nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση εργαστηρίου Φυσιολογίας Γνωσιακών Λειτουργιών

Αθήνα 15.12.2016, 13:29

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Φυσιολογία Γνωσιακών Λειτουργιών» στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 15126 (5)
Έγκριση ίδρυσης του Εργαστηρίου Φυσιολογίας
Γνωσιακών Λειτουργιών, του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης και του εσωτερικού
του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α'/1973) περί καθο-
ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310
τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
Ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159τ.Α'/73) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α'310), το
Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α'/76) περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρή-
της κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.δ. 103/1983,
(Φ.Ε.Κ 48/15.04.1983, τ.Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κρήτης.., καθώς και της λοιπής νομο-
θεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. Την υπ' αριθμόν
Φ.120.61/10/11490/Β2/28.01.2013 διαπιστωτική Υπουρ-
γική Πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το υπ' αριθμόν Π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α'/
05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημά-
των - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθμόν Π.δ.
128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α/17.09.2013), και τις εκδοθεί-
σες μετ' αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη,
υπ' αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ 1959/τ.Β'/12.08.2013).
3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 5 του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ 195 τ.Α').
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014
(Φ.Ε.Κ. 258/τ. Α'/8.12.2014), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 60 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ.Α')
με το οποίο «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των
Ιδρυμάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνα-
νται να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή
του Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση
της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Ιδρύματος..».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 5 και
της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ.
195/06.09.2011 τ.Α', σύμφωνα με την οποία «Τα εργαστή-
ρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπάγονται στις σχολές,
όπως ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.».
6. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/
Ζ1/23.02.2016 Διαπιστωτική Πράξη με [ΑΔΑ:
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ] και (Γενικό Πρωτόκολλο Πανεπιστημί-
ου Κρήτης 1960/23.02.2016) της Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κας Αθανα-
σίας Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού του Καθηγητή
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Οδυσσέα- Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ΩΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία, από της
εκδόσεως της προαναφερόμενης πράξης.
7. Η υπ’ αριθμ. 15/02.03.2016 απόφαση του Συμβουλί-
ου του Πανεπιστημίου Κρήτης για τον ορισμό των Ανα-
πληρωτών Πρύτανη, την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων
σε αυτούς και τον καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης
του Πρύτανη, (ΦΕΚ Β΄ 617/08.03.2016) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 τ.Α'/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4210/2013
(ΦΕΚ 254/τ.Α'/21.11.2013), καθώς και την κατ' εξουσιο-
δότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/
ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
9. Την υπ' αριθμ 1970/24-02-2016 Πράξη Τροποποίη-
σης της Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης, για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ' αριθμ. 6223/25-05-2016 Πράξη μετακίνη-
σης της Ελευθερίας Αλεφαντινού στη θέση της Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας της Συγκλήτου.
11. Το με αριθμ. γενικού πρωτ.: 8001/22-06-2016
έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμ-
ματείας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ολυμπίας Ξυλούρη.
12. Το απόσπασμα πρακτικών της 9ης/01-06-2016 συ-
νεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Κρήτης για το παρόν θέμα. Proslipsis.gr
13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης κατά την 354η/Ακαδ. 13ο/30-06-2016 συνεδρίασή
της, σχετικά με την ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστη-
ρίου Φυσιολογίας Γνωσιακών Λειτουργιών, της Σχολής
Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου
Κρήτης και την έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:
Ιδρύουμε το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Φυσιο-
λογίας Γνωσιακών Λειτουργιών» της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εγκρίνουμε τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος απο-
τελείται από 9 άρθρα και έχει ως ακολούθως:
«Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας Εργαστηρίου
Φυσιολογίας Γνωσιακών λειτουργιών
ΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο
Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Γνωσιακών λειτουργιών
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύεται στον Τομέα Βασικών
Επιστημών και εξυπηρετεί ερευνητικές, και εκπαιδευτι-
κές ανάγκες στο ευρύτερο αντικείμενο της Φυσιολογίας
Γνωσιακών λειτουργιών.

Άρθρο 2
Αποστολή- σκοπός
Το έργο του εργαστηρίου είναι, ερευνητικό, εκπαιδευ-
τικό, και κοινωνικό Ειδικότερα το Εργαστήριο έχει ως
αποστολή:
1. Την κάλυψη διδακτικών (σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο), και ερευνητικών αναγκών στο Τμήμα
Ιατρικής, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
σε θέματα που αφορούν την Κυτταρική Φυσιολογία ζω-
ικών οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στη φυσιολογία
του νευρικού συστήματος.
2. Σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, το εργαστή-
ριο έχει ως αποστολή την εκπαίδευση μεταπτυχιακών
φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.
3. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών όταν και
όπου ζητείται συνδρομή του.
4. Την εξειδίκευση, εκπαίδευση και επιμόρφωση στα
προαναφερθέντα αντικείμενα.
5. Την επιστημονική συνεργασία κάθε μορφής και
ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακα-
δημαϊκά, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με επίσημους
διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς, κοινωφελή ιδρύ-
ματα, κοινωνικούς φορείς (συλλόγους ασθενών κ.λπ.),
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα για
εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς ή ανθρω-
πιστικούς σκοπούς.
6. Την οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων
και εκπαιδευτικών συμποσίων, συνεδρίων, μετεκπαιδευ-
τικών μαθημάτων, με σκοπό την ενημέρωση του επι-
στημονικού και λοιπού προσωπικού και των προπτυχια-
κών ή μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Κρήτης. Το
εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου επιτυγχάνεται και
με την έκδοση (έντυπα ή ηλεκτρovικά) επιστημονικών
συγγραμμάτων, βοηθημάτων, βιβλίων και εκπαιδευτικών
εγχειριδίων σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ή κοι-
νωφελή ιδρύματα και με ερευνητικά κέντρα και φορείς
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
7. Την παροχή υπηρεσιών σύφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στλεχώvεται από:
 Καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής που το γνωστικό
αντικείμενο τους εμπίπτει στις διδακτικές, ερευνητικές
και κλινικοεργαστηριακές δραστηριότητες του εργα-
στηρίου.
 Υγειονομικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονι-
κό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και Πανεπιστημιακούς
Υποτρόφους.
 Μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.ΤΕ.Π.).και Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΑΙ.Π).
 Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου μπορούν
να συμμετέχουν και διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες,
μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και επι-
στημονικοί συνεργάτες, απόφοιτοι της οικείας Σχολής
ή συναφών Τμημάτων ή Σχολών κατά περίπτωση, μετά
από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Εργαστηρίου.
Η τοποθέτηση και η απασχόληση του προσωπικού
διέπεται από την κάθε φορά ισχύουσα για κάθε κατη-
γορία προσωπικού νομοθεσία και κανονισμούς του
Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο συντονίζεται από καθηγητή της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντι-
κείμενο που εμπίπτει στα αντικείμενα του εργαστηρίου
που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα:
1. Συντονίζει τις δραστηριότητες και εποπτεύει το έργο
του Εργαστηρίου.
2. Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές
και ερευνητικές δραστηριότητές του και μεριμνά για την
τήρησή τους. Proslipsis.gr
3. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων του Τομέα Βασικών Επιστημών
στον οποίο υπάγεται.
4. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι-
οτήτων στη Γ.Σ του Τμήματος και έχει την εποπτεία της
οικονομικής διαχείρισης.
5. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία
του Εργαστηρίου, καθώς και τη διασφάλιση ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών.
6. Είναι υπεύθυνος για κάθε άλλο θέμα διοίκησης και
λειτουργίας του εργαστηρίου.
7. Εκπροσωπεί ενώπιον παντός τρίτου Νομικού ή φυ-
σικού προσώπου, αρχής κ.λπ. το Εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση και Λειτουργία
Χώρος του Εργαστηρίου, είναι αυτός που παραχω-
ρείται από τη Σχολή και το Πανεπιστήμιο Κρήτης για
τη διεξαγωγή του ερευνητικού και διδακτικού έργου .
Στο χώρο υπάρχουν πινακίδες με τον τίτλο του εργα-
στηρίου και το όνομα και βαθμό του εκάστοτε Διευ-
θυντή του.
1. Το ωράριο λειτουργίας είναι αυτό που προβλέπεται
από τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις του προσωπικού που στελεχώνει το
εργαστήριο είναι αυτά που προβλέπονται από τις κεί-
μενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ειδικότερα οι κα-
θηγητές οφείλουν:
- να συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση του εργα-
στηρίου και των επιμέρους μονάδων.
- να εκπαιδεύουν τους φοιτητές, προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς.
- να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για τις διδακτικές,
ερευνητικές, διαγνωστικές και επιστημονικές ανάγκες
του εργαστηρίου και
- να μετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώ-
νει το εργαστήριο.
2. Η χρησιμοποίηση των οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε ερευνητές
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση,
έπειτα από συγκατάθεση του Διευθυντή του εργαστη-
ρίου.

Άρθρο 6
Έσοδα
Το εργαστήριο δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπο-
λογισμό του Ιδρύματος.
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την παροχή υπηρεσιών μέσω του Ειδικού Λογαρια-
σμού ή της Εταιρείας Διαχείρισης της Περιουσίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία.
2. Την εκτέλση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για τον Ίδιο λογαριασμό ή αντίστοιχο του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) .
3. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα
4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του
εργαστηρίου.
Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαι-
ωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή Ι και προϊόντων
που ανήκουν ή παρήχθησαν από το Εργαστήριο.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Το εργαστήριο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογρα-
φίας
- Αρχείο πειραμάτων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Φάκελο οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Κατάλογο επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
- Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Διαδικασίες και όροι ασφάλειας
της εργασίας, υγιεινή εργαζομένων
Για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων
στους χώρους του Εργαστηρίου εφαρμόζονται οι εκά-
στοτε ισχύουσες διατάζεις για την προστασία της εργα-
σίας στην Ελλάδα καθώς και αυτές που προβλέπονται
από την Επιτροπή Ασφαλείας του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 9
Σφραγίδα- Τίτλος
Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Φυσιολο-
γίας Γνωσιακών λειτουργιών». Το Εργαστήριο χρησιμο-
ποιεί για την αλληλογραφία του σφραγίδα στρογγυλή με
τα παρακάτω στοιχεία: (α) Στο κέντρο: το λογότυπο του
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εργαστηρίου, (β) Στην
περιφέρεια τον τίτλο του Εργαστηρίου.
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλ-
ληλογραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο: «Laboratory of
Physiology of Cognition» και ανάλογη σφραγίδα.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 7 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved