ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας

Αθήνα 16.10.2016, 20:44

Την ίδρυση Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 9740 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας» στο Τμήμα
Πολιτικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
(ΦΕΚ 173/τ. Α΄/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικα-
ταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13
του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βι-
βλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ. Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Proslipsis.gr
δ) Του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄/
8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ. Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ. Β΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ
140/τ. Α΄/11-6-2013.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
26/13-10-2015).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 109/29-9-2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστη-
ρίου με τίτλο:« Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής
Έρευνας» στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής
Έρευνας» στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής
Έρευνας» στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρ-
μοσμένης Πολιτικής Έρευνας» στο Τμήμα Πολιτικών
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Εργαστήριο με
τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας».
Το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας»
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
στα γνωστικά αντικείμενα της πολιτικής ανάλυσης, της
εκλογικής ανάλυσης, της εκλογικής συμπεριφοράς, της
πολιτικής κοινωνιολογίας, της εκλογικής κοινωνιολογί-
ας, της εφαρμοσμένης στατιστικής και των ποσοτικών
μεθόδων ανάλυσης δεδομένων. Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας»
έχει ως αποστολή:
1. Την καλλιέργεια της θεωρητικής και εφαρμοσμένης
έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Την υποστήριξη και την ανάπτυξη της διδασκαλίας
των πολιτικών επιστημών και ιδιαίτερα των γνωστικών
αντικειμένων του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορί-
ζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
3. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος
σπουδών.
4. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
εξειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το Εργαστήριο.
5. Τη συνεργασία με τους φορείς και τις δομές της
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής και
τεχνικής εκπαίδευσης με σκοπό την προαγωγή των γνω-
στικών αντικείμενων του Εργαστηρίου στις αντίστοιχες
εκπαιδευτικές βαθμίδες και την ανάπτυξη των σχετικών
πρωτοβουλιών και μέσων για την επίτευξη του σκοπού
αυτού.
6. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών,
ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής και ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συ-
μπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με
εκείνους του Εργαστηρίου.
7. Τη διοργάνωση, συντονισμό και υποστήριξη επιστη-
μονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων,
συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων και άλλων συ-
ναφών εκδηλώσεων.
8. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και την πρό-
σκληση ημεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένου
κύρους επιστημόνων. Proslipsis.gr
9. Την έκδοση δελτίων, επιστημονικών περιοδικών, εγ-
χειριδίων και συγγραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενα
του Εργαστηρίου.
10. Την πραγματοποίηση ερευνών εκλογικής συμπε-
ριφοράς και ερευνών κοινής γνώμης εν γένει.
11. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984): «Προϋ-
ποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
12. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστι-
κού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
13. Τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση, αποθήκευση
και διάθεση δεδομένων.
14. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας και την ανάπτυξη δράσεων με σκο-
πό τη διάχυση των δραστηριοτήτων του στην κοινωνία,
τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την
οικονομία.
15. Τη διαχείριση κατάλληλου διαδικτυακού τόπου
για να δημοσιεύονται και να προβάλλονται οι δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου, με σκοπό την προσέλκυση
ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών και τη μέγιστη
διάχυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το
ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας»
στελεχώνεται από:
α) Καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους
καθηγητές και λέκτορες, του Τμήματος Πολιτικών Επι-
στημών των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου.
β) Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και
μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέ-
σης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου.
γ) Επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού και εξειδι-
κευμένους επιστήμονες.
δ) Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ ή
ερευνητικά κέντρα που συνεργάζονται κατά περίπτωση
με το Εργαστήριο.
ε) Ομότιμους καθηγητές ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής, μέλη Δ.Ε.Π. και αναγνωρισμένου κύρους επιστή-
μονες που έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης,
έχοντας επιδείξει σημαντικό έργο, των οποίων το γνω-
στικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου.
στ) Μεταδιδακτορικούς ερευνητές και υποψηφίους
διδάκτορες του Τμήματος, των οποίων η έρευνα εμπίπτει
στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστη-
ρίου.
ζ) Μέλη διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού,
του οποίου η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα
διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα
του Εργαστηρίου και τα οποία τοποθετούνται στο Ερ-
γαστήριο με απόφαση του Τμήματος, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από το
Τμήμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/21-9-1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
- η εκπόνηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
του Εργαστηρίου,
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, -
- η μέριμνα για τη στελέχωση και την ασφάλεια του
προσωπικού και των φοιτητών,
- η διαχείριση του εξοπλισμού και των υποδομών του
Εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση και κατανο-
μή των χώρων του Εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου
και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων,
- η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου, καθώς και
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο.
Επιπρόσθετα, ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζει το άρθρο 7 του Νόμου 1268/1982, φροντίζει
για την ισόρροπη ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρ-
μογών στις σπουδές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του
Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Τμήματος
ή της Σχολής ή του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή του
έργου του. Χώροι του Εργαστηρίου είναι οι χώροι που
παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδι-
κότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τον υλι-
κοτεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών
προγραμμάτων και των εργασιών, καθώς και οι χώροι
γραφείου που διατίθεται ειδικά για τη λειτουργία του.
Το εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί, με όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό, σε χώρο που έχει διατεθεί από το
Τμήμα στον 5° και 6° όροφο του κτιρίου που στεγάζεται
το Τμήμα επί της οδού Εγνατίας 46, Θεσσαλονίκη. Στο
χώρο του Εργαστηρίου έχουν εγκατασταθεί ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Πανεπι-
στημίου με εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό και
τα περιφερειακά (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμέσα κ.α.).
Στο εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
του Α.Π.Θ.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλι-
σμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από
το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται
ή συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτή-
των του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. Proslipsis.gr
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν
στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζο-
μένων καθώς και στην προστασία των υλικών και εγκα-
ταστάσεών του από βλάβες.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
6. Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται
από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα
προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου, ή απευθείας προς το
Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν
στο σκοπό του Εργαστηρίου και του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Εφαρ-
μοσμένης Πολιτικής Έρευνας» και αναγράφεται σε κάθε
έντυπό του, μαζί με το λογότυπο του. Ο τίτλος αυτός
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι
εγκατεστημένο το Εργαστήριο. Proslipsis.gr
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved