ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Φιλοσοφία Δικαίου, Πολιτική Φιλοσοφία και Ηθική

Αθήνα 20.9.2016, 06:09

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Φιλοσοφία Δικαίου, Πολιτική Φιλοσοφία και Ηθική» στη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Πράξης 273 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Φιλοσοφίας Δικαίου, Πολιτικής Φιλοσοφίας
και Ηθικής» στην Νομική Σχολή και έγκριση του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του Ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του Ν.
4386/2016.
2. Την από 19-7-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Τις από 29-6-2016 αποφάσεις της Κοσμητείας και της
Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής. Proslipsis.gr
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με την επωνυμία «Ερ-
γαστήριο Φιλοσοφίας Δικαίου, Πολιτικής Φιλοσοφίας και
Ηθικής» θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους
και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με την
επωνυμία «Εργαστήριο Φιλοσοφίας Δικαίου, Πολιτικής
Φιλοσοφίας και Ηθικής», το οποίο εξυπηρετεί τις διδα-
κτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό
αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Δικαίου.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρό-
ντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Έργο και δραστηριότητες
Το έργο και οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου περι-
λαμβάνουν ιδίως:
α) Tην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
β) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
γ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, θερινών μαθημάτων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων.
δ) Τη δημοσίευση των ερευνών που πραγματοποιεί, την
έκδοση επιστημονικών εργασιών, την έκδοση περιοδικού
εντύπου και τη διατήρηση ιστοσελίδας, με περιεχόμενο
που ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του
παρόντος.
ε) Την ενίσχυση μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπο-
νούν διδακτορική διατριβή της οποίας το θέμα ανήκει
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
στ) Τη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών και με διεθνείς οργα-
νισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και επι-
στημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής και
της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
α) Τους Καθηγητές και Λέκτορες της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
β) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (ΕΔΙΠ) στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του
παρόντος.
γ) Πανεπιστημιακούς υποτρόφους.
δ) Ερευνητές, δόκιμους ερευνητές και λοιπό προσωπικό
που ορίζεται κατά το άρθρο 6 του παρόντος.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του πα-
ρόντος και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
της Νομικής Σχολής, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέ-
λευσης του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου. Με
την ίδια διαδικασία ορίζεται Αναπληρωτής Διευθυντής
του Εργαστηρίου, ο οποίος αναπληρώνει τον Διευθυντή
σε περιπτώσεις αδυναμίας άσκησης των αρμοδιοτήτων
του.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου:
α) Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρό-
γραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την
τήρησή του. Proslipsis.gr
γ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των εξό-
δων του Εργαστηρίου.
δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
απαραίτητο προσωπικό.
ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά έχει
την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του
Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Λειτουργία
Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου ορίζεται με
απόφαση του Διευθυντή ένας από τους Καθηγητές του
Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες
του Εργαστηρίου, καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επι-
στημόνων και διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών ως ερευνητών
(«Research Fellows»), καθώς και μεταπτυχιακών και προ-
πτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δόκιμων
ερευνητών («Trainee Researchers»).
Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών,
ειδικών επιστημόνων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών και
προπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται με απόφαση του
Διευθυντή του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασής τους.
Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλι-
σμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό του
Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του προσω-
πικού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμματειακή και
τεχνική υποστήριξή του.

Άρθρο 7
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και με-
λετών.
β) Κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες και άλλες οικο-
νομικές ενισχύσεις προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
γ) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 3 του Π.δ. 159/1984. Στις εν λόγω υπηρεσίες πε-
ριλαμβάνεται και η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών του
Εργαστηρίου. Proslipsis.gr
δ) Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμ-
μάτων και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και μελετών.
ε) Ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις και χορηγίες.
στ) Πωλήσεις εκδόσεων.
η) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες δια-
τάξεις.

Άρθρο 8
Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία:
α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, οργάνων και εξο-
πλισμού.
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
στ) Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου.

Άρθρο 9
Χώρος Εγκατάστασης
1. Χώρος του Εργαστηρίου είναι αυτός που παραχωρεί-
ται από τη Νομική Σχολή και το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Εργαστήριο για τη διεξαγωγή
του έργου και την εκπλήρωση της αποστολής του, στο
πλαίσιο του κτιριακού προγράμματος της Νομικής Σχο-
λής. Χώρος του Εργαστηρίου θεωρείται επίσης το γραφείο
του Διευθυντή του Εργαστηρίου και κάθε άλλος χώρος
που διατίθεται για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του.
2. Μέχρι την απόκτηση ιδίας εγκατάστασης το Εργα-
στήριο χρησιμοποιεί την εγκατάσταση της Βιβλιοθήκης
(Σπουδαστηρίου) Φιλοσοφίας του Δικαίου (οδός Ιππο-
κράτους αριθ. 33 2ος όροφος) και σε περίπτωση παύσεως
της λειτουργίας του συστεγάζεται στην εγκατάσταση του
Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (οδός Ακαδημίας
αριθ. 47, 2ος όροφος).
3. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου αναρ-
τάται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Ωράριο Λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και
τις αποφάσεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 11
Τελική Διάταξη
Ό,τι δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό και τον
νόμο ρυθμίζεται με απόφαση του Διευθυντή του Εργα-
στηρίου.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved