nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

Αθήνα 16.10.2016, 10:32

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων “Κρατερός Ιωάννου“» (Krateros Ioannou Research Institute for International Relations) στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης. 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/27252/3551/277 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνούς
Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων “Κρατερός Ιωάννου“»
(Krateros Ioannou Research Institute for International
Relations) στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Καθορισμός
του εσωτερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης»
(Α’159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α’ 195).
ii. Tου άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α’ 195/6.9.2011) «Για τη
δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
iii. Tης παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011, όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 96 του Ν.4310/2014 (Α’ 258/8.12.2014)
«Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δια-
τάξεις» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4386/20216
(Α’ 83/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
iv. Tης παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν.4009/2011.
Τεύχος Β’ 3244/10.10.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33651
2. Το με αριθ. ΔΠΘ/NOM/23062/1057/20.07.2016 (ΔΠΘ/ΔΔΚ/
ΤΔΜΕ/27252/3551/277/20.07.2016) έγγραφο του Τμήματος Νο-
μικής του Δ.Π.Θ.
3. Την αριθ. 7/30/15.09.2016 (ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/3623/284/34/
21.09.2016) απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης. Proslipsis.gr
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρού-
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα
με το με αριθ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/27369/3889/20.07.2016 Υπηρεσιακό
Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο αναφέρεται ότι το
Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και
δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. (άρθρο 60
του Ν. 4386/2016).
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στον Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νο-
μικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Οράκης Εργαστήριο
με την επωνυμία "«Εργαστήριο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών
Σχέσεων «Κρατερός Ιωάννου»" {Krateros loannou Research Institute
for International Law and International Relations), το
οποίο εντάσσεται στη Νομική Σχολή και εξυπηρετεί εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο θα
υποστηρίζει τις διδακτικές, ερευνητικές και πάσης φύσεως ακα-
δημαϊκές ενέργειες και δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη,
διάδοση και προαγωγή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και των
Διεθνών Σχέσεων. Η γνώση που θα παραχθεί σε θεωρητικό και
πρακτικό επίπεδο θα παράσχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και
διατύπωσης κειμένων τεκμηρίωσης της διεθνούς πρακτικής,
της νομολογίας διεθνών και εσωτερικών (εθνικών) δικαστηρίων
και θεωρητικών προσεγγίσεων στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και
τις Διεθνείς Σχέσεις.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς δραστηριότητας
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών της
Νομικής Σχολής, καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε προπτυχιακό και με-
ταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, εφόσον οι επιστημονι-
κοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώ-
νονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας.
3. Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσί-
ες, κρατικούς φορείς και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς
φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε το επιστημονικό
προσωπικό του εργαστηρίου να συμβάλλει στη μελέτη και υπο-
βολή προτάσεων χάραξης πολιτικής και εναλλακτικών μεθόδων
αντιμετώπισης ζητημάτων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικεί-
μενο του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνε-
δρίων, σεμιναρίων, θερινών μαθημάτων, και άλλων επιστημονι-
κών εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
5. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς
και τη διατήρηση ιστοσελίδας στο αντικείμενο του άρθρου 1
του παρόντος.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (τεύχος Α’, αριθμ. 53).
7. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδο-
μένων.
9. Την ανάληψη συμβουλευτικών έργων και μελετών με σκοπό
την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
10. Οποιαδήποτε άλλη επιστημονική, ερευνητική και επιμορ-
φωτική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που εμπίπτει στο γνω-
στικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 4
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
Α) Καθηγητές και Λέκτορες του Τομέα Διεθνών Σπουδών της
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά
και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
Β) Μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (ΕΕΔΙΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
Γ) Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες.
Δ) Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευ-
νητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση με το εργα-
στήριο.
Ε) Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους
διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν στην
εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τομέα Διε-
θνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης, που θεραπεύει γνωστικό αντικείμενο το οποίο
εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου και που
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/
1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α’), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α’). Με την ίδια διαδικασία ορίζεται Αναπληρωτής Διευθυντής
του Εργαστηρίου, που αναπληρώνει τον Διευθυντή σε περιπτώ-
σεις αδυναμίας άσκησης των αρμοδιοτήτων του και σε κάθε άλλη
περίπτωση μετά από γραπτή εξουσιοδότησή του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α’), μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι:
α) Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
β) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το απαραί-
τητο προσωπικό.
γ) Μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού και των φοι-
τητών.
δ) Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια όργανα του Πα-
νεπιστημίου.
ε) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο και τριετές
πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την
τήρησή του.
στ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των εξόδων
του Εργαστηρίου.
ζ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
η) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Νομικής του
ΔΠΘ τα κριτήρια πρόσληψης εξωτερικού επιστημονικού προ-
σωπικού σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
ανάγκες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
θ) Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό του Εργαστηρίου.
3. Με απόφαση των Καθηγητών και Λεκτόρων που εντάσ-
σονται ως μέλη στο Εργαστήριο, μπορούν να δημιουργηθούν
Μονάδες για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών του Τμήματος Νομικής σε επιμέρους τομείς στο πλαίσιο
του ευρύτερου αντικειμένου του Εργαστηρίου, με στόχο την
καλύτερη διεξαγωγή του έργου του. Ένας από τους καθηγητές
του Εργαστηρίου ορίζεται ως υπεύθυνος της Μονάδας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 6
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα με τον κανο-
νισμό λειτουργίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
2. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουρ-
γία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού, των
φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους, καθώς και την
προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου
από βλάβες.
3. Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου, ορίζεται με από-
φαση του Διευθυντή ένας από τους καθηγητές του Εργαστηρίου
ως υπεύθυνος.
4. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου, είναι δυνατή
η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου
καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επιστημόνων και διδακτόρων
ή υποψήφιων διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, ως ερευνητών («Research
Fellows»), καθώς και κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης,
μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής
του ΔΠΘ, ως δόκιμων ερευνητών («Trainee Researchers»).
5. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του προσωπι-
κού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμματειακή και τεχνική
υποστήριξή του.
6. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό του Εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση.

Άρθρο 7
Πόροι
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά από ιδί-
ους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ιδρύματος,
σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4386/2016 (Α’83/11.05.2016).
Ειδικότερα, οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών και επιμορφωτικών (εθνικών,
ευρωπαϊκών ή/και διεθνών) προγραμμάτων που πραγματοποι-
ούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, τις κληροδοσίες και άλλες οικο-
νομικές ενισχύσεις προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
3. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο
3 του Προεδρικού διατάγματος 159/1984 (Α’ 53).
4. Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων ή
εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
5. Τις ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις και άλλες χορηγίες
που προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση ερευνητικών προ-
γραμμάτων από διάφορα Υπουργεία ή φορείς του ευρύτερου
Δημοσίου Τομέα.
7. Την πώληση πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις πωλή-
σεις εκδόσεων του Εργαστηρίου.
8. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βι-
βλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-
γράφων.
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
4. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων.
5. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
6. Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου.
7. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.

Άρθρο 9
Χώρος Εγκατάστασης
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται στο κτίριο της Νομικής Σχο-
λής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε γραφείο που
βρίσκεται στον πρώτο όροφο της Σχολής και θα διαμορφωθεί
αναλόγως για να καλύψει τις ανάγκες της λειτουργίας του. Χώρος
του Εργαστηρίου θεωρείται επίσης το γραφείο του Διευθυντή
του Εργαστηρίου και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη
στέγαση των δραστηριοτήτων του.
2. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου υπάρχει πι-
νακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο Τίτλος του Εργαστηρίου είναι: "Εργαστήριο Διεθνούς Δι-
καίου και Διεθνών Σχέσεων "Κρατερός Ιωάννου"» (Krateros loannou
Research Institute for International Law and International
Relations) και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λο-
γότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους της Σχολής όπου
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. Proslipsis.gr
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του
όμοια σφραγίδα με αυτή της Νομικής Σχολής με την προσθήκη
του τίτλου του και του λογοτύπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα χρη-
σιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Κομοτηνή, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved