της ΕΣΕΤΑΚ είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).  
3. Για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ συμβουλεύεται τα όργανα του άρθρου 6 και προβαίνει σε ευρεία διαβούλευση και συνεργασία με εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα, καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.
4. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η  ΓΓΕΤ συντάσσει  το τελικό σχέδιο της ΕΣΕΤΑΚ το οποίο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Όπου στον παρόντα  νόμο αναφέρεται «Σχέδιο Δράσης» νοείται η ΕΣΕΤΑΚ». 

Άρθρο 6
Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του  ν.4310/2014
1. Η περίπτωση 2 του άρθρου 6 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται  ως εξής: «Οι δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρμοδιότητα στον Τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».
2. Η πρώτη περίπτωση  2 του άρθρου 7 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ».

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4310/2014 
Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου, όπως ισχύει,  η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του ΕΣΕΤ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ)».

Άρθρο 8
Αντικατάσταση του άρθρου 10 ν.4310/2014
Το άρθρο 10 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 10
Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
1. Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:
α) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
β) Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρειας.
γ) Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές. 
δ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
ε) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως:
αα) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού.
ββ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις.
γγ) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.
δδ) Ο προσδιορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται.
2. Το  ΠΣΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία έξι (6) είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Π.Ε.Θ.. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
3. Τα μέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) επιστήμονες που ασχολούνται  με την έρευνα, καθηγητές ΑΕΙ με βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, δύο (2) ερευνητές Α΄ ή Β’ βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ένα (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων.
β) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εν συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθμός υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Η Επιτροπή υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 
γ) Μετά από το διορισμό τους τα μέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα του με τον αναπληρωτή του.
4. Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε ολομέλεια των ΠΣΕΚ, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο.
5. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του προέδρου του οικείου ΠΣΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Όσον αφορά την ολομέλεια των ΠΣΕΚ, τα ανωτέρω ζητήματα ορίζονται με απόφαση του Γ.Γ.Ε.Τ. 
6. Η γραμματειακή και η διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την Περιφέρεια. Τα ΠΣΕΚ υποβοηθούνται ως προς το έργο τους από τις υφιστάμενες δομές της οικείας Περιφέρειας. Τα μέλη των ΠΣΕΚ είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.  
7. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καλύπτονται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.  
8. Για τα ΠΣΕΚ εφαρμόζεται αναλόγως  το άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α  45), όπως ισχύει.

Άρθρο 9
Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4310/2014
Το άρθρο 11 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 11
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
 1. Το ΕΣΕΚ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην έρευνα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη της καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.
 2. Η αποστολή του ΕΣΕΚ είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ.
β) Η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου.
γ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ. 
δ) Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση αυτών ή την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της.
ε) Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
στ) Η συστηματική συνεργασία με τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας.
ζ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων από τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
η) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση ή με τον παρόντα νόμο.
 3. Το ΕΣΕΚ αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, τα οποία διακρίνονται για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στους τομείς της ΕΤΑΚ, και  προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα από:
α) Τον πρόεδρο.
β) Τον αντιπρόεδρο.
γ) Ένδεκα (11) μέλη, ειδικούς σε βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ.
δ) Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό επιχειρηματικό χώρο και, αθροιστικά, είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων και έχουν την ιδιότητα ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας. 
ε) Δύο (2) μέλη των ΠΣΕΚ».
4. Όπου στο νόμο αναφέρεται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» (ΕΣΕΤΑΚ) νοείται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΣΕΚ)».

Άρθρο 10
Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν.4310/2014
Το άρθρο 12 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Επιλογή, διορισμός μελών, λειτουργία ΕΣΕΚ
1. Τα ένδεκα (11) μέλη του ΕΣΕΚ που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται εξαμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από: αα) έναν καθηγητή ΑΕΙ, διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ββ) έναν Πρύτανη  ή Αναπληρωτή πρύτανη των Πανεπιστημίων γγ) έναν Πρόεδρο ΤΕΙ, δδ) έναν Πρόεδρο Ερευνητικού Κέντρου, εε) έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και στστ) έναν εκπρόσωπο του παραγωγικού – επιχειρηματικού κόσμου.
β) Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των ένδεκα (11) μελών, μέγιστης χρονικής διάρκειας είκοσι (20) ημερών,  η οποία δημοσιεύεται στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί ως υποψήφιοι είτε από μέλη της ίδιας της Επιτροπής, είτε από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Προς τούτο, η επιτροπή της περίπτωσης α΄ συντάσσει κατάλογο, τον οποίο υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: αα) αγροτικής παραγωγής, διατροφής, τροφίμων, αγροβιοτεχνολογίας και υδατοκαλλιεργειών, ββ) φυσικών επιστημών, γγ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δδ) κοινωνικών επιστημών, εε) τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, στστ) περιβάλλοντος ζζ) ενέργειας, ηη) βιοεπιστημών και ιι) επιστημών μηχανικού.
γ) Ο  Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού-επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα μέλη από τον κατάλογο της επιτροπής της περίπτωσης α΄, ώστε να αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία διαρκεί τέσσερα (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο γραμματέας του ΕΣΕΚ με τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των μελών που ορίζονται με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία.
δ) Αν μέλος του ΕΣΕΚ παραιτηθεί, εκπέσει ή αδυνατεί  να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα από τους  ένδεκα (11) που έχουν επιλεγεί, και σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ.
2. α) Μετά τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ σε σώμα, τα μέλη του κατανέμονται σε δύο (2) επιτροπές με ευθύνη του Προέδρου: την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη και την Επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών, η οποία αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Στην πρώτη επιτροπή, που εστιάζει σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους ερευνητικούς φορείς, συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη επιτροπή, που εστιάζει σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, συμμετέχει και προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι δύο επιτροπές εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και εισηγούνται προς την ολομέλεια του ΕΣΕΚ, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση. 
β) Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης αποφάσεων  και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Οι συνεδριάσεις του ΕΣΕΚ δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουργός ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.
4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία του ΕΣΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
6. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις  καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ».

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4310/2014
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985 και εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα, αποτελούν ερευνητικούς οργανισμούς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διαθέτουν νομική προσωπικότητα και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. Διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού ή οργανισμού λειτουργίας τους, στο μέτρο που ο τελευταίος δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου». 
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυμες εταιρίες ή ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και καινοτομικές δραστηριότητές τους, αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους τα αποτελέσματα των έργων και προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν και τους ίδιους πόρους που δημιουργούν, κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τον Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό τους.
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Με νόμο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους. Με νόμο, επίσης, ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους. Σε περίπτωση ίδρυσης νέων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, προηγείται μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Στις εν λόγω μελέτες πρέπει να προκύπτει απαραίτητα με σαφήνεια η κοινωνικοοικονομική ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου φορέα και η οποία δεν καλύπτεται από τους ήδη υφιστάμενους ερευνητικούς φορείς. Οι μελέτες αυτές πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με νόμο ή προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται για κάθε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο, σύμφωνα με το άρθρο 19 :
α) Η έδρα και οι πόροι του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου.
β) Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, όπου αυτό προβλέπεται. 
γ)  Η σχέση του με προγράμματα εκπαίδευσης και ιδίως μεταπτυχιακών σπουδών.
δ) Η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος από πόρους που δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό».
4. Στο άρθρο 13 του ν.4310/2014 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής: 
«10. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται «ερευνητικά κέντρα» ή «ερευνητικοί φορείς» νοούνται και τα «αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα», στα οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά η οικεία νομοθεσία.

Άρθρο 12
Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν.4310/2014
Το άρθρο 13α του ν.4310/2014, όπως είχε τροποποιηθεί, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13α
Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα-Τεχνολογικοί Φορείς
Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Π.Ε.Θ. και τη Γ.Γ.Ε.Τ. και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:
1. «Αθηνά−Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίες, των  Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
β. Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) 
γ. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),
β. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.),
γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).
3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από:
α. Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας/ΙΒΦΧΒ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989, Α 107, και το άρθρο 5 του ν.4051/2012, Α  40),
β. Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας/ΙΘΦΧ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν.4051/2012),
γ. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν.4051/2012),
δ. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),
β. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.),
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ),
δ. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).
ε. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)  
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ),
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ),
δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ),
ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ).
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
7. Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR (Ε.Ι.Π.), στο οποίο εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που το διέπουν.  
8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,
β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,
γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
9. α. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»,
β. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
10.Το  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.),
β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.),
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.),
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.),
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.),
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).
11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, για τα οποία ως προς τα ζητήματα που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές, ωράριο, κλπ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέματα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος. 
Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής:
1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ).
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).»

Άρθρο 13
Τροποποίηση άρθρου 15 ν.4310/2014   
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η  οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
α) Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, ή της Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο.
β) Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
γ) Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ). Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή/ΕΛΕ Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου. 
δ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου.
Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. απαρτίζεται, εκτός από τα ανωτέρω μέλη, και από τον Διευθυντή του Ε.Κ.Τ. 
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί  να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Π.Ε.Θ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Π.Ε.Θ.  και  μπορεί  να εισηγείται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, έναν αντιπρόεδρο, μετά από πρόταση του Προέδρου. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου ή αίτηση τριών (3) μελών προς τον πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση σύγκλησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.»
3. Η παράγραφος  7 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του ερευνητικού κέντρου». 
4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του, για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη αντιπροσωπεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του ΔΣ δεν καθιστά δυνατό τον σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει εκ των αναπληρωτών Διευθυντών Ινστιτούτων τόσα ελλείποντα μέλη του ΔΣ όσα είναι απαραίτητο προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο απαρτία. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Ο εν λόγω ορισμός έχει ισχύ το μέγιστο για έξι (6) μήνες και, πάντως, έως τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».
5. Η περίπτωση ε της παραγράφου 13 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, του σχεδίου δράσης του, του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεών του». 
6.  Στο άρθρο 15 του ν.4310/2014 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, ως εξής:
«15. Αν Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ΔΣ παραιτηθεί ή ελλείπει, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ  για χρονικό διάστημα μέχρι τρείς (3) μήνες. Αν παρέλθει το διάστημα αυτό, καθώς και αν ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ προτείνουν με ομόφωνη απόφασή τους στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους  Διευθυντές Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθύνοντα και Πρόεδρο του ΔΣ, έως τον ορισμό του νέου Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ. Αν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ή αν  η πρόταση  δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διάστημα αυτό, ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους  Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ. Έως τον ορισμό από τον εποπτεύοντα Υπουργό, το ΔΣ λειτουργεί νομίμως.
Αν ο Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ΔΣ κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτό  βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ για χρονικό διάστημα έως τρεις (3)  μήνες.  Αν παρέλθει το διάστημα αυτό ή ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, το υπόλοιπο ΔΣ προτείνει με ομόφωνη απόφασή του στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους  Διευθυντές  Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ για το διάστημα αυτό. Αν  δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ή αν αυτή δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διάστημα αυτό, ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους  Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ. Έως τον ορισμό από τον εποπτεύοντα Υπουργό, το ΔΣ λειτουργεί νομίμως.
16. Αν ένα ερευνητικό κέντρο αποτελείται μόνο από ένα Ινστιτούτο, στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του πλέον των μελών της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014,  συμμετέχει ένα ακόμα μέλος, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση του αρμόδιου Υπουργού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μέλος αυτό θα πρέπει να έχει προσόντα ανάλογα με αυτά του διευθυντή ερευνητικού κέντρου. Ο ορισμός στη θέση αυτή πραγματοποιείται, κατόπιν προκήρυξης και αξιολόγησης από την ειδική επιτροπή κρίσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 14 του άρθρου 16».

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 16 ν.4310/2014 
1. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1  του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται  ως εξής: 
«γ) Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ». 
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν.4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Αν για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει διευθυντής Ινστιτούτου  ή κωλύεται  να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από αναπληρωτή διευθυντή Ινστιτούτου».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου και οι διευθυντές των ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.»
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 αντικαθίσταται  ως εξής:
«7. Αν κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής, ο  υφιστάμενος διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τον διορισμό του νέου  και το αργότερο για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες. Αν  δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου διευθυντή, κατ’ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινά, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου  ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ στον αντιπρόεδρο του ΔΣ,  στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου  στον  αναπληρωτή διευθυντή, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Αν  ο  αντιπρόεδρος του ΔΣ για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα  του  διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν από τους  διευθυντές ινστιτούτων, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή. Αν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου και αν αυτός ελλείπει,  από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου (ΕΣΙ).»
5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την πλήρωσης της κενής θέσης του Διευθυντή του ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ εκδίδεται προκήρυξη από τον εποπτεύοντα Υπουργό τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, αναρτάται διαδικτυακό τόπο του ΕΚ και της ΓΓΕΤ και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστημονικές λίστες ψηφιακά.»
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, συγκροτείται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ειδική επιτροπή κριτών από επτά (7) επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των επιστημονικών πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.»
7. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«10. α) Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων  για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ.  Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Αν  παρέλθει άπρακτο  το ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός  (1) μηνός, το ΕΣΕΚ προτείνει  τα  μέλη του καταλόγου.  Από τον κατάλογο μελών που προτείνει το ΕΣΕΚ, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιλέγει και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους.
β) Το σύνολο του ερευνητικού  προσωπικού  του ερευνητικού κέντρου ή του  Ινστιτούτου,  εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ, εκλέγει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι ερευνητές Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου  ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού  αντικειμένου τους. Αν  παρέλθει άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστημα εντός του οποίου το σύνολο του ερευνητικού  προσωπικού  του ερευνητικού κέντρου ή του  Ινστιτούτου  πρέπει να ορίσει τα ως άνω μέλη ή αν εκλεγούν λιγότερα από τα προβλεπόμενα, το ΕΣΕΚ ορίζει τα δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους (ή όσα μέλη ελλείπουν), τα οποία είναι  ερευνητές Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου  ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού  αντικειμένου τους.    
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίζονται  τα επτά (7) μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών ως εξής: τα πέντε (5) μέλη προέρχονται από τον κατάλογο της περίπτωσης α του παρόντος άρθρου και τα δύο (2) μέλη προέρχονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού (περίπτωση β’). Τα μέλη αυτά ορίζονται  με τους αναπληρωτές τους.
δ) Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των ερευνητών και η γνώμη του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου αντίστοιχα, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του διευθυντή ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται γνώμη από αυτόν. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.»
8. Η παράγραφος 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«11. Ο εποπτεύων Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, κατά περίπτωση, τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει τον Διευθυντή ως μέλος του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου. Επίσης, στην ίδια απόφαση ενσωματώνεται η διαπιστωτική πράξη ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω κέντρου. Με τον διευθυντή που διορίζεται, συνάπτεται σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σε περίπτωση διορισμού, ως διευθυντή, δημοσίου υπαλλήλου ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του διευθυντή. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δικαιούται με την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία για την ίδια ακριβώς θέση.  Οι διευθυντές που υπηρετούν  την πρώτη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος  δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία. Οι διευθυντές που υπηρετούν  την  δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν  δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα  για άλλη θητεία».
 9. Η παράγραφος 12 του άρθρου 16 του ν.4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν στο μέσον και κατά τη λήξη της θητείας τους, στο ΔΣ και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους. Ταυτόχρονα με την ως άνω έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται αντιστοίχως στο ΔΣ και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των διευθυντών. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό του Κανονισμό».
10. Η παράγραφος 13 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«13.Η θέση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου είναι πλήρους απασχόλησης. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο. Αν είναι καθηγητής ΑΕΙ μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα».  
11. Στο άρθρο 16 του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ορίζονται οι αναπληρωτές διευθυντές των ινστιτούτων». 

Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.4310/2014
1. Οι παράγραφοι 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν.4310/2014 καταργούνται. Οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως. 
2. Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 17 του ν.4310/2014:
«4. Στην  άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής του Ινστιτούτου των ΕΚ επικουρείται από επιστημονικό συμβούλιο ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.). Τα Ε.Σ.Ι. αποτελούνται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη (αναλόγως με τον αριθμό ερευνητών/ΕΛΕ του ινστιτούτου). Μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορεί να είναι ερευνητές ή ΕΛΕ του ινστιτούτου βαθμίδας Α’ ή Β’, οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψηφία των μελών του Ε.Σ.Ι.. Μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορούν επίσης να είναι και -επί τριετία τουλάχιστον- συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Τα μέλη του Ε.Σ.Ι. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, των Ε.Λ.Ε. και των συνεργαζόμενων καθηγητών ΑΕΙ. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, τα μέλη του Ε.Σ.Ι. εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο του Ε.Σ.Ι.. 
β. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ι. είναι διετής. Ο αριθμός των μελών του Ε.Σ.Ι., η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Σ.Ι., οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Στο Ε.Σ.Ι. συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΔΣ του φορέα. 
γ. Ο διευθυντής του ινστιτούτου συμμετέχει, ως εισηγητής, στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ι.. Εφόσον ο διευθυντής εισηγείται θέμα προς συζήτηση, τούτο εγγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη του Ε.Σ.Ι.. Αν διαφωνεί ο διευθυντής ινστιτούτου με γνώμη των μελών του Ε.Σ.Ι., η οποία συγκεντρώνει απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας, παρουσία ενός εκ των διαφωνούντων μελών του Ε.Σ.Ι.. 
5. Τα Ε.Σ.Ι. συστήνονται και λειτουργούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ερευνητικών κέντρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν την κατάργησή του από το ν.4310/2014, και του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού ή Οργανισμού του Κέντρου, στο οποίο ανήκει το εκάστοτε Ινστιτούτο. Το Ε.Σ.Ι. συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μετά από πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτούτου, της πλειοψηφίας των μελών του ή του 1/5 του ερευνητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου. 
6. Τα Ε.Σ.Ι. ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν.1514/1985 και αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου. Επιπλέον, στις ως άνω αρμοδιότητες περιλαμβάνεται και η σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ι.  ως προς την προκήρυξη θέσεων ερευνητών και ΕΛΕ στα ινστιτούτα. Τα Ε.Σ.Ι ασκούν, επιπλέον και τις άλλες αρμοδιότητες που προβλέπει ρητά ο παρών νόμος».

Άρθρο 16
Αντικατάσταση του άρθρου 18 ν.4310/1984
Το άρθρο 18 του ν.4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13α διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες), ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων εκλέγεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα προσόντα της θέσης και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται. 
 2. Ερευνητές. Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν.4009/2011 (Α  195), οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ)΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας διορίζονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου. Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για μία τριετή  θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητείας τους ανανεώνεται μέχρι δύο (2) φορές για δύο (2)  χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της.  
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
α) Για τη Γ  βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.
β) Για τη Β βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
γ) Για την Α βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Στη βαθμίδα Α αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευνών, στη βαθμίδα Β αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθμίδα Γ αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλμένος Ερευνητής.
3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων μπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
4. Οι προβλεπόμενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α’, Β’, Γ’). Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α για όλες τις συνέπειες. Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα τους και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρόσωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις Διευθυντών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κέντρων και ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, όταν τα πρόσωπα αυτά παραιτηθούν, συνταξιοδοτηθούν ή συμπληρώσουν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ερευνητών,  ελλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο.
5. Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες (ΕΛΕ) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄, Γ΄) ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους όρους των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα. 
6. Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του  ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως , οι οποίες κατανέμονται  σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.
7. Το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται στους ερευνητικούς φορείς. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνεται  και το τεχνικό προσωπικό των περιπτώσεων  β και γ της παραγράφου 3  του άρθρου 20 του ν.1514/1985, όπως ισχύει. 
8. Το τεχνικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία και συντήρηση των ερευνητικών υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:
α) Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης, αποφοίτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης,
β) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης.   
9. Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων. Το διοικητικό προσωπικό διακρίνεται σε επιστημονικό προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και σε διοικητικό προσωπικό μέσης εκπαίδευσης. Το βοηθητικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. 
10. Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το  προσωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή του. Το προσωπικό αυτό διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. 
11. Αν κενωθεί οργανική θέση ή αποχωρήσει, για οποιοδήποτε λόγο, προσωπικό  που υπηρετεί ως μόνιμο σε ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
12. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, οι ερευνητικοί φορείς μπορούν  να απασχολούν συνεργαζόμενο ερευνητικό, επιστημονικό τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων. Οι συμβάσεις συνάπτονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνουν πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού. Στην κατηγορία του συνεργαζόμενου ερευνητικού προσωπικού περιλαμβάνονται οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες Α.Ε.Ι.  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α  195), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, οι επισκέπτες ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα: 
α) Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι κάθε είδους αμοιβές που λαμβάνουν βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού και  αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αμοιβών που λαμβάνουν ερευνητές Γ’ βαθμίδας.
β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν  να απασχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές - συνεργάτες, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού φορέα και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού φορέα να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.
Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας,  το ύψος αυτής και  όλα τα σχετικά θέματα των ανωτέρω συμβάσεων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, τα εν λόγω ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. 
Γ) Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. μπορούν να εκτελούν ερευνητικό και λοιπό έργο στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4009/2011, όπως αυτό  ισχύει. Η αμοιβή τους ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους πόρους του ερευνητικού ή του τεχνολογικού φορέα ή τον προϋπολογισμό του έργου στο οποίο αυτοί συμμετέχουν. Με τον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού ή τεχνολογικού κέντρου καθορίζονται η διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης και λήξης αυτής και όλοι οι όροι και οι ειδικότερες λεπτομέρειες της συνεργασίας των καθηγητών.
13. Σε καθηγητές, οι οποίοι έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων καθώς και σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας του φορέα που έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Ειδικά για τους πρώην διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτου απαιτείται επιπλέον η γνώμη των ερευνητών του οικείου ινστιτούτου ή κέντρου αντιστοίχως και, ειδικά για τα Ινστιτούτα, η σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των ομότιμων ερευνητών.
14. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να παραμείνουν και μετά από τη συμπλήρωση 35ετίας, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου)  έτους της ηλικίας τους.
15. Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων δεν πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους να έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο (63) έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων αποχωρούν από την θέση του Διευθυντή με το πέρας του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου συμπλήρωσαν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους. Η εν λόγω διάταξη καταλαμβάνει και όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
16. Είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως κύριου επιβλέποντα σε διδακτορική διατριβή υποψήφιου διδάκτορα σε Α.Ε.Ι, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. του οικείου Τμήματος του Α.Ε.Ι.
17. Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά. Στο άρθρο 1 του ν. 1894/1990, όπου αναφέρονται οι διατάξεις του ν. 1514/1985 νοούνται εφεξής οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
18. Τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών φορέων του άρθρου 13α του ν.4310/2014 επιτρέπεται να μεταβάλουν το γνωστικό αντικείμενό τους, ύστερα από συνεκτίμηση του ερευνητικού και του εν γένει επιστημονικού τους έργου, με απόφαση του ΔΣ του οικείου ερευνητικού φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερόμενου και γνώμη του Ε.Σ.Ι.».

Άρθρο 17 
Τροποποίηση του άρθρου 20 ν.4310/2014
Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται από:
α) Δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, του σχεδίου δράσης και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄..
β) Ίδιους πόρους και ειδικότερα από:
αα) Την ανάπτυξη ιδίας δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σύμπραξη με ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς με σκοπό την  εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας σε ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται.
ββ) Την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση πάσης φύσεως συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
γγ) Την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. 
δδ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
εε) Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή και άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς (πλην Π.Δ.Ε.).
στστ) Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές.»

Άρθρο 18 
Τροποποίηση του άρθρου 21 ν.4310/1984
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται σε δημόσιους ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς μπορούν να αξιοποιούνται, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με διάφορους τρόπους και ιδίως με:
α) Εμπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους είτε απευθείας, είτε με συμμετοχή στην ίδρυση νεοσύστατων εταιριών ΕΤΑΚ, τεχνοβλαστών (spin off) ή επιχειρήσεων έντασης γνώσης,
β) Τη διάθεση από τον φορέα  των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που παρήχθησαν στον φορέα,  σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση με εμπορικές συμφωνίες, τη δημιουργία ή τη συμμετοχή σε νέα νομικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική μορφή και οργανωτική δομή, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, συστάδες επιχειρήσεων, επιστημονικά-τεχνολογικά πάρκα με κύριο σκοπό την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και γενικότερα την προαγωγή της ΕΤΑΚ»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους ρυθμίσεις για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους με τις οποίες αναγνωρίζεται η προσφορά των δημιουργών ή εφευρετών τους, η ανταμοιβή τους και η σύναψη ειδικών συμφωνιών κατά την κρίση των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών φορέων (συμμετοχή σε εταιρεία, χορήγηση χρηματικών ανταλλαγμάτων, ερευνητικών αδειών, άδεια άνευ αποδοχών, ορισμός ως προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή τους, κλπ).

Άρθρο 19
Τροποποίηση των άρθρων 24 και 27 ν. 4310/2014
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν.4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής: 
«3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κρίνονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η επιτροπή αυτή κρίνει κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εγγράφονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 2.
4. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο παρέχουν έγγραφη διαβεβαίωση ότι θα εκτελούν νομίμως τα καθήκοντα τους, ότι θα τηρούν την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από το δικαίωμα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προτάσεων και ότι θα δηλώνουν αμέσως κάθε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει  λόγω του έργου που τους έχει ανατεθεί. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το Δημόσιο».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8Α του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση αποδοχής από τον πιστοποιητή του φυσικού αντικειμένου του έργου, μέρους ή ποσοστού των παραδοτέων ερευνητικού έργου, είτε ως προς την ποσότητα είτε ως  την ποιότητα αυτού, η αρμόδια Υπηρεσία περικόπτει από το πιστοποιηθέν από τους ορκωτούς λογιστές ύψος δαπάνης αντίστοιχο ποσό ή ποσοστό. Η δυνατότητα χρήσης των ορκωτών λογιστών αφορά και δράσεις ή προγράμματα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν προκηρυχθεί από τη ΓΓΕΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 274/2000 (Α` 225), κατά παρέκκλιση των εν λόγω διατάξεων και χωρίς να απαιτείται σχετική πρόβλεψη στις οικείες προκηρύξεις». 

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 28 ν. 4310/2014
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Σε ερευνητές όλων των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄ μετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η χορήγηση ή τροποποίηση ερευνητικής άδειας ή άδειας αξιοποίησης εφευρέσεώς του, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικό έργο ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής. Η ερευνητική άδεια διαρκεί μέχρι δώδεκα μήνες μετά από τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας ή μέχρι έξι μήνες μετά από τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας σε εθνικά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα τους. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή, εφόσον έλαβαν προηγούμενες ερευνητικές άδειες, από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας άδειας.
2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.4310/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εν λόγω υποτροφίες δεν επιβαρύνουν το τακτικό προϋπολογισμό». 

Άρθρο 21
Αντικατάσταση του άρθρου 29 ν. 4310/1984
Το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού - Επιτροπές κρίσης – 
πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού – αξιολόγηση ερευνητικού προσωπικού    
1. Το  ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α διορίζεται σε οργανικές  θέσεις  ως μόνιμο  ή  με  θητεία,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2.  Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προσωπικού στους ανωτέρω φορείς γίνεται   ύστερα   από προκήρυξη,  στην  οποία  ορίζονται  και  οι  βαθμίδες  που  θα έχουν οι διοριζόμενοι ερευνητές ή ΕΛΕ. Εφόσον πρόκειται για πρόσληψη σε οποιαδήποτε βαθμίδα ή για προαγωγή σε Β’ ή σε Γ’ βαθμίδα, η πλήρωσης της θέσης γίνεται με ανοικτή διαδικασία. Εφόσον πρόκειται για προαγωγή σε βαθμίδα Α’, η πλήρωση της θέσης γίνεται με κλειστή διαδικασία.  Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ερευνητικού φορέα και περίληψη της δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου ή  ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει.
3. α) Για πρόσληψη σε βαθμίδες Α` και  Β`  ή  για  προαγωγή  από  τη βαθμίδα  Γ`  στη  Β ή από τη βαθμίδα Β ` στην Α ` συγκροτούνται 5μελείς επιτροπές κρίσης. Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από το διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, και από τέσσερα ακόμα (4) μέλη, τα οποία επιλέγονται με κλήρωση και κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο. Δύο (2) από τα μέλη αυτά είναι ερευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και δύο (2) είναι εξωτερικά και προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτούτο ή στο κέντρο δεν αρκούν για την συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
β) Για  πρόσληψη  στη βαθμίδα Γ` ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Δ` στη Γ` συγκροτούνται 5μελείς επιτροπές κρίσης. Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από το διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου και από τέσσερα ακόμα (4) μέλη, τα οποία επιλέγονται με κλήρωση και κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο. Δύο (2) από τα μέλη αυτά είναι ερευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και δύο (2) είναι εξωτερικά και επιλέγονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτούτο ή στο κέντρο δεν αρκούν για την συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν τα μέλη των επιτροπών κρίσης εκτός από το διευθυντή του ινστιτούτου.
δ) Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, ορίζεται τριμελής εισηγητική επιτροπή στην οποία συμμετέχει, ως Πρόεδρος, ο διευθυντής του οικείου Ινστιτούτου και δύο μέλη, τα οποία είναι ερευνητές βαθμίδας Α’ ή καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Τα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προς πλήρωση θέσης και δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν μέλη της επιτροπής κρίσης. Τα μέλη αυτά ορίζονται, κατόπιν κλήρωσης, από τον εθνικό κατάλογο κριτών. 
ε)  Οι ως άνω επιτροπές κρίσης και οι εισηγητικές επιτροπές ορίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου.
στ) Στους τεχνολογικούς φορείς οι ως άνω επιτροπές ορίζονται, ως ανωτέρω, από τα Δ.Σ. των φορέων. 
4. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών, υποβάλλεται στο Δ.Σ. του κέντρου ή το  διευθυντή  του  ινστιτούτου  και είναι δεσμευτική. 
5.  Όλες οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 35 ολοκληρώνονται το Μάιο, ο δε διορισμός ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου.
6.  Ειδικότερα θέματα της διαδικασίας κρίσης του προσωπικού και κάθε  αναγκαία  λεπτομέρεια  ρυθμίζονται  με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και των ανεξάρτητων ινστιτούτων ή τον οργανισμό του τεχνολογικού φορέα.
7. Οι ερευνητές Γ` βαθμίδας διορίζονται με τριετή θητεία.  Μετά  τη λήξη  της  θητείας  τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β` βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται μέχρι δύο  φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση σύμφωνα με τα παραπάνω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν  επιτύχουν,  η  θητεία  τους  δεν  ανανεώνεται  και  απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της.  Δικαιούνται  όμως,  ύστερα από  αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών  από τη  λήξη  της  θητείας τους,   να   διορισθούν  σε προσωποπαγή  θέση  επιστημονικού  τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο μετά  από  γνώμη  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του  κέντρου  ή  του  διευθυντή του ανεξάρτητου ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα  τους  θέση  προσωποπαγή  του δημοσίου τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ` υπέρβαση των οργανικών θέσεων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η διάταξη αυτή δεν  παρέχει σε καμιά περίπτωση δικαίωμα να λάβει ο αιτών στη νέα θέση αποδοχές του ειδικού μισθολογίου ερευνητών και γενικότερα άλλες από τις αποδοχές της θέσης, στην  οποία  διορίζεται  ούτε  αξίωση  διορισμού  ή πρόληψης  του  σε  θέση  ισότιμη,  αλλά  ούτε  και επιλογή θέσης για το διορισμό ή την πρόσληψή του.
8. Οι ερευνητές της Β` βαθμίδας είναι μόνιμοι.  Κατά  το  τέλος  του  τέταρτου  χρόνου  της υπηρεσίας τους κρίνονται, ύστερα από αίτησή τους, για διορισμό σε θέση ερευνητή Α`  βαθμίδας.  Εφόσον  κριθούν  επιτυχώς, διορίζονται  ως  μόνιμοι  στην  Α`  βαθμίδα.   Αν κατά την κρίση αυτή ο ερευνητής αποτύχει, κρίνεται εκ νέου κάθε τρία χρόνια.
9. Οι ερευνητές Α` βαθμίδας είναι μόνιμοι.
10. Οι  παραπάνω  βαθμίδες  είναι  ανεξάρτητες  και  αυτοτελείς.   Οι νομοθετημένες  θέσεις  μπορούν,  ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαμβάνονται από  ερευνητές Γ`,  Β` ή Α`  βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.  Η κατανομή των κενών  οργανικών  θέσεων  σε  βαθμίδες  γίνεται  κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Μαρτίου ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. κάθε κέντρου ή του  διευθυντή  κάθε ανεξάρτητου  ερευνητικού ινστιτούτου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Το ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών φορέων που έχουν τη νομική μορφή του ΝΠΙΔ αξιολογείται κάθε δύο έτη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου, αυτοτελούς ινστιτούτου και τεχνολογικού φορέα. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού, οι διοικήσεις των ανωτέρω προβαίνουν σε κρίσεις για βαθμολογικές προαγωγές του προσωπικού αυτού, με ανάλογη εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων».

Άρθρο 22
Αντικατάσταση του άρθρου 30 ν. 4310/2014
Το άρθρο 30 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Εθνικός κατάλογος κριτών
1. Συστήνεται εθνικός κατάλογος κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και τους εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής. Ο εν λόγω κατάλογος χρησιμοποιείται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α για τις κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού και από το εποπτεύον Υπουργείο για τις αξιολογήσεις των εν λόγω φορέων.
2. Στον εθνικό κατάλογο κριτών μπορεί να περιλαμβάνονται καταξιωμένοι και έγκριτοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση με τα πρόσωπα της παραγράφου 1, για την εγγραφή των επιστημόνων της παρούσας παραγράφου  απαιτείται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία τους αναφέρει, κατόπιν πρότασης του ΓΓΕΤ, του ΕΣΕΚ είτε ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων.
3. Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 μπορεί να επικαιροποιείται ετησίως, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

Άρθρο 23
Αντικατάσταση του άρθρου 37 ν. 4310/2014
Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι αποσπασμένο στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, δύναται με αίτησή του, που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να μεταταγεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και των κονδυλίων της μισθοδοσίας τους, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει. Τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των μετατασσομένων διατηρούνται. Το προσωπικό που μετατάσσεται, με βάση την παρούσα διάταξη, διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν».

Άρθρο 24
Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των  Α.Ε.Ι. 
1. To άρθρο 93 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 μπορεί, για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή των έργων τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των ΑΕΙ χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνήφθηκαν, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων  του ν.2190/1994, της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για την ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου». 
2.α. Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται ΕΛΚΕ για τη  χρηματοδότηση  ερευνητικών  και τεχνολογικών  προγραμμάτων  και  έργων  που  εκτελούνται  από την ΓΓΕΤ ή τους εποπτευόμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του παρόντος. Από τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς μπορεί να χρηματοδοτούνται και ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. Η  μεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των λογαριασμών αυτών ή τη συμπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση,  που  εγγράφεται κάθε  έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται με εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Με την ίδια  υπουργική  απόφαση ορίζεται  ο  σκοπός  των  ειδικών  αυτών  λογαριασμών,  προβλέπονται και άλλοι πόροι των λογαριασμών αυτών και θεσπίζεται  η δυνατότητα  μεταφοράς  στο  επόμενο  έτος του χρηματικού τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του  τακτικού  προϋπολογισμού,  καθορίζονται  τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης η διαδικασία διάθεσης διαχείρισης και δικαιολόγησης  των  κονδυλίων,  ο  οικονομικός  έλεγχος αυτών  και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών.
β. Τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 συντάσσουν Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού, για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που επιτελούν. Με τον Οδηγό εξειδικεύονται επίσης οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, τα θέματα αμοιβών και μετακινήσεων των συμμετεχόντων σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού και τα ζητήματα προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης συντάσσεται από το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου και εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Οδηγός χρηματοδότησης μπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να συμπληρώνεται. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι τεχνολογικοί φορείς ρυθμίζουν τα ανωτέρω ζητήματα στους Εσωτερικούς τους Κανονισμούς. 
3. α. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και ο ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ αποτελούν αυτοτελείς μονάδες και υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού ή του τεχνολογικού κέντρου και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντιστοίχως.  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΛΚΕ εντάσσεται στον Οργανισμό/Εσωτερικό Κανονισμό του φορέα και αποτελεί τμήμα αυτού. 
β. Με τον Οργανισμό κάθε ΑΕΙ καθορίζεται η οργανική μονάδα και δομή της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου ΑΕΙ, οι θέσεις ευθύνης και η αντιστοίχησή τους με το λοιπό οργανωτικό  σχήμα του ΑΕΙ. Η Επιτροπή Ερευνών συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΚΕ ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
4. Τα στοιχεία β’ και γ’ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 679/1996 (Β΄826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α΄156) αντικαθίστανται ως εξής :
«β. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 20.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία ανατίθενται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
γ. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 20.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία και άνω διενεργούνται με πρόχειρο, τακτικό ή διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται».
6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν.4314/2014  (Α’ 265), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από  23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.4310/2014 και από τα ΑΕΙ σύμφωνα με το ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες».  
7. α. Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ. και οι ΕΛΚΕ των εν λόγω ερευνητικών και ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 139 του Ν.4281/2014 (Α΄204) εφόσον η αξία τους είναι μεγαλύτερη του ποσού των 1.000 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.).
β. Η προθεσμία του άρθρου 4 του ν. 4354/2015 παρατείνεται ως τις 30.6.2016. 
8. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 Α  του ν. 4172/2013 (Α΄167) «Κώδικας  Φορολογίας Εισοδήματος»  αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος...».
β. Στη  παράγραφο 4 του άρθρου 24  του ανωτέρω νόμου προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού  με αντίστοιχο συντελεστή απόσβεσης και νέα περίοδος ως εξής:
«Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της  Κοινής Υπουργικής  Απόφασης  του άρθρου 22 Α».
9.α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α΄118), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να διαθέτει ετησίως ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) του αδιάθετου αποθεματικού του ΕΛΚΕ για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, εφάπαξ ή τμηματικά, είτε αποδίδοντάς το στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. , είτε αποδίδοντάς το στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, είτε διαχειριζόμενη η ίδια το ως άνω ποσό για λογαριασμό του Ιδρύματος».  
β. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να διενεργούν δαπάνες οι οποίες αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, προμήθειες καυσίμων, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού και πληρωμή υπηρεσιών κοινής ωφελείας των οικείων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και ΑΕΙ αντιστοίχως. 
γ. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να καταβάλλουν αμοιβές για την πρόσθετη απασχόληση ή και αμοιβή αποδοτικότητας σε εργαζόμενους ή/και απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, έργου ή εντολής)  στους ως άνω φορείς, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του οικείου ΕΛΚΕ ΑΕΙ ή του ΔΣ του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα και εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια αμοιβών της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:  
«4. Ως την 31.12.2015, τα διαθέσιμα όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται στον Ενιαίο Λογαριασμό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασμούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ως την ανωτέρω ημερομηνία, καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των υπολογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό. Οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν αναδρομική ισχύ από 31.12.2015».
11. Η αμοιβή αποδοτικότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 38 του ν.3205/2003 (Α΄ 297) και αφορά κονδύλια που εισέρρευσαν κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη στον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα από έργα ή προγράμματα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ιδιωτικά κονδύλια ή από πλεονάσματα που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, μπορεί να καταβληθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα, σε όλο το προσωπικό του φορέα που συμμετείχε ενεργά στο εκάστοτε έργο ή πρόγραμμα ή στην πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στο εν λόγω προσωπικό περιλαμβάνονται, εκτός από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, όλες οι κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. 
12. α. Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 μπορεί να είναι εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Επιστημονικοί υπεύθυνοι μπορεί, επίσης, να είναι καθηγητές και λέκτορες Α.Ε.Ι. και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Προς τούτο, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του φορέα. 
β. Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τα Α.Ε.Ι. μπορεί να είναι εκτός από καθηγητές και λέκτορες Α.Ε.Ι., το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό των Ιδρυμάτων, και το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επίσης μπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να είναι ορισμένες ή όλες από τις ως άνω κατηγορίες προσώπων επιστημονικοί υπεύθυνοι, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καθορίζονται στους Οδηγούς Χρηματοδότησης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..
13. α. Η παράγραφος 2 περ. α)  του άρθρου 23 ν.4009/2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ) ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο».
β. Η παράγραφος 2 περ. θ)  του άρθρου 23 ν.4009/2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής :
«Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στην περ.γ΄ της παρούσας παραγράφου και ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 1 άρθρου του αρ. 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220)».
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος, όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.
Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α’, γ’ και θ’ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας». 

Άρθρο 25
Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
1. Όπου στο ν. 4310/2014 αναφέρεται η Γ.Γ.Ε.Κ. νοείται η Γ.Γ.Ε.Τ.
2. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.7.2016. 
3. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 η ίδρυση των ακόλουθων ερευνητικών φορέων:
Α. Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) με έδρα την Πάτρα.
Β. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ−ΘΡΑ.) − «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κομοτηνή.
Γ. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.).
Δ. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα τη Ρόδο.
Για την ίδρυση των ανωτέρω ερευνητικών φορέων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.4310/2014, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο. 
4. α. Οι ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας (Α’, Β’, Γ’, Δ’), που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αποτελούν προσωπικό ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή αυτοτελούς ινστιτούτου, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και έχουν υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014, μπορούν να κριθούν για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ερευνητή (Α’, Β’, Γ’) εντός του φορέα του οποίου αποτελούν προσωπικό, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 
Οι ΕΛΕ πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθμίδα στην οποία θέλουν να κριθούν. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του άρθρου 17 του ν. 4310/2014. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν  τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014.
Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4310/2014, ανάλογα με την βαθμίδα για την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να κριθεί. 
Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο ΔΣ του φορέα ή τον διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. Οι ΕΛΕ που κρίνονται επιτυχώς, συνάπτουν σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατατάσσονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014 ή εντάσσονται σε θέση με σχέση δημοσίου δικαίου εφόσον πρόκειται για αντίστοιχη θέση σε δημόσιο ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2016.   
β. Το εν γένει ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό (μόνιμο ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αποτελεί προσωπικό του ερευνητικού  κέντρου ή ινστιτούτου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχει υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας που προέβλεπε η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014, μπορεί να κριθεί για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης Ερευνητή ή ΕΛΕ (Α, Β, Γ) εντός του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου του οποίου αποτελούν προσωπικό, σύμφωνα με την εξής διαδικασία. 
Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης πρέπει να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθμίδα στην οποία θέλει να κριθεί.  Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του άρθρου 17 του ν.4310/2014.
Οι υποψήφιοι για θέσεις ερευνητή πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014. 
Οι υποψήφιοι για θέσεις ΕΛΕ πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά βαθμίδα, σύμφωνα τις προβλέψεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού του φορέα τους. 
Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4310/2014, ανάλογα με την βαθμίδα για την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να κριθεί. 
Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο ΔΣ του κέντρου ή το διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης που κρίνεται επιτυχώς, συνάπτει σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατατάσσεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014 ή εντάσσεται σε θέση με σχέση δημοσίου δικαίου εφόσον πρόκειται για αντίστοιχη θέση σε δημόσιο ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση (μόνιμη ή αορίστου χρόνου) που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2016.
γ. Όλες οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Επίσης, για την ενιαία αντιμετώπιση όλων των αιτήσεων, κρίσεις που τυχόν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ψήφιση του παρόντος επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος».
5.α. Διαδικασίες κρίσης ερευνητικού προσωπικού για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί απόφαση επιλογής ή εξέλιξης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4310/2014 δεν θίγονται. Αιτήσεις για κρίση ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες υπεβλήθησαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.4310/2014 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση επιλογής ή εξέλιξης από την ειδική επιτροπή κριτών του άρθρου 29 του ν.4310/2014, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 29, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
6. Λήγει η θητεία Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4310/2014 και συγκροτούνται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων που έχουν εκδοθεί και αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4310/2014, όπως αυτό ίσχυε, ανακαλούνται αυτοδικαίως και εκδίδονται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 
8. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών του ΕΣΕΤ, το οποίο είχε συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3848/2010 (Α΄71) και του οποίου η θητεία είχε παραταθεί δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50). 
β. Έως την συγκρότηση του ΕΣΕΚ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 του ν. 4310/2014, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται προσωρινό ΕΣΕΚ. Το εν λόγω συλλογικό όργανο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη και η επιλογή τους ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργού. Το εν λόγω ΕΣΕΚ ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο νόμο 4310/2014, όπως ισχύει.
γ. Η θητεία των μελών του προσωρινού ΕΣΕΚ που θα επιλεγούν βάσει της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου λήγει με την συγκρότηση του ΕΣΕΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4310/2014, και πάντως το αργότερο μετά το πέρας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
9. Έως τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 4310/2014, εξακολουθούν να λειτουργούν τα ΤΕΣ, τα οποία είχαν ήδη συσταθεί και λειτουργούσαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.1514/1985 (Α΄  13), όπως ίσχυε και ασκούν τις αρμοδιότητες που το ως άνω άρθρο τους ανέθετε πλην της προβλεπόμενης από την παράγραφο 12δ, καθώς και αυτές που ο ν.4310/2014 ρητά τους αναθέτει. Από τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ΤΕΣ που συγκροτήθηκαν  βάσει διατάξεων προγενέστερων του  παρόντος νόμου. 
10. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει λήξει η θητεία διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου, ο υπηρετών διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό του νέου και το αργότερο για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.  Αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινώς, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου  ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ, στον αντιπρόεδρο του ΔΣ, στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου, στον  αναπληρωτή διευθυντή καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο αντιπρόεδρος του ΔΣ ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα  του  διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν από τους διευθυντές των ινστιτούτων,  σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΙ.
11. Οι προκηρύξεις για τις θέσεις Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων, Διευθυντών Κεντρικής Διεύθυνσης και Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων, που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος ν. 4310/2014 είναι νόμιμες και η διαδικασία επιλογής των ως άνω θέσεων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον παρόντα.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο των ερευνητικών κέντρων ανασυγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Έως τότε συνεδριάζει νομίμως με την υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος σύνθεσή του.  
13. Ο αριθμός των υποψήφιων για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), καθώς και ο αριθμός των μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιστημονικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται με βάση την επιστημονική αριστεία και σύμφωνα με την εφαρμογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κάθε φύλο, βάσει του άρθρου 116 του Συντάγματος, εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της σχετικής, κατά περίπτωση, θέσης.
14. Τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων που συγκροτήθηκαν βάσει των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 4310/2014 καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος. 
15. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. μπορεί να προσλαμβάνεται το αναγκαίο για τα ερευνητικά πλοία του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πλήρη ή μερική απασχόληση ή κατά πλουν. Επιτρέπεται επίσης με την ίδια διαδικασία για τη στελέχωση της ναυτικής υπηρεσίας του κέντρου η πρόσληψη και του αναγκαίου για την εν γένει διαχείριση των πλωτών μέσων του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. λοιπού ναυτιλιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι όροι εργασίας και το ύψος των πάσης φύσεως αμοιβών του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών. Έως την δημοσίευση της απόφασης αυτής εξακολουθεί να ισχύει η ΚΥΑ με αριθμό 2/29117/0022/2009 (Β΄1385). Επίσης, στο προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και σε κάθε εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο που επιβαίνει σε πλωτά μέσα (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα) του ΕΛΚΕΘΕ, μπορεί να χορηγηθεί κατά περίπτωση αποζημίωση επιβίβασης, παραμονής και εργασίας σε πλωτά μέσα, αποζημίωση υποβρύχιων εργασιών ή αποζημίωση επιστημονικών καταδύσεων. Οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ύψος και οι κατηγορίες προσωπικού που μπορούν να λάβουν τις ανωτέρω αμοιβές καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ. 
16. Για τις αποσπάσεις, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που πραγματοποιούνται προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β΄ του άρθρου 13 του ν.706/1977 (Α΄279), όπως ισχύει, απαιτείται μόνο απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128) αντικαθίσταται ως εξής:
 «2. Όλες ή μέρος των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας (ΕΠΠ) δύνανται να περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα του Ι.Τ.Ε., κατόπιν κοινής απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την μεταφορά των μετοχών του ΕΠΠ στο ΙΤΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό λεπτομερειακό ζήτημα».
18. Δαπάνες του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρά την απουσία έγκρισης του προϋπολογισμού του από το εποπτεύον Υπουργείο, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, δεν πάσχουν ακυρότητας εξ αυτού του λόγου. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 26
Διοικητικά Θέματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ
1. Στο τέλος της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει,   προστίθενται οι λέξεις «για τετραετή θητεία».
2. Τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων  β΄ και δ’  της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, καταργούνται.
3.  Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως  η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), με  το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 127) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α’ 161)  διαγράφονται οι λέξεις «και κοσμήτορες».
4. Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 Β  ως εξής:
«13Β.  Σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του  ή να ενεργήσει  σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του, υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. .  Σε περίπτωση έκφρασης γνώμης ή έκδοσης εγκριτικής απόφασης η γνώμη ή η έγκριση θεωρείται ότι δόθηκαν μετά την άπρακτη παρέλευση  τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος ή της σχετικής απόφασης σε αυτό. 
Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λόγω αδυναμίας λειτουργίας των Συμβουλίων είναι νόμιμες.»
5. Στην παράγραφο  1 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, μετά τη  λέξη «συσταθεί» προστίθενται οι λέξεις « ή συσταθούν» . 
6. Η περίπτωση  γ΄ της παραγράφου 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς  ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
7. Όλες οι διαδικασίες για την εκλογή Κοσμητόρων που διενεργήθηκαν μετά την έναρξη του άρθρου 6 της 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 127) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), έχουν νομίμως διενεργηθεί και πράξεις διορισμού  των Κοσμητόρων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των ίδιων διατάξεων είναι νόμιμοι.
8. Τα Πρυτανικά Συμβούλια τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και  έχουν συσταθεί με αποφάσεις των Συγκλήτων των οικείων  Α.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος  του ν. 4009/2011,  θεωρείται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα από τη σύστασή τους . 
9. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και των οποίων η λειτουργία έληξε στις 31-12-2015, εξακολουθούν νόμιμα να λειτουργούν και υπάγονται στις ισχύουσες για τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) διατάξεις. Η ισχύς της  παραγράφου αυτής αρχίζει από 1-1-2016.

Άρθρο 27
Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ
1. Μέχρι την έκδοση του π.δ. που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 επαναφέρονται σε ισχύ το π.δ. 118/2002 (Α’ 99),  π.δ. 117/2002 (Α΄99) και το π.δ. 147/2009 (Α’ 189) για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου. 
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως μονιμοποίηση, μετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών, και κάθε άλλο θέμα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.».
3. Για την βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Ε.Ε.Π και ΕΤΕΠ των Πανεπιστημίων, από τη δημοσίευση του παρόντος, και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002 (Α΄99) και του π.δ. 117/2002 (Α΄99) αντίστοιχα. Για την κατάταξη σε βαθμίδες η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Όπου στις οικείες διατάξεις τού π.δ 118/2002 όπως ισχύει, αναφέρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π αντιστοίχως. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι και της ΑΣΠΑΙΤΕ εξακολουθούν να διατηρούν τη βαθμολογική τους κατάσταση μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/11 προεδρικού διατάγματος.»
4. Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 ( Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.ΕΠ.. Για την ένταξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική συνέπεια. Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΤΕΠ, Ε.Τ.Π. και ΕΡΔΙΠ που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011) τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση απόκτησης των τυπικών προσόντων των κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα μέλη εντάσσονται σε οργανικές θέσεις με την ίδια διαδικασία. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις ΕΔΙΠ .»
6. Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και ΕΤΕΠ εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄189) όπως ισχύουν. Οι ίδιες διατάξεις του ως άνω π.δ. εφαρμόζονται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π των Πανεπιστημίων καθώς και των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που υπηρετούν σε Τ.Ε.Ι. και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους με τις προβλεπόμενες κάθε φορά αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος είναι δυνατή η μετάταξη από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες μετατάξεων ή αιτήσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
7. Τα υπηρετούνται μέλη Ε.Ε.Π ή Ε.ΔΙ.Π., τα οποία εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και ΙΙ, Ε.ΤΕ.Π ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ακαδημαϊκή μονάδα που υπηρετούν για τον προσδιορισμό του. Το γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζεται από το διδακτικό ή επιστημονικό - ερευνητικό έργο ή από τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, με πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και εισήγηση του Τομέα, για τα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Τομείς, ή της Κοσμητείας της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία υπηρετεί το μέλος».
8. Στην περ. αα) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012) η φράση «καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29» αντικαθίσταται από τη φράση «που προβλέπεται από το άρθρο 28». Στην περ. β) της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012) μετά τη λέξη «(Ε.Δ.Ι.Π)» προστίθεται η φράση «και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)».
9. α. Η περ. β΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση των Κοσμητόρων ή των Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.»
β. Η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και δύνανται να κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση των Κοσμητόρων. Με απόφαση της Κοσμητείας οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. δύνανται κατανέμονται στα Τμήματα, ενώ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν στους Τομείς, στα Εργαστήρια ή στις κλινικές, ανάλογα με τις ανάγκες τους.»
γ. Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολή ή τη Σύγκλητο αντίστοιχα.
10. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγουμένων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος και μέχρι τη δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 147/2009 (Α’ 189). Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού του παρόντος άρθρου των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ».
11. α. Τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό-ερευνητικό έργο.
β. Τα μέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο και να παρέχουν κάθε μορφής εξειδικευμένο τεχνικό εργαστηριακό έργο.
12. α. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε στα μέλη της καταληκτικής Βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο διδασκαλίας μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των Καθηγητών της σχολής».
β. Η περ. α της παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 όπως ισχύει εφαρμόζεται και για τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ. 
γ. Στο τέλος της περ. γ  της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. Ν.4369 /2016 (Α΄33 ), προστίθεται  φράση: « καθώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) των Α.Ε.Ι.». 
δ. Για τη μισθολογική κατάταξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4235/2014, θεωρείται ότι έχουν καταταγεί βαθμολογικά και μισθολογικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011 την 01.11.2011 με αναγνωρισμένη την προϋπηρεσία τους κατά την ημερομηνία αυτή έχουν δε εξελιχθεί μισθολογικά έως τις 31.12.2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Οι καταβληθείσες αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού έως την 31.12.2015 θεωρούνται νόμιμες και τυχόν διαφορές δεν αναζητούνται. 

Άρθρο 28
Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, προστίθενται  εδάφια ως εξής: 
«Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι., δύναται να απαλλάσσονται μέρους ή του συνόλου των διδακτικών τους καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν  ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος.
Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»  
2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Οι αποδοχές του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Πρύτανη των Πανεπιστημίων και του Προέδρου και των Αναπληρωτών Προέδρων των  Τ.Ε.Ι., του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, των Κοσμητόρων και των Προέδρων Τμημάτων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής :
« Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου  58 ,  εφαρμόζονται αναδρομικά από τη σύστασή τους στα ως άνω ειδικά νομικά πρόσωπα,  χωρίς άλλη διατύπωση και έως την οριστική τους κατάργηση ή συγχώνευση.».
4. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄  112), για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Χώρας και στο σύνολο των Τμημάτων τους και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται. 
5. Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως ισχύει, το π.δ. 163/2002 (Α’ 149) και την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις δυνάμει αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.
6. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011, προστίθεται περ. ε’ ως εξής:
«ε) Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες, επιτρέπεται ύστερα από αίτησή τους να μετακινηθούν και να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε Τμήμα της ίδιας Σχολής, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα του Τμήματος ή του Τμήματος της ίδιας Σχολής. Η μετακίνηση πραγματοποιείται  με απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά έτη.  ».
7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων Καθηγητών συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, από την οποία θα προκύπτει ότι ο Καθηγητής ασκούσε καθ’ όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκόντων του τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα».
8. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής: 
«4.α) Κάθε Καθηγητής υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας.
β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις των Καθηγητών που κατά την έναρξη ισχύος της έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια».
9. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 4009/2011  όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, ορίζεται για κάθε υποψήφιο διδάκτορα  ως επιβλέπων καθηγητής και με την προϋπόθεση ότι συναινεί ο οριζόμενος καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
β) Τμήματα των Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να συνεργάζονται με Τμήματα ή Σχολές των Πανεπιστημίων  της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Η συνεργασία  συνίσταται στον ορισμό, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων Καθηγητή ΤΕΙ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως συνεπιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζόμενου. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. για να συνεργάζονται με τα Τμήματα των Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τη σύμπραξη θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»
10. Κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των συνεδριάσεων 20-2-2012 (Β’ 1317) και 22-3-2012 (Β’ 1649) με τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης, διορισμού σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας σε εφαρμογή του προγενέστερου,  του ν. 4009/2011, νομοθετικού καθεστώτος και για τους οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα έως  την 31η Δεκεμβρίου 2012.
11. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’ 78) προστίθεται περ. ι)  ως εξής: 
« ι) Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. και οι Πρόεδροι του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»
12.  Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη καθώς και την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος», μπορούν να επανασυνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι και την 31-12-2016 ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή με τους ως άνω φορείς εφόσον αυτές έληξαν μέχρι τις 31-12-2015 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/1994, της ΠΥΣ 33/2006 και του άρθρου 9 παρ.8 του ν.3812/2009. Οι δαπάνες των συμβάσεων θα καλυφθούν αποκλειστικά από ίδιους πόρους των φορέων και δεν θα βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου καθώς και η αναγνώριση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές. 
  
Άρθρο 29
Ρύθμιση θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
Στο άρθρο 4 του ν.3328/2005 (Α΄ 80) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. α. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών, θεατρικών καθώς και σπουδών χορού ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις: 
αα) το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..
ββ) ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.
γγ) η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε ύστερα από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.
δδ) οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.
ε) ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.
β. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών θεατρικών καθώς και  σπουδών χορού ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή αντίστοιχου προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής». 

Άρθρο 30
Λοιπές διατάξεις θεμάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
1. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και δεν πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των φορέων των ερευνητών. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2015 και από τότε καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1337/1983 (Α΄33) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, κατόπιν δήλωσής τους στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, απαλλάσσονται από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα για όσο διάστημα η εντασσόμενη στο σχέδιο έκταση χρησιμοποιείται από αυτά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς εν γένει σκοπούς. Η απαλλαγή αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εμπορικής αξιοποίησης της σχετικής έκτασης. Η απαλλαγή ισχύει και για τις πράξεις εισφοράς σε χρήμα που ήδη έχουν εκδοθεί, κατά το μέρος που οι εισφορές δεν έχουν εξοφληθεί, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος   παρόντος νόμου».
3. Στο άρθρο 56 του Ν. 4182/2013 (Α΄185) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 50, καταλειπόμενης περιουσίας, εκπίπτουν ως δαπάνη, κατά το άρθρο 22 του Ν. 4172/2014, από τα φορολογητέα έσοδα του υπόχρεου.»
4. Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εξαιρούνται τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., τα οποία διενεργούν αυτοτελώς τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών -χορηγητών, για προμήθειες των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω»
5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής : 
«Όσοι παρέχουν εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α` 188), οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»
6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 ( ΦΕΚ Α’ 37) μετά το εδάφιο β’ και τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω φορέων» προστίθεται  εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), δεν ισχύει για την εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσης,  υπό τη ρητή προϋπόθεση της συμμετοχής στο μετοχικό της  κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80% του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή της διατήρησης από το ίδιο Ίδρυμα της διαχείρισης καθώς της  προϋπόθεσης ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών».
7. Κατ’ εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων:
α) Η SARA (Σάρα)  OBIED - ALFIERI Ομπιέντ - Αλφιέρη του  SAMER (Σαμέρ) OBIED Ομπιέντ και της Αργυρώς Αλφιέρη, φοιτήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου της Δαμασκού της Συρίας εγγράφεται κατ’ εξαίρεση στην κατεύθυνση του Δομοστατικού Μηχανικού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
β) Η ALIA (Άλια)  OBIED - ALFIERI Ομπιέντ - Αλφιέρη του  SAMER (Σαμέρ) OBIED Ομπιέντ και της Αργυρώς Αλφιέρη, φοιτήτρια του Τμήματος Αραβικής Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Δαμασκού της Συρίας, εγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ) Η Γαρμπή Θεανώ του Νικολάου και της Στρατηγούλας, φοιτήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Διαιτολογίας- Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
δ) Ο Φράγκος Γρηγόριος του Ηλία και της Ομορφούλας, φοιτητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών μετεγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.
ε) Ο Γείτονας Γεώργιος του Αθανασίου και της Ροδάνθης, φοιτητής του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μετεγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 31
Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 (Α’ 109) προστίθεται περ. β)  ως εξής: 
«Οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων της παρ. 1, ο αριθμός αυτών, ο τρόπος της κάλυψης της δαπάνης και το ύψος αυτής, τα ποσά που χορηγούνται στους δικαιούχους και κάθε αναγκαίο θέμα για την απονομή και καταβολή τους και την επιλογή των δικαιούχων, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα και οι διατάξεις που τα διέπουν, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 
2. Η παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων από το Ι.Κ.Υ. καθώς και των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατομικευμένα από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση κάθε αξιολογητή καθώς και οι λοιπές σχετικές δαπάνες που απαιτούνται για την αξιολόγηση. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη των ογδόντα (80,00) ευρώ ανά αξιολογούμενη αίτηση, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης, και το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημίωσης κάθε αξιολογητή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των αξιολογήσεων που διενεργούνται.».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 32
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 2740/1999 (Α΄186) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους καθηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης των κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα από τα προαναφερόμενα μέλη. Η θητεία των μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Με την ίδια απόφαση  ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας Γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, που έχουν γνώση μιας ξένης γλώσσας ή από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό». 

Άρθρο 33
Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ
1. Για το διάστημα από 08.12.2014 έως 15.12.2015 ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του ν.4024/2011 (Α΄226) και για την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιορισμό της επταετίας. 
2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 20 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως εξής:
 «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Ιουλίου».
β)  Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και η υπαλληλική τους σχέση λύεται αυτοδικαίως στις 31.07.2016.
3. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 37 του ν.4351/2015 (Α΄164), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης».
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2817/2000 (Α΄ 78), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: 
« Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων». 
5. α)  Η περίπτωση 6 της Παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄235), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται  στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Με ευθύνη των οικείων  Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.
Ειδικότερα για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώνεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.
Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες
β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε  σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του Ν.3966/2011(Α΄ 118), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Οι κενές θέσεις  στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε ΕΠ.Ε.Σ. ανακοινώνει πριν το τέλος του σχολικού έτους, σε χρονικό διάστημα που ορίζει η ΔΕΠΠΣ, τις κενές ή κενούμενες θέσεις των σχολείων του.  Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης τους προτίμησης, το οποίο καταρτίζει τον σχετικό αξιολογικό πίνακα, αποδίδοντας σε κάθε προσόν τα μόρια που προβλέπονται για τις θέσεις με θητεία. Ο συνολικός πίνακας κυρώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ).  Η απόσπαση των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες  διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν για οποιονδήποτε λόγο ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαμβάνονται αναπληρωτές, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προ¬σόντα, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευ¬τικών των μη πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος».
7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να μεταταγούν σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (Α΄195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς: 
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με  γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα Α.Ε.Ι., 
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και
γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περ.α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω. 
Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός και γ) απόφαση της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα. 
Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του  εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.  
Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 117/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ  το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) και όλων των ισχυόντων νόμων που αφορούν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.
Η μετάταξη δύναται να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
8.  Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης δύναται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αποσπάται σε άλλες υπηρεσίες, ιδρύματα και λοιπούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία για τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα». 

Άρθρο 34
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α΄118), η οποία έχει προστεθεί με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄ 193),  αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι Σύμβουλοι Α΄, Σύμβουλοι Β΄, Σύμβουλοι Γ΄ και οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία τους δύναται να ανανεώνεται για μία ακόμα τετραετία μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου κάθε δύο (2) έτη».
2.   Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12  του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α΄118), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως  εξής:
«12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, για τους μεν αξιολογούμενους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασής τους, για τους δε αξιολογούμενους της περίπτωσης β΄ αποτελεί κώλυμα ανανέωσης ή/και ολοκλήρωσης  της τετραετούς θητείας». 

Άρθρο 35
Ρύθμιση θεμάτων  σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
1.  α) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985  (Α΄167), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.18 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια».
β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
2. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 (Α΄78), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη της διάταξης του δεύτερου εδαφίου». 
β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται το σχολικό έτος 2016-2017 για τους μαθητές που θα φοιτήσουν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2017-2018 και εξής.

Άρθρο 36
Ρύθμιση θεμάτων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
1. Οι θέσεις Διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύουν, αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων θέσεων και άνω. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου  κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 παρ. 13 του ν.3848/10 (Α΄71), όπως ισχύει. Η ανωτέρω γνώμη του συμβουλίου  διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.
2. Οι θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύουν,  αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου  σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Αναπληρωτής Διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 παρ. 13 του ν.3848/10 (Α΄71), όπως ισχύει. Η γνώμη του συμβουλίου  διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα. 
3. Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

Άρθρο 37
Ρύθμιση θεμάτων  εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Η παράγραφος 4 του άρθρου 51 του ν.4369/2016 (Α΄ 33) εφαρμόζεται και για τους μαθητές των: α) Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Ερίσου, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, β) του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, γ) του Γενικού Λυκείου Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοκαρνανίας και δ) του Γενικού Λυκείου Αστακού της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοκαρνανίας. 

Άρθρο 38
Ρύθμιση θεμάτων  ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233) καταργείται.  Τα Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές συνεχίζουν να ενισχύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4027/2011 (Α΄233). 

Άρθρο 39
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης
Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193)  εφαρμόζεται στο προσωπικό των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής.  Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4351/2015 (Α΄ 164).

Άρθρο 40
Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 (Α΄167), οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή τους   στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον τους καταβλήθηκε το 75% του μισθού τους κατά την περίοδο από 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν.4325/2015 (Α΄ 47), δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν.

Άρθρο 41
Διάθεση εκπαιδευτικών στα δημόσια ΙΕΚ
Η παράγραφος 10 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (Α΄ 163), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου  6 του  Ν. 4327/15  (Α΄50), αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εισήγηση του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ και πρόταση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικεί¬ας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.
Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευ¬τικούς που διατίθενται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ..
Θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

Άρθρο 42
Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜΝΓ)
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν.4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4264/2014 (Α΄118) , αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄  και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα».
2. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει , προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 «Για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ. μπορεί να εκδίδονται ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας τους, με τους οποίους, πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα λειτουργίας και στελέχωσής τους, όπως θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εποπτικών μέσων, ειδικών διαδικασιών και επιτροπών αξιολόγησης, υποδομών καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με το περιεχόμενο εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη φυσιογνωμία τους».
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5.Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική».
γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν.4264/2014 (Α΄118),  αντικαθίσταται ως εξής: 
«7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. H Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα. Δικαίωμα φοίτησης στα Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκπαίδευσης».
3. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων:
α) Καθορίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο επιμέρους θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ. και  Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).  
β) Προστίθενται πιστοποιημένες ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ.»  
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193) καταργείται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 3 και 4 σε 2 και 3 αντιστοίχως.
4. Καταργείται το άρθρο 26 του ν.4186/2013 (Α΄193) όπως ισχύει, από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Διευθύνσεων Διά Βίου Μάθησης οι οποίες δεν συγκροτήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, περιέρχονται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Όπου στις διατάξεις του ν.4186/2013 (Α΄193) ή άλλων διατάξεων νόμου, αναφέρονται Διευθύνσεις Διά Βίου Μάθησης (Δ.Δ.Β.Μ.) νοείται εφεξής η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης  της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Το προσωπικό το οποίο έχει μεταταγεί στις καταργούμενες ΔΔΒΜ βάσει της παρ. 10 του καταργούμενου άρθρου  με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτά.
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188), αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας  γίνεται  ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Δια Βίου  Μάθησης  της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς».
6.  Η περίπτωση 14  της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«14. α). Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται από τους φορείς που κατά περίπτωση αδειοδοτούν  ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄32), με την προσκόμιση των κάτωθι:
i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτηριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.
ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
β). Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5α και 5β της υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ. 
γ). Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. Η προθεσμία υποβολής της αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών των φορέων της περίπτωσης 1, με εξαίρεση τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευ¬τεροβάθμιας εκπαίδευσης, και της περίπτωσης 2α, που έχουν λάβει άδεια εντός του 2013, παρατείνεται έως την 31η Οκτωβρίου 2016». 
7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών και τις ειδικότητες που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και στην άδεια των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο προσαρτάται  Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών, με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 προστίθεται η φράση «ή και της πρακτικής άσκησης».
9. α). Το άρθρο 239 του ν.4281/2014 (Α΄ 160) αντικαθίσταται ως εξής :
«Για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή-κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών  απαιτείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης:
1. Για Κομμωτή - Κουρέα
α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσία.
β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.
γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν.3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.
δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και 6 μήνες προϋπηρεσία.
στ) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως την 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών 
α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., "Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής" ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. "Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών" ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. "Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής" ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
β) Η τελευταία φράση της παραγράφου β’ του άρθρου 240 του ν.4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 237».

Άρθρο 43
Ρύθμιση θεμάτων του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 3432/2006 (Α’ 14), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ειδικά στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία αφορούν κυρίως σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και, έως και τη 15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους, δεν έχει καταστεί δυνατή η πλήρωσή τους, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, με την ανάληψη του σχετικού μισθολογικού κόστους εξολοκλήρου και αμιγώς από ίδιους πόρους του Ιδρύματος ως μη επιχορηγούμενου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Με από¬φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα ή στην κατά τα ανωτέρω συστατική επιστολή, από τα οποία διαπιστώνεται η έφεση του ενδιαφερόμενου να υπηρετήσει σε εκκλησιαστικά σχολεία.»

Άρθρο 44
Οργανισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ.
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας,
γ) τις μετατάξεις εκπαιδευτικών,
δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του π.δ. 114/2014  (Α΄ 181), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 4351/2015 (Α΄164), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών Αλλοδαπής, ομογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, των ξένων, των μειονοτικών, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,
γ) κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή σε άλλες δομές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού, την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών − μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους,
δ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
ε) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό,
ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και
η) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
Καταργούμενες Διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου 
2. Ο ν.2811/2000 (Α΄ 62) καταργείται. 
3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 18 του ν.4027/2011 (Α΄ 233), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4186/20132 (Α΄ 193), καταργείται.  Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 51 του Ν.3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α)η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014,
β) η παράγραφος  2 του άρθρου 4 του ν.4310/2014,
γ)η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4310/2014,
δ)η παράγραφος 13 του άρθρου 8 του ν.4310/2014,
ε)η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν.4310/2014,
στ)το άρθρο 26 του ν.4310/2014,
ζ)οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.4310/2014,
η)οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014,
θ)η παράγραφος 2 εδ. α του άρθρου 49 του ν.4310/2014,
ι)το άρθρο 83 του ν.4310/2014,
ια) περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203), 
ιβ) η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193),
ιγ) το άρθρο 26 του ν.4186/2013 (Α΄193)
ιδ) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 46
Έναρξη Ισχύος
Η  ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Αθήνα, …/4/2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Νικόλαος Φίλης  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευκλείδης Τσακαλώτος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Παναγιώτης Σκουρλέτης

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κωνσταντίνος Φωτακης   

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αθανασία Αναγνωστοπούλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τρύφων Αλεξιάδης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΛΕΥΜΑΤΩΝ
Θεοδόσιος Πελεγρίνης

***   ***   ***   ***   ***   ***

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Α. Επί της Αρχής:
Οι παρούσες διατάξεις αποτελούν επείγουσα και μεταβατική νομοθετική παρέμβαση στους τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Η παρέμβαση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο μείζονα θέματα κατεύθυνσης του ερευνητικού συστήματος, όσο και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, που δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του ν.4310/2014. Ταυτόχρονα  η παρέμβαση αυτή είναι απαραίτητη ,προκειμένου να διορθωθούν αμφισημίες και θεσμικά κενά αλλά και να στηριχθεί το έργο που έχει παραχθεί μέχρι τώρα στον ερευνητικό ιστό στα πεδία της γνώσης και του πολιτισμού. Παράλληλα, τα νέα μέτρα στοχεύουν στην άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των μνημονιακών πολιτικών, που έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον ερευνητικό ιστό της χώρας και στο ανθρώπινο δυναμικό, και ειδικότερα, έχουν οδηγήσει  μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων σε αναγκαστική μετανάστευση. 
Οι μεταβατικές διατάξεις που προτείνονται δεν αποτελούν τη συνολική μεταρρυθμιστική άποψη του Υπουργείου, αλλά συνιστούν ένα πρώτο βήμα εν όψει της διαμόρφωσης ενός νέου νόμου πλαισίου για την έρευνα και τη τεχνολογική ανάπτυξη, το οποίο θα αντανακλά τη γενικότερη εθνική στρατηγική της κυβέρνησης και θα στοχεύει στην βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος επιστημονικού δυναμικού και στη διασύνδεση της Έρευνας με τη κοινωνία και τη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η τελική διαμόρφωση και η υλοποίηση του νέου αυτού νόμου προϋποθέτει ευρύτερο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με όλους τους φορείς της ερευνητικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, και προβλέπεται να ακολουθήσει τη ψήφιση του παρόντος. 
Οδηγός και βάση για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας είναι η διαπίστωση ότι, παρ’ όλα τα προβλήματα, στη χώρα εξακολουθεί να παράγεται πρωτότυπο και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο. Το έργο αυτό είναι καρπός επίμονων προσπαθειών που καταβάλλονται από την ελληνική ερευνητική κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την αφοσίωσή της στην Επιστήμη και την προσήλωσή της στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά της καθήκοντα. Ο ερευνητικός ιστός στηρίζει την εθνική προσπάθεια για την παραγωγή νέας γνώσης και προβλέπεται να έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω Κεφάλαιο διατυπώνονται διατάξεις οι οποίες τροποποιούν, αντικαθιστούν, ή καταργούν κύριες διατάξεις του ν.4310/2014. Ειδικότερα:
- Αντιμετωπίζονται σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων καθώς και θεσμικά κενά, που προέκυψαν από την εφαρμογή του ν.4310/2014 
- Τροποποιούνται διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη συγκρότηση οργάνων, επί τα βελτίω όσον αφορά με σκοπό την αποφυγή υπερ-συγκέντρωσης εξουσιών και την τόνωση της δημοκρατικής συμμετοχής και ελέγχου (π.χ. ΠΣΕΚ, Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Ινστιτούτων, διαφανείς διαδικασίες, ξεκάθαροι ορισμοί).
- Αντιμετωπίζονται άμεσες εκκρεμότητες και υπάρχουσες ή διαφαινόμενες δυσλειτουργίες στη ροή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και στη λειτουργία των ερευνητικών φορέων (π.χ. μητρώο αξιολογητών, κρίσεις/προαγωγές ερευνητών, εκλογή διευθυντών).
- Αποκαθίστανται διατάξεις που αφορούν εργασιακά θέματα και οι οποίες δημιούργησαν εργασιακή ανασφάλεια και περαιτέρω πολυτυπία σχέσεων εργασίας. 
- Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για σηματοδότηση μιας στροφής που ήδη επιχειρείται από τη κυβέρνηση στην Έρευνα: τη στροφή στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας με σκοπό τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός συνεκτικού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Έρευνα, τη Τεχνολογική Ανάπτυξη και τη Καινοτομία, το οποίο θα πρέπει να αντανακλά τις εθνικές προτεραιότητες, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και σκοπό την έξοδο από την κρίση.
Β. Επί των Άρθρων:
Με το άρθρο 1 τροποποιείται επί το ορθότερο το αντικείμενο και ο σκοπός του ν. 4310/2014. Ειδικότερα, ορίζεται ρητά ότι η ανάπτυξη και η προαγωγή της έρευνας αποτελούν υποχρέωση του Κράτους, σε συμφωνία με το άρθρο 16 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι «... η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η δε ανάπτυξη και προαγωγή τους αποτελούν υποχρέωση του Κράτους». 
Με το άρθρο 2 τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, ακαδημαϊκά αμφίσημοι ή και λανθασμένοι ορισμοί, όπως π.χ. οι ορισμοί της βασικής έρευνας, της αριστείας, καθώς και αυτός του δημόσιου ερευνητικού οργανισμού. Αντίστοιχα, καταργούνται ορισμοί οι οποίοι είτε θα μπορούσαν να δημιουργήσουν παρανοήσεις, καθώς και ορισμοί οι οποίο δεν έχουν αντίκρισμα εντός του ελλαδικού χώρου (όπως π.χ. ο ορισμός των «εξόχως απόκεντρων περιοχών»). Επίσης, επαναναδιατυπώνεται ο ορισμός της έννοιας «έργο ΕΤΑΚ», ώστε να διευρυνθεί  η έννοια αυτή ως προς την καινοτομία και τις ερευνητικές υποδομές. 
Με το άρθρο 3 τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 4310/2014, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του νόμου. 
Με το άρθρο 4 τροποποιείται το άρθρο του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 και τίθεται ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας η χάραξη και υλοποίηση εθνικής πολιτικής έρευνας, μετά από ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο, υποσύνολο της οποίας αποτελεί η ΕΣΕΤΑΚ. Περαιτέρω καταργείται, μεταξύ άλλων, η παράγραφος η οποία παρείχε συνοπτικά τις διαδικασίες κατάρτισης της ΕΣΕΤΑΚ, δεδομένου ότι πλέον εισάγεται νέο άρθρο, που αναφέρεται διεξοδικά στις διαδικασίες κατάρτισης της ΕΣΕΤΑΚ. Όσον αφορά τους σκοπούς που επιδιώκει η ΕΣΕΤΑΚ, καταργούνται σειρά περιπτώσεων της παραγράφου 1, οι οποίες δεν συνάδουν με τον σκοπό και το γενικότερο πλαίσιο διαμόρφωσης της ερευνητικής πολιτικής.
Με το άρθρο 5 αναμορφώνεται το περιεχόμενο του άρθρου 5 του ν. 4310/2014 και πλέον περιλαμβάνει διατάξεις για τις διαδικασίες κατάρτισης της ΕΣΕΤΑΚ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4310/2014 καταργούνται, δεδομένου ότι προέβλεπαν την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης κρίθηκε περιττό αφού το περιεχόμενό του εν πολλοίς ταυτίζεται με αυτό της ΕΣΕΤΑΚ και η εφαρμογή του θα μπορούσε (μόνο) να καθυστερήσει την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής που επιλέγει η χώρα. Παράλληλα, οι ανάγκες που αντιμετωπίζονταν με το Σχέδιο Δράσης, μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να προβλεφθούν και να αντιμετωπισθούν με έγκαιρο και ουσιαστικό τρόπο στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ.
Με το άρθρο 6 αναδιατυπώνεται ο οικείος τομέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (άρθρο 6 ν. 4310/2014) και η αρμοδιότητα σχεδιασμού και την υλοποίησης της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και της διασφάλισης των πόρων χρηματοδότησης  των δράσεων ΕΤΑΚ (άρθρο 7 ν. 4310/2014).  
Με το άρθρο 7 τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4310/2014. Ειδικότερα, αναμορφώνονται οι αρμοδιότητες του Γ.Γ.Ε.Τ. και ορισμένες από αυτές μεταφέρονται στον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Με το άρθρο 8 αναδιατυπώνεται το άρθρο 10 του ν. 4310/2014, το οποίο προβλέπει τη συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας, δηλαδή συμβουλευτικών οργάνων για την υποστήριξη και υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ σε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, αν και πρόκειται για ένα νέο και ιδιαίτερα χρήσιμο θεσμό προώθησης και διάχυσης της έρευνας, εντούτοις όπως είχαν προβλεφθεί τα εν λόγω Συμβούλια ήταν αφενός μεν δυσλειτουργικά, αφετέρου δε μη αντιπροσωπευτικά, με συνέπεια να ευνοείται η αναπαραγωγή «πελατειακών» δικτύων. Για τον λόγο αυτόν, αναδιατυπώνεται το επίμαχο άρθρο, μεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά τα προσόντα των μελών των εν λόγω Συμβουλίων, καθώς και τη διαδικασία επιλογής και συγκρότησής τους, η οποία μεταφέρεται από τον Περιφερειάρχη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επίσης, ορίζεται ότι πλέον τα ΠΣΕΚ θα αποτελούνται από 11 και όχι από 7 μέλη. 
Με το άρθρο 9 τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 4310/2014. Καταρχήν, μετονομάζεται το ΕΣΕΤΑΚ σε ΕΣΕΚ προς αποφυγή συγχύσεων με την ΕΣΕΤΑΚ. Περαιτέρω, αναμορφώνεται η αποστολή του ΕΣΕΚ. Και τούτο, προκειμένου το Όργανο αυτό να αποτελέσει πραγματικά ένα χρήσιμο γνωμοδοτικό εργαλείο για τη χάραξη της ευρύτερης εθνικής στρατηγικής στην Έρευνα και την Καινοτομία. Εντέλει, ορίζεται ότι τα μέλη του ΕΣΕΚ θα είναι 17 και όχι 15, όπως αρχικά προβλεπόταν στον ν. 4310/2014. 
Με το άρθρο 10 τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4310/2014 και ρυθμίζονται ζητήματα του τρόπου επιλογής των μελών του ΕΣΕΚ. Και τούτο, προκειμένου το νέο ΕΣΕΚ να συσταθεί με τρόπο γρήγορο, διαφανή και νόμιμο. Έτσι, απλοποιείται η επιταχύνεται η διαδικασία επιλογής του ΕΣΕΚ. Περαιτέρω, προβλέπεται ο διαχωρισμός του ΕΣΕΚ  σε δύο επιτροπές (την επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας και την επιτροπή καινοτομίας και αναπτυξιακών εφαρμογών), προκειμένου να προετοιμάζονται καλύτερα προς την ολομέλεια του ΕΣΕΚ, η οποία και θα λαμβάνει τις οριστικές θέσεις. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΣΕΚ θα μπορεί να διαδραματίζει ένα πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ερευνητικής πολιτικής. 
Με το άρθρο 11 τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 4310/2014. Καταρχήν, διασφαλίζεται η λειτουργία των ερευνητικών φορέων με βάση τον ισχύοντα νόμο περί έρευνας και τους Οργανισμούς και Εσωτερικούς Κανονισμούς τους. Περαιτέρω, προκειμένου πλέον να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και ο κοινωνικός έλεγχος, ορίζεται ότι πλέον οι ερευνητικοί φορείς θα συνιστώνται, θα συγχωνεύονται και θα καταργούνται με νόμο και όχι με προεδρικό διάταγμα. 
Με το άρθρο 12 τροποποιείται το άρθρο 13α του ν. 4310/2014. Καταρχάς, επιχειρείται αναλυτική καταγραφή των ήδη υπαρχόντων και λειτουργούντων ερευνητικών κέντρων, όπως αυτά προβλέπονταν με το ως άνω άρθρο, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 123 του ν. 4316/2014. Επίσης, ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τα ζητήματα του προσωπικού υπάγεται πλέον το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και τα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών
Με το άρθρο 13 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 και προστίθενται νέες διατάξεις σε αυτό. Και τούτο, με σκοπό αφενός μεν την απλοποίηση της διαδικασίας συγκρότησης των ΔΣ των ερευνητικών φορέων, αφετέρου δε, τη βέλτιστη λειτουργία αυτών.  Καταρχήν, με σκοπό την μείωση της γραφειοκρατίας, ορίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια συγκροτούνται και ανασυγκροτούνται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ρυθμίζεται επίσης, η διαδικασία ορισμού Προέδρου του ΔΣ σε περίπτωση που ο τελευταίος ελλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ενώ ορίζεται η διαδικασία σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός απαρτίας του ΔΣ του ερευνητικού φορέα. Περαιτέρω, ορίζεται ότι στις συνεδριάσεις των ΔΣ των ερευνητικών κέντρων δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος θα ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Τέλος, εισάγεται ρύθμιση με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα μέλη των ΔΣ δεν θα επιδιώκουν προσωπικά συμφέροντα που ενδεχομένως θα έρχονται σε αντίθεση με αυτά των ερευνητικών κέντρων. Συμπερασματικά, με τις παρούσες ρυθμίσεις επιδιώκεται η θωράκιση της ανεξαρτησίας των ερευνητικών κέντρων, με ταυτόχρονη διασφάλιση της κρατικής εποπτείας.
Με το άρθρο 14 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 που αφορούν τους Διευθυντές των ερευνητικών κέντρων, με σκοπό τον περιορισμό των διοικητικών πράξεων και της γραφειοκρατίας. Προβλέπεται, αναπληρωτής διευθυντής Ινστιτούτου, προκειμένου να αναπληρώνει τον διευθυντή όταν αυτός για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει. Περαιτέρω, προς τον σκοπό της μεγαλύτερης διαφάνειας και συμμετοχής του προσωπικού στην διαδικασία της αξιολόγησης του έργου των διευθυντών, προβλέπεται ότι, μαζί με την έκθεση πεπραγμένων στον Υπουργό, εφεξής θα υποβάλλεται και έκθεση αξιολόγησης του έργου των διευθυντών, η οποία θα πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού φορέα. Εντέλει, τροποποιείται η διαδικασία επιλογής του διευθυντή ερευνητικού κέντρου, στην οποία πέραν του ΕΣΕΚ θα συμμετέχει πλέον, με τον ειδικότερο τρόπο που ορίζεται στο άρθρου, και το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού φορέα. 
Με το άρθρο 15 καταργούνται οι διατάξεις εκείνες του άρθρου 17 του ν. 4310/2014, οι οποίες προέβλεπαν τη θέσπιση νέων Επιστημονικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων. Και τούτο, καθ’ ό μέτρο επρόκειτο για δυσλειτουργικά όργανα, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν σειρά οργανωτικών προβλημάτων στη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. Αντί αυτών, επαναφέρονται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 1514/1985 και ορίζεται ότι τα τελευταία ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν. 1514/1985, καθώς και αυτές που ο ν. 4310/2014 προβλέπει ότι ασκούνται από τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων. Μέλη των Ε.Σ.Ι. μπορούν πλέον να είναι ερευνητές ή ΕΛΕ του ινστιτούτου βαθμίδας Α’ ή Β’, ή συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Περαιτέρω, ενδυναμώνεται ο ρόλος των λόγω Επιστημονικών Συμβουλίων, αφού ορίζεται ότι, εκτός από τις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που προέβλεπε ο ν. 1514/1985, τα Ε.Σ.Ι. παρέχουν σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη θέσεων ερευνητών και, εν συνεχεία, ορίζουν τις επιτροπές (εισηγητική και κρίσης) για τις κρίσεις των ερευνητών.
Με το άρθρο 16 καταργούνται σειρά διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 και το εν λόγω άρθρο αναδιατυπώνεται εκ νέου. Ως βάση του νέου άρθρου έχουν ληφθεί τα άρθρα 15-17 και 20 του ν. 1514/1985, όπως αυτά ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους από το ν. 2919/2001. Επιπλέον, στο παρόν άρθρο έχουν συμπεριληφθεί χρήσιμες ρυθμίσεις του άρθρου 18 του ν. 4310/2014. Με τον τρόπο αυτό, αφενός μεν διορθώνονται σφάλματα και ασάφειες που περιλαμβάνονταν στο εν λόγω άρθρο, αφετέρου δε επικαιροποιούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 1514/1985 και του ν. 2919/2001. Και τούτο, προς τον σκοπό της μεγαλύτερης δυνατής εργασιακής ασφάλειας και της καλύτερης λειτουργίας των ερευνητικών φορέων. 
Με το άρθρο 17 τροποποιείται το άρθρο 20 του ν. 4310/2014 προς τον σκοπό την μεγαλύτερης δυνατής διασφάλισης των οικονομικών των ερευνητικών φορέων. 
Με το άρθρο 18 τροποποιείται το άρθρο 21 του ν. 4310/2014 έτσι ώστε αφενός μεν να ρυθμιστεί η προστασία των αποτελεσμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας των εφευρετών, αφετέρου δε να ρυθμιστεί, με ευελιξία και ασφάλεια, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των ερευνητικών κέντρων. 
Με το άρθρο 19 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4310/2014. Ειδικότερα, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27. Η παράγραφος 3 προβλέπει την έγκριση του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών από το ΕΣΕΤΑΚ και από τα αρμόδια κατά επιστημονικό τομέα  ΤΕΣ, πράγμα το οποίο καθιστά εξαιρετικά χρονοβόρα την διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου. Με την προτεινόμενη τροποποίηση εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας να συγκροτεί τριμελή επιτροπή από στελέχη της ΓΓΕΤ, η οποία θα είναι αρμόδια να  κρίνει την καταλληλότητα και την επάρκεια των υποψηφίων. Η άσκηση της κρίσης αυτής δεν απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση και δεν   δικαιολογείται η ανάθεσή της στο κορυφαίο επιστημονικό Όργανο της χώρας. Η παράγραφος 4, που αντικαθίσταται,  προβλέπει την υπογραφή πρακτικού με το οποίο παρέχεται όρκος  ή διαβεβαίωση από τους εγγραφόμενους στο Μητρώο ότι θα τηρούν τους νόμους και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που προσκτώνται. Με τη νέα διάταξη  αντικαθίσταται το πρακτικό και ο όρκος από απλή έγγραφη δήλωση των υποψηφίων ότι θα τηρούν τους νόμους και την εμπιστευτικότητα και ότι οποτεδήποτε τους ανατεθεί έργο που έρχεται σε σύγκρουση με συμφέροντά τους οφείλουν άμεσα να το γνωστοποιούν και να απέχουν από τη διαδικασία αξιολόγησής του. 
Με το άρθρο 20 προστίθενται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 ότι οι συγκεκριμένες υποτροφίες που χορηγούνται για την λήψη μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, αλλά το προϋπολογισμό του προγράμματος στο οποίο απασχολείται ο ερευνητής.
Με το άρθρο 21 τροποποιείται το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού των ερευνητικών κέντρων. Και τούτο, διότι το άρθρο αυτό, όπως αυτό αποτυπώθηκε στο ν. 4310/2014  ήταν ασαφές και περιείχε πολλές αντιφατικές ρυθμίσεις, γεγονός το οποίο δημιουργούσε εργασιακή ανασφάλεια για το ερευνητικό προσωπικό και διοικητικά προβλήματα για τα ερευνητικά κέντρα. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατή παρά η κατάργησή του και η επαναφορά της προηγούμενης ρύθμισης του ν. 1514/1985. Έτσι, ρυθμίζονται ζητήματα επιλογής του ερευνητικού προσωπικού, όπως αυτά ίσχυαν με το άρθρο 16 του ν. 1514/1985 και ορίζονται οι αντίστοιχες για κάθε βαθμίδα επιτροπές κρίσης. Εντούτοις, με την εν λόγω ρύθμιση δεν επαναφέρεται αυτούσια η προϊσχύσασα διάταξη, αλλά με τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, διαφοροποιείται η σύνθεση των επιτροπών κρίσης των ερευνητών, με συμμετοχή περισσότερων «εσωτερικών» μελών. Περαιτέρω, ορίζεται ότι για την υποβοήθησή τους, οι επιτροπές θα επικουρούνται από 3μελείς εισηγητικές επιτροπές. Τέλος, ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για την συγκρότηση των επιτροπών αυτών (επιτροπές κρίσης και εισηγητικές επιτροπές) είναι τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων. 
Με το άρθρο 22 αντικαθίσταται το άρθρο 30 του ν. 4310/2014, το οποίο προβλέπει τον εθνικό κατάλογο κριτών. Ειδικότερα, αντί της γραφειοκρατικής διαδικασίας έκδοσης της υπουργικής απόφασης, η οποία προϋπέθετε ονομαστική αποτύπωση όλων ανεξαιρέτως των μελών του εν λόγω καταλόγου, με την τροποποίηση εξορθολογίζεται η διαδικασία. Πλέον, ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής. Και τούτο, χωρίς να απαιτείται και η ονομαστική καταγραφή τους. Παράλληλα, ορίζεται ότι ο εν λόγω κατάλογος θα μπορεί, πέραν των ανωτέρω, να περιλαμβάνει (ονομαστικά) και καταξιωμένους και έγκριτους επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση με την προγενέστερη ρύθμιση, η παρούσα τροποποίηση θεσμοθετεί μια διαδικασία ταχύτερη, σαφέστερη και πιο δημοκρατική.
Με το άρθρο 23 αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 37 του ν. 4310/2014. Και τούτο, προκειμένου να καταστεί εφικτή η μεταφορά στη ΓΓΕΤ υπαλλήλων, οι οποίοι επί χρόνια απασχολούνται σε αυτή. Η εν λόγω πρόβλεψη δεν επιφέρει παραπάνω δημοσιονομικό κόστος, αφού οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ήδη μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό των φορέων και επιπλέον προβλέπεται μεταφορά των αντίστοιχων κονδυλίων στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ε.Τ.. 
Με το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου επιφέρονται μια σειρά αλλαγών αφενός μεν στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, αφετέρου δε στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι.. Και τούτο, με απώτερο στόχο την δημιουργία ευέλικτων και λειτουργικών διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων και εντέλει την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα:
Με την πρώτη παράγραφο τροποποιείται το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 και ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που απασχολούνται στα  προγράμματα των δημόσιων ερευνητικών φορέων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου  μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις και απασχολούνται σε αυτά, καθ’ όλη την διάρκειά τους και μέχρι την λήξη τους, με ανανεούμενες  συμβάσεις εργασίας. Και τούτο, χωρίς του περιορισμούς που θέτει ο ν. 2190/1994 και η ΠΥΣ 33/2006. Κατά το μέτρο που το σύνολο των αποδοχών του προσωπικού αυτού δεν επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό, με την παρούσα ρύθμιση παρέχεται στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς η απαραίτητη ευελιξία για την έγκαιρη και άρτια εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων και των ερευνητικών συμβολαίων που υλοποιούν.
Με την δεύτερη παράγραφο ρυθμίζονται ζητήματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, δηλαδή φορέων που υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα. Ειδικότερα, στα ερευνητικά κέντρα είναι δυνατή η σύσταση ΕΛΚΕ για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό, οι ερευνητικοί φορείς μπορούν να συντάξουν Οδηγό Χρηματοδότησης τους ΕΛΚΕ, όπου και θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες χρηματοδότησης και περαιτέρω διάθεσης των κονδυλίων. Αντίστοιχα, για τα νπιδ, οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα συμπεριλαμβάνονται στους Εσωτερικούς τους Κανονισμούς. 
Στην τρίτη παράγραφο ορίζεται ότι οι ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων, των ΑΕΙ και της ΓΓΕΤ συνιστούν αυτοτελείς μονάδες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αίρει οργανωτικές αμφισημίες ως προς τη φύση των τελευταίων. 
Με την τέταρτη παράγραφο ορίζεται ότι για τους ΕΛΚΕ (όπως, εξάλλου, και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα) ισχύει το όριο των 20.000 ευρώ για τις απευθείας αναθέσεις σε περιπτώσεις προμηθειών. Είναι προφανές ότι μια τέτοια πρόβλεψη είναι απαραίτητη για την ενιαία αντιμετώπιση των προμηθειών από όλο το δημόσιο τομέα. 
Με την πέμπτη παράγραφο ρυθμίζονται ζητήματα μετακινήσεων του προσωπικού των ερευνητικών και των τεχνολογικών φορέων. Πρόκειται για μετακινήσεις που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό των ερευνητικών φορέων. Αντίθετα, συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες που αφενός μεν προβλέπονται από τα εκάστοτε ευρωπαϊκά κλπ. προγράμματα και έργα, αφετέρου δε είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίησή τους.  
Με την έκτη παράγραφο ρυθμίζονται θέματα υποτροφιών των ερευνητικών φορέων με σκοπό την υποστήριξη νέων ερευνητών και την αποφυγή του λεγόμενου «brain drain», χωρίς παράλληλα να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. 
Με την έβδομη παράγραφο ρυθμίζεται ένα ζήτημα που είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου η διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων να μην είναι μια γραφειοκρατική και αργόσυρτη διαδικασία, να παραμείνει ευέλικτη και γρήγορη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ. και οι ΕΛΚΕ των εν λόγω ερευνητικών και ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 139 του Ν.4281/2011 (Α΄204) εφόσον η αξία τους είναι μεγαλύτερη του ποσού των 2.500 Ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.). Το συγκεκριμένο όριο δικαιολογείται, αφού έως αυτό οι συμβάσεις είναι άτυπες και μόνο από το ποσό αυτό και άνω απαιτείται ο έγγραφος τύπος. Ειδικότερα, η υποχρέωση ανάρτησης των πλέον μικρών ποσών δεν συνάδει ούτε με τη φύση των ερευνητικών προγραμμάτων, ούτε με την ανάγκη για γρήγορη απορρόφηση κονδυλίων και ευελιξία στη διαχείριση των προγραμμάτων. Εξάλλου, η διαφάνεια εξυπηρετείται με την ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και με τις επαληθεύσεις και τους διαρκείς ελέγχους των προγραμμάτων από τις διαχειριστικές και λοιπές δημόσιες αρχές.
Με την όγδοη παράγραφο εισάγεται μία αναγκαία διαφοροποίηση του υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και του εξοπλισμού, που αποκτώνται από τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, αλλά και όλους τους υπόλοιπους φορείς (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και τις εταιρείες προς επιδίωξη των σκοπών τους ή για την υλοποίηση συγκεκριμένων χρηματοδοτούμενων έργων, σε σχέση με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους διάφορους φορείς. Ειδικότερα, οι χαμηλοί συντελεστές που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4172/2013 σε συνδυασμό με την περιορισμένη χρονική διάρκεια των έργων, που υλοποιούν οι ως άνω φορείς, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη μη απόσβεση της αξίας των αποκτηθέντων παγίων και εξοπλισμού στη διάρκεια του έργου, για το οποίο προορίζονται. Η δε δαπάνη για την απόκτηση του εν λόγω εξοπλισμού, κατά το ποσοστό που παραμένει αναπόσβεστη, θεωρείται μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση. Η αρνητική αυτή συνέπεια δυσχεραίνει ουσιωδώς την υλοποίηση του ερευνητικού έργου. 
Με την ένατη παράγραφο ορίζεται ότι η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να διαθέτει ετησίως ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) του αδιάθετου αποθεματικού του ΕΛΚΕ για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, εφάπαξ ή τμηματικά, είτε αποδίδοντάς το στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι., είτε αποδίδοντάς το στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, είτε διαχειριζόμενη η ίδια το ως άνω ποσό για λογαριασμό του ιδρύματος. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην κάλυψη βασικών αναγκών των ΑΕΙ από τα αδιάθετα χρήματα των ΕΛΚΕ (τα οποία προέρχονταν από τις παρακρατήσεις). Περαιτέρω, με τις περιπτώσεις β και γ της ίδιας παραγράφου ρυθμίζεται ένα μεγάλο πρόβλημα των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων που αφορά σειρά δαπανών τους και το οποίο έχει ενταθεί τα τελευταία έτη κυρίως λόγω της δραματικής μείωσης της τακτικής επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων. Τούτο έχει ως συνέπεια την αδυναμία τους να καλύψουν ακόμα και βασικές λειτουργικές ανάγκες (π.χ. καθαριότητα, φύλαξη, κλπ.). Προκειμένου να λειτουργήσουν, οι ανωτέρω φορείς έχουν αναγκαστεί να χρησιμοποιήσουν χρηματικά διαθέσιμα από τις παρακρατήσεις των ερευνητικών προγραμμάτων που έμεναν αναξιοποίητα. Η ως άνω ρύθμιση περιλαμβάνει και τα νπιδ. Τέλος, με την τρίτη περίπτωση της συγκεκριμένης παραγράφου ρυθμίζεται αναλόγως το πρόβλημα των πρόσθετων αμοιβών καθώς και της αμοιβής αποδοτικότητας που δίνονται στο προσωπικό των ανωτέρω φορέων για πρόσθετη εργασία που αυτή προσέφεραν, στο πλαίσιο των έργων των εν λόγω φορέων. Οι πόροι για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά προέρχονται από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ. 
Με την δέκατη παράγραφο ορίζεται ότι η ισχύς της ΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 θα έχει αναδρομική ισχύ. 
Με την ενδέκατη παράγραφο ορίζεται ότι η αμοιβή αποδοτικότητας που προβλέπεται με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003 αφορά όλες τις κατηγορίες εργαζομένων των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων. Ειδικότερα, είναι σαφές ότι στην πρόθεση του νομοθέτη ήταν να συμπεριλάβει ευθύς εξαρχής στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης το σύνολο του προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και όχι μόνο τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες. Τούτο προκύπτει άλλωστε και από την σαφή και αδιάστικτη διατύπωση «και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού» της εν λόγω διάταξης. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη αμοιβή αποδοτικότητας δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, αλλά υπολογίζεται και καταβάλλεται με βάση ιδιωτικούς, ευρωπαϊκούς, κλπ. πόρους των ερευνητικών κέντρων. Είναι προφανές ότι για την καταβολή της αμοιβής αυτής σε συγκεκριμένους εργαζόμενους προϋποθέτει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν πράγματι συμβάλλει στην εισροή των επίμαχων κονδυλίων στο ερευνητικό κέντρο. Αντίστοιχα, χωρίς τη συμμετοχή του προσωπικού αυτού δεν θα καθίστατο δυνατή η εισροή των εν λόγω πόρων στο ερευνητικό κέντρο. 
Με την 12η παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων. Προς τούτο, θα πρέπει να αποφασίσει ο οικείος φορέας (ερευνητικό ή τεχνολογικό κέντρο ή Α.Ε.Ι.).
Με την 13η παράγραφορυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία της είσπραξης και βεβαίωσης των κρατήσεων στον οικείο ειδικό λογαριασμό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με τις οποίες επιβαρύνονται οι αμοιβές των Καθηγητών και Λεκτόρων των Ιδρυμάτων αυτών.  Η θέσπιση των προτεινόμενων διατάξεων κρίνεται επιβεβλημένη μετά και την έκδοση της με αριθμό 3299/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ήρθη κάθε αμφισβήτηση σχετικά με το χαρακτήρα των κρατήσεων αυτών αφού όπως δέχθηκε « ………. από τις διατάξεις που …… προβλέπουν την παρακράτηση ποσοστού επί των αμοιβών από τις ανωτέρω δραστηριότητες μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και τον τρόπο διάθεσης των αντίστοιχων ποσών, συνάγεται ότι οι επίμαχες επιβαρύνσεις δεν έχουν φορολογικό χαρακτήρα, καθόσον τα παρακρατούμενα ποσά διατίθενται υπέρ των οικείων ιδρυμάτων για την κάλυψη δαπανών, απαραίτητων για τις ανάγκες έργων (εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών κ.α.) και την παροχή υπηρεσιών (επιστημονικών, τεχνολογικών κ.α.), που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή, τα οποία εκτελούνται ή παρέχονται και από το επιστημονικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. Οι τελευταίοι είναι, ενόψει αυτού, οι τελικοί αποδέκτες των παρακρατούμενων ποσών, τα οποία συμβάλλουν στην εξασφάλιση των υλικών προϋποθέσεων αξιοπρεπούς ασκήσεως του πανεπιστημιακού τους έργου και απολαμβάνουν δυνατότητες παροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου εντός του Πανεπιστημίου (εγκαταστάσεις, ερευνητικό εξοπλισμό, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες), ενώ παράλληλα μπορούν να ασκούν και ελευθέριο επάγγελμα, να επαυξάνουν δε την ιδιωτική τους πελατεία λόγω του αυξημένου κύρους που τους προσδίδει η θέση τους και η εν γένει απασχόλησή τους στο Πανεπιστήμιο.». Παράλληλα, με τις προτεινόμενες διατάξεις αίρεται η οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά το ποσοστό της παρακράτησης αυτής, καθιερώνεται ως πειθαρχικό αδίκημα η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης δήλωσης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και απόδοσης του αναλογούντος στην παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να εκδώσει απόφαση με την οποία θα καθορίζεται κάθε ζήτημα που αφορά την διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού των ποσών που πρέπει να αποδίδονται.
Τέλος, με το άρθρο 25 ρυθμίζονται μεταβατικά ζητήματα που είχαν, κατά κύριο λόγο, δημιουργηθεί από την απουσία αντίστοιχων ρυθμίσεων του ν.4310/2014, με κύριο μέλημα την προώθηση της έρευνας στα ερευνητικά κέντρα και τα ΑΕΙ και την διασαφήνιση των εργασιακών θεμάτων του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού. Ειδικότερα:
Με την πρώτη παράγραφο αντικαθιστούνται όροι που εμπεριέχονταν στο ν.4310/2014.
Με την δεύτερη παράγραφο παρατείνεται έως τον Ιούλιο του 2016 η προθεσμία προσαρμογής των εσωτερικών κανονισμών των ερευνητικών κέντρων. Επίσης απαλείφεται η κύρωση της αναστολής χρηματοδότησης σε περίπτωση που δεν προσαρμοσθούν εμπροθέσμως οι εσωτερικοί κανονισμοί των ερευνητικών φορέων επειδή  πρόκειται για ιδιαιτέρως χρονοβόρα διαδικασία .  
Με την τρίτη παράγραφο ορίζεται ότι αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 η ίδρυση των ερευνητικών φορέων που προβλέφθηκαν για πρώτη φορά με το ν.4310/2014, προκειμένου να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα της ίδρυσής τους, στο πλαίσιο αφενός μεν της βιωσιμότητας των φορέων αυτών, αφετέρου δε ενός συνολικού και μακρόπνοου σχεδιασμού του ερευνητικού ιστού της χώρας.  Επίσης προβλέπεται ότι  για την  ίδρυση των ανωτέρω ερευνητικών φορέων πρόκειται να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 43 10/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
Με την τέταρτη παράγραφο ρυθμίζονται ζητήματα κρίσης των ΕΛΕ και του εν γένει ειδικού επιστημονικού – τεχνικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για κρίση, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 6 του ν.4310/2014. Επίσης, με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση όλων των αιτήσεων προβλέπεται  η επανάληψη των κρίσεων που έχουν τυχόν ολοκληρωθεί.
Με την πέμπτη παράγραφο ρυθμίζονται θέματα κρίσης του ερευνητικού προσωπικού. Ειδικότερα, με σκοπό την κατά το δυνατόν ενιαία αντιμετώπιση των κρίσεων του ερευνητικού προσωπικού, προβλέπεται ότι δεν θίγονται  οι αποφάσεις επιλογής και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού που έχουν  εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος  νόμου, ενώ οι αιτήσεις  για κρίση ερευνητικού προσωπικού που έχουν υποβληθεί  μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4310/2014 και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιλογής ή εξέλιξης  εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τέλος διευκρινίζεται ότι τα μέλη των επιτροπών κρίσης που θα συγκροτηθούν εντός  του 2015  θα προέρχονται από τους εγκεκριμένους  από τα ΤΕΣ καταλόγους κριτών του 2014  προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού
Στη έκτη παράγραφο ορίζεται η επανασυγκρότηση των  Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), προκειμένου να συμφωνούν με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου. 
Με την έβδομη παράγραφο ορίζεται ότι ανακαλούνται αυτοδικαίως  και εκδίδονται εκ νέου  σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος οι προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων που έχουν εκδοθεί καθώς και οι αποφάσεις συγκρότησης  των επιτροπών που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4310/2014. 
Με την όγδοη παράγραφο  ορίζεται ότι α) λήγει αυτοδικαίως η θητεία του υφιστάμενου ΕΣΕΤ β) για λειτουργικούς λόγους,  μέχρι συγκρότηση  του ΕΣΕΤ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, συγκροτείται δεκαπενταμελές προσωρινό ΕΣΕΤ. Η επιλογή των μελών του βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του  αρμοδίου  για ζητήματα Έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΘ  γ) Η θητεία των μελών του προσωρινού ΕΣΕΤ λήγει με τη συγκρότηση του ΕΣΕΤ σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και το αργότερο μετά  το πέρας των 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Με  την ένατη παράγραφο ορίζεται ότι μέχρι τη συγκρότηση των ΤΕΣ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12,  προς αποφυγή καθυστερήσεων κυρίως στις κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού, συνεχίζουν να λειτουργούν τα ΤΕΣ  τα οποία είχαν ήδη συσταθεί και λειτουργούσαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.1514/1985 (Α  13), όπως ίσχυε και να ασκούν τις αρμοδιότητες που το ως άνω άρθρο τους ανέθετε, καθώς και αυτές που ο ν.4310/2014 ρητά τους αναθέτει.  Επίσης ορίζεται ότι από τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ΤΕΣ που συγκροτήθηκαν  βάσει διατάξεων προγενέστερων του  παρόντος νόμου. 
Με την δέκατη παράγραφο, προκειμένου να μη δημιουργηθούν διοικητικά κενά που θα δημιουργήσουν προβλήματα στη εύρυθμη λειτουργία των ερευνητικών φορέων  προβλέπεται  ότι:  αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει λήξει η θητεία διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου, ο υπηρετών διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό του νέου και το αργότερο για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.  Ωστόσο προς αποφυγή  μακρόχρονης υπέρβασης  θητειών,  αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινώς, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου  ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ, στον αντιπρόεδρο του ΔΣ, εάν δεν είναι υποψήφιος,  στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου  στον  αναπληρωτή διευθυντή εάν δεν είναι υποψήφιος- καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο αντιπρόεδρος του ΔΣ είναι υποψήφιος, ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα  του  διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν από τους διευθυντές των ινστιτούτων,  σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου είναι υποψήφιος ή σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος αυτού, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου,  μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΓΣΙ. Οι παραπάνω αιρεσιμότητες αποσκοπούν  αφενός στην κατά το δυνατόν  πληρέστερη κάλυψη όλων των πιθανών περιπτώσεων διοικητικών κενών  και αφετέρου  στην προστασία  της  διαδικασίας    επιλογής  νέων διευθυντών  και της αποφυγής  μακροχρόνιων θητειών 
Με την ενδέκατη παράγραφο ορίζεται ότι οι προκηρύξεις για τις θέσεις Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων, Διευθυντών Κεντρικής Διεύθυνσης και Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων, που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος ν. 4310/2014 είναι νόμιμες και η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον παρόντα.
Με την δωδέκατη παράγραφο προβλέπεται ότι  μέχρι την ανασυγκρότηση των  Διοικητικών Συμβούλιων των ερευνητικών κέντρων , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και  το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος,  αυτά συνεδριάζουν  νομίμως με την υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος σύνθεσή του.  
Στην δέκατη τρίτη παράγραφο ορίζεται ότι, στο πλαίσιο προώθησης της συμμετοχής των γυναικών και ισότητας των δύο φύλων  και με  βάση  το άρθρο 116 του Συντάγματος ο αριθμός των υποψήφιων για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), καθώς και ο αριθμός των μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων (Ε.Γ.Σ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται με βάση την επιστημονική αριστεία και σύμφωνα με την εφαρμογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κάθε φύλο,  εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της σχετικής, κατά περίπτωση, θέσης.
Στην δέκατη τέταρτη παράγραφο ορίζεται ότι τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων που συγκροτήθηκαν βάσει των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 ν. 4310/2014 καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος. 
Η  δέκατη πέμπτη παράγραφος αφορά στη δυνατότητα πρόσληψης  νέου  και χρησιμοποίησης υφιστάμενου προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ  για την επάνδρωση των πλοίων του ΕΛΚΕΘΕ και την υποστήριξη της θαλάσσιας έρευνας της χώρας.
Η δέκατη έκτη παράγραφος ορίζει ότι η διάταξη του άρθρου 13β του ν.706/1997 είναι εν ισχύ, ενώ προβλέπει ότι για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων προς τη ΓΓΕΤ απαιτείται απόφαση  μόνο του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού ΠΟΠΑΙΘ.
Η δέκατη έβδομη παράγραφος  στοχεύει στον εξορθολογισμό των  οργανωτικών δομών και στη εύρυθμη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας (ΕΠΠ). 
Με την δέκατη όγδοη παράγραφο ορίζεται ότι οι  δαπάνες του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρά την απουσία έγκρισης του προϋπολογισμού του από το εποπτεύον Υπουργείο, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, δεν πάσχουν ακυρότητας εξ αυτού του λόγου.  Η απουσία έγκρισης του προϋπολογισμού του φορέα από το εποπτεύον Υπουργείο οφείλεται στην καθυστέρηση της διαδικασίας ορισμού Διοικητικού  Συμβουλίου από το αρμόδια Υπουργεία  και δεν αποτελεί ευθύνη του Φορέα  ενώ η μη πραγματοποίηση δαπανών θα συνεπαγόταν  στη ουσία την παύση της λειτουργίας του Φορέα.   


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α. Επί της Αρχής:
Τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως και η ελληνική κοινωνία συνολικά, βρίσκονται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπα με μια μεγάλη κρίση η οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης στη σημαντική μείωση της κρατικής επιχορήγησης, στη σοβαρή υποστελέχωση του διδακτικού και λοιπού προσωπικού σε σύγκριση με τους διεθνείς δείκτες, αλλά και στη φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, οι οποίοι αποτελούν σημαντικότατο κεφάλαιο για τα ελληνικά Πανεπιστήμια και τη χώρα. Μολονότι τα ελληνικά πανεπιστήμια στην πλειονότητά τους εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στο 5% της παγκόσμιας κατάταξης σύμφωνα με το Ισπανικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), έχουν υποχωρήσει παρόλα αυτά δεκάδες θέσεις από τα έτη 2011-2012 και μετά.
Αναγνωρίζεται ότι τα ελληνικά Πανεπιστήμια, χάρη στην αυτοθυσία και στον πατριωτισμό όσων εργάζονται σε αυτά, καταβάλλουν διαρκή και αγωνιώδη προσπάθεια ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς εκπτώσεις στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο. Ωστόσο, οι καθημερινές δυσκολίες οργάνωσης και λειτουργίας είναι πολλές φορές ανυπέρβλητες. Οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται δεν σχετίζονται μόνο με τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά και με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι ανεπαρκές, παρωχημένο και συχνά αναποτελεσματικό. Η συμβολή της εκπαίδευσης και της έρευνας και ο κρίσιμος ρόλος που καλούνται να επιτελέσουν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας, υπολείπονται των δυνατοτήτων τους. 
Με το προτεινόμενο σχέδιο των διατάξεων που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο , «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», προωθούνται ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων που θα συντελέσουν στην θεραπεία των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των νόμων για την ανώτατη εκπαίδευση (ενδεικτικά των νόμων: 4009/2011, 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013, 4142/2013, 4178/2013, 4186/2013, ). Οι παρούσες διατάξεις ρυθμίζουν θέματα επείγοντος και «διαχειριστικού» χαρακτήρα,   και  επιλύουν τα θέματα που η εφαρμογή ή σε ορισμένες περιπτώσεις η αδυναμία της εφαρμογής των προηγούμενων νόμων δημιούργησε. 
Έτσι στις προτεινόμενες διατάξεις δεν περιλαμβάνονται θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο του νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα προκύψει από δημόσιο και καθολικό διάλογο με τα Ιδρύματα και τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και την κοινωνία. Ο διάλογος αυτός που ήδη εξελίσσεται έχει στόχο την ενδυνάμωση των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα οποία θα επεξεργάζονται λύσεις με στόχο την κοινωνική πρόοδο, θα συμβάλουν με αξιοπιστία και επάρκεια στην προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και θα υπηρετούν τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές ανάγκες στην κρίσιμη ιστορική περίοδο με την αναγκαία αξιοπρέπεια. Η Ανώτατη Εκπαίδευση έχει καθήκον να αποτελεί τον χώρο όπου η γνώση δεν θα περιορίζεται σε μία εργαλειακή λειτουργία. Είναι προφανές ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για να συζητηθούν και να αποκρυσταλλωθούν οι κύριες κατευθύνσεις μιας τέτοιας προσπάθειας. Η συνολική αναδιάρθρωση πρέπει να απαντά στα ερωτήματα πώς και για ποιο σκοπό εκπαιδεύονται οι νέοι στα Πανεπιστήμια της Χώρας, με ποιους στόχους και με ποιους τρόπους γίνεται η έρευνα μέσα σ’ αυτά καθώς και σε ποιο επίπεδο και με ποιο περιεχόμενο παράγεται και αναπαράγεται η γνώση.
 
Β. Επί των άρθρων 
[α] Με τις διατάξεις του άρθρου 26 ρυθμίζονται θέματα της διοικητικής λειτουργίας των Πανεπιστημίων, προκειμένου αυτή να καταστεί πιο ευέλικτη, με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων τους, ενώ παράλληλα διορθώνονται διατάξεις που κατά την εφαρμογή τους διαπιστώθηκαν διοικητικές αρρυθμίες.
Ειδικότερα: 
[1] Με τη διάταξη της παραγράφου 1 συμπληρώνεται στο κείμενο της διάταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 η διάρκεια της θητείας του Πρύτανη, επειδή από παραδρομή δεν περιελήφθη κατά την τροποποίηση της σχετικής διάταξης.
[2] Με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 7 αίρεται το ερμηνευτικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την ανάδειξη του Πρύτανη και στη διαδικασία για την ανάδειξη του Κοσμήτορα, κατά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 6 της με ημερομηνία 7.10.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτλο «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ  Α΄ 127/8-10-2015), και θεραπεύονται οι τυχόν δυσμενείς για τη Διοίκηση (π.χ. διορισμός του Κοσμήτορα από αναρμόδιο όργανο) συνέπειες από την εφαρμογή των διατάξεων.
[3] Με τη διάταξη της παραγράφου 4 επιλύονται προβλήματα σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων, στην περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο του Ιδρύματος δεν δύναται να συγκροτηθεί και λειτουργήσει νομίμως.  
Αναλυτικότερα, το πρότυπο διοίκησης των Πανεπιστημίων  και ΤΕΙ κατά το ν. 4009/2011, είναι συλλογικό, με κατανομή των αρμοδιοτήτων διοίκησης, εποπτείας, ελέγχου, έγκρισης και αναπτυξιακού προγραμματισμού σε τρία όργανα: Το Συμβούλιο, τον Πρύτανη, και τη Σύγκλητο. Θεσμοθετείται δε η συνεργασία των οργάνων διοίκησης, η οποία εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο κατά περίπτωση (έγκριση, πρόταση, γνώμη, σύμφωνη γνώμη) (γνωμ. ΝΣΚ 230/2013). Δηλαδή, τα όργανα των ΑΕΙ, συλλογικά και μονοπρόσωπα, είναι μεταξύ τους διακριτά, τόσο ως προς τον ρόλο ενός εκάστου εξ αυτών, όσο και ως προς τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες κατανέμονται και ορίζονται για το καθένα απ’ αυτά με βάση το προσωπικό στοιχείο της ακαδημαϊκής ιδιότητας. Οι κύκλοι της αρμοδιότητας των οργάνων αυτών δεν διατέμνονται σε κανένα σημείο, ενώ εξ άλλης όψεως, δεν αναγνωρίζεται σε κανένα από τα εν λόγω όργανα αρμοδιότητες παράλληλες ή συναπτόμενες με περισσότερες από μία ακαδημαϊκές ιδιότητες (γνωμοδ ΝΣΚ 176/2013). 
Ειδικότερα, με τον ανωτέρω νόμο ανατίθεται η διοίκηση των Ιδρυμάτων σε απολύτως διακριτά όργανα και κατανέμονται σε ένα έκαστο εξ αυτών σαφώς διακεκριμένες και αποκλειστικές αρμοδιότητες, έτσι ώστε να μην επέρχεται αλληλοεπικάλυψη, να μην προκαλούνται συγκρούσεις τω οργάνων και να μην διαταράσσεται η εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία του Ιδρύματος. Υπό την έννοια αυτή, δεν μπορεί ένα όργανο διοίκησης του Ιδρύματος  να ασκήσει αρμοδιότητες, που ανατίθενται σε άλλο – διαφορετικό - όργανο διοίκησης. Αν ο νομοθέτης ήθελε ένα όργανο να ασκεί παραλλήλως και αρμοδιότητες άλλου, διακριτού οργάνου, θα το όριζε ρητώς, ως εξαιρετική περίπτωση, όπως, ενδεικτικά, πράττει για τον Πρύτανη, στις αρμοδιότητες του οποίου είναι και η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου (γνωμοδ ΝΣΚ 176/2013)       
Στην ανωτέρω παραδοχή οδηγεί και η γνωμοδότηση 124/2013 ΝΣΚ, η οποία στα πλαίσια ανάλυσης των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου αποφαίνεται: «Με τις αρμοδιότητες αυτές, το Συμβούλιο αποτελεί ένα αποτελεσματικό όργανο εποπτείας και λογοδοσίας σε αυτό των λοιπών οργάνων του Ιδρύματος (βλ και αιτιολογική έκθεση του άνω νόμου στο άρθρο 8). Το Συμβούλιο εποπτεύει άμεσα ή έμμεσα τα πανεπιστημιακά όργανα και διασφαλίζει την ενότητα δράσης των οργάνων του Ιδρύματος ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλου Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου εκδ. 12η σελ 264). Στις αρμοδιότητες δε του Συμβουλίου, πέραν της γενικής εποπτείας και του ελέγχου του Ιδρύματος, σύμφωνα με το νόμο, τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, αναφέρεται και η έγκριση της απόφασης του Πρύτανη, με την οποία ορίζει Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρύτανη, στους οποίους και μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του και καθορίζει την σειρά αναπλήρωσής του (αρθρ 8 παρ. 17 του ν. 4009/2011)». Δηλαδή συνάδει με την ως άνω φύση του οργάνου του Συμβουλίου η εν λόγω εγκριτική πράξη και ως εκ τούτου είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο να ασκήσει τη σχετική αρμοδιότητα, μη δυνάμενης να ασκηθεί από άλλο όργανο όπως την Σύγκλητο. 
Για το λόγο αυτό με την προτεινόμενη διάταξη επιλύεται το ως άνω πρόβλημα  δίδεται διέξοδος σε περιπτώσεις που το κατά νόμο αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος δεν μπορεί να ασκήσει την σχετική από το νόμο αρμοδιότητά του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως το Ίδρυμα. Για τον ίδιο λόγο, η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση ανατρέχει και σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης και «θεραπεύει» τυχόν πράξεις που δεν εξεδόθησαν από το κατά νόμο αρμόδιο Όργανο, διότι αυτό (το κατά νόμο αρμόδιο όργανο) κατά το κρίσιμο διάστημα, δεν μπορούσε να ασκήσει τις αρμοδιότητές του, αλλά εξεδόθησαν από άλλο αναρμόδιο Όργανο που επικάλυψε το αρμόδιο Όργανο, χωρίς ως αναφέρθηκε ανωτέρω, να προβλέπεται σχετική δυνατότητα από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. 
[4] Με τη διάταξη της παραγράφου 5 αίρεται η αμφισβήτηση για τη σύσταση και λειτουργία τομέων μετά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4009/2011 για τη διάρθρωση του Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
[5] Με τη διάταξη της παραγράφου 6, τροποποιείται η υφιστάμενη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 22 του άρθρου 80 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) και παρέχεται η δυνατότητα στη Σύγκλητο να ρυθμίζει με αποφάσεις της δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα προβλεπόμενα στον ίδιο νόμο για τον Οργανισμό (άρθρο) και για τον Κανονισμό (άρθρο 6) του Ιδρύματος ζητήματα, μέχρι τη δημοσίευση των. Με τη διαδικασία αυτή μπορεί κάθε Ίδρυμα εντός του νομοθετικού πλαισίου της λειτουργίας του , να ρυθμίσει κάθε ζήτημα που συνδέεται με την έκδοση των καταστατικών κειμένων τα οποία από την πρόβλεψή τους  και τη θέσπιση των εξουσιοδοτικών τους διατάξεων (με τις διατάξεις του νόμου 4009/2011) μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί σε κανένα Ίδρυμα της Χώρας και παράλληλα να θεραπεύσει τα προβλήματα που έχουν μέχρι σήμερα δημιουργηθεί  στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. από την αδυναμία της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4009/2011 όπως αναλυτικά εξηγείται αμέσως παρακάτω : 
Ειδικότερα όπως αναφέρεται στη με ημερομηνία 10-6-2012 Γνωμοδότηση του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικολάου Κλαμαρή (που έχει δημοσιευθεί στο Νομικό Βήμα τόμος 60 σελ. 2624-2630) «Ο ν. 4009/2011 δεν περιλαμβάνει μεν μία γενική μεταβατική διάταξη που να ρυθμίζει με πληρότητα, όλα τα θέματα διαχρονικού δικαίου, πλην όμως εμπεριέχει αρκετές επί μέρους διατά¬ξεις με τις οποίες ρυθμίζονται πολλά επί μέρους θέματα διαχρονικού δικαίου. Δειγματοληπτικά, μπορούν να αναφερθούν οι ακόλουθες μεταβατικής/διαχρονικού δικαίου φύσεως διατάξεις.
5.1. Άρθρο 80 § 11 α: «α) Μέχρι την ίδρυση σχολής ή σχολών μεταπτυχιακών σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους, για τα υφιστάμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξα¬κολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α 148), όπως ισχύει. Για την εφαρμο¬γή των διατάξεων αυτών μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπου γίνεται αναφο¬ρά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία».
5.2. Άρθρο 80 § 22α: «Αν δεν ορίζεται διαφορε¬τικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρ¬θρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέ¬ματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Ορ¬γανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του».
5.3. Άρθρο 80 § 22β: «Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, από τη δημοσίευση του Οργανισμού κάθε Ιδρύματος, δεν εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο Ίδρυμα οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος  νόμου διατάξεις για τα ΑΕΙ.» .
5.4. ……………. 
5.6. Άρθρο 76 § 11: «Μέχρι την ανάληψη καθη¬κόντων από τους πρυτάνεις ή τους προέδρους ΤΕΙ οι οποίοι 0α εκλεγούν σύμφωνα με την προηγούμενη  παράγραφο, οι εν ενεργεία πρυτάνεις, αντι¬πρυτάνεις ή πρόεδροι και αντιπρόεδροι ΤΕΙ, κα¬θώς και το πρυτανικό συμβούλιο ή το συμβούλιο ΤΕΙ εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις».
Σύμφωνα με την ίδια Γνωμοδότηση «Η έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 82 του ως άνω νόμου για πολλά θέματα δεν συνδέεται με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (6.9.2011), επειδή για πολλά θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία, τα όργανα και τις αρμοδιότητες των αντιστοίχων οργάνων των ΑΕΙ «ορίζεται διαφο¬ρετικά σε επί μέρους διατάξεις» του ως άνω νόμου (άρθρο 82 ν. 4009/2011).
7.2. Αυτός ο ίδιος ο ν. 4009/2011 ρητό προβλέ¬πει, ότι για πολλά θέματα που συνδέονται με τα όργανα των ΑΕΙ, με τη λειτουργία αυτών των ορ¬γάνων των ΑΕΙ και με τις αρμοδιότητες αυτών των οργάνων των ΑΕΙ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις για τα ΑΕΙ, οι οποίες ισχύουν (ή ί¬σχυαν) κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011. Δη¬λαδή οι τελευταίες αυτές διατάξεις δεν καταργού¬νται in globo με την έναρξη ισχύος του ν. 4009/ 2011, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θέτουν οι κατ' ιδί¬αν διατάξεις του ν. 4009/2011 μέχρι να πληρω¬θούν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4009/2011.» .
[6] Με τη διάταξη της παραγράφου 8, επικυρώνεται η λειτουργία των Πρυτανικών Συμβουλίων σε όσα Πανεπιστήμια λειτούργησαν και λειτουργούν ως εσωτερικά όργανα γνωμοδοτικού χαρακτήρα μετά την εφαρμογή του νόμου 4009/2011. 
Όπως αναφέρεται στην ίδια ως άνω Γνωμοδότηση του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικολάου Κλαμαρή «Ο ν. 4009/2011 είναι χαρακτηριστική πε¬ρίπτωση νόμου, ο οποίος αφήνει ιδιαιτέρως πολ¬λά θέματα αρρύθμιστα και μεταβιβάζει την αρ¬μοδιότητα για τη ρύθμιση αυτών σε όργανα που προβλέπονται μεν από το νόμο, αλλά δεν υφίστα¬νται κατά το χρονικό σημείο ενάρξεως της ισχύος του ως άνω νόμου (και τούτο επειδή τα όργανα αυτά δεν ιδρύονται με τον ίδιο αυτό νόμο, αλλά η ίδρυση τους και η λειτουργία τους επαφίεται στα υφιστάμενα όργανα, τα οποία εξουσιοδοτούνται προς τούτο). Ταυτόχρονα δε ο ν. 4009/2011 εξουσιοδοτεί αυτά τα μη υφιστάμενα κατά το χρονικό σημείο της ενάρξεως της ισχύος του πανεπιστη¬μιακά όργανα να εκδώσουν, όταν συγκροτηθούν, τις απαραίτητες αποφάσεις, οι οποίες θα ρυθμί¬ζουν μέσα στα πλαίσια εξουσιοδοτήσεως του ν. 4009/2011 όλα τα αναγκαία ζητήματα. Και μάλιστα αμέσως από την απλή ανάγνωση του νόμου  διαπιστώνεται, ότι είναι τόσα πολλά τα αρρύθμιστα αυτά ζητήματα για τη ρύθμιση των οποίων  εξουσιοδοτούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο και μελλοντικώς συγκροτηθησόμενα πανεπιστημιακά όργανα και αντιστοίχως, ότι είναι δυσανάλογα τόσα λίγα εκείνα που ρυθμίζει με τρόπο άμεσο ο ν. 4009/2011• έτσι παρά την πρόβλεψη άλλοτε για την άμεση ισχύ των ρυθμίσεων για τα θέματα αυτά με την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και  άλλοτε για την ισχύ άλλων ρυθμίσεων μετά από ένα μελλοντικό χρονικό σημείο και με την προϋπόθεση, ότι θα έχουν εν τω μεταξύ συγκροτηθεί τα προβλεπόμενα πανεπιστημιακά όργανα, να ανα¬κύπτει το εύλογο ερώτημα, αν στο σύνολο του μπορούσε να εφαρμοσθεί ο ως άνω νόμος, όταν δη¬λαδή δεν έχουν συγκροτηθεί τα όργανα εκείνα που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη ρύθμιση πλεί¬στων σημαντικών ζητημάτων. Το πολύ κρίσιμο  και εύλογο αυτό ερώτημα ανακύπτει ιδίως για ε¬κείνες τις διατάξεις του ν. 4009/2011 που προβαί¬νουν σε αυτοτελείς και πλήρεις μεν ρυθμίσεις που μπορούν άμεσα να εφαρμοσθούν, πλην όμως η ε¬φαρμογή τους προβλέπεται να γίνεται από πανεπιστημιακά  όργανα που θα συγκροτηθούν στο μέλλον.» 
Με αυτό το νομικό σκεπτικό αρκετά Πανεπιστήμια της Χώρας (ενδεικτικά τα Πανεπιστήμια Κρήτης  και Θεσσαλίας) , συνέστησαν μετά το νόμο 4009/2011 ως εσωτερικό όργανο του Ιδρύματος,  το Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπήρξαν στη διοικητική λειτουργία των Ιδρυμάτων από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. 
[7] Με τη διάταξη της παραγράφου 7, παρατείνεται η λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων η διάρκεια των οποίων έληξε στις 31.12.015, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα της σύστασής τους και δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση μέχρι σήμερα της τροποποίησης της σχετικής διάταξης (που αφορά τη διάρκεια λειτουργίας του) του Προεδρικού Διατάγματος. Για τον λόγο αυτό και για να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται μεταξύ της ως άνω ημερομηνίας και της δημοσίευσης του παρόντος,  δίδεται στην προτεινόμενη διάταξη αναδρομική ισχύ από 1.1.2016.
[β] Με τις διατάξεις του άρθρου 27 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το Επιστημονικό, Διδακτικό, Εργαστηριακό και Τεχνικό Προσωπικό ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. , και επιλύονται προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4009/2011 αλλά και από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στις διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρο 29) Προεδρικό Διάταγμα.
Ειδικότερα:  
[1] Με τη διάταξη της παραγράφου 1 ορίζεται ότι για την εφαρμογή του άρθρου αυτού  επαναφέρονται σε ισχύ τα προϋφιστάμενα του νόμου 4009/2011 Προεδρικά Διατάγματα.
[2] Με τη διάταξη της παραγράφου 2 επαναδιατυπώνεται η εξουσιοδοτική  διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα ρυθμίζει το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τις ως άνω ειδικές κατηγορίες προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. 
[3,4,5] Με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 αίρεται η μέχρι σήμερα,  λόγω της μη έκδοσης του προβλεπόμενου στο άρθρο 29 του νόμου 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος, αναστολή της βαθμολογικής εξέλιξης των μελών των αναφερόμενων σε αυτό ειδικών κατηγοριών, ολοκληρώνεται η διαδικασία της ένταξης αυτών σε βαθμίδες, αποσαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και θεσμοθετείται η διαδικασία του προσδιορισμού του γνωστικού αντικειμένων των μελών αυτών και ρυθμίζονται θέματα της διαδικασίας εντάξεως των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις ΕΔΙΠ.
[6] Με τη διάταξη της παραγράφου 6 ρυθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών αδειών και των μετατάξεων της ειδικής αυτής κατηγορίας προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. με αναλογική εφαρμογή του υφιστάμενου κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος, ενώ παράλληλα παρέχεται το δικαίωμα λήψης εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική έρευνα.
 [7] Με τη διάταξη της παραγράφου 7 τροποποιείται η πειθαρχική διαδικασία που αφορά τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και ρυθμίζεται πλέον ενιαία με τις υπόλοιπες ειδικές κατηγορίες προσωπικού.
[8,9,10] Με τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 επαναδιατυπώνονται σχετικές με τη διαδικασία της πρόσληψης των ως άνω ειδικών κατηγοριών διατάξεις του νόμου 4009/2011 ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση των σχετικών προκηρύξεων αλλά και αποτελεσματικότερη η κατανομή των θέσεων αυτών στα Ιδρύματα.
 [11] Με τη διάταξη της παραγράφου 11   ρυθμίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας του προσωπικού της κατηγορίας αυτής στα Ιδρύματα.
[12] Με τη διάταξη της παραγράφου 12   ρυθμίζονται θέματα ανάθεσης διδασκαλίας των κατηγοριών του προσωπικού του άρθρου αυτού, διαδικασιών αξιολόγησής τους και αποσαφήνισης της βαθμολογικής και μισθολογικής τους κατάταξης από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4024/2011. 
[γ] Με τις διατάξεις του άρθρου 28 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
Ειδικότερα:
[1] Με τη διάταξη της παραγράφου 1 επεκτείνεται και στους Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων και τους Αναπληρωτές Προέδρου των Τ.Ε.Ι. το δικαίωμα της απαλλαγής των διδακτικών τους καθηκόντων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν και σε άλλα μονομελή όργανα Διοίκησης (Πρόεδρος  Τμήματος, Διευθυντής Κλινικής κ.λπ.) και χορηγείται η δυνατότητα στους Προέδρους των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων της απαλλαγής από τα διοικητικά τους καθήκοντα, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
[2] Με τη διάταξη της παραγράφου 2 παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, να ορίσουν τα έξοδα παράστασης των οργάνων Διοίκησης των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. .
[3] Η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 υπαγορεύθηκε από το γεγονός ότι, αφενός μεν στη διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 80 του  Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011), προβλεπόταν η κατάργηση των ειδικών νομικών  πρόσωπων για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών του οικείων ιδρυμάτων  και η δυνατότητα να συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυμάτων, του άρθρου 58, αφετέρου δε, τα ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ., ουδέποτε μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν, ενώ είναι αβέβαιο αν και πότε αυτά θα ιδρυθούν, και κρίθηκε απαραίτητο να  διευκρινιστεί ότι οι σκοποί λειτουργίας των ειδικών αυτών νομικών προσώπων  και τα μέσα για την επίτευξή τους, όπως αυτοί περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του αρ. 58, αποτελούν  καταστατικούς σκοπούς των υφιστάμενων Εταιρειών  Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας των  Ιδρυμάτων. 
[4] & [5] Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5  επεκτείνεται η δυνατότητα σε όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της Χώρας και σε όλα τα Τμήματά τους της πρόσληψης προσωπικού δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 407/1980 (παράγραφος 5) και επιλύονται λογιστικού χαρακτήρα ζητήματα που προέκυψαν κατά την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού προηγουμένων ετών, δυνάμει των διατάξεων του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος (παράγραφος 6) .  
[6] Με τη διάταξη της παραγράφου 6 δίδεται η δυνατότητα, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ιδρυμάτων, της μετακίνησης εντός του Ιδρύματος Καθηγητών και Λεκτόρων υπό τις αναφερόμενες στη διάταξη προϋποθέσεις και διαδικασία.
[7] Με τη διάταξη της παραγράφου 7 δίδεται η δυνατότητα, υπό τις αναφερόμενες στη διάταξη προϋποθέσεις και διαδικασία, συνυπολογισμού της διάρκειας του χρόνου αναστολής των καθηκόντων των Καθηγητών ως χρόνου παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν.
[8] Με τη διάταξη της παραγράφου 8 χορηγεί τη δυνατότητα στους Καθηγητές να υπηρετήσουν και σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε επιστημονική άδεια, εφόσον έχουν εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας.
[9] Με τη διάταξη της παραγράφου 9 ρυθμίζονται θέματα της διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθώς και της εξειδίκευσης της δυνατότητας συνεπίβλεψης διδακτορικής διατριβής μεταξύ Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.. Για τη διαδικασία της συνεπίβλεψης  αυτής,  χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να ρυθμίσει με απόφασή του τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την υλοποίησή της.
[10] Με τη διάταξη της παραγράφου 10 κυρώνονται κανονιστικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δυνάμει των οποίων διεξήχθησαν διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος.
[11] Με τη διάταξη της παραγράφου 11 χορηγείται η δυνατότητα στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και στους Προέδρους των επιμέρους Συμβουλίων της απαλλαγής από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα στο Ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
[12] Με τη διάταξη της παραγράφου 12  χορηγείται η δυνατότητα επανασύναψης συμβάσεων εργασίας ή έργου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος», υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προτεινόμενη διάταξη. Ειδικότερα : Για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.), το οποίο στελεχώνεται με οκτώ (8) μόνιμους υπαλλήλους και τριάντα εννέα (39) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχουν συναφθεί εκατόν σαράντα επτά (147) ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου. 
Το προσωπικό το οποίο εργάζεται δυνάμει αυτών των συμβάσεων, υποστηρίζει το σύνολο των κάθε μορφής  λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και εξυπηρετεί 32.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε 6 προπτυχιακά και 26 μεταπτυχιακά προγράμματα, 47 μέλη ΔΕΠ, καθώς και 1.970 περίπου μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.). Παράλληλα το σύνολο των απασχολουμένων δυνάμει των ως άνω συμβάσεων, υποστηρίζουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου σε άλλες οκτώ (8) πόλεις της Χώρας, εκτός της έδρας του Ιδρύματος στην Πάτρα.
Κατά συνέπεια κρίνεται απολύτως απαραίτητη η επανασύναψη των συμβάσεων αυτών με την ίδια ή άλλη νομική μορφή, αφού η ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους θα οδηγήσει άμεσα στην πλήρη κατάρρευση της λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, λόγω της μεγάλης εμπειρίας και της εξειδίκευσης των συμβαλλόμενων στις συμβάσεις αυτές.
Τέλος στο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεων που θα επισυναφθούν η Διοίκηση του Ιδρύματος, μετά την πλήρη,  λεπτομερή και τεκμηριωμένη καταγραφή της υφιστάμενης διοικητικής και τεχνικής λειτουργίας του θα εκπονήσει το οργανόγραμμα (Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος), το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου, που παρέχει, αποκλειστικά στην Ελλάδα, Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Έτσι στο ίδιο χρονικό διάστημα αφού αξιολογηθούν οι παρεχόμενες με τις ως άνω συμβάσεις υπηρεσίες και η αναγκαιότητά τους (όσον αφορά τον αριθμό και το αντικείμενο) θα συσταθούν οι απαραίτητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος θέσεις εργασίας και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη για την πλήρωσή τους διαδικασία.
Επίσης επισημαίνεται ότι οι δαπάνες για την επανασύναψη των συμβάσεων θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Ιδρύματος και δεν θα επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική χρηματοδότηση του Ιδρύματος.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος και δρομολογούνται οι προβλεπόμενες για την ορθή διοικητική του λειτουργία διαδικασίες.
Ανάλογη μέριμνα λαμβάνεται με την προτεινόμενη διάταξη και για τους απασχολούμενους στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος».
[δ] Με τις διατάξεις του άρθρου 29 ρυθμίζονται θέματα του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) όσον αφορά την αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων μουσικών σπουδών υπό τις ρητά αναφερόμενες στις διατάξεις προϋποθέσεις.
[ε] Με τις διατάξεις του άρθρου 30 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων.
[1] Με τη διάταξη της παραγράφου 1 ορίζεται ότι η μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στο τακτικό και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος σύμφωνα και με όσα ορίζει η με αριθμό 29/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα κατ’ αναλογική εφαρμογή των ανωτέρω, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εντάσσεται και το προσωπικό των ερευνητικών φορέων.
[2] Με τη διάταξη της παραγράφου 2 απαλλάσσονται τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα εφόσον η βαρυνόμενη έκταση χρησιμοποιείται για εκπαίδευση και έρευνα, με δεδομένο ότι η ένταξη στο σχέδιο πόλης εκτάσεων των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. δεν προσδίδει σε αυτά ουδεμία ωφέλεια, εφόσον οι εκτάσεις αυτές είναι προορισμένες για εκπαίδευση και έρευνα. Κατά συνέπεια, για όσο διάστημα η έκταση αυτή χρησιμοποιείται για τους παραπάνω σκοπούς, δεν είναι σκόπιμη η επιβάρυνση των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. με εισφορά σε χρήμα, χωρίς να υφίσταται αντίστοιχη ωφέλειά τους.
[3] Με τη διάταξη της παραγράφου 3 παρέχεται έκπτωση από τη φορολογία εισοδήματος Κληροδοτημάτων από τα οποία χορηγούνται υποτροφίες. Η διάταξη αυτή υπαγορεύθηκε από το γεγονός ότι  τα κληροδοτήματα -  ομάδες περιουσίας φορολογούνται για τα έσοδα που αποκτούν από δραστηριότητα, η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους, έστω και αν τα έσοδα αυτά διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 45 του N. 4172/2013, μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι συνήθως μοναδικός σκοπός των κληροδοτημάτων είναι η χορήγηση υποτροφιών, είναι σκόπιμο τα ποσά που διατίθενται σε υποτροφίες να εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα του κληροδοτήματος, ώστε να μην αναιρείται ο κοινωφελής σκοπός του.
[4] Με τη διάταξη της παραγράφου 4 ανατίθεται η αρμοδιότητα ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. στα ίδια τα Ιδρύματα. Σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 6 του N. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το αρ. 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» την ευθύνη για την προμήθεια πετρελαιοειδών για όλα τα ν.π.δ.δ. της οικείας Περιφέρειας την έχει η ίδια η Περιφέρεια. Όμως, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι αντίθετη στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 16 του Συντάγματος πλήρη αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4009/2011, απολαμβάνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια επιλογής και διαμόρφωσης των κατά την κρίση τους πρόσφορων μέσων για την πραγμάτωση της αποστολής τους και την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Συνεπώς, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι σκόπιμο να υπαχθεί στην ευθύνη των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., δεδομένου ότι οι σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες παρατηρούνται στις σχετικές προμήθειες, δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη λειτουργία των Ιδρυμάτων. κατά τη χειμερινή περίοδο, χωρίς μάλιστα να υφίσταται οποιαδήποτε υπαιτιότητα των οργάνων τους για τις καθυστερήσεις αυτές.
[5] Με τη διάταξη της παραγράφου 5 επεκτείνεται για λόγους ισότητας η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και των εργαζομένων (επιμορφωτών) οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
[6] Με τη διάταξη της παραγράφου 6 παρέχεται η δυνατότητα σε Πανεπιστημιακούς γιατρούς να απασχολούνται στην εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ»  και στις εγκατεστημένες σε αυτός κλινικές ή  διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια, για χρονικό διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση της προτεινόμενης διάταξης και υπό την προϋπόθεση ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80% και διατηρεί τη διαχείριση υπό τις αναφερόμενες στην ανωτέρω διάταξη προϋποθέσεις.
Ειδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3201/2003  πανεπιστημιακές θεωρούνται οι κλινικές, οι μονάδες και τα εργαστήρια με εκπαιδευτικούς, μετεκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και δραστηριότητες, τα οποία στελεχώνονται και από πανεπιστημιακό ιατρικό προσωπικό και τα οποία έχουν εγκατασταθεί ή εγκαθίστανται στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο , μόνον εφόσον το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να κατέχει το 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου, διορίζοντας αποκλειστικά αυτό τη διοίκησή τους και εφόσον λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που ισχύουν για τις πανεπιστημιακές μονάδες και εργαστήρια.
[7] Με τη διάταξη της παραγράφου 7 ρυθμίζεται το θέμα της εγγραφής σε συγκεκριμένα Πανεπιστήμια της Χώρας, δύο αδελφών προπτυχιακών φοιτητριών Συριακής υπηκοότητας, με κριτήριο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 
Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση 
για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή προσφύγων φοιτητών ως φοιτητών στα Τμήματα των Πανεπιστημίων της Χώρας λαμβανομένων δε  υπόψη των ειδικών συνθηκών εκπατρισμού τους, προτείνεται η παρούσα διάταξη, για την οποία έχει ληφθεί υπόψη η αποδοχή της εγγραφής των  προσφύγων φοιτητριών από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα υποδοχής.
Επίσης, ρυθμίζεται το θέμα της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής τριών ημεδαπών, για λόγους υγείας, σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
[στ] Με τις διατάξεις του άρθρου 31 ρυθμίζονται θέματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
[1] Ειδικότερα με τη διάταξη της παραγράφου 1 εξειδικεύεται και διευκολύνεται η διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. κατά τα προβλεπόμενα στην εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 1.β του άρθρου 23 του ν. 2083/1992, η οποία αφορά μόνο σε προπτυχιακούς υποτρόφους, και προβλέπεται ειδικά ότι τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., χωρίς να απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 
[2]  Με τη διάταξη της παραγράφου 2 τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 και ειδικότερα προβλέπεται ότι οι αξιολογητές του Ι.Κ.Υ. επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και ότι η αποζημίωσή τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., χωρίς να απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Περαιτέρω, ορίζεται ότι η ανωτέρω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ογδόντα (80) ευρώ ανά αξιολογούμενη αίτηση και συνολικά τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ ετησίως ανά αξιολογητή. Τέλος, απαλείφεται η προηγούμενη εξουσιοδοτική διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 που αφορούσε στη διαδικασία χορήγησης μεταπτυχιακών υποτροφιών και υποτροφιών για την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον με τις διατάξεις του παρόντος με ενιαίο τρόπο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α. Επί της Αρχής:
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων καθώς και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.  Επιπρόσθετα, με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  καθώς και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Β. Επί των Άρθρων:
Με το άρθρο 32 ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα σύνθεσης της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκρότησή της.
Με το άρθρο 33 ρυθμίζονται ζητήματα  υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ. Συγκεκριμένα:
1. Με την παράγραφο 1 επιλύεται το ακόλουθο ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 (Α΄226), που προστέθηκε με το άρθρο 97 του ν.4310/2014 (Α΄258). Σύμφωνα με την διάταξη αυτή ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του ν.4024/2011 και για την υπηρεσιακή τους κατάσταση. 
Επειδή στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου 4 αναφέρεται ότι σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη, προέκυψε το ερώτημα, αν η αναγνώριση του συνολικού χρόνου της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών κατά τα ανωτέρω υπόκειται ή όχι στον περιορισμό των επτά (7) ετών των προηγούμενων εδαφίων της παρ.4.   
Ακολούθως, οι υπηρεσίες του Υπουργείου υπέβαλαν σχετικά ερωτήματα τόσο  στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου καθώς και σε άλλα συναρμόδια Υπουργεία, από τις απαντήσεις των οποίων κρίθηκε ότι συντρέχει ανάγκη ρητής αποσαφήνισης  του περιεχομένου της επίμαχης διάταξης για το χρονικό διάστημα ισχύος της.
2. Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008, κατά τρόπον ώστε οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών δυνάμει των οποίων λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση να μην υποβάλλονται το τελευταίο, αλλά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου εκάστου έτους. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε η Διοίκηση να είναι σε θέση να προβεί στην έγκαιρη  πλήρωση των  εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες.  
3. Με την παράγραφο 3 ρυθμίζονται επί τω δικαίω και με γνώμονα την αρχή της ισότητας οι μονάδες μετάθεσης που δικαιούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες αρμόδιες για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και εν γένει τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων .
4. Με την παράγραφο 4 θεραπεύεται ένα υφιστάμενο νομοθετικό κενό. Συγκεκριμένα, ενώ υφίσταται στην κείμενη νομοθεσία διάταξη δυνάμει της οποίας γίνεται η σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και η κατανομή των θέσεων αυτών κατά ειδικότητες, δεν υφίσταται ρητή δυνατότητα κατανομής των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση της προτεινόμενης διάταξης για τον τρόπο κατανομής των νέων οργανικών θέσεων που προκύπτουν κάθε φορά.
5.  Με την παράγραφο 5 ρυθμίζεται εκ νέου ο τρόπος συμπλήρωσης  του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου από τους εκπαιδευτικούς, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη αποτύπωση των πραγματικών αναγκών των σχολικών μονάδων και η  πλήρης κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο και ακολούθως η εύρυθμη λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, γίνεται ειδική αναφορά στον τρόπο συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που ανήκουν στις κοινές ειδικότητες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32). Συγκεκριμένα, θεσπίζεται το πρώτον η δυνατότητα συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Η ρύθμιση αυτή συνεισφέρει ουσιωδώς στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων σε διδακτικό ωράριο και ακολούθως επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση δαπανών.
6. Με την παράγραφο 6 αντιμετωπίζονται ζητήματα λειτουργίας των πειραματικών και των πρότυπων σχολείων. Συγκεκριμένα, η  εμπειρία του τρέχοντος σχολικού έτους απέδειξε ότι η τοποθέτηση αναπληρωτών με αυξημένα προσόντα που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δημιουργεί καθυστερήσεις στην πλήρωση των κενών του διδακτικού προσωπικού, καθώς οι αναπληρωτές έχουν κάποιο χρονικό περιθώριο για να παρουσιαστούν καθώς και το δικαίωμα να αρνηθούν την τοποθέτηση. Για να θεραπευτεί το πρόβλημα αυτό, η προτεινόμενη διάταξη δίνει τη δυνατότητα πλήρωσης των κενών με μόνιμους εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων, οι οποίοι θα αποσπαστούν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα βρίσκονται έγκαιρα στη θέση τους. Η διάταξη αυτή αφενός μεν εξυπηρετεί με το βέλτιστο τρόπο την έγκαιρη πλήρωση των κενών στα σχολεία αυτά και κατά συνέπεια συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία τους, αφετέρου δε συμβάλλει και σε εξοικονόμηση δαπανών.  
7. Με την παράγραφο 7 δίνεται η δυνατότητα σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ιδιαίτερα αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων να μεταταγούν σε θέση κατηγορίας ΕΔΙΠ στα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ). Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει σωρευτικώς να: α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με  γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα Α.Ε.Ι., β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει  για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη  σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περ.α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.  Επιπλέον, για τη διενέργεια της μετάταξης απαιτείται: α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός και γ) απόφαση της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής. Η ρύθμιση αυτή δεδομένων των δημοσιονομικών συνθηκών που δυσχεραίνουν την πρόσληψη προσωπικού στα ΑΕΙ είναι προς πρόδηλο όφελος της λειτουργίας των ΑΕΙ.
8. Με την παράγραφο 8 ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συμβούλων και των Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και κατέλαβαν προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Συμβούλων του Υπουργείου
Με το άρθρο 34 ρυθμίζονται ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του ΙΕΠ. 
Με το άρθρο 35  ρυθμίζονται επείγοντα θέματα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 ρυθμίζεται κατά το βέλτιστο τρόπο η οργανικότητα των νηπιαγωγείων και ο αριθμός των νηπίων ανά τμήμα. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά εισάγεται διαφοροποίηση του αριθμού των νηπίων σε περίπτωση που πρόκειται για νηπιαγωγεία απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών  με δυσκολίες πρόσβασης. Ειδικότερα, ενώ η ισχύουσα ρύθμιση προβλέπει το λιγότερο επτά (7) νήπια ανά έναν (1) νηπιαγωγό, προτείνεται ότι απαιτείται ένας (1) νηπιαγωγός για τουλάχιστον: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Η ρύθμιση αυτή αφενός μεν κρίνεται κοινωνικά και παιδαγωγικά επιβεβλημένη, αφετέρου συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών.  
Η παράγραφος 2 αφορά τις εγγραφές μαθητών. Ειδικότερα,  εισάγεται διαφοροποίηση του χρόνου εγγραφής των μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου και προβλέπεται ότι αυτές γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους. Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να αποκρυσταλλωθούν εμπροθέσμως τα εκπαιδευτικά κενά και να είναι δυνατή η κάλυψή τους κατά την έναρξη του επόμενου διδακτικού έτους. 
Με το άρθρο 36  επιλύονται  προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης, καθόσον η οργανικότητα των σχολείων βάσει της οποίας τα ανωτέρω στελέχη εκπαίδευσης επιλέγονται αρχικά μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις η αρχική οργανικότητα των σχολικών μονάδων να μην συμπίπτει με τον αριθμό των Τμημάτων που λειτουργούν σε κάθε σχολική μονάδα και να προκύψει ανάγκη μεταβολής του καθεστώτος των υπηρετούντων στελεχών εκπαίδευσης, καθώς και της υπηρεσιακής τους κατάστασης (πχ επίδομα, μοριοδότηση θέσης).  
Με το άρθρο 37 ρυθμίζεται επί των δικαίω το ζήτημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών των: α) Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Ερίσου, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, β) του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, γ) του Γενικού Λυκείου Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοκαρνανίας και δ) του Γενικού Λυκείου Αστακού της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοκαρνανίας. Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη  λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που αντιμετώπισαν οι μαθητές λόγω του σεισμού και προς άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετώπισαν εξαιτίας του.
Με το άρθρο 38 ρυθμίζονται θέματα των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233), όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: «α) Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2016-2017. Τα παραπάνω Λύκεια μέχρι την οριστική λήξη της λειτουργίας τους μπορούν να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.»
Προκειμένου όμως να αντιμετωπισθεί το νεομεταναστευτικό ρεύμα προς την Ο.Δ της Γερμανίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, ώστε να επιτρέπει την ακώλυτη, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, κινητικότητα των μαθητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας της χώρας υποδοχής, κρίνεται  απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η κατάργηση του ως άνω άρθρου και η συνέχιση της λειτουργίας των Λυκείων της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές. 
Με το άρθρο 39 ορίζεται ότι ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016 για το προσωπικό των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του ν.4186/2013 (Α΄193) έχει εφαρμογή το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να προστατευθεί η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διοικούμενων και συγκεκριμένα των εκπαιδευτών ενηλίκων και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)  που έχουν για το τρέχον σχολικό έτος αποσπασθεί στα Επαγγελματικά Λύκεια.
Με το άρθρο 40 ρυθμίζεται εν δικαίω το θέμα των αμοιβών των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επαναπροσλήφθηκαν. Η διάταξη αυτή βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4369/2016 (Α΄ 33), σύμφωνα με τις οποίες για το προσωπικό αυτό το χρονικό διάστημα από τις 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευσή του v. 4325/2015 (11.5.2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.
Με το άρθρο 41  τροποποιείται ο τρόπος διάθεσης των εκπαιδευτικών στα Δημόσια ΙΕΚ.       Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (Α΄ 163), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου  6 του  Ν. 4327/15  (Α΄50), επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. η διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ. κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικεί¬ας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.
Προτείνεται η αντικατάσταση της διάταξης κατά τρόπον ώστε η εν λόγω διάθεση να πραγματοποιείται ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) και πρόταση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθόσον οι ανωτέρω έχουν πλήρη γνώση τόσο των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων όσο και των πραγματικών κενών των δημοσίων ΙΕΚ και κατά συνέπεια η γνωμοδότησή τους κρίνεται αναγκαία προς θεραπεία της αρχής της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της δράσης της δημόσιας διοίκησης. Επιπρόσθετα, η επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών επιβάλλει όπως η απόφαση διάθεσης εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και όχι από τον Υπουργό Παιδείας.
Με το άρθρο 42 αντιμετωπίζονται θέματα δια βίου μάθησης. Συγκεκριμένα με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται ο εξορθολογισμός και η αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και των εκπαιδευτικών φορέων και δομών που εποπτεύονται από αυτή. Ειδικότερα καταργούνται οι Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης ως μη δυνάμενες να υλοποιηθούν κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία και ενόψει του εξορθολογισμού και της αναδιοργάνωσης  της δημόσιας διοίκησης που επιχειρείται. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Διευθύνσεων Διά Βίου Μάθησης μεταφέρονται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.  Εν συνεχεία προβλέπονται αλλαγές στον ενιαίο τρόπο επικαιροποίησης  των αδειών των ιδιωτικών σχολείων, των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και στον αποτελεσματικότερο δημοσιονομικό  έλεγχο από τη Διοίκηση. Τέλος προβλέπονται αλλαγές στα απαιτούμενα προσόντα κάποιων ειδικοτήτων προκειμένου να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος με σκοπό την εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις των επαγγελμάτων τους.  
Με το άρθρο 43  επιλύεται το ζήτημα των λειτουργικών κενών, που υφίστανται πέραν της 15ης Οκτωβρίου κάθε έτους,  στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, προς όφελος των μαθητών χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μισθοδοσία των οποίων θα βαραίνει τον προϋπολογισμό της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σε περίπτωση που μέχρι την 15η Οκτωβρίου δεν έχουν καλυφθεί τα σχετικά λειτουργικά κενά.
Με το άρθρο 44 επιχειρείται ο εξορθολογισμός των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων του Υπουργείου, σύμφωνα με σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται ο εξορθολογισμός των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Κινητικότητας των Διευθύνσεων Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας 114/2014 (Α΄ 181) στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Κινητικότητας των Διευθύνσεων Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνεται  και κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή σε άλλες δομές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού. Η  αρμοδιότητα αυτή προτείνεται να μεταφερθεί αυτούσια στις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων. Περαιτέρω προτείνεται η διαγραφή από τις αρμοδιότητες των ανωτέρω τμημάτων των αρμοδιοτήτων εκείνων που αφορούν στην δημιουργία και τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών για το χρονικό διάστημα της απόσπασής τους, καθόσον  για το θέμα αυτό αρμόδιες είναι οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Επιπλέον, προτείνεται η διαγραφή των περιπτώσεων στ΄ που αφορούν στην έκδοση αποφάσεων σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των ισότιμων σχολείων, καθόσον η αρμοδιότητα αυτή εμπεριέχεται στα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η οποία  ανήκει στα Τμήματα Υπηρεσιακής Εξέλιξης των ανωτέρω Διευθύνσεων. Τέλος, προτείνεται η μεταφορά της αρμοδιότητας στελέχωσης των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από την  Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Νικόλαος Φίλης                                                                                             Ευκλείδης Τσακαλώτος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Παναγιώτης Σκουρλέτης
 


ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                   ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ           
Κωνσταντίνος Φωτακης                                                          Αθανασία ΑναγνωστοπούλουΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Τρύφων Αλεξιάδης
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΛΕΥΜΑΤΩΝ


Θεοδόσιος Πελεγρίνης

***   ***   ***   ***   ***   ***

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Α. Οι παρούσες διατάξεις αποτελούν επείγουσα και μεταβατική νομοθετική παρέμβαση στους τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του 4310/2014. Ειδικότερα, στο Α’ Κεφάλαιο του σχεδίου νόμου:
- Αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες στη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων καθώς και θεσμικά κενά, που προέκυψαν από την εφαρμογή του ν.4310/2014 
- Τροποποιούνται διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη συγκρότηση οργάνων, επί τα βελτίω όσον αφορά με σκοπό την αποφυγή υπερ-συγκέντρωσης εξουσιών και την τόνωση της δημοκρατικής συμμετοχής και ελέγχου (π.χ. ΠΣΕΚ, Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Ινστιτούτων, διαφανείς διαδικασίες, ξεκάθαροι ορισμοί).
- Αντιμετωπίζονται άμεσες εκκρεμότητες και υπάρχουσες ή διαφαινόμενες δυσλειτουργίες στη ροή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και στη λειτουργία των ερευνητικών φορέων (π.χ. μητρώο αξιολογητών, κρίσεις/προαγωγές ερευνητών, εκλογή διευθυντών).
- Αποκαθίστανται διατάξεις που αφορούν εργασιακά θέματα και οι οποίες δημιούργησαν εργασιακή ανασφάλεια και περαιτέρω πολυτυπία σχέσεων εργασίας. 
- Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για απλοποίηση διαδικασιών στη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων και των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ. Και τούτο, πάντοτε με γνώμονα την διαφάνεια και την αξιοκρατία. 
Β. Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β ρυθμίζονται θέματα επείγοντος και «διαχειριστικού» χαρακτήρα και  επιλύονται τα θέματα που δημιούργησε η εφαρμογή ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αδυναμία της εφαρμογής των προηγούμενων νόμων για την ανώτατη εκπαίδευση (ενδεικτικά των νόμων: 4009/2011, 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013, 4142/2013, 4178/2013, 4186/2013). Ειδικότερα, στο Β’ Κεφάλαιο του σχεδίου νόμου:
- Ρυθμίζονται θέματα της διοικητικής λειτουργίας και της οικονομικής διαχείρισης των Α.Ε.Ι.,   προκειμένου η τελευταία να καταστεί πιο ευέλικτη, με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων τους, ενώ παράλληλα τροποποιούνται διατάξεις που η  εφαρμογή τους δημιούργησε διοικητικές αρρυθμίες.
- Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το Επιστημονικό, Διδακτικό, Εργαστηριακό και Τεχνικό Προσωπικό ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. , και επιλύονται προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4009/2011 αλλά και από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρο 29) Προεδρικό Διάταγμα.
- Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. (π.χ. μετακινήσεις Καθηγητών και Λεκτόρων, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κ.λπ.).
- Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. (π.χ. απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα, έκπτωση από τα φορολογητέα έσοδα των κληροδοτημάτων που διατίθενται σε υποτροφίες κ.λπ.). 
- Παράλληλα, ρυθμίζονται θέματα του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) όσον αφορά την αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων μουσικών και θεατρικών σπουδών, ενώ ρυθμίζονται και θέματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Γ. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων καθώς και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.  Επιπρόσθετα, με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  καθώς και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και θέματα του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Α. Η παρέμβαση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο μείζονα θέματα κατεύθυνσης του ερευνητικού συστήματος, όσο και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, που δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του ν.4310/2014. Ταυτόχρονα  η παρέμβαση αυτή είναι απαραίτητη , προκειμένου να διορθωθούν αμφισημίες και θεσμικά κενά αλλά και να στηριχθεί το έργο που έχει παραχθεί μέχρι τώρα στον ερευνητικό ιστό στα πεδία της γνώσης και του πολιτισμού. Παράλληλα, τα νέα μέτρα στοχεύουν στην άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των μνημονιακών πολιτικών, που έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον ερευνητικό ιστό της χώρας και στο ανθρώπινο δυναμικό, και ειδικότερα, έχουν οδηγήσει  μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων σε αναγκαστική μετανάστευση. 
Β. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπό έχουν την αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. που προέκυψαν μετά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4009/2011 και των μεταγενέστερων αυτού νομοθετικών παρεμβάσεων. Ειδικότερα: Η λειτουργία των Ιδρυμάτων στηρίζεται σε μια σειρά από μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση κανονιστικών κειμένων (ενδεικτικά : έκδοσης του Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ιδρυμάτων, του Προεδρικού Διατάγματος για το επιστημονικό προσωπικό ειδικών κατηγοριών κ.λπ) τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκδοθεί. Έτσι οι διατάξεις του κεφαλαίου Β κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. , για τη βαθμολογική εξέλιξη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού τους (σχετικό το άρθρο 27 του σχεδίου νόμου), ενώ παράλληλα επιλύονται οι διοικητικές αρρυθμίες που έχουν διαπιστωθεί στη λειτουργία των Ιδρυμάτων και διευκολύνεται η οικονομική διαχείριση των κονδυλίων των Ιδρυμάτων.
Γ. Η προώθηση και ψήφιση των  διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του σχεδίου νόμου είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εξής μείζονα θέματα:
- Η αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης εξαιρετικώς επειγόντων ζητημάτων της σύνθεσης της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκρότησή της.
- Η αναγκαιότητα ρύθμισης α) του ζητήματος που έχει προκύψει σχετικά με την εφαρμογή της       διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 (Α΄226), όπως ισχύει, και αποσαφήνισης ότι η αναγνώριση του συνολικού χρόνου της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν υπόκειται στον περιορισμό των επτά (7) ετών, β) της δυνατότητας της Διοίκησης να προβαίνει στην έγκαιρη  πλήρωση των  εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες, γ) των μονάδων μετάθεσης που δικαιούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες αρμόδιες για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και εν γένει τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων με γνώμονα την αρχή της ισότητας, ε) ρητά της δυνατότητας κατανομής των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων, στ) του τρόπου συμπλήρωσης  του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολικών μονάδων σε διδακτικό ωράριο και να εξοικονομούνται δαπάνες, ζ) ζητημάτων λειτουργίας των πειραματικών και των πρότυπων σχολείων αναφορικά με την έγκαιρη πλήρωση των κενών και την εύρυθμη λειτουργία τους, η) της δυνατότητας μετάταξης των μόνιμων εκπαιδευτικών  ιδιαίτερα αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων σε θέση κατηγορίας ΕΔΙΠ στα Α.Ε.Ι. προς πρόδηλο όφελος της λειτουργίας των ΑΕΙ., καθώς λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών είναι δυσχερής η πρόσληψη προσωπικού στα ΑΕΙ. και θ) ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης των Συμβούλων και των Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
- Η αναγκαιότητα ρύθμισης ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του ΙΕΠ. 
- Η αναγκαιότητα ρύθμισης επείγοντων θεμάτων α) για την οργανικότητα των νηπιαγωγείων και τον αριθμό των νηπίων ανά τμήμα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και η εξοικονόμηση δαπανών και β) για τις εγγραφές μαθητών προκειμένου να προσδιορίζονται εμπροθέσμως τα εκπαιδευτικά κενά και να καλύπτονται κατά την έναρξη του επόμενου διδακτικού έτους.
- Η αναγκαιότητα επίλυσης ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης.
- Η αναγκαιότητα ρύθμισης του ζητήματος της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών, που αντιμετώπισαν εξαιρετικές συνθήκες, προς άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετώπισαν εξαιτίας του σεισμού. 
- Η αναγκαιότητα ρύθμισης ζητημάτων των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό προκειμένου να αντιμετωπισθεί το νεομεταναστευτικό ρεύμα προς την Ο.Δ της Γερμανίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.
- Η αναγκαιότητα παράτασης της ισχύος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του ν.4186/2013, προκειμένου να προστατευθεί η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διοικούμενων και συγκεκριμένα των εκπαιδευτών ενηλίκων και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που έχουν για το τρέχον σχολικό έτος αποσπασθεί στα Επαγγελματικά Λύκεια.
- Η αναγκαιότητα ρύθμισης των ζητημάτων των αμοιβών των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επαναπροσλήφθηκαν.
- Η αναγκαιότητα ρύθμισης του τρόπου διάθεσης των εκπαιδευτικών στα Δημόσια ΙΕΚ βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων και των πραγματικών κενών των δημοσίων ΙΕΚ.
- Η ανάγκη εξορθολογισμού και αναδιοργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και των εκπαιδευτικών φορέων και δομών που εποπτεύονται από αυτή αποσκοπώντας στην επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και στον αποτελεσματικότερο δημοσιονομικό   έλεγχο από τη Διοίκηση.
- Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης των λειτουργικών κενών, που υφίστανται πέραν της 15ης Οκτωβρίου κάθε έτους,  στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.
- Η αναγκαιότητα εξορθολογισμού των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων του Υπουργείου.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Α. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του σχεδίου νόμου επιδιώκεται:
1.Αναμόρφωση  α)Περιφερειακών Συμβούλιων Έρευνας και Καινοτομίας    β)Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).
2. Ορθολογική δημιουργία βιώσιμων ερευνητικών Κέντρων 
3. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ΕΚ, της διαφάνειας και στην ενίσχυση της δημοκρατίας και της λογοδοσίας των Οργάνων   Διοίκησης των Ε.Κ.  
4.Μείωση της γραφειοκρατίας και της εξασφάλισης της διοικητικής συνέχειας. 
5.Εξασφάλιση της εργασιακής ασφάλειας και της διαφάνειας στις κρίσεις του Ερευνητικού προσωπικού
6. Δημιουργία ευέλικτων και λειτουργικών διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων και εντέλει την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων. 
7. Αντιμετώπιση μεταβατικά ζητήματα που είχαν, κατά κύριο λόγο, δημιουργηθεί από την απουσία αντίστοιχων ρυθμίσεων του ν.4310/2014, με κύριο μέλημα την προώθηση της έρευνας στα ερευνητικά κέντρα και τα ΑΕΙ και την διασαφήνιση των εργασιακών θεμάτων του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού. 
Β. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του σχεδίου νόμου επιδιώκεται:
1. Παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στην οικονομική διαχείριση των πόρων των Ιδρυμάτων. 
2. Παροχή της δυνατότητας να ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου τα θέματα του Οργανισμού και του Κανονισμού του κάθε Ιδρύματος, μέχρι τη δημοσίευσή τους.
3. Θεσμοθέτηση της συνεργασίας των αρμόδιων οργάνων των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
4. Μείωση της γραφειοκρατίας και εξασφάλιση της διοικητικής συνέχειας. 
5. Ρύθμιση και επίλυση θεμάτων διαχειριστικού χαρακτήρα προκειμένου να μην επιβαρύνονται τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας με  τέλη ή φόρους που αποβαίνουν σε βάρος της διαχείρισης των καταλειπόμενων σε αυτά κληροδοτημάτων με την παράλληλη  μέγιστη αξιοποίηση των πόρων για τη χορήγηση υποτροφιών. 
6. Αντιμετώπιση ζητημάτων που είχαν, κατά κύριο λόγο, δημιουργηθεί από την απουσία αντίστοιχων ρυθμίσεων του ν. 4009/2011, με κύριο μέλημα την υποστήριξη του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού έργου των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.
Γ. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η θεραπεία των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών προβλημάτων (βλέπε ανωτέρω Α. 1.1. 1.Γ), κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής
Α. Άμεσοι αποδέκτες των αλλαγών είναι οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας μας. Έμμεσος αποδέκτης είναι το σύνολο της κοινωνίας  διότι η υποστήριξη της Έρευνας μπορεί να αποτελέσει μοχλό αναπτύξεις. 
Β. Άμεσοι αποδέκτες των αλλαγών είναι το εκπαιδευτικό και διοικητικό  προσωπικό των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. της χώρας καθώς και το σύνολο των φοιτητών. Έμμεσος αποδέκτης είναι το σύνολο της κοινωνίας, διότι η προώθηση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας θα έχει αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, στην οποία εν τέλει θα εξέλθουν και θα δραστηριοποιηθούν οι σημερινοί φοιτητές. 
Γ. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα και θετικά ευρείες κοινωνικές ομάδες, όπως μαθητές, γονείς ,μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
Α. Οι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται να τροποποιήσουν σειρά διατάξεων του ν. 4310/2014. Και τούτο, προκειμένου να ρυθμίσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα  των ερευνητικών κέντρων.
Β. Οι προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούν  σειρά διατάξεων του ν. 4009/2011 αλλά και των μετέπειτα νόμων για την ανώτατη εκπαίδευση (ενδεικτικά αναφέρονται 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013, 4142/2013, 4178/2013, 4186/2013), οι οποίες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να δώσουν λύσεις στο σημαντικό πρόβλημα της οργάνωσης του εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έργου και οι οποίες είτε λόγω της εφαρμογής τους, είτε, σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της αδυναμίας εφαρμογής τους, οδήγησαν σε ακόμη μεγαλύτερες δυσλειτουργίες καθιστώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ανεπαρκές, παρωχημένο και εν τέλει αναποτελεσματικό.
2.2. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
Α. ΥΑ –Εσωτερικοί Κανονισμοί των Κέντρων 
ΚΥΑ για ναυτικό προσωπικό ΕΛΚΕΘΕ
ΥΑ Οδηγών χρηματοδότησης ΕΛΚΕ
ΥΑ για εξαίρεση Λογ/σμων  από την Τρ. Ελλάδας
Β. Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υπηρεσιακή και βαθμολογική κατάσταση των ειδικών κατηγοριών προσωπικού
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις αποδοχές του Πρύτανη και των Αναπληρωτών του Πρύτανη των Πανεπιστημίων και του Προέδρου και των Αναπληρωτών του Προέδρου για τα Τ.Ε.Ι., του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και των Κοσμητόρων και των Προέδρων Τμημάτων
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για την αποζημίωση κάθε αξιολογητή αιτήσεων μεταπτυχιακών υποτροφιών
Γ. 1. Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την κατανομή των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων.
2. Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον αριθμό των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.
3. Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης για τη διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ..
4. Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. για την κατάταξη των αποφοίτων και των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. καθώς των αποφοίτων δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εξάμηνο, τη διάρκεια φοίτησης, τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα
5. Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων για τη διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο επιμέρους θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ. και  Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).  
6. Από¬φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα ελάχιστα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα ή στην συστατική επιστολή των αναπληρωτών ή και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση
Α. Οι προωθούμενες ρυθμίσεις για την έρευνα αφορούν το σύνολο των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας και των τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. 
Β. Οι προωθούμενες ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση αφορούν το σύνολο Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. της χώρας καθώς και τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα των Πανεπιστημίων (Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης των Πανεπιστημίων) . 
Γ. Οι προωθούμενες ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν τα ιδιωτικά σχολεία, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών
3.2. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Α. Τα προωθούμενα μέτρα στο σύνολό τους για την έρευνα δεν αναμένεται  να επιφέρουν σοβαρή επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. 
Β. Τα προωθούμενα μέτρα στο σύνολό τους για την ανώτατη εκπαίδευση δεν αναμένεται  να επιφέρουν σοβαρή επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
Γ. Τα προωθούμενα μέτρα στο σύνολό τους για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν αναμένεται  να επιφέρουν σοβαρή επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. 
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Α. Οι διατάξεις αναμένεται να βοηθήσουν  στην υποστήριξη της Έρευνας ως μοχλού ανάπτυξης και τρίτου πυλώνα μαζί με την παιδεία και του πολιτισμού
Ειδικότερα το νομοσχέδιο θα επηρεάσει θετικά το προσωπικό των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και τους Νέους Επιστήμονες.
Β. Οι παρούσες διατάξεις αναμένεται να άρουν τις διαπιστωθείσες μέχρι σήμερα δυσλειτουργίες  με άμεση συνέπεια την κατά το δυνατόν καλύτερη υποστήριξη της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. .
Γ. Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται η επέλευση των ακόλουθων συνεπειών:
- Η ρύθμιση εξαιρετικώς επειγόντων ζητημάτων της σύνθεσης της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκρότησή της.
- Η ρύθμιση α) του ζητήματος που έχει προκύψει σχετικά με την εφαρμογή της       διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 (Α΄226), όπως ισχύει, και αποσαφήνισης ότι η αναγνώριση του συνολικού χρόνου της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν υπόκειται στον περιορισμό των επτά (7) ετών, β) της δυνατότητας της Διοίκησης να προβαίνει στην έγκαιρη  πλήρωση των  εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες, γ) των μονάδων μετάθεσης που δικαιούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες αρμόδιες για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και εν γένει τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων με γνώμονα την αρχή της ισότητας, ε) ρητά της δυνατότητας κατανομής των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων, στ) του τρόπου συμπλήρωσης  του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολικών μονάδων σε διδακτικό ωράριο και να εξοικονομούνται δαπάνες, ζ) ζητημάτων λειτουργίας των πειραματικών και των πρότυπων σχολείων αναφορικά με την έγκαιρη πλήρωση των κενών και την εύρυθμη λειτουργία τους, η) της δυνατότητας μετάταξης των μόνιμων εκπαιδευτικών  ιδιαίτερα αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων σε θέση κατηγορίας ΕΔΙΠ στα Α.Ε.Ι. προς πρόδηλο όφελος της λειτουργίας των ΑΕΙ., καθώς λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών είναι δυσχερής η πρόσληψη προσωπικού στα ΑΕΙ. και θ) ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης των Συμβούλων και των Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
- Η ρύθμιση ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του ΙΕΠ. 
- Η ρύθμιση επείγοντων θεμάτων α) για την οργανικότητα των νηπιαγωγείων και τον αριθμό των νηπίων ανά τμήμα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και η εξοικονόμηση δαπανών και β) για τις εγγραφές μαθητών προκειμένου να προσδιορίζονται εμπροθέσμως τα εκπαιδευτικά κενά και να καλύπτονται κατά την έναρξη του επόμενου διδακτικού έτους.
- Η επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης.
- Η ρύθμιση του ζητήματος της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών, που αντιμετώπισαν εξαιρετικές συνθήκες, προς άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετώπισαν εξαιτίας του σεισμού. 
- Η ρύθμιση ζητημάτων των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό προκειμένου να αντιμετωπισθεί το νεομεταναστευτικό ρεύμα προς την Ο.Δ της Γερμανίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.
- Η παράταση της ισχύος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του ν.4186/2013, προκειμένου να προστατευθεί η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διοικούμενων και συγκεκριμένα των εκπαιδευτών ενηλίκων και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που έχουν για το τρέχον σχολικό έτος αποσπασθεί στα Επαγγελματικά Λύκεια.
- Η ρύθμιση των ζητημάτων των αμοιβών των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επαναπροσλήφθηκαν.
- Η ρύθμιση του τρόπου διάθεσης των εκπαιδευτικών στα Δημόσια ΙΕΚ βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων και των πραγματικών κενών των δημοσίων ΙΕΚ.
- Ο εξορθολογισμός και αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και των εκπαιδευτικών φορέων και δομών που εποπτεύονται από αυτή αποσκοπώντας στην επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και στον αποτελεσματικότερο δημοσιονομικό   έλεγχο από τη Διοίκηση.
- Η  αντιμετώπιση των λειτουργικών κενών, που υφίστανται πέραν της 15ης Οκτωβρίου κάθε έτους,  στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής προς όφελος των μαθητών χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
- Ο εξορθολογισμός των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων του Υπουργείου.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
Υπάρχει αυξανόμενη εκροή Ελλήνων επιστημόνων στο Εξωτερικό 
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
Α. Από τα ανωτέρω προδήλως προκύπτει ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα επηρεάσει θετικά το προσωπικό των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και τους Νέους Επιστήμονες.
Β. Με τις προτεινόμενες διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση αξιοποιείται και οργανώνεται προς όφελος της λειτουργίας των Πανεπιστημίων η ειδική κατηγορία του εκπαιδευτικού, εργαστηριακού και τεχνικού προσωπικού των Ιδρυμάτων ενώ με την παρεχόμενη ευελιξία στη διαχείριση των κονδυλίων αξιοποιούνται προς όφελος των Ιδρυμάτων οι πόροι τους.
Γ. Από τα ανωτέρω προδήλως προκύπτει ότι από την προτεινόμενη ρύθμιση επηρεάζονται με εξαιρετικά θετικό τρόπο μαθητές,  γονείς, μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των φορέων της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, το προσωπικό του Ι.Ε.Π. και εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Β. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αποκαθίστανται οι διοικητικές δυσλειτουργίες των Ιδρυμάτων και καθίσταται πιο αποτελεσματική η οικονομική τους διαχείριση.
Γ. Βελτίωση στις σχέσεις κράτους-πολίτη επιφέρει το σύνολο των προτεινόμενων διατάξεων, ιδίως δε οι διατάξεις σχετικά με την σύσταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές διαδικασίες
Α. Απλοποιείται η διαδικασία συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ερευνητικών φορέων  με την έκδοση μόνο μιας απόφασης. 
 Προκρίνεται η αυτοδίκαιη κατάρτιση εθνικού καταλόγου κριτών για τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής- Δεν προβλεπόταν στο 4310/14. 
Β. Απλοποιείται η διαδικασία ρύθμισης ζωτικών για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ζητημάτων, με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων των Συγκλήτων για θέματα που προβλέπεται να ρυθμίσουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Ιδρυμάτων και θεραπεύονται οι διαπιστωθείσες κατά την εφαρμογή των τροποποιούμενων διατάξεων διοικητικές αρρυθμίες.
Γ. Απλοποιείται η διαδικασία ολικής ή μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.
5. Νομιμότητα
5.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
Α. Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την υποχρέωση της Πολιτείας να αναπτύσσει και να προάγει την έρευνα και την επιστήμη. 
Β. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εντάσσονται στην ευρύτερη υποχρέωση της Πολιτείας στην προάσπιση και παροχή του δικαιώματος της Δημόσιας Παιδείας.
Γ. Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στα άρθρα 4 και 16 του Συντάγματος.
5.2. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Α. Το άρθρο 179 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση έχει ως στόχο να ενισχύει τις επιστημονικές και τεχνολογικές της βάσεις, με τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον οποίο οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και οι τεχνολογίες κυκλοφορούν ελεύθερα». 
Γ. Οι προβλέψεις του  Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο  4359/2016 (ΦΕΚ 5/τΑ'/20-1-2016) και ιδιαίτερα του αρ. 24 του ΙΙ Μέρους αυτού και του σχετικού Παραρτήματος, όπου ρητά προβλέπεται η προστασία σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.
6. Αρμοδιότητα
6.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας
Α. Υπουργείο Οικονομίας λόγω των Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
Υπουργείο Οικονομικών  για θέματα που άπτονται οικονομικών θεμάτων των Ερευνητικών Φορέων 
Β. Υπουργείο Οικονομικών και  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέματα που άπτονται της βαθμολογικής εξέλιξης του Επιστημονικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών στα Ιδρύματα
Γ. Υπουργείο Οικονομικών για τον αριθμό των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
7.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (KE.N.E.)
Α. Το Α’ κεφάλαιο του σχεδίου νόμου έχει ήδη τεθεί υπόψη της ΚΕ.Ν.Ε., η οποία έχει θέσει σειρά προτάσεων-οδηγιών, οι οποίες και έχουν ενσωματωθεί στο σύνολό τους. 
Β. Τμήμα του Β’ κεφαλαίου του σχεδίου νόμου έχει ήδη τεθεί υπόψη της ΚΕ.Ν.Ε., η οποία έχει θέσει σειρά προτάσεων-οδηγιών, οι οποίες και έχουν ενσωματωθεί στο σύνολό τους
Γ. Οι διατάξεις για τα Ιδιωτικά Σχολεία, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Γ’ κεφαλαίου του σχεδίου νόμου έχει ήδη τεθεί υπόψη της ΚΕ.Ν.Ε., η οποία έχει θέσει σειρά προτάσεων-οδηγιών, οι οποίες και έχουν ενσωματωθεί στο σύνολό τους. 
7.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη
Α. Όσον αφορά το Α’  κεφάλαιο : 
Αντικατάσταση του άρθρου 1 ν. 4310/2014
Αντικατάσταση του άρθρου 2 ν. 4310/2014
Τροποποίηση του άρθρου 3 ν. 4310/2014
Τροποποίηση του άρθρου 4 ν.4310/2014
Αντικατάσταση του άρθρου 5 ν.4310/2014
Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του  ν.4310/2014
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4310/2014 
Αντικατάσταση του άρθρου 10 ν.4310/2014
Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4310/2014
Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν.4310/2014
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4310/2014
Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν.4310/2014
Τροποποίηση άρθρου 15 ν.4310/2014   
Τροποποίηση άρθρου 16 ν.4310/2014 
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.4310/2014
Αντικατάσταση του άρθρου 18 ν.4310/1984
Τροποποίηση του άρθρου 20 ν.4310/2014
Τροποποίηση του άρθρου 21 ν.4310/1984
Τροποποίηση του άρθρου 27 ν. 4310/2014
Τροποποίηση του άρθρου 28 ν. 4310/2014
Αντικατάσταση του άρθρου 29 ν. 4310/1984
Αντικατάσταση του άρθρου 30 ν. 4310/2014, To άρθρο 93 του ν.4310/2014, τα στοιχεία β’ και γ’ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 679/1996 (Β΄826),η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), της παραγράφου 4 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, της παράγραφου 6 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 
Τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 28 του ν.4314/2014  (Α’ 265),  το άρθρο 4 του ν. 4354/2015, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 22 Α  του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 167/Α/23.7.2013) «Κώδικας  Φορολογίας Εισοδήματος» , η παράγραφος 4 του άρθρου 24  …. ,το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 432/1981 (Α΄118) , έτσι όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222),  
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος  καταργούνται:
η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014,
η παράγραφος  2 του άρθρου 4 του ν.4310/2014,
η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4310/2014,
η παράγραφος 13 του άρθρου 8 του ν.4310/2014,
η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν.4310/2014,
το άρθρο 26 του ν.4310/2014,
οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.4310/2014,
οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014,
η παράγραφος 2 εδ. α του άρθρου 49 του ν.4310/2014,
το άρθρο 83 του ν.4310/2014
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 
Β. Όσον αφορά το Β’  κεφάλαιο : 
Τροποποίηση του άρθρου 8 ν. 4009/2011
Τροποποίηση του άρθρου 80 ν. 4009/2011
Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 10 ν. 4009/2011
Τροποποίηση του άρθρου 68 ν.4235/2014
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 55 ν. 4264/2014
Τροποποίηση του άρθρου 6 ν. 4057/2012
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 25 ν. 4009/2011
Τροποποίηση του άρθρου 16 ν. 4009/2011
Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4009/2011
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2817/2000
Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 3328/2005   
Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 1337/1983 
Τροποποίηση του άρθρου 56 ν. 4182/2013
Τροποποίηση του άρθρου 13 ν. 2503/1997
Τροποποίηση του άρθρου 31 ν. 4186/2013
Τροποποίηση του άρθρου 3 ν. 2158/1993
Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 59 ν. 3966/2011
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1674/1986
Γ. Όσον αφορά το Γ’  κεφάλαιο : 
Αντικαθίσταται παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 2740/1999 (Α΄186)
Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008 (Α΄ 159)
Αντικαθίσταται η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71)
Αντικαθίσταται η περίπτωση 6 της Παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄235),
Αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του Ν.3966/2011(Α΄ 118),
Αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α΄118)
Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12  του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α΄118)
Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985  (Α΄167)
Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (Α΄ 163)
Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν.4186/2013 (Α΄193)
Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193)
Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193)
Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν.4186/2013
Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188)
Αντικαθίσταται η περίπτωση 14  της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012
Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012
Προστίθεται φράση στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013
Αντικαθίσταται το άρθρο 239 του ν.4281/2014 (Α΄ 160)
Αντικαθίσταται η  τελευταία φράση της παραγράφου β’ του άρθρου 240 του ν.4281/2014
Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 3432/2006 (Α’ 14)
Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181)
Αντικαθίσταται  η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181)
Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 39 του π.δ. 114/2014
Καταργείται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233)
Καταργείται  η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193)
Καταργείται το άρθρο 26 του ν.4186/2013 (Α΄193)
Καταργείται ο ν.2811/2000 (Α΄ 62)
Καταργείται η παράγραφος 17 του άρθρου 18 του ν.4027/2011 (Α΄ 233)
Καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 51 του Ν.3966/2011 (Α΄ 118)
Καταργείται  η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193)
Καταργείται το άρθρο 26 του ν.4186/2013 (Α΄193)
Καταργείται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233).
7.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Α. Τις διατάξεις του ν. 4310/14
Β. Τις διατάξεις των ν. 4009/2011, ν. 4235/2014, ν. 4264/2014, ν. 4057/2012, ν. 2817/2000, ν. 3328/2005, ν. 1337/1983, ν. 4182/2013, ν. 2503/1997, ν. 4186/2013, ν. 2158/1993 και ν. 3966/2011.
8. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου έγινε δημόσια διαβούλευση με σχόλια σε όλα τα άρθρα.

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
9. Γενική Αξιολόγηση
9.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
9.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.

***   ***   ***   ***   ***   ***

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Τροποποιούνται τα ακόλουθα άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 1 ν. 4310/2014
1. Αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν.4310/2014 (Α  258), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 1 
Αντικείμενο − Σκοποί
Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η προαγωγή της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας με την υλοποίηση των ορισμών του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και του άρθρου 179 της Ενοποιημένης Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛΕΕ).»
Άρθρο 2
Αντικατάσταση του άρθρου 2 ν. 4310/2014
1. Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν.4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις εθνικού και ενωσιακού δικαίου:
1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα», οι οντότητες, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4009/2011.
2. «αξιολόγηση», η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο ερευνητικά κέντρα, ερευνητές, ερευνητικά έργα, μελέτες ή προγράμματα χαρακτηρίζονται από υψηλή επιστημονική ποιότητα και ανταποδοτικότητα προς το κοινωνικό σύνολο και επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους με τον προσφορότερο τρόπο.
3. «αριστεία», ερευνητικά επιτεύγματα, πρωτοποριακή πειραματική διάταξη ή θεωρία, καθώς και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας που έχουν διακριθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Συνδέονται με ή αφορούν σε κάθε κλάδο της επιστήμης και τεχνολογίας και σε κάθε κατεύθυνση της έρευνας και της διδασκαλίας, χωρίς θεματικές προτεραιότητες, που αναπτύσσονται σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, προέρχονται από μεμονωμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, από δομές (εργαστήρια, τομείς κ.λπ.) ή από ερευνητικούς οργανισμούς και μεμονωμένους ερευνητές και διακρίνονται ή βραβεύονται από εθνικούς ή διεθνείς φορείς.
4. «βασική έρευνα», πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άμεση εμπορική εφαρμογή ή χρήση.
5. «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)», γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης.
6. «δαπάνες προσωπικού», το κόστος ερευνητών, τεχνικών και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού στο βαθμό που τα άτομα αυτά απασχολούνται στο σχετικό σχέδιο ή δραστηριότητα.
7. «δημόσιος τομέας», όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του v. 4270/2014.
8. «καθηγητές», οι καθηγητές (καθηγητές 1ης βαθμίδας), οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές.
9. «διανοητική ιδιοκτησία», η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, και ενδεικτικά τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.
10. «δράση ή πρόγραμμα ΕΤΑΚ», το συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών, εντός του οποίου υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας.
11. «ένταση ενίσχυσης», το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών, προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.
12. «ένωση καινοτομίας (Innovation Union)», εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που έχει ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση.
13. «επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο (ΕΤΠ)», περιοχή ή δίκτυο διαμορφωμένων περιοχών, που δημιουργούνται με σκοπό την ενίσχυση δεσμών των ακαδημαϊκών, ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων με τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διάδοση της καινοτομίας, την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών και ενθάρρυνση/προσέλκυση επιχειρήσεων στο πάρκο, τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου για εξειδίκευση στελεχών επιχειρήσεων και τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για την περιφερειακή ανάπτυξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικής συμπεριφοράς. Στα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα φιλοξενούνται: i) επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεργασίες ή δίκτυα επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής ή οργανισμοί με ερευνητικές ή και με αναπτυξιακές δραστηριότητες, ii) επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που ασχολούνται και με τις εμπορικές εφαρμογές της, iii) επιχειρήσεις πώλησης και συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης) προϊόντων, οι οποίες βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας είτε λόγω γειτνίασης με ερευνητικούς οργανισμούς και γενικότερα με οργανισμούς παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας, iν) επιχειρήσεις, μεμονωμένες ή συνεργαζόμενες υπό διάφορες μορφές που παρέχουν ή και αναπτύσσουν υπηρεσίες και προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ή καινοτομικού χαρακτήρα, ν) επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, νi) χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
14. «εξόχως απόκεντρες περιοχές», οι περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης της ΕΕ.
15. «επιχείρηση», κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, όπως ιδίως, οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
16. «επιστημονικός σύνδεσμος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας των φορέων της κεντρικής διοίκησης με την ΓΓΕT», υπάλληλος ή υπηρεσία, που ορίζεται σε κάθε υπουργείο για τη συλλογή, αξιολόγηση των θεμάτων ΕΤΑΚ τα οποία απασχολούν το υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και συνεργάζεται με την ΓΓΕT για το συντονισμό των δράσεων με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου δράσης υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
17. «επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία», μια από τις δραστηριότητες της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που αναλύεται σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά, οργανωτικά, οικονομικά και εμπορικά βήματα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε νέα γνώση, που οδηγούν ή επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων και διαδικασιών.
18. «έργο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» και εφεξής «έργο ΕΤΑΚ», η σχεδιασμένη δραστηριότητα με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για:
− την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας,
− την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και την αισθητή βελτίωση υπαρχόντων ή τη δημιουργία καινοτομικών προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών,
− την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων ΕΤΑΚ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστημονικά θέματα,
− την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
− τη δημιουργία εθνικού δικτύου ερευνητικών υποδομών.
19. «έρευνα», οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας.
20. «ερευνητές», οι επιστήμονες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος, που δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων.
21. «έρευνα και ανάπτυξη (E και A)», η δημιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της εφαρμοσμένης ανάπτυξης και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
22. «Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)», τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2083/1992 και του ν. 3685/2008.
23. «ερευνητικός οργανισμός», οντότητα, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ή εικονική παρουσία ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός της οποίας είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση που η οντότητα αυτή διενεργεί επίσης οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν μια τέτοια οντότητα, όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα.
24. «δημόσιος ερευνητικός οργανισμός δημοσίου δικαίου», ο ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος είναι φορέας δημόσιας εξουσίας (imperium), έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ως ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας και ανήκει σε φορέα του δημόσιου τομέα.
25. «δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου», ο ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος είναι φορέας σκοπών που δεν άπτονται της άσκησης δημόσιας εξουσίας (fiscus) και έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ως ανώνυμη εταιρία του δημόσιου τομέα ή ως ερευνητικό κέντρο και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής του. 
26. «εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα», η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν. Περιλαμβάνει τη δημιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστημάτων και μπορεί να συμπεριλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον προσομοίωσης διεπαφών με υφιστάμενα συστήματα, καθώς και δοκιμαστικές γραμμές παραγωγής μικρής κλίμακας για τη δοκιμή και επαλήθευση των επιδόσεων της κατασκευαστικής μεθόδου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για τη κατοχύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών.
27. «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη», η ευρεσιτεχνία στην οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον ΟΒΙ (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)), το οποίο έχει κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος (ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Ελβετία), που: i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής ή ii) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).
28. «ευρωπαϊκός χώρος έρευνας», πλατφόρμα που έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τις ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και περιλαμβάνει, την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών και την εφαρμογή και χρηματοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το συντονισμό τους με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.
29. «ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης», η ημερομηνία της απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς.
30. «καινοτομία», η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας γνώσης ή/και η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής − νέα ή βελτιωμένη − ή νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή η διαδικασία με την οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και δημιουργούν νέα προϊόντα, βιομηχανικά πρωτότυπα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα που εισάγονται με επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.
31. «καθεστώς ενισχύσεων», κάθε πράξη με βάση την οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο και κάθε πράξη βάσει της οποίας μπορεί να χορηγείται ενίσχυση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα και/ή για απροσδιόριστο ποσό.
32. «καινοτόμος επιχείρηση», επιχείρηση η οποία:
α) μπορεί να αποδείξει με αξιολόγηση που διεξάγεται από εξωτερικό εμπειρογνώμονα ότι στο εγγύς μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο, και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας, ή
β) έχει δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης ή σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.
33. «κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ)», αυτόνομες εταιρικές συμπράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, στο πλαίσιο της καινοτομίας, μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δίκτυο που βασίζεται σε κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας.
34. «κρατική ενίσχυση», κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
35. «λοιποί φορείς», δημόσιες υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα και άλλοι φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
36. «μελέτη σκοπιμότητας», η αξιολόγηση και ανάλυση των δυνατοτήτων ενός έργου με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες του, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του.
37. «μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας», το διαδίκτυο ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας.
38. «μεταφορά τεχνολογίας», η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1733/1987, όπως ισχύει.
39. «οικονομική δραστηριότητα», κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά.
40. «πειραματική ανάπτυξη», η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. Η πειραματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την επίδειξη, την ανάπτυξη πρωτοτύπων ή πιλοτικών σχεδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ’ ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και έγκριση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην υλοποίηση περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν διαμορφωθεί ουσιαστικά. Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις προϊόντων και τεχνικών διατάξεων (εξαρτήματα), με σκοπό την εφαρμογή νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών και στην ουσιώδη αναβάθμιση ήδη παραχθέντων ή εγκατεστημένων.
41. «προ−εμπορικές δημόσιες συμβάσεις», η αγορά υπηρεσιών έρευνας στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους, τα αποτελέσματα και τα οφέλη χρήσης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του/της, αλλά τα μοιράζεται με τους παρόχους υπό όρους της αγοράς. Η σύμβαση, το αντικείμενο της οποίας εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης οριζόμενες στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισμένης διάρκειας. Με την εξαίρεση του πρωτοτύπου ή ενός περιορισμένου συνόλου πρώτων δοκιμαστικών στοιχείων, η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας προεμπορικής δημόσιας σύμβασης δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της ίδιας σύμβασης.
42. «σύμβαση ορισμένου χρόνου», η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του
εργαζομένου και η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος.
43. «συμβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας», η παροχή συμβουλών, βοήθειας και εκπαίδευσης για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για τη
βελτίωση της συνεργασίας.
44. «σχέδιο δράσης», δέσμη μέτρων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως αναλύεται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.
45. «τεχνολογικός φορέας», νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιλαμβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών προς τρίτους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί.
46. «τεχνολογική ανάπτυξη», η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών και οικονομικών παραμέτρων παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων στην
κατεύθυνση αυτή.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 4 ν.4310/2014
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«1. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση τον σχεδιασμό της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται:
α) Η συστηματική θεώρηση, προσέγγιση και ανάδειξη των θεματικών τομέων της έρευνας ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας.
β) Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ με προτάσεις εκπόνησης κατάλληλων δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ, απλοποίησης των διαδικασιών και ενίσχυσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.
γ) Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, με τη λήψη και εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτάρκειάς τους με την ελεύθερη αξιοποίηση των ίδιων πόρων τους, των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη συγκράτηση και την προσέλκυση άριστου επιστημονικού δυναμικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.
δ) Η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στους ερευνητικούς οργανισμούς, τις περιφέρειες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της χώρας.
ε) Η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην έρευνα και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης, συμπεριλαμβανομένων του εποπτικού, του διαχειριστικού και του διοικητικού
επιπέδου, με την εφαρμογή για το σκοπό αυτό πολιτικής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων, στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στις επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και επαγγελματικών προσόντων.
στ) Η δημιουργία συνθηκών επαρκούς ροής νέων ικανών ερευνητών, η παροχή εκπαίδευσης και η προσφορά σε ερευνητές ελκυστικών προοπτικών σταδιοδρομίας, η επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών μεταξύ οργανισμών, επιστημονικών κλάδων, τομέων και χωρών με τη διασφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγμών.
ζ) Η δημιουργία, αξιοποίηση, συντήρηση και επέκταση ερευνητικών υποδομών υψηλής ποιότητας για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και καινοτομίας
με την προσέλκυση ταλέντων παγκόσμιου επιπέδου και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και την άσκηση οικονομικών και μη δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών υποδομών και της βιομηχανίας. Η πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές με κανόνες διαφάνειας, χωρίς διακρίσεις, με όρους της αγοράς και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις γενικότερα και ειδικότερα για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.
η) Η αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, της διαδραστικότητας και της ροής των γνώσεων εντός των σχηματισμών αυτών μέσω της στήριξης των επενδύσεων σε ανοικτές και κοινές υποδομές για τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας και της στήριξης της ανάπτυξης των σχηματισμών αυτών.
θ) Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας με τη λήψη ειδικών μέτρων αντιμετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της ΕΤΑΚ.
ι) Η διασφάλιση της ισόρροπης και σταθμισμένης ανάπτυξης των ερευνητικών οργανισμών της χώρας.
ια) Η εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΤΑΚ και η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας με τη συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.
ιβ) Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για τη βελτίωση του τρόπου διακίνησης και διάδοσης επιστημονικών πληροφοριών, τη διευκόλυνση πρόσβασης σε επιστημονικές πληροφορίες και δεδομένα και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιγ) Η διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την ΕΤΑΚ με αξιολόγηση των δομών και των διαχειριστικών αρχών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης
της ΓΓΕΤ.
ιδ) Η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της ΕΤΑΚ, με εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και διαμόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νομικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου.
ιε) Η διαμόρφωση συνθηκών και κινήτρων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων και για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
ιστ) Η συμβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.
ιζ) Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων.
ιη) Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΕΤΑΚ και της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών μέτρησης.
ιθ) Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ (ενδεικτικά, δημόσιες συμβάσεις και σύγχρονες μορφές τους, όπως οι προεμπορικές συμβάσεις, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι συμφωνίες − πλαίσιο, η συμμετοχή σε κοινότητες γνώσης και καινοτομίας).
ικ) Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού στόχου συμβολής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ενίσχυση της ΕΤΑΚ, όπως διαμορφώνεται εκάστοτε.
κ) Η συμμόρφωση με τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.
λ) Η ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών δράσεων ΕΤΑΚ με άλλα κεντρικά διαχειριζόμενα προγράμματα της Ένωσης.»

Άρθρο 5
Αντικατάσταση του άρθρου 5 ν.4310/2014
1.Αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν.4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 5
Σχέδιο Δράσης
1. Η υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίου δράσης στη βάση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της χώρας, των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, της ένωσης καινοτομίας (Innovation Union) και των αποφάσεων, οδηγιών, ανακοινώσεων, συστάσεων, πρωτοβουλιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σχέδιο Δράσης λαμβάνει υπόψη:
α) Tο ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.
β) Τη διεθνή κατάταξη της χώρας, τις τρέχουσες και μελλοντικές κατευθύνσεις της ενωσιακής πολιτικής για την ΕΤΑΚ, τις ανάγκες, απλοποίησης των διαδικασιών και των κανόνων ανάθεσης και χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, εξάλειψης φραγμών και μείωσης του διοικητικού φόρτου, καθώς και της κινητοποίησης οργανισμών χρηματοδότησης και πραγματοποίησης ερευνών.
γ) Τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές διεθνών οργανισμών και τις βέλτιστες ακολουθούμενες πρακτικές, αποφυγής εδαφικών περιορισμών και εφαρμογής κινήτρων και μηχανισμών διαχείρισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης.
δ) Την αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας.
ε) Τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση.
στ) Τις δυνατότητες συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ διαφόρων Ενωσιακών μέσων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
2. Το Σχέδιο Δράσης, ψηφίζεται με νόμο, επικαιροποιείται κάθε επτά (7) έτη και περιέχει ειδικότερα δέσμη κρίσιμων μέτρων, τα οποία μεταξύ άλλων είναι:
α) Η συστημική αναδιάρθρωση της Κεντρικής Κυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί ο ομαλός σχεδιασμός και η λειτουργία των οργάνων υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
β) Η ισόρροπη και σταθμισμένη υποστήριξη της βασικής έρευνας, της εφαρμοσμένης έρευνας, της πειραματικής ανάπτυξης.
γ) Η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στη χώρα, που ενισχύει την τεχνογνωσία και τις ικανότητες, ευνοεί την εύρεση και αξιοποίηση ταλέντων και περιέχει διεθνική αντίληψη, επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα, δια βίου εκπαίδευση και καινοτομία.
δ) Η εστίαση σε τομείς που αναδεικνύει η ΕΣΕΤΑΚ με την καλλιέργεια στενής, αμφίδρομης συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων.
ε) Η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και η αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών για τη διαμόρφωση πολιτικής ενθάρρυνσης εξειδικευμένων επιστημόνων ανά τον κόσμο να εγκατασταθούν και να εργαστούν στην Ελλάδα.
στ) Η επιμόρφωση των στελεχών διοίκησης, ώστε να προσαρμοστούν σε υψηλά διεθνή και ενωσιακά πρότυπα εκπόνησης και εφαρμογής ερευνητικής πολιτικής.
ζ) Η διαμόρφωση ενός συστήματος ελέγχου και αναδιάρθρωσης του ρόλου, της στρατηγικής και των δράσεων των επί μέρους φορέων υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
η) Η αναδιάρθρωση και απλοποίηση των συστημάτων δημόσιας χρηματοδότησης των μη οικονομικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών προώθησης της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας με τη χρήση μέσων με επιχειρηματικό και επενδυτικό προσανατολισμό, όπως, ενδεικτικά, κινήτρων με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων επιστημόνων, τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων που αναπτύσσονται ταχέως, την κινητικότητα και την ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργασίας.
θ) Η παροχή κινήτρων ανταγωνισμού και ανάπτυξης καινοτομικών δράσεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ζήτησης για καινοτομικές λύσεις, (ενδεικτικά η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας και της αρχιτεκτονικής του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων), ενίσχυσης της αυτάρκειας και ανεξαρτησίας των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και ενίσχυσης ευρειών καινοτομικών δραστηριοτήτων.
ι) Η διαμόρφωση συνθηκών που ευνοούν την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και της ζήτησης στην αγορά και την ουσιαστική υποστήριξη αντίστοιχων καινοτομικών δράσεων.
κ) Η αξιοποίηση, συντήρηση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών της χώρας.
λ) Η διαμόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νομικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου για τους ερευνητικούς οργανισμούς στη βάση της ενθάρρυνσής τους, ενίσχυσης των οικονομικών δραστηριοτήτων τους μέσω της ανάπτυξης ερευνητικών και καινοτομικών δράσεων, της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των ίδιων πόρων τους.
μ) Ο συντονισμός και ενέργειες των δράσεων ΕΤΑΚ από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης.
3. Οι αρχές για τη διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση της αντίστοιχης ενότητας εθνικών Σχεδίων Δράσης.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του  ν.4310/2014
1.Αντικαθίσταται η περίπτωση 2 του άρθρου 6 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«2. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)».
2. Αντικαθίσταται η πρώτη περίπτωση 2 του άρθρου 7 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«2. Η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο δημιουργίας του εθνικού χώρου έρευνας.»

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4310/2014 
1.Αντικαθίσταται η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου, ο ορισμός των μελών, ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας και της εποπτείας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ).»

Άρθρο 8
Αντικατάσταση του άρθρου 10 ν.4310/2014
1.Αντικαθίσταται το άρθρο 10 του ν.4310/2014 το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 10
Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας
1. Με απόφαση κάθε Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της περιφέρειας και της ΓΓΕΤ και για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης σε περιφερειακό επίπεδο. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη και τη ΓΓΕΤ για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών Αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων αφορά:
α) Στη δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που ασχολούνται με την ΕΤΑΚ, όπως ιδίως, δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις
και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
β) Στην από κοινού ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, των περιφερειακών συσπειρώσεων και των κατάλληλων εργαλείων
επίτευξης των ανωτέρω στόχων.
γ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
δ) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών μέσω της ενίσχυσης της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας και της ενίσχυσης της
συμμετοχής ερευνητών από τις περιφέρειες αυτές σε δραστηριότητες έρευνας σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως ιδίως:
αα) Η υποστήριξη διαπεριφερειακών αμφίδρομων αποσπάσεων ερευνητικού προσωπικού μεταξύ επιλεγμένων εταίρων οργανισμών.
ββ) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας για την πρόσληψη πεπειραμένων ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών, που προέρχονται και από
άλλες χώρες.
γγ) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού.
δδ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις.
εε) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.
ζζ) Ο προσδιορισμός των αναγκών και δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών που υπάρχουν ή δημιουργούνται στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται.
2. Το (ΠΣΕΚ) αποτελείται από επτά (7) μέλη, από τα οποία τρεις είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της οικείας Περιφέρειας με αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα ΕΤΑΚ. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό χώρο και, κατά προτίμηση, είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με την ακόλουθη διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
3. Τα μέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
αα) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από έναν διεθνώς διακεκριμένο επιστήμονα ασχολούμενο με
την έρευνα, καθηγητή ΑΕΙ, έναν ελληνικής ιθαγένειας ερευνητή Α΄ βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και έναν εκπρόσωπο της επιχειρηματικής κοινότητας
της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων.
ββ) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες, συντάσσει κατάλογο υποψηφίων, περιλαμβάνοντας σε αυτόν διπλάσιο αριθμό του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ και κατά προτίμηση υποψηφίους που προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών και τον υποβάλλει στον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ από τον κατάλογο αυτόν κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
γγ) Μετά από το διορισμό τους τα μέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του με τον αναπληρωτή του.
4. Οι πρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε σύνοδο, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο της συνόδου.
5. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ και της συνόδου των ΠΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
6. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την περιφέρεια.
7. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καταβάλλονται από πόρους της Περιφέρειας.»

Άρθρο 9
Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4310/2014
1.Αντικαθίσταται το άρθρο 11 του ν.4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 11
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα ΕΤΑΚ και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων τους στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του.
2. Η αποστολή του ΕΣΕΤΑΚ είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη ΓΓΕΤ, αλλά και στη Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ.
β) Η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου.
γ) Η εξέταση ζητημάτων και η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ.
δ) Η αξιολόγηση και αξιοποίηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για οικονομικές και μη δραστηριότητες.
ε) Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση αυτών ή την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της.
στ) Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της Ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
ζ) Η συστηματική συνεργασία με τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας.
η) Η πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων επιλογής Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων.
θ) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση ή με τον παρόντα νόμο.
3. Το ΕΣΕΤΑΚ αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία διακρίνονται για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στους τομείς της ΕΤΑΚ, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα από:
α) Τον πρόεδρο.
β) Τον αντιπρόεδρο.
γ) Εννέα (9) μέλη, ειδικούς σε βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ.
δ) Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό επιχειρηματικό χώρο και είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, εμπειρίας στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδιότητας ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας.
ε) Δύο (2) μέλη, τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο της συνόδου των ΠΣΕΚ ή άλλους εκπροσώπους τους που υποδεικνύονται από τη σύνοδο των ΠΣΕΚ και έχουν την ιδιότητα προέδρου ή αντιπροέδρου ΠΣΕΚ.»

Άρθρο 10
Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν.4310/2014
1.Αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν.4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 12
Επιλογή, διορισμός μελών, λειτουργία ΕΣΕΤΑΚ
1. Τα εννέα (9) μέλη του ΕΣΕΤΑΚ, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται επιτροπή με μέλη: έναν ελληνικής ιθαγένειας καθηγητή ΑΕΙ, διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας ερευνητικού
κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των Πρυτάνεων, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των προέδρων των ερευνητικών κέντρων, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των TEI, οι οποίοι, όλοι προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών, καθώς και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και τον πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
β) Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων προς επιλογή των εννέα (9) μελών, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, αξιολογεί τις υποψηφιότητες και
προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί, ως υποψήφιοι από δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και κατέχουν τα νόμιμα προσόντα και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την επιλογή των μελών του ΕΣΕΤΑΚ από κατάλογο που προτείνει, και περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: α) των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, β) Αγροβιο−διατροφής και Τροφίμων, γ) Βιο−επιστημών και Υγείας, δ) Ενέργειας, ε) Περιβάλλοντος, ζ) Επιστημών Μηχανικού, η) Κοινωνικών Επιστημών, θ) Μαθηματικών και Επιστημών Πληροφορικής, ι) Φυσικών Επιστημών.
γ) Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων διορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΤΑΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα εννέα μέλη από τον κατάλογο της Επιτροπής της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, ώστε ν’ αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία διαρκεί (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΤΑΚ ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του με τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση, με την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των μελών που διορίζονται με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία.
δ) Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας μέλους του ΕΣΕΤΑΚ ή αδυναμίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα εκ των εννέα επιλεγέντων, άλλως, σύμφωνα με τις
διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου.
2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΤΑΚ ορίζονται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).
3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία μπορούν να συνιστώνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα ως άνω επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας. Τα ΤΕΣ αποτελούνται από μέλη και μη μέλη του ΕΣΕΤΑΚ και διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι διακρίνονται σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Με την ίδια απόφαση ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.
4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΤΑΚ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΕΤΑΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
6. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΤΑΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ.»

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4310/2014
1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«1. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985 και εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα, αποτελούν ερευνητικούς οργανισμούς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διαθέτουν νομική προσωπικότητα και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. Διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού ή οργανισμού λειτουργίας τους με εξαίρεση τη φύση, το σκοπό, τη διοίκηση και την εποπτεία τους, για τα οποία διατηρούνται σε ισχύ
οι διατάξεις του ιδρυτικού τους θεσμικού πλαισίου.»
2.Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«3. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυμες εταιρίες ή ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και καινοτομικές δραστηριότητές τους, επιτελούν δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο άσκησης δημόσιας εξουσίας, λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους τα αποτελέσματα των έργων και προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν και τους ίδιους πόρους που δημιουργούν, κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό εσωτερικό κανονισμό τους και τις κείμενες ειδικές διατάξεις.»
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«5. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται και ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και μετά από πρόταση του ΕΣΕΚ.
Με το προεδρικό διάταγμα ορίζονται ιδίως:
α) Το αντικείμενο, ο σκοπός, οι στόχοι και η έδρα του.
β) Η σχέση του με προγράμματα εκπαίδευσης και ιδίων μεταπτυχιακών σπουδών.
γ) Οι τομείς ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τα ζητήματα διαχείρισης της παραγόμενης ή χρησιμοποιούμενης βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
δ) Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με το στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό.
ε) Η αρχική χρονική διάρκεια, η δυνατότητα ανανέωσης ή κατάργησης ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι χώροι και η υπάρχουσα ή αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και οι πηγές και το ύψος της χρηματοδότησης αναλυτικά.
στ) Τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο του ερευνητικού κέντρου.
ζ) Τα προσόντα, οι διαδικασίες πλήρωσης και ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι αποδοχές του διευθυντή και γενικά κάθε θέμα σχετικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου.»

Άρθρο 12
Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν.4310/2014
1.Αντικαθίσταται το άρθρο 13α του ν.4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 13α
Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:
1. «Αθηνά − Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.).
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),
β. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.),
γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).
3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα και Υπηρεσία, αντίστοιχα:
α. Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας/ΙΒΦΧΒ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),
β. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας/ΙΘΦΧ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),
γ. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ( Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),
δ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),
β. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.),
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ),
δ. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ),
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας,
δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής,
ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας.
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
7. Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR (Ε.Ι.Π.).
8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,
β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,
γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
9. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών
«Αλέξανδρος Φλέμινγκ».
10. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.),
β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.Μ.),
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.),
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.),
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.),
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).
11. Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) με έδρα την Πάτρα το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων (ΙΝ.Ε.Τ.Τ.Φ.),
β. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ιατρική (ΙΝ.Ε.Τ.Ι.),
γ. Ινστιτούτο Συστημάτων Βιομηχανικών Παραγωγής και Ενέργειας (ΙΝ.ΒΙ.Π.ΕΝ.).
12. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ−ΘΡΑ.) − «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κομοτηνή, το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων Ι.Ε.Σ.Α.Α.Φ.Υ.Π.), με έδρα την Ξάνθη,
β. Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ.), με έδρα την Αλεξανδρούπολη,
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Αγροτικής Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.), με έδρα την Ορεστιάδα,
δ. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), με έδρα την πόλη της Ξάνθης.
13. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.) το οποίο αποτελείται από:
α. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, με έδρα το Βόλο,
β. Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΔΙΚΕ), με έδρα τη Λαμία.
14. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
15. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα τη Ρόδο.
Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής:
1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ).
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, λειτουργούσα ως Ν.Π.Δ.Δ..
3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).
Γ. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992 και μετά από την κατάργησή του με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του ν. 4009/2011.»

Άρθρο 13
Τροποποίηση άρθρου 15 ν.4310/2014   
1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και αποτελείται από:
α) Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, ή της Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο.
β) Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
γ) Έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ.
δ) Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ).
ε) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού και διοικητικού τακτικού προσωπικού.
Ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου. Ο εκπρόσωπος του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστημονικού −
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«2. Το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, έναν αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση είτε διορισμού νέου διευθυντή του ερευνητικού κέντρου είτε διευθυντή ινστιτούτου του είτε υπόδειξης νέου εκπροσώπου της ΓΓΕΤ ή των ερευνητών του κέντρου και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του κέντρου ή του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του κέντρου, το διοικητικό συμβούλιο επανασυγκροτείται με απόφασή του. Οι αποφάσεις συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου ή αίτηση τριών (3) μελών προς τον πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση σύγκλησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.»
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«7. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του ερευνητικού κέντρου ή να δημοσιοποιούν το περιεχόμενο των συζητήσεων και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου».
4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 15 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του, για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη αντιπροσωπεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του.»
5. Αντικαθίσταται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«ε) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου του Σχεδίου Δράσης του και των οικονομικών καταστάσεών του.»

Άρθρο 14
Τροποποίηση άρθρου 16 ν.4310/2014 
1. Αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«γ) Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση βαθμίδας Α΄ ερευνητή ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ ή αντίστοιχης βαθμίδας φορέα της αλλοδαπής.»
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«2. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιονδήποτε λόγο διευθυντή ή κωλύματός του να ασκήσει τα καθήκοντά του, που βεβαιώνονται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος και αυτού, από τον αρχαιότερο διοικητικό σύμβουλο, διευθυντή ινστιτούτου.».
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«6. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου και οι διευθυντές των ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ερευνητικού κέντρου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής ερευνητικού κέντρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του, ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, ως προεδρεύων του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής επιτροπής κριτών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που η επιτροπή προτείνει να διοριστεί ως πρώτος ή η επιτροπή δεν συγκροτηθεί ή δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως διευθυντή, ο υπηρετών διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, μέχρι το διορισμό νέου διευθυντή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρότασης της επιτροπής ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση εκλέγει μεταξύ των μελών του, προεδρεύοντα του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα του διευθυντή μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή του ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»
4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«7. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής του ινστιτούτου αυτού και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του, ο διευθυντής του ινστιτούτου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής επιτροπής κριτών και σε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση πρότασης της επιτροπής διορισμού του, ως πρώτου ή μη συγκρότησης της επιτροπής ή η επιτροπή δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως διευθυντή, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, μέχρι το διορισμό νέου διευθυντή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρότασης της επιτροπής ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση αναθέτει προσωρινώς στον αναπληρωτή διευθυντή, εάν δεν είναι υποψήφιος, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής είναι υποψήφιος, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή του ινστιτούτου.»
5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«8. Για την πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου, εκδίδεται προκήρυξη από τη ΓΓΕΤ τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Η προκήρυξη δημοσιεύεται μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, μία εφημερίδα της έδρας του ερευνητικού κέντρου, εφόσον υπάρχει, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστημονικές λίστες ψηφιακά.»
6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«9. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, συγκροτείται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου, ειδική επιτροπή κριτών από επτά (7) επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των επιστημονικών πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.»
7. Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«10. Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΤΑΚ κατάλογο τουλάχιστον είκοσι ενός (21) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας, εκ των οποίων ποσοστό ενός τρίτου (1/3) προέρχονται από το ερευνητικό κέντρο. Το ΕΣΕΤΑΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Από τον τελικό κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΤΑΚ, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων επιλέγει και ορίζει τα επτά (7) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία απαρτίζουν την ειδική επιτροπή κριτών, εκ των οποίων δύο (2) προέρχονται από το ερευνητικό κέντρο, καθώς και τον συντονιστή της, ο οποίος προέρχεται από εξωτερικά μέλη. Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής, καθώς και οι γνώμες των ερευνητών του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου, οι οποίες εκφράζονται, όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται γνώμη από αυτόν.»
8. Αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«11. Ο εποπτεύων Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, κατά περίπτωση, τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Με τον διευθυντή που διορίζεται, συνάπτεται σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σε περίπτωση διορισμού, ως διευθυντή, δημοσίου υπαλλήλου ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του διευθυντή. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δικαιούται με την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία.»
9. Αντικαθίσταται η παράγραφος 12 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«12. Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν κατά τη λήξη της θητείας τους έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους, η οποία αξιολογείται από τριμελή ειδική επιτροπή κριτών που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29».
10. Αντικαθίσταται η παράγραφος 13 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«13. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής ινστιτούτου μπορεί να ασκεί και ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο και αν είναι μέλος ΔΕΠ μπορεί να διδάσκει, όπως ορίζεται στο ν. 4009/2011.»

Άρθρο 16
Αντικατάσταση του άρθρου 18 ν.4310/1984
1.Αντικαθίσταται το άρθρο 18 του ν.4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 18
Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή σύμβαση ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, Καθηγητές ΑΕΙ και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ, επισκέπτες ερευνητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές σε θέματα ΕΤΑΚ), ειδικό επιστημονικό − τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό.
2. Ερευνητές, οι οποίοι είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και
ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι οργανικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 4009/2011, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
α) Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη ή το διορισμό ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
αα) Για τη Γ΄ βαθμίδα («Εντεταλμένος ερευνητής»), ο ερευνητής έχει εμπειρία τριών ετών στην εκτέλεση ερευνητικού έργου, ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ΕΤΑΚ, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή
του ερευνητικού κέντρου.
ββ) Για τη Β΄ βαθμίδα («Κύριος ερευνητής»), ο ερευνητής έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα ΕΤΑΚ, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη γενικά και στο πλαίσιο επί μέρους έργων, που υλοποιεί το ερευνητικό κέντρο, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή να τους επιβλέπει, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει συμβάλει αναγνωρισμένα από άλλους
ερευνητές στην πρόοδο της ΕΤΑΚ.
γγ) Για την Α΄ βαθμίδα («διευθυντής Ερευνών»), ο ερευνητής έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να
συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία ΕΤΑΚ, να συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της ΕΤΑΚ σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του και στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
β) Οι ερευνητές όλων των βαθμίδων οφείλουν να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι επιθυμητό να έχουν κατοχυρώσει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
γ) Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων και ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμβολή του υποψηφίου στη διάδοση της νέας γνώσης και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, μπορεί να ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου.
δ) Ως ερευνητές ή ΕΛΕ Α΄ και Β΄ βαθμίδας Ν.Π.Δ.Δ. διορίζονται όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το παρόντα νόμο και την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Η εργασιακή σχέση του ερευνητικού κέντρου Ν.Π.Ι.Δ. με τους ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας και τους ΕΛΕ αντίστοιχης βαθμίδας είναι διάρκειας αορίστου χρόνου.
ε) Οι καθηγητές, μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 να εκτελούν σε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο του ή σε Τεχνολογικό Φορέα, που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο, ως Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ερευνητικό, αναπτυξιακό ή τεχνολογικό έργο και να αμείβονται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων, είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Η αμοιβή τους ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα και
βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους πόρους του.
στ) Το ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως κατανεμημένες σε τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές,
επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτόν το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.
3. Ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες, Α΄, Β΄, Γ΄ ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Η διαδικασία κατάταξης και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται
στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.
4. Ερευνητικό προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) με σύμβαση που συνάπτεται μετά από απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου και πρόταση του διευθυντή του ινστιτούτου για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους.
Για την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάστασή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και οι αποδοχές τους βαρύνουν τους ιδιωτικούς πόρους του ερευνητικού κέντρου ή πόρους προερχόμενους από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δημόσιας χρηματοδότησης με τους περιορισμούς της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Τα έξοδα μετακίνησής τους ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το εν λόγω ερευνητικό προσωπικό μπορεί να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Επισκέπτες ερευνητές ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σκοπό την εκτέλεση προκαθορισμένου ερευνητικού έργου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου εφόσον οι δαπάνες τους καλύπτονται από ιδιωτικούς πόρους και πόρους προερχόμενους από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα διάρκειας έως δύο ετών, εφόσον οι δαπάνες τους καλύπτονται από δημόσια χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο ακόμη μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι αποδοχές και τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν το πρόγραμμα στο οποίο απασχολείται ο επισκέπτης ερευνητής.
β) Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, μέχρι επτά έτη από τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικού έργου. Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και όλα τα σχετικά θέματα καθορίζονται ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.
γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου, ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού κέντρου και του μεταπτυχιακού φοιτητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και μπορεί να ανανεώνεται. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.
δ) Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2.5 εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική ή άλλου είδους ερευνητική εργασία.
5. Ειδικό επιστημονικό − βοηθητικό προσωπικό: Το ειδικό επιστημονικό − τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη της ΕΤΑΚ και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους. Το τεχνικό προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών υποστηρίζει τη συντήρηση των ερευνητικών υποδομών κτιριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν. Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το ειδικό επιστημονικό − βοηθητικό προσωπικό κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό του, το ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων που έχουν το χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ. διορίζεται σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
6. Διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ανάλογα με τα προσόντα του, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους διακρίνεται σε ειδικότητες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου και του ν. 3801/2009, όπως ισχύει. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων που έχουν το χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ. διορίζεται σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις
του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
7. Για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ερευνητικού, ειδικού επιστημονικού − τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
8. Επιτρέπεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ερευνητικού κέντρου ή τεχνολογικού φορέα η σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για την απασχόληση ερευνητικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού ενός ερευνητικού κέντρου σε άλλο, με τη συναίνεση του προσωπικού στο οποίο αφορά η σύμβαση και τους λοιπούς όρους που ορίζονται στη σύμβαση.
9. Σε περίπτωση αποχώρησης ή κένωσης της οργανικής θέσης για οποιοδήποτε λόγο ερευνητή, ο οποίος υπηρετεί, ως μόνιμος, σε ερευνητικό κέντρο που έχει
χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
10. Σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας, καθώς και σε καθηγητές ΑΕΙ Α΄ βαθμίδας που έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου και την εκτίμηση του έργου τους. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των ομότιμων ερευνητών.
11. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να παραμείνουν και μετά από τη συμπλήρωση 35ετίας, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους.
12. Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους το 63ο έτος της ηλικίας τους.»

Άρθρο 17 
Τροποποίηση του άρθρου 20 ν.4310/2014
1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται από:
α) Δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, του σχεδίου δράσης
και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου.
β) Ίδιους πόρους και ειδικότερα από:
αα) Την ανάπτυξη ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σύμπραξη με ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς με σκοπό την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας σε ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται.
ββ) Την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών σκοπιμότητας και προγραμματικών συμφωνιών, με τις οποίες φορείς του δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις αναθέτουν
σε ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο του ή τεχνολογικό φορέα την εκτέλεση ερευνητικών έργων, εκπόνηση μελετών ή την υλοποίηση προγραμμάτων και στις οποίες καθορίζεται το αντικείμενο της έρευνας, το ύψος της χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα, το αντάλλαγμα και οι λοιποί συναφείς όροι.
γγ) Από την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους.
δδ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
εε) Δάνεια από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, εκμετάλλευσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, των υποδομών των ερευνητικών κέντρων και γενικά των αποτελεσμάτων της έρευνας.
στστ) Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή και άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους
διεθνείς οργανισμούς.
ζζ) Κίνητρα τα οποία παρέχονται σε αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ηη) Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές.»

Άρθρο 18 
Τροποποίηση του άρθρου 21 ν.4310/1984
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και τους τεχνολογικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους και ιδίως με:
α) Εμπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους είτε απευθείας είτε με συμμετοχή σε νεοσύστατες εταιρίες ΕΤΑΚ.
β) Τη διάθεση από τον φορέα παραγωγής γνώσης και έργων διανοητικής ιδιοκτησίας αδειών εκμετάλλευσης της γνώσης με εμπορικές και εταιρικές συμφωνίες σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.
γ) Τη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιχειρηματικού κινδύνου ή νεοσύστατες επιχειρήσεις ΕΤΑΚ.
δ) Το συντονισμό δύο ή περισσότερων από τους τρόπους των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ αυτής της παραγράφου ή με άλλον τρόπο.»
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«4. Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους ρυθμίσεις για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους με τις οποίες μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης της προσφοράς των δημιουργών ή εφευρετών τους και ανταμοιβής αυτών και σύναψης ειδικών συμφωνιών κατά την κρίση των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών φορέων (χορήγηση χρηματικών ανταλλαγμάτων, ερευνητικών αδειών, άδεια άνευ αποδοχών, ορισμός ως προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή τους, συμμετοχή στα ερευνητικά αποτελέσματα και την αξιοποίησή τους».

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 27 ν. 4310/2014
1. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν.4310/2014, οι οποίες έχουν ως εξής:
«3. Τα ΤΕΣ και το ΕΣΕΤΑΚ αξιολογούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνουν αν και σε ποιο βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης και εισηγούνται σχετικά στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με απόφαση του οποίου εγγράφονται στο μητρώο.
4. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν θέση δημοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, ότι δεν έχω αντίθετα συμφέροντα και δεν θα παραβιάσω τις υποχρεώσεις μου εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.». Μετά από την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.»
2. Αντικαθίστανται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8Α του άρθρου 24 του ν. 4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούμενοι από την επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο.»

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 28 ν. 4310/2014
1. Αντικαθίσταται η  παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, η οποία έχει ως εξής:  
«2. Σε ερευνητές όλων των βαθμίδων Α΄, Β΄και Γ΄μετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η χορήγηση ή τροποποίηση ερευνητικής άδειας ή άδειας αξιοποίησης εφευρέσεώς του, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικό έργο ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής. Η ερευνητική άδεια διαρκεί μέχρι δώδεκα μήνες μετά από τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας ή μέχρι έξι μήνες μετά από τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας σε εθνικά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα τους. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή, εφόσον έλαβαν προηγούμενες ερευνητικές άδειες, από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας άδειας».

Άρθρο 21
Αντικατάσταση του άρθρου 29 ν. 4310/1984
1. Αντικαθίσταται το άρθρο 29 του ν. 4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 29
Αξιολόγηση προσωπικού
1. Η εκλογή του ερευνητικού προσωπικού γίνεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες εντάσσεται. Η
προκήρυξη αναρτάται στον δικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ, κοινοποιείται στις πρεσβείες και σε προξενικά γραφεία της Ελλάδας στην αλλοδαπή κατά την κρίση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Η εκλογή και η εξέλιξη των ερευνητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις ερευνητικές ανάγκες του ερευνητικού κέντρου, όπως τα προσόντα αυτά εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισμό του.
3. Για την εκλογή σε θέση ερευνητή για όλες τις βαθμίδες απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια είτε του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, η ύπαρξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή επαρκούς αριθμού και υψηλής ποιότητας διεθνώς δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του, καθώς και η ύπαρξη επαρκούς αριθμού και υψηλής ποιότητας διεθνώς δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του. Για την
αποτύπωση των στοιχείων κάθε υποψηφίου συντάσσεται πρότυπο βιογραφικό σημείωμα σύμφωνο με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για την πρόσληψη ή την εξέλιξη σε βαθμίδα ερευνητών συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου μετά από σχετική εισήγηση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου και γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του, ειδική επταμελής επιτροπή κριτών, η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή του οικείου ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου, εάν δεν υφίσταται ινστιτούτο, ως πρόεδρο και έξι μέλη, καθηγητές ή ερευνητές Α΄ βαθμίδας που περιλαμβάνονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών και τουλάχιστον δύο προέρχονται από ερευνητικά κέντρα ή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την πρόσληψη ή εξέλιξη ερευνητών Α΄ και Β΄ βαθμίδας ή ερευνητικά κέντρα μόνο της ημεδαπής για τους λοιπούς. Τα υπόλοιπα προέρχονται, είτε από το οικείο ερευνητικό κέντρο είτε από άλλα ερευνητικά κέντρα ή ΑΕΙ της ημεδαπής. Σε
περίπτωση κρίσης ερευνητών για εκλογή ή εξέλιξη σε βαθμίδες Γ΄έως και Β΄η ως άνω επιτροπή απαρτίζεται από καθηγητές ή ερευνητές ανώτερης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση ή υπό εξέλιξη θέσης.
5. Για την υποβοήθηση της επιτροπής στην αξιολόγηση των υποψηφίων, ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής κριτών δικαιούται να αναζητεί από την αντίστοιχη επιστημονική κοινότητα του αξιολογούμενου πρόσφορα στοιχεία για την απήχηση του έργου του.
6. Οι ερευνητές οφείλουν να επικαιροποιούν σε ετήσια βάση το κατά την παράγραφο 3 τυποποιημένο βιογραφικό τους σημείωμα, το οποίο καταχωρείται στο ΕΜΕΕΥ σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος.
7. Η ειδική επιτροπή κριτών συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου για την λήψη ειδικά αιτιολογημένης αποφάσεως περί κατάταξης ανά προκηρυχθείσα βαθμίδα των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης σε βαθμίδα και του αριθμού ψήφων που κάθε υποψήφιος συγκέντρωσε. Η ειδική επιτροπή προεδρεύεται από τον διευθυντή του ινστιτούτου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τα πέντε τουλάχιστον από τα επτά μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της δεν ανήκει στο ερευνητικό κέντρο. Ρόλο εισηγητή έχει ο διευθυντής του ινστιτούτου. Ο διευθυντής του οικείου ινστιτούτου διαβιβάζει άμεσα το πρακτικό της επιλογής ή εξέλιξης στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για τον έλεγχο νομιμότητας και το διορισμό αυτού που επιλέχθηκε. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει υποχρεωτικά τον πρώτο στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας εάν έχει συγκεντρώσει πέντε τουλάχιστον ψήφους της ειδικής επιτροπής κριτών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας ή μη αποδοχής της εκλογής του ή ανάκλησης της απόφασης εκλογής του ή εάν συντρέχει στο πρόσωπό του αντικειμενικό κώλυμα κάλυψης της θέσης, το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις κατατάξεις σε βαθμίδες αποφασίζει κατά την κρίση του να εκλέξει είτε τον επόμενο στην ανώτερη βαθμίδα είτε άλλο υποψήφιο επόμενης βαθμίδας που έχει συγκεντρώσει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Εάν επιλεγεί για την Α΄ βαθμίδα κατά την ως άνω διαδικασία άλλος υποψήφιος και όχι υποψήφιος ερευνητής Β΄ που ήδη υπηρετεί στο ερευνητικό κέντρο ο τελευταίος παραμένει στο ερευνητικό κέντρο σε προσωποπαγή θέση, εφόσον έχει την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου, που συνιστάται για το σκοπό αυτόν ή η σχέση τους μετατρέπεται σε αορίστου διάρκειας, εφόσον η σχέση τους είναι ιδιωτικού δικαίου.
8. Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε ιδρύματος, μπορεί να καθορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καθώς και με τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα ή και με τηλεδιάσκεψη.
9. Οι ερευνητές Β΄ βαθμίδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα μετά από θητεία τουλάχιστον τριών ετών. Οι ερευνητές Α΄ βαθμίδας και όσοι ερευνητές Β΄ βαθμίδας δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται κάθε πέντε έτη, αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 10, από τριμελή ειδική επιτροπή κριτών η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή του οικείου ινστιτούτου, ως πρόεδρο και δύο (2) μέλη, ερευνητές Α΄ βαθμίδας ή καθηγητές Α΄ βαθμίδας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένο συναφές επιστημονικό έργο, οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου μετά από εισήγηση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει έκθεση δραστηριοτήτων του ερευνητή για την παρελθούσα πενταετία και έκθεση προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του για την επόμενη πενταετία. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν συνυπολογίζονται, ο χρόνος που διανύθηκε σε θέση διευθυντή ινστιτούτου ή ερευνητικού κέντρου, καθώς και ο χρόνος αναστολής των καθηκόντων τους. Οι ερευνητές Β΄ βαθμίδας αν δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Εάν και μετά από τη δεύτερη κρίση δεν προαχθούν στην επόμενη βαθμίδα, τότε παραμένουν στο ερευνητικό κέντρο σε προσωποπαγή θέση, εφόσον έχουν την
ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου, που συνιστάται για το σκοπό αυτό ή η σχέση τους μετατρέπεται σε αορίστου διάρκειας, εφόσον η σχέση τους είναι ιδιωτικού δικαίου.
10. Οι ερευνητές Γ΄ που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, αξιολογούνται υποχρεωτικά μετά από θητεία τεσσάρων ετών ή αν η αξιολόγηση ζητηθεί από τους ως άνω ερευνητές για εξέλιξη, μετά από θητεία τουλάχιστον δύο ετών. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη. Αν δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τεσσάρων ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Εάν και μετά από την δεύτερη κρίση δεν προαχθούν στην επόμενη βαθμίδα, λύνεται η σύμβασή τους με το ερευνητικό κέντρο.
11. Η ειδική επιτροπή κριτών οφείλει να αιτιολογεί την αξιολόγησή της για κάθε υποψήφιο. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη αφορούν, ιδίως:
α) Τον αριθμό και την ποιότητα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (εθνικά ή διεθνή) ή των αιτήσεων για την απόκτησή τους και τη φάση στην οποία βρίσκονται.
β) Τις επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις υπό μορφή άρθρων σε εξέχοντα διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών πάγιων συνεδρίων, κεφάλαια σε βιβλία, βιβλία.
γ) Την απήχηση του συνολικού ερευνητικού του έργου, όπως κρίνεται ιδίως από μεγάλα διεθνή βραβεία, αναφορές στο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία, ομιλίες κατόπιν προσκλήσεως σε μεγάλα διεθνή συνέδρια (plenary, invited talks) και γνώμες κορυφαίων επιστημόνων του πεδίου.
δ) Τις εισροές από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που ο υποψήφιος έχει προσελκύσει στο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο.
ε) Τη συμβολή του στην περιουσιακή αξιοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
ζ) Τη συμμετοχή τους στη δημιουργία τεχνοβλαστών.
η) Το διδακτικό του έργο.
θ) Τα προγράμματα υπολογιστών που έχει αναπτύξει, τις διαλέξεις που έχει παρουσιάσει σε εκπαιδευτικά προγράμματα διεθνών συνεδρίων (tutorials), τα σεμινάρια που έχει οργανώσει, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, την παρουσίαση έργου σε σεμινάρια, εργαστήρια, καθώς και την οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, τη θητεία σε διακεκριμένες θέσεις αλλοδαπών ΑΕΙ ή ερευνητικών κέντρων, την εμπειρία του σε θέματα διαχείρισης της έρευνας.
ι) Τη συμμετοχή του στην προώθηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ΕΤΑΚ.
12. Το επιστημονικό−τεχνικό , διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό αξιολογείται κάθε δύο έτη σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.
13. Στα εξωτερικά μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών καταβάλλονται, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης.»

Άρθρο 22
Αντικατάσταση του άρθρου 30 ν. 4310/2014
1.Αντικαθίσταται το άρθρο 30 του ν.4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 30
Εθνικός κατάλογος κριτών
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας συγκροτείται εθνικός κατάλογος κριτών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία και διατελέσαντες καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και εν ενεργεία και διατελέσαντες ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Οι υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωμα εγγραφής στον εθνικό κατάλογο κριτών υποβάλλονται με έγγραφη τυποποιημένη αίτηση, στην οποία αναφέρονται συνοπτικά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η εμπειρία τους. Πρόταση εγγραφής υποψηφίων στον εθνικό κατάλογο κριτών μπορούν να υποβάλλουν και ερευνητικά κέντρα ή το ινστιτούτο του υποψηφίου.
3. Ο εθνικός κατάλογος κριτών εγκρίνεται από το ΕΣΕΚ και επικαιροποιείται ετησίως με την αυτή διαδικασία, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιμοποιείται κατά προτίμηση από τα ερευνητικά κέντρα και τα εποπτεύοντα Υπουργεία για τις αξιολογήσεις που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε εθνικός κατάλογος κριτών ισχύει μέχρι την επικαιροποίησή του.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κατ’ αποκοπή και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση στα μέλη του εθνικού καταλόγου κριτών, όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους.»

Άρθρο 23
1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 37 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«5. Προσωπικό δημόσιων ερευνητικών οργανισμών μπορεί να αποσπάται ή μετατάσσεται, εάν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή να μεταφέρεται κατόπιν αιτήσεώς του στη ΓΓΕΤ, εάν συνδέεται με το δημόσιο ερευνητικό οργανισμό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της σχετικά με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της. Η απόσπαση ή η μεταφορά γίνεται με πρόταση του δημόσιου ερευνητικού οργανισμού και απόφαση του ΓΓΕΤ.»

Άρθρο 24
Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους 
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των  Α.Ε.Ι. 
1. Αντικαθίσταται το άρθρο 93 του ν.4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 93
Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου Δημόσιων Ερευνητικών Οργανισμών Ιδιωτικού Δικαίου
Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των ερευνητών, του τεχνικού και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και του εν γένει προσωπικού των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου και των Τεχνολογικών Φορέων που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, δύνανται να παρατείνονται χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνάφθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.»
2. Αντικαθίστανται τα στοιχεία β’ και γ’ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 679/1996 (Β΄826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α΄156), τα οποία έχουν ως εξής:
«β) Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 2.000.000 δρχ. η κάθε μία, γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
γ) Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 2.000.000 δρχ. και πάνω γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης.»
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). η οποία έχει ως εξής:
«2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται. ».
4. Αναδιατυπώνεται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 22 Α  του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 167/Α/23.7.2013) «Κώδικας  Φορολογίας Εισοδήματος», η οποία έχει ως εξής:
«1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος.»
5. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 432/1981 (Α΄118), έτσι όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222), το οποίο έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης  του Τ.Ε.Ι. δύναται να αποδίδει στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι.  ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιάθετου αποθεματικού για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.»
6.Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, η οποία έχει ως εξής:
«4. Ως την 31.12.2015, τα διαθέσιμα όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται στον Ενιαίο Λογαριασμό, υπό αντίστοιχους  υπολογαριασμούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ως την ανωτέρω ημερομηνία, καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των υπολογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η πιθανή περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό.»
7. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 περ. α)  του άρθρου 23 ν.4009/2011 (Α΄195), η οποία έχει ως εξής:
«Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο.»
8. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 περ. θ)  του άρθρου 23 ν.4009/2011 (Α΄195), η οποία έχει ως εξής:
«Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της σχολής στην οποία ανήκουν».
9. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3  του άρθρου 23 ν.4009/2011 (Α΄195), η οποία έχει ως εξής:
«Οι αμοιβές των καθηγητών πλήρους απασχόλησης υπό τα στοιχεία α΄, β΄, δ΄ και θ΄ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υποχρεωτικώς μέσω του Ν.Π.Ι.Δ. του ιδρύματός τους, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58.»

Άρθρο 25
Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001, η οποία έχει ως εξής:
«2. Όλες οι μετοχές της επιχορηγούμενης από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα του Δημοσίου, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να τις διαθέσει ή να τις πωλήσει με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 26
Διοικητικά Θέματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ
1. Προστίθενται λέξεις στην παράγραφο 15 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως ισχύει, η οποία έχει ως εξής : 
«15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος.»
2. Διαγράφεται φράση στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159), και ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 127/8.10.2015), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ Α’ 161/30.11.2015).  Ολόκληρη η περίπτωση ε΄ έχει ως εξής: 
«ε) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η Επιτροπή συγκροτείται, εντός δέκα (10) ημερών, με απόφαση της Συγκλήτου. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους πρυτάνεις και κοσμήτορες μέσα σε δύο μέρες από την συγκρότησή της.»
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος  1 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,  η οποία έχει ως εξής:
1. Όργανα του Τμήματος είναι: α) Ο Πρόεδρος, β) η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς, γ) ο Διευθυντής του Τομέα και δ) η Γενική Συνέλευση του Τομέα. Ως προς το νομικό καθεστώς των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
4. Αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, η οποία έχει ως εξής:
«γ) Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 6, τα προβλεπόμενα σε αυτόν ζητήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων, βάσει του παρόντος νόμου, οργάνων του οικείου ιδρύματος και, έως τη συγκρότησή τους, με απόφαση του πρύτανη του ιδρύματος.»

Άρθρο 27
Ρύθμιση θεμάτων Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικό ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α΄ 195) η οποία έχει ως εξής:
«6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με τη μονιμοποίηση και τη χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών.»
2. Αντικαθίσταται η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 ( Α΄ 32), η οποία έχει ως εξής:
«1. Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων I και II), ΕΡ.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. διατηρώντας την κατά το χρόνο της ένταξής τους και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου προεδρικού διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση. Για την ένταξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η διανυθείσα προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική συνέπεια. Ειδικότερα, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων Ι και ΙΙ ) και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που δεν διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου.»
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118/15-5-2014), η οποία έχει ως εξής : 
«2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α`32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας ΕΔΙΠ. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ διατηρούν την κατά το χρόνο της ένταξης τους βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος.»
4. Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση αα) της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012), η οποία έχει ως εξής:
«αα) το διοικητικό προσωπικό, πλην του γραμματέα του Α.Ε.Ι., καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4009/2011 (Α` 195), αντίστοιχα, και υπηρετούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που εδρεύουν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης,»
5. Αντικαθίσταται η περίπτωση β) της παραγράφου 9 του άρθρου έκτου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012), η οποία έχει ως εξής:
«β) των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης ιε` της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της παραγράφου 5 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 και»
6. Αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), η οποία έχει ως εξής:
«β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις Σχολές, ύστερα από εισήγηση του ή των κοσμητόρων.»
7. Αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4009/2011(Α΄ 195), η οποία έχει ως εξής:
«β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις Σχολές, ύστερα από εισήγηση του ή των κοσμητόρων.»
8. Αντικαθίσταται η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α΄ 195),η οποία έχει ως εξής:
«β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις σχολές, ύστερα από εισήγησή του ή των κοσμητόρων.»
9. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), η οποία έχει ως εξής:
«4.Ο Διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγούμενων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τον κοσμήτορα και αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.»
10. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4009/2011, όπως ισχύει, το οποίο έχει ως εξής:
«Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της σχολής.»

Άρθρο 28
Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), η οποία έχει ως εξής:
«2. Οι αποδοχές του πρύτανη, των αναπληρωτών πρύτανη και κοσμητόρων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), η οποία έχει ως εξής:
«4. Κάθε καθηγητής υπηρετεί στο ίδρυμα για τρία έτη μετά τη λήξη της επιστημονικής του άδειας, άλλως του καταλογίζονται οι αποδοχές που έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής».
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 39  του ν.4009/2011 (Α΄ 195), η οποία έχει ως εξής:
«5. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες Καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42, δύναται ο επιβλέπων να είναι ερευνητής εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.»

Άρθρο 30
Λοιπές διατάξεις θεμάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από τη διάταξη του άρθρου 46 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ Α΄69/2-7-2015), το οποίο έχει ως εξής:
«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α` 188) υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»

Άρθρο 31
Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), η οποία έχει ως εξής: 
«6. Η Αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ., καθώς και η Αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατομικευμένα από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής των δικαιούχων των ανωτέρω υποτροφιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. και  δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 32
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
1. Αντικαθίσταται παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 2740/1999 (Α΄186), η οποία έχει ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνεται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ειδικότητας ξένων γλωσσών, μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ειδικότητας ξένων γλωσσών ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης των κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'), όπως μετονομάσθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 1586/1985 (ΦΕΚ 37 Α'). Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα από τα προαναφερόμενα μέλη. H θητεία των μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Με την απόφαση σύστασης ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας Γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ με βαθμό Α', που έχουν γνώση μιας ξένης γλώσσας ή από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6 ή ΠΕ7 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως μετονομάσθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 1586/1985. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.»

Άρθρο 33
Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ
1. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 20 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄193),η οποία έχει ως εξής:
«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους.»
2. Αντικαθίσταται η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 37 του ν.4351/2015 (Α΄164), η οποία έχει ως εξής:
«ζ) στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Αντικαθίσταται η περίπτωση 6 της Παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄235), η οποία έχει ως εξής:
«6. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ. Η, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.»
4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του Ν.3966/2011(Α΄ 118), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄193, η οποία έχει ως εξής:
«9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν, για οποιονδήποτε λόγο, ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαμβάνονται αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Για την επιλογή των αναπληρωτών προϋπόθεση είναι να έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προ¬σόντα, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευ¬τικών των μη πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.»

Άρθρο 34
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
1. Αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α΄118), η οποία έχει προστεθεί με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) και έχει ως εξής:
«β) Οι Σύμβουλοι Α΄, Σύμβουλοι Β΄, Σύμβουλοι Γ΄ και οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία τους ανανεώνεται για μία ακόμα τετραετία μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.»
2. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12  του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α΄118), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄193), το οποίο έχει ως εξής:
«12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, για τους μεν αξιολογούμενους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασή τους για τους δε αξιολογούμενους της περίπτωσης β΄ αποτελεί κώλυμα ανανέωσης της τετραετούς θητείας.»

Άρθρο 35
Ρύθμιση θεμάτων  σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
1. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985  (Α΄167), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.18 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄118), η οποία έχει ως εξής: 
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των ορ¬γανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσ¬διορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπι¬αγωγού προς τριάντα (30) νήπια.»

Άρθρο 41
Διάθεση εκπαιδευτικών στα δημόσια ΙΕΚ
Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (Α΄ 163), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου  6 του  Ν. 4327/15  (Α΄50), η οποία έχει ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικεί¬ας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.
Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευ¬τικούς που διατίθενται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ..
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πο¬λιτισμού και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 42
Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4264/2014 (Α΄118), η οποία έχει ως εξής:
«3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης - κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..»
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, η οποία έχει ως εξής:
«5. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειάς της, με ευθύνη εφαρμογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτά, να την πραγματοποιήσουν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος.»
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν.4264/2014 (Α΄118),  η οποία έχει ως εξής:
«7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή ΣΕΚ. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δυναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα.»
4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν.4186/2013, η οποία έχει ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
α) μπορεί να αντιστοιχίζεται η κατά τόπο αρμοδιότητα των ΔΔΒΜ με την εδαφική περιφέρεια ενός ή περισσότερων δήμων ή δημοτικών ενοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3852/2010 ή και υποσυνόλων τους,
β) καθορίζεται και επανακαθορίζεται η έδρα των ΔΔΒΜ,
γ) εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των ΔΔΒΜ, καθώς και των υπηρεσιακών μονάδων τους,
δ) θεσπίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες: των διευθυντών ή προϊσταμένων, των υποδιευθυντών, της συνέλευσης των διδασκόντων, των προϊσταμένων των λοιπών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των υπηρεσιακών μονάδων τους,
ε) ρυθμίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.
στ) προστίθενται ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ. ήτις Σ.Ε.Κ..
Έως την 31η Μαΐου 2014 συγκροτούνται και λειτουργούν τα αναγκαία Υπηρεσιακά Συμβούλια Δια Βίου Μάθησης, αντίστοιχα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης, για την επιλογή των θέσεων Διεθυντών και Υποδιευθυντών ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.»
5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188), η οποία έχει ως εξής:
«2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και μετά από συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α. για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας αυτών.»
6. Αντικαθίσταται η περίπτωση 2.α) της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία έχει ως εξής:
«2. α) Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).»
7. Αντικαθίσταται η περίπτωση 13 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 Αντικαθίσταται η περίπτωση 2.α) της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία έχει ως εξής:
«13.  Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του παρόντος. Εφόσον διαπιστωθούν κτιριολογικές διαφοροποιήσεις, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να συμμορφωθεί. Για τη διατύπωση γνώμης κατατίθεται χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών της παραγράφου 18 του παρόντος. Με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμοδίας Διεύθυνσης προσαρτάται στη χορηγηθείσα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), η γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την καταλληλότητα της κτιριολογικής υποδομής του φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.»
8. Αντικαθίσταται η περίπτωση 14  της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία έχει ως εξής:
«14. α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), με την προσκόμιση των κάτωθι:
i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου. 
ii) «Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης. 
β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους.»
9. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει, το οποίο έχει ως εξής:
«Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών και τις ειδικότητες που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.»

10. Προστίθεται φράση στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013. Η παράγραφος 9 έχει ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.»

11. Αντικαθίσταται το άρθρο 239 του ν.4281/2014 (Α΄ 160), το οποίο έχει ως εξής:
«Για την άσκηση του επαγγέλματος οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω:
1. Για Κομμωτή Κουρέα
α. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο TEE Α' κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πτυχίο TEE Β' κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ. Δίπλωμα I.E.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής Τεχνικός περιποίησης κόμης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών (MANICURE PEDICURE)
α) Δίπλωμα I.E.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε κέντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεκαοκτώ μηνών.
γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών της περίπτωσης β΄ καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
12. Αντικαθίσταται η  τελευταία φράση της παραγράφου β’ του άρθρου 240 του ν.4281/2014, η οποία έχει ως εξής:
«β. Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1.»

Άρθρο 43
Οργανισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ.
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181), η οποία έχει ως εξής:
«5. Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας,
γ) τις μετατάξεις εκπαιδευτικών,
δ) κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή σε άλλες δομές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού,
ε) την δημιουργία και τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, για το χρονικό διάστημα της απόσπασης τους,
στ) την έκδοση αποφάσεων σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των ισότιμων σχολείων,
ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».
2. Αντικαθίσταται  η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181), η οποία έχει ως εξής:
«5.  Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκ¬παίδευσης (Π.Ε),
β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.,
γ) τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε.,
δ) την δημιουργία και τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, για το χρονικό διάστημα της απόσπασης τους,
ε) κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή σε άλλες δομές διδασκαλίας της ελ¬ληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού,
στ) την έκδοση αποφάσεων σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των ισότιμων σχολείων,
ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».
3. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 39 του π.δ. 114/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 4351/2015 (Α΄164), η οποία έχει ως εξής:
«5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών Αλλοδαπής, ομογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, των ξένων, των μειονοτικών, των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,
γ) την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών- μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους,
δ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
ε) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό,
ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και
η) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»
Καταργούνται τα ακόλουθα άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρα 3 και 45
Τροποποίηση του άρθρου 3 ν. 4310/2014
1. Καταργείται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«β) Στους ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς.»
Άρθρα 4 και 45
Τροποποίηση του άρθρου 4 ν.4310/2014
1.Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«2. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), καταρτίζεται με την επιμέλεια της ΓΓΕΤ εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος οφείλουν να συνδράμουν
την ΓΓΕΤ για το σκοπό αυτόν με την παροχή όλων των αναγκαίων ή χρήσιμων στοιχείων και πληροφοριών. Η ΕΣΕΤΑΚ επικαιροποιείται περιοδικά σε κάθε δε περίπτωση κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος κάθε νέου σχεδίου δράσης. Η ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης, καθώς και κάθε επικαιροποίησή τους αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και κάθε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
Άρθρα 6 και 45
Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του  ν.4310/2014
1.Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«3. Η Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ.»
Άρθρα 7 και 45
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4310/2014 
 1.Καταργείται η περίπτωση 13 του άρθρου 8 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«13. Η μελέτη και εφαρμογή μέτρων υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με την υποστήριξη των ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων για την επιλογή, αξιοποίηση και εφαρμογή της προσφορότερης μεθοδολογίας και μέσων υλοποίησης, όπως ιδίως με την ανάπτυξη θεματικών δικτύων προηγμένης έρευνας, τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters), ερευνητικών εργαστηρίων και κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας, τη δημιουργία κοινών υποδομών, την αξιοποίηση των περιουσιακών δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας και την ενθάρρυνση εν γένει της ανάπτυξης εταιρικών συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, καθώς και τον συντονισμό και τις συνέργειες των πόρων αυτών με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης.»
Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.4310/2014
1. Καταργούνται οι παράγραφοι 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν.4310/2014 η οποίες έχουν ως εξής:
«2. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής ινστιτούτου επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη (συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του), ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου ινστιτούτου, ή καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ Α΄ ή Β΄ βαθμίδας ΑΕΙ, τα οποία είναι υπεύθυνα εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Τα μέλη του ΕΣΙ, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των ερευνητών του ινστιτούτου, των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων και των μελών ΔΕΠ Α΄ ή Β΄βαθμίδας ΑΕΙ, τα οποία έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων του ινστιτούτου. Η πρόσκληση για την εκλογή των μελών του ΕΣΙ γίνεται από τον διευθυντή του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψής του από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Εάν οι ερευνητές των πιο πάνω βαθμίδων, που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), αποτελούν στο σύνολό τους μέλη του ΕΣΙ.
3. Στο ΕΣΙ προεδρεύει ο διευθυντής του ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προτείνεται από το ΕΣΙ και διορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Κατά τα λοιπά το ΕΣΙ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του ερευνητικού κέντρου.
6. Σε περίπτωση διαφωνίας του διευθυντή ινστιτούτου με γνώμη των μελών του ΕΣΙ, η οποία συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας.
7. Ο αριθμός των μελών του επιστημονικού συμβουλίου και του ΕΣΙ, η διαδικασία εκλογής, ο τρόπος λειτουργίας, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Οι δαπάνες λειτουργίας του επιστημονικού συμβουλίου και του ΕΣΙ βαρύνουν τους ίδιους πόρους του ερευνητικού κέντρου.»
Άρθρα 18 και 45
Τροποποίηση του άρθρου 21 ν.4310/1984
1.Καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«7. Δημιουργείται στη ΓΓΕΤ γραφείο υποστήριξης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και τεχνολογικών φορέων, με σκοπό ειδικότερα:
α) Την υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικών χρησιμότητας, καθώς και την αξιολόγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έργων
διανοητικής ιδιοκτησίας.
β) Την υποστήριξη από κοινού έρευνας ή ανάπτυξης νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραματικών προγραμμάτων ή έργων, καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού.
γ) Τη διερεύνηση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς για την εξεύρεση ευκαιριών, δυνατοτήτων και συνεργασιών κάθε μορφής και την προσέγγιση υποψήφιων επενδυτών, με τους οποίους κάθε δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ή τεχνολογικός φορέας επιλέγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, να συνεργαστεί.
δ) Την επεξεργασία στη βάση διεθνών προτύπων διαδικασιών διαμόρφωσης σε συνεργασία με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς πλαισίου και προγραμμάτων εκπαίδευσης στη νομοθεσία της ευρεσιτεχνίας, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ετών, καθώς και πιστοποίησης των αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των προγραμμάτων αυτών με εξειδίκευση στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται το περιεχόμενο των σπουδών, τα κριτήρια εγγραφής και αποφοίτησης, καθώς και η φύση των διπλωμάτων που χορηγούνται.
ε) Την ενθάρρυνση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία χρηματοδοτικών κεφαλαίων (patent funds) με σκοπό την επιστημονική και επιχειρηματική αξιοποίηση ευρεσιτεχνιών.»
Άρθρα 19 και 45
Κατάργηση του άρθρου 26 ν. 4310/2014
1.Καταργείται το άρθρο 26 του ν.4310/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 26
Ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου και Νεοσύστατων επιχειρήσεων ΕΤΑΚ
1. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση επενδύσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 27 για τη δημιουργία νέων νομικών προσώπων με οποιαδήποτε νομική μορφή και οργανωτική δομή, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, τεχνοβλαστοί (spin off), επιχειρήσεις έντασης γνώσης, συστάδες επιχειρήσεων, επιστημονικά τεχνολογικά πάρκα με σκοπούς την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και γενικότερα για την προαγωγή της ΕΤΑΚ με τις εξής μορφές:
α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για τη συμμετοχή σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, β) δάνεια για την συμμετοχή σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,
γ) εγγυήσεις για την κάλυψη των πιθανών ζημιών από τη συμμετοχή σε επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα, όπως οι
όροι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του εθνικού δικαίου, του ΓΑΚ στη βάση βέλτιστων πρακτικών και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους οποίους ρυθμίζονται ζητήματα επιλεξιμότητας επιχειρήσεων, κάλυψης επενδύσεων συνεχείας, καθορισμού του συντελεστή ιδιωτικής συμμετοχής, καθορισμού των
προϋποθέσεων εφαρμογής των μέτρων εφαρμογής χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ανάθεσης της εκτέλεσης του μέτρου χρηματοδότησης σε ξεχωριστή οντότητα, ο καθορισμός των μορφών ενισχύσεων εκκίνησης και των ανώτατων ποσών ενίσχυσης.
3. Είναι δυνατή η παροχή χρηματοδότησης σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο νεοσύστατες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά από την καταχώρισή τους, οι
οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και συνιστούν μικρές επιχειρήσεις ή μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις κατά την έννοια του ΓΑΚ.»
Άρθρα 24 και 45
Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους 
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των  Α.Ε.Ι. 
1. Καταργούνται οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.4310/2014, οι οποίες έχουν ως εξής:
«9. Η παράλειψη υποβολής από το ερευνητικό κέντρο των σχετικών στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγησή του εμποδίζει τη δημόσια χρηματοδότησή του και συνιστά λόγο επιστροφής χορηγηθείσας χρηματοδότησης.
10. Αποτελούν κρίσιμα στοιχεία αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων ιδίως, οι υποδομές, ο εκσυγχρονισμός τους, η εθελοντική χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε άλλους ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και σε λοιπούς φορείς υπό εύλογους όρους και σε τιμές δωρεάν ή κόστους, η πιστοποίηση των ερευνητικών κέντρων από διεθνείς οργανισμούς ή η απόκτηση της ιδιότητάς τους να παρέχουν πιστοποιήσεις»
2. Καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014, οι οποίες έχουν ως εξής:
«1. Ερευνητές που υπηρετούν σε AEI ή ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους μπορούν να απασχολούνται με οποιασδήποτε νομικής φύσης σχέση σε ελληνικούς δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς. Κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασής τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ερευνητών του κέντρου, πλην της συμμετοχής τους στα όργανα διοίκησης του κέντρου. Για τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης είναι απαραίτητη η παραίτησή τους από τη θέση στο εξωτερικό.
2. Οι ερευνητές αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ερευνητικό κέντρο και μπορούν να συμμετέχουν ή να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο ινστιτούτο ή βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής για αξιολόγηση. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αμοιβής των ως άνω ερευνητών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. Καταργείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4310/2014 το οποίο έχει ως εξής:
«Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ διέπονται από τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου σύστασής τους, όσον αφορά τη φύση, τους σκοπούς, τη σύνθεση των οργανικών θέσεων προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ., την εποπτεία, τη διοίκηση και κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του παρόντος.»
4. Καταργείται το άρθρο 83 του ν.4310/2014 το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 83
Μερική απασχόληση καθηγητών
Προστίθεται παρ. 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως:
«24. Εξαιρετικά, μέχρι 30.8.2016 οι καθηγητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης και πριν τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους, τηρούμενων των όρων των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του παρόντος, οπότε και λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 26
Διοικητικά Θέματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ
1. Καταργούνται τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων  β΄ και δ’  της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), τα οποία έχουν ως εξής:
«β) Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για την εκλογή των Κοσμητόρων.
δ) Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή των Κοσμητόρων».

Άρθρα 28 και 45
Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
1.Καταργείται η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203), η οποία έχει ως εξής:
«δ)Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 «περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού κλπ. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης» (ΦΕΚ 112/9.5.80 τ.Α’) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Χώρας προκειμένου για ανάθεση διδασκαλίας σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Ε.Π άλλου Α.Ε.Ι. ή και σε μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι., τα οποία έχουν ισοδύναμα προσόντα και πάντως οπωσδήποτε διδακτορικό δίπλωμα.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 38
Ρύθμιση θεμάτων  ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
1. Καταργείται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233), όπως ισχύει, η οποία έχει ως εξής:
«α) Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2016-2017». Τα παραπάνω Λύκεια μέχρι την οριστική λήξη της λειτουργίας τους μπορούν να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.»

Άρθρο 43
Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
1. Καταργείται  η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193), η οποία έχει ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται νέες ΔΔΒΜ και να καταργούνται υφιστάμενες.»
2. Καταργείται το άρθρο 26 του ν.4186/2013 (Α΄193) όπως ισχύει, το οποίο έχει ως εξής:
«1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), συνιστάται και εδρεύει μία Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ), με κατά τόπο αρμοδιότητα αυτή της περιφερειακής ενότητας και με έδρα την έδρα της οικείας περιφερειακής ενότητας. Οι ΔΔΒΜ συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Περιφερειακές υπηρεσίες κάθε ΔΔΒΜ, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της, είναι οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) που βρίσκονται εντός της κατά τόπο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
2. Ειδικά, στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, συνιστώνται οι ακόλουθες ΔΔΒΜ:
α) Στο Νομό Αττικής:
αα) Α΄ ΔΔΒΜ: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και των Δήμων Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού, Πεντέλης, Κηφισίας, Ηρακλείου, Μεταμορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης και Αμαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου,
ββ) Β΄ ΔΔΒΜ: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων Γλυφάδας, Ελληνικού, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου και Αργυρούπολης, Αγίου Δημητρίου, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου, Περιστερίου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας, Πετρούπολης, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού,
γγ) Γ΄ ΔΔΒΜ: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων Πειραιώς, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Αίγινας, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος και Σαλαμίνας,
δδ) Δ΄ ΔΔΒΜ: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια όλων των Δήμων της τέως Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και
εε) Ε΄ ΔΔΒΜ: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων Ωρωπού, Μαραθώνος, Διονύσου και Αχαρνών, Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων - Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Κρωπίας, Μαρκόπουλου, Μεσογαίας, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
β) Στο Νομό Θεσσαλονίκης:
αα) Α΄ ΔΔΒΜ Θεσσαλονίκης: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια του ίδιου Δήμου και των Δήμων Καλαμαριάς, Θερμαϊκού, Θέρμης και Πυλαίας
- Χορτιάτη και ββ) Β΄ ΔΔΒΜ Θεσσαλονίκης: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων Κορδελιού
- Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών και Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Δέλτα, Λαγκαδά, Βόλβης, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Παύλου Μελά.
3. Σε κάθε ΔΔΒΜ προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος διορίζεται και παύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης. Ο Διευθυντής είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεκαπενταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα στη μη τυπική εκπαίδευση. Η διάρκεια της θητείας του στη θέση του Διευθυντή είναι τετραετής.
4. Για την επιλογή των διευθυντών ΔΔΒΜ εκδίδεται πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλουν οι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους και οι προθεσμίες υποβολής. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του διευθυντή ΔΔΒΜ συνεκτιμώνται η εμπειρία και οι σπουδές σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η επιμόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, η οργάνωση και η συμμετοχή σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες επιστημονικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η ικανότητα εφαρμογής προγραμμάτων και καινοτομιών, η γνώση και η ικανότητα αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών προβλημάτων, η ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, η αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων, η οργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Διευθυντής ΔΔΒΜ που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται πλήρως στα καθήκοντά του από τον προϊστάμενο του τμήματος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων. Διευθυντής ΔΔΒΜ που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από τη δημόσια εκπαίδευση, εκπίπτει, αυτοδικαίως, από τη θέση του. Η αναπλήρωση του Διευθυντή ΔΔΒΜ που ελλείπει διαρκεί έως την τοποθέτηση νέου.
6. Ο διευθυντής της ΔΔΒΜ ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εξειδικεύει την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο επίπεδο της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του και
β) ασκεί στο πλαίσιο της κατά τόπο αρμοδιότητάς του τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία:
αα) των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και
ββ) των στελεχών της επαγγελματικής κατάρτισης και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στη ΔΔΒΜ και στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ) ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση της ΔΔΒΜ,
δ) ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,
ε) ενημερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την Κεντρική και τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση κάθε λειτουργικού θέματος αρμοδιό-τητάς του και
στ) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος της ΔΔΒΜ. Η πειθαρχική εξουσία του προηγούμενου εδαφίου ασκείται, για μεν τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 47/2006 (Α΄ 48), για δε τους διοικητικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ισχύουν.
7. Κάθε ΔΔΒΜ διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α) Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, το οποίο στελεχώνεται από έξι (6) έως και δεκατέσσερις (14) αποσπασμένους ή μεταταχθέντες διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του ή εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με τον αριθμό των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στην οικεία ΔΔΒΜ και διαρθρώνεται περαιτέρω στα Γραφεία:
αα) διοικητικών υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε θέματα διοικητικής φύσης, όπως είναι η τήρηση πρωτοκόλλου και η διακίνηση εγγράφων, η σύνταξη και η προώθηση σχεδίων διοικητικών πράξεων, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, καθώς και σε θέματα διαχείρισης της υλικοτεχνικής υποδομής και συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΔΔΒΜ και των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται σε αυτή και
ββ) οικονομικών υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικής φύσης, όπως είναι η μισθοδοσία του προσωπικού και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών εξόφλησης των τίτλων πληρωμής δημόσιων δαπανών, η συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του.
β) Τμήμα νομικής υποστήριξης, με αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη για θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων της ΔΔΒΜ και όλων των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, το οποίο στελεχώνεται από τρεις (3) έως και επτά (7) αποσπασμένους ή μεταταχθέντες διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του ή εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με τον αριθμό των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στην οικεία ΔΔΒΜ.
8. Στο Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων προΐσταται διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ. Στο Γραφείο διοικητικών υποθέσεων και στο Γραφείο οικονομικών υποθέσεων προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ. Οι προϊστάμενοι του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και των Γραφείων της επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Στο Τμήμα νομικής υποστήριξης προΐσταται, διοικητικά, αποσπασμένος εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, πτυχιούχος νομικού τμήματος, με απόφαση του διευθυντή ΔΔΒΜ.
9. Ο προϊστάμενος του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και ο προϊστάμενος του Τμήματος νομικής υποστήριξης που ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται πλήρως στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Η αναπλήρωση των προϊσταμένων που ελλείπουν διαρκεί έως την τοποθέτηση νέων.
10. Οι κενές οργανικές θέσεις στις ΔΔΒΜ, κατά την 23η Ιουλίου 2013 είναι εκατόν είκοσι πέντε (125) και καλύπτονται από μετατασσόμενους διοικητικούς υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων του ή εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πράξη μετάταξης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω μετατάσσονται σε θέσεις συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από τις οποίες προέρχονται. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το ανωτέρω προσωπικό κατατάσσεται ανά ΔΔΒΜ σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες.
11. Για τη θητεία και την ανάληψη υπηρεσίας, την απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων και τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις μετά τη λήξη της θητείας των Διευθυντών ΔΔΒΜ και των προϊσταμένων ΔΔΒΜ, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 25 έως και 27 του ν. 3848/2010.
12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται οποιοδήποτε λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή και εξειδίκευση των ανωτέρω παραγράφων.»

Άρθρο 45
Καταργούμενες Διατάξεις
1. Καταργείται ο ν.2811/2000 (Α΄ 62), ο οποίος έχει ως εξής:
 «Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 4 Δεκεμβρίου 1999 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο "Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης", που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 4η Δεκεμβρίου 1999, Τεύχος 272 Α', της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
"ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ "Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος. 
2. Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να λειτουργήσουν κανονικά τα δημόσια σχολεία, των οποίων η λειτουργία παρεμποδίζεται παράνομα λόγω απρόβλεπτων καταλήψεων σχολικών κτιρίων.
Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου Αποφασίζουμε 
Άρθρο μόνο
Όποιος καθ' οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. H ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλτως.
Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 1999
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.»
2. Καταργείται η παράγραφος 17 του άρθρου 18 του ν.4027/2011 (Α΄ 233), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και έχει ως εξής:
«17. Εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το εκάστοτε ισχύον επιμίσθιο. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών αυτών παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
3. Καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 51 του Ν.3966/2011 (Α΄ 118), η οποία έχει ως εξής:
«9. Από το σχολικό έτος 2013 - 2014 δεν πραγματο¬ποιούνται αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ., οι δε αποσπάσεις που πραγματοποιήθηκαν για το σχολικό έτος 2011 - 2012 και παρατείνονται με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, λήγουν την 31.8.2013.»
4. Καταργείται  η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193), η οποία έχει ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται νέες ΔΔΒΜ και να καταργούνται υφιστάμενες.»
5. Καταργείται το άρθρο 26 του ν.4186/2013 (Α΄193) όπως ισχύει, το οποίο έχει ως εξής:
«1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), συνιστάται και εδρεύει μία Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ), με κατά τόπο αρμοδιότητα αυτή της περιφερειακής ενότητας και με έδρα την έδρα της οικείας περιφερειακής ενότητας. Οι ΔΔΒΜ συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Περιφερειακές υπηρεσίες κάθε ΔΔΒΜ, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της, είναι οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) που βρίσκονται εντός της κατά τόπο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
2. Ειδικά, στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, συνιστώνται οι ακόλουθες ΔΔΒΜ:
α) Στο Νομό Αττικής:
αα) Α΄ ΔΔΒΜ: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και των Δήμων Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού, Πεντέλης, Κηφισίας, Ηρακλείου, Μεταμορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης και Αμαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου,
ββ) Β΄ ΔΔΒΜ: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων Γλυφάδας, Ελληνικού, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου και Αργυρούπολης, Αγίου Δημητρίου, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου, Περιστερίου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας, Πετρούπολης, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού,
γγ) Γ΄ ΔΔΒΜ: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων Πειραιώς, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Αίγινας, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος και Σαλαμίνας,
δδ) Δ΄ ΔΔΒΜ: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια όλων των Δήμων της τέως Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και
εε) Ε΄ ΔΔΒΜ: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων Ωρωπού, Μαραθώνος, Διονύσου και Αχαρνών, Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων - Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Κρωπίας, Μαρκόπουλου, Μεσογαίας, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
β) Στο Νομό Θεσσαλονίκης:
αα) Α΄ ΔΔΒΜ Θεσσαλονίκης: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια του ίδιου Δήμου και των Δήμων Καλαμαριάς, Θερμαϊκού, Θέρμης και Πυλαίας
- Χορτιάτη και ββ) Β΄ ΔΔΒΜ Θεσσαλονίκης: με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων Κορδελιού
- Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών και Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Δέλτα, Λαγκαδά, Βόλβης, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Παύλου Μελά.
3. Σε κάθε ΔΔΒΜ προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος διορίζεται και παύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης. Ο Διευθυντής είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεκαπενταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα στη μη τυπική εκπαίδευση. Η διάρκεια της θητείας του στη θέση του Διευθυντή είναι τετραετής.
4. Για την επιλογή των διευθυντών ΔΔΒΜ εκδίδεται πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλουν οι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους και οι προθεσμίες υποβολής. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του διευθυντή ΔΔΒΜ συνεκτιμώνται η εμπειρία και οι σπουδές σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η επιμόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, η οργάνωση και η συμμετοχή σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες επιστημονικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η ικανότητα εφαρμογής προγραμμάτων και καινοτομιών, η γνώση και η ικανότητα αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών προβλημάτων, η ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, η αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων, η οργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Διευθυντής ΔΔΒΜ που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται πλήρως στα καθήκοντά του από τον προϊστάμενο του τμήματος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων. Διευθυντής ΔΔΒΜ που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από τη δημόσια εκπαίδευση, εκπίπτει, αυτοδικαίως, από τη θέση του. Η αναπλήρωση του Διευθυντή ΔΔΒΜ που ελλείπει διαρκεί έως την τοποθέτηση νέου.
6. Ο διευθυντής της ΔΔΒΜ ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εξειδικεύει την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο επίπεδο της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του και
β) ασκεί στο πλαίσιο της κατά τόπο αρμοδιότητάς του τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία:
αα) των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και
ββ) των στελεχών της επαγγελματικής κατάρτισης και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στη ΔΔΒΜ και στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ) ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση της ΔΔΒΜ,
δ) ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,
ε) ενημερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την Κεντρική και τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση κάθε λειτουργικού θέματος αρμοδιό-τητάς του και
στ) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος της ΔΔΒΜ. Η πειθαρχική εξουσία του προηγούμενου εδαφίου ασκείται, για μεν τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 47/2006 (Α΄ 48), για δε τους διοικητικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ισχύουν.
7. Κάθε ΔΔΒΜ διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α) Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, το οποίο στελεχώνεται από έξι (6) έως και δεκατέσσερις (14) αποσπασμένους ή μεταταχθέντες διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του ή εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με τον αριθμό των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στην οικεία ΔΔΒΜ και διαρθρώνεται περαιτέρω στα Γραφεία:
αα) διοικητικών υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε θέματα διοικητικής φύσης, όπως είναι η τήρηση πρωτοκόλλου και η διακίνηση εγγράφων, η σύνταξη και η προώθηση σχεδίων διοικητικών πράξεων, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, καθώς και σε θέματα διαχείρισης της υλικοτεχνικής υποδομής και συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΔΔΒΜ και των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται σε αυτή και
ββ) οικονομικών υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικής φύσης, όπως είναι η μισθοδοσία του προσωπικού και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών εξόφλησης των τίτλων πληρωμής δημόσιων δαπανών, η συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του.
β) Τμήμα νομικής υποστήριξης, με αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη για θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων της ΔΔΒΜ και όλων των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, το οποίο στελεχώνεται από τρεις (3) έως και επτά (7) αποσπασμένους ή μεταταχθέντες διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του ή εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με τον αριθμό των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στην οικεία ΔΔΒΜ.
8. Στο Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων προΐσταται διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ. Στο Γραφείο διοικητικών υποθέσεων και στο Γραφείο οικονομικών υποθέσεων προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ. Οι προϊστάμενοι του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και των Γραφείων της επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Στο Τμήμα νομικής υποστήριξης προΐσταται, διοικητικά, αποσπασμένος εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, πτυχιούχος νομικού τμήματος, με απόφαση του διευθυντή ΔΔΒΜ.
9. Ο προϊστάμενος του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και ο προϊστάμενος του Τμήματος νομικής υποστήριξης που ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται πλήρως στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Η αναπλήρωση των προϊσταμένων που ελλείπουν διαρκεί έως την τοποθέτηση νέων.
10. Οι κενές οργανικές θέσεις στις ΔΔΒΜ, κατά την 23η Ιουλίου 2013 είναι εκατόν είκοσι πέντε (125) και καλύπτονται από μετατασσόμενους διοικητικούς υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων του ή εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πράξη μετάταξης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω μετατάσσονται σε θέσεις συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από τις οποίες προέρχονται. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το ανωτέρω προσωπικό κατατάσσεται ανά ΔΔΒΜ σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες.
11. Για τη θητεία και την ανάληψη υπηρεσίας, την απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων και τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις μετά τη λήξη της θητείας των Διευθυντών ΔΔΒΜ και των προϊσταμένων ΔΔΒΜ, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 25 έως και 27 του ν. 3848/2010.
12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται οποιοδήποτε λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή και εξειδίκευση των ανωτέρω παραγράφων».


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved