nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Έρευνας και Μελέτης Εθνικών και Ενωσιακών Θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης

Αθήνα 04.1.2017, 23:19

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Εθνικών και Ενωσιακών Θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης» του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ενέκρινε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ιδρύματος Δημήτριος Βελισσαρίου.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3679 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Έρευνας και Μελέτης
Εθνικών και Ενωσιακών Θεσμών Διακυβέρνη-
σης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης
(ΕΡ.Μ.Ε.ΘΕ.ΔΙ.Π.ΟΛ.) Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 ως 4 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημια-
κού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014
(ΦΕΚ 258/τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και-
νοτομία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε
παρ. 24 στο άρθρο 80 του Ν. 4009/2011.
4) Τις διατάξεις του Π.δ. 91/2013 (Φ.Ε.Κ. 131/Α/
5-6-2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία
Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρ-
τήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου».
5) Την υπ’ αριθμ. 14/01-12-2016 (θέμα 8ο) απόφαση
της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση στο ΤΕΙ Πελοποννήσου εργαστηρίου με
την ονομασία Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Εθνικών
και Ενωσιακών θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών
Οικονομικής Ολοκλήρωσης με διακριτικό τίτλο Εργα-
στήριο (ΕΡ.Μ.Ε.ΘΕ.ΔΙ.Π.ΟΛ.) και στα αγγλικά ως Research
Laboratory for European and National Governance and
Economic Integration (RELENGE), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο ΤΕΙ Πελοποννήσου εργαστήριο με την
ονομασία Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Εθνικών
και Ενωσιακών θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών
Οικονομικής Ολοκλήρωσης με διακριτικό τίτλο Εργα-
στήριο (ΕΡ.Μ.Ε.ΘΕ.ΔΙ.Π.ΟΛ.) και στα αγγλικά ως Research
Laboratory for European and National Governance and
Economic Integration (RELENGE).
Tο Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες έρευνας, ανά-
λυσης, μελέτης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα
πλαίσια του ρόλου και της αποστολής του, στα γνωστικά
αντικείμενα των θεσμών Διακυβέρνησης και των Πολιτι-
κών Οικονομικής Ολοκλήρωσης τόσο σε περιφερειακό,
όσο και σε εθνικό και ενωσιακό-διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
i. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα
εξής πεδία α) θεσμικό Σύστημα Λειτουργίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ), β) Οικονομική Ολοκλήρωση στο
πλαίσιο της ΕΕ, γ) Πολιτική Εξωτερικού Εμπορίου και
Διεθνών Επενδύσεων της ΕΕ, δ) Διεθνής Αναπτυξια-
κή Πολιτική της ΕΕ, ε) Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ζ) Ιστορική
εξέλιξη θεσμών και συστημάτων διακυβέρνησης, η) θε-
σμοί Κοινωνικής Οικονομίας, θ) Δημόσιες και Δημοτικές
Επιχειρήσεις ως αναπτυξιακό εργαλείο, ι) Μακροοικονο-
μική, Δημοσιονομική και Φορολογική Πολιτική, ια) Εται-
ρική Διακυβέρνηση, ιβ) Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα και χρηματοοικονομική διοίκηση ιδιωτικών
και δημοσίων οντοτήτων, ιγ) Κοινή Γεωργική Πολιτική,
ιδ) Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, ιε) Πολιτική της ΕΕ
για την ασφάλεια τροφίμων και ιστ) κάθε άλλο συναφές
γνωστικό πεδίο.
ii. Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά
ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της
αλλοδαπής, τα οποία έχουν συναφές αντικείμενο και
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με αυτούς του εργαστηρίου.
iii. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμι-
ναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων στα προαναφερθέντα
πεδία.
iv. Τη διεξαγωγή και εκπόνηση μελετών που εντάσ-
σονται στα ως άνω πεδία και έχουν ως πεδίο αναφοράς
τόσο τον ελληνικό όσο και τον ενωσιακό αλλά και διεθνή
χώρο.
ν. Τη διοργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης-σπου-
δαστηρίου, ειδικών αρχείων, βάσεων δεδομένων και
ιστοσελίδων.
vi. Την έκδοση βιβλίων, μελετών, επετηρίδων και πρα-
κτικών σε θέματα που εμπίπτουν στα προαναφερθέντα
πεδία.
νii. Τη διοργάνωση, υποστήριξη και φιλοξενία Προ-
γραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
viii. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα κα-
θώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στα εν λόγω
επιστημονικά πεδία.
ix. Την παροχή υπηρεσιών στα παραπάνω αντικείμενα σε
ιδιώτες καθώς και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
x. Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σε τοπικό, εθνι-
κό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που συμβάλει στην
προώθηση των ερευνητικών και επιστημονικών του
αντικειμένων.

Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Το ερευνητικό προσωπικό του εργαστηρίου απο-
τελείται από μέλη του Εκπαιδευτικό Προσωπικού (Ε.Π.)
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου των οποίων το γνωστικό αντι-
κείμενο της θέσης που κατέχουν ή/και τα ερευνητικά
τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά/γνωστικά
αντικείμενα του εργαστηρίου και από μέλη του Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με αντί-
στοιχο γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, στο Εργαστήριο
μπορούν να συμμετέχουν/απασχολούνται μέλη ΔΕΠ/
ΕΠ αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων από άλλα Α.Ε.Ι.
της Ελλάδας και του Εξωτερικού, Εξωτερικοί Συνεργάτες,
Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του
Εξωτερικού και Επιστήμονες από Ιδρύματα της Ελλάδας
και του Εξωτερικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Η συμμετοχή στο ερευνητικό προσωπικό επιστη-
μόνων που διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα εγκρίνε-
ται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου μετά από
πρόταση του Διευθυντή του Εργαστηρίου. Στο προσω-
πικό του Εργαστηρίου μπορεί να μετέχουν ως «βοηθοί
έρευνας» προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του
ΤΕΙ Πελοποννήσου και άλλων ΑΕΙ κατόπιν αιτήσεως τους
προς τον Διευθυντή του.
3. Το Εργαστήριο μπορεί να συμβάλλεται με φυσικά
πρόσωπα αποδεδειγμένης γνώσης και εμπειρίας για την
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του έργου του.
Τα πρόσωπα αυτά που ορίζονται αντιστοίχως ως «επι-
στημονικοί συνεργάτες» και ως «διοικητικοί συνεργάτες»
θα αμείβονται από τα ίδια έσοδα του Εργαστηρίου προ-
ερχόμενα από την συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα
ερευνητικά προγράμματα και την παροχή μελετητικών,
ερευνητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Η διοίκηση του Εργαστηρίου ασκείται από το Διευ-
θυντή του Εργαστηρίου και τη Συντονιστική Επιτροπή.
2. Ο Διευθυντής διαθέτει διοικητικά και οργανωτικά
προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία
στους επιστημονικούς τομείς/γνωστικά αντικείμενα
του εργαστηρίου. Προέρχεται από τα μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ
Πελοποννήσου, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων
καλύπτει κάποιο από τα ερευνητικά πεδία που αναφέ-
ρονται παραπάνω. Ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ
Πελοποννήσου και η θητεία του είναι τριετούς διάρκειας.
3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρ. 6 σε
συνδυασμό με το άρθρ. 80 και 81 κατά την μεταβατική
περίοδο και συγκεκριμένα:
Συντονίζει το ερευνητικό, μελετητικό και διδακτικό
έργο του εργαστηρίου.
Εισηγείται στη Συνέλευση του ΤΕΙ τον εσωτερικό κα-
νονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου.
Συγκαλεί και προεδρεύει της συνέλευσης του ερευνη-
τικού προσωπικού του Εργαστηρίου, τουλάχιστον μία
φορά κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, προκειμένου να χαρα-
χθούν και να εξειδικευθούν οι ερευνητικές, μελετητικές
και εκπαιδευτικές κατευθύνσεις του.
Μεριμνά για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων,
τη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εκπαιδευτικές, με-
λετητικές ή άλλες συναφείς δράσεις και τις συνεργασίες
με τρίτους.
Συγκροτεί ερευνητικές και μελετητικές ομάδες από
το ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου και ορίζει
τους επικεφαλής τους.
Αναθέτει καθήκοντα στους επιστημονικούς και διοι-
κητικούς συνεργάτες του Εργαστηρίου, εποπτεύει την
ορθή εκτέλεση τους και βεβαιώνει την τήρηση τους προς
τον ΕΛΚΕ προκειμένου να καταβληθεί η αμοιβή τους.
Συμβάλλεται, από κοινού με τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελο-
ποννήσου, με φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής
και της αλλοδαπής, για την άσκηση των πάσης φύσεως
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
Μεριμνά για τη οικονομική διαχείριση του Εργαστηρίου.
Μεριμνά για την λειτουργία του εργαστηρίου, ως προς
τις υποδομές, υλικά και προμήθειες.
Υπογράφει όλα τα έγγραφα του εργαστηρίου, εισερ-
χόμενα και εξερχόμενα και γενικά είναι υπεύθυνος για
την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
Είναι αρμόδιος για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Εργα-
στήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
4. Η θητεία του Διευθυντή δύναται να ανανεώνεται.
Η ανανέωση της θητείας ή ο ορισμός νέου Διευθυντή,
γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ εμτά από ει-
σήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου.
Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητείας
του Διευθυντή του Εργαστηρίου εκδίδεται σχετική διαπι-
στωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
Πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται ο Δρ.
Θεόδωρος Τσέκος Αναπληρωτής Καθηγητής.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυ-
ντή ως Πρόεδρο και από δυο μέλη Ε.Π. του Εργαστηρίου
που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. μετά από εισή-
γηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου με τριετή θητεία.
Η Συντονιστική Επιτροπή επικουρεί το όλο έργο του
Διευθυντή και μετά από εισήγηση του αποφασίζει για:
α) Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργα-
στηρίου. Proslipsis.gr
β) Το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Εργαστη-
ρίου.
γ) Την υποβολή ερευνητικών προτάσεων, τη συμμετο-
χή του Εργαστηρίου σε εκπαιδευτικές ή άλλες δράσεις
και τις συνεργασίες με τρίτους.
δ) Την πρόσληψη προσωπικού και την προμήθεια υλι-
κών και υπηρεσιών.
ε) Τη διαχείριση των οικονομικών του Εργαστηρίου.
6. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου αναπληρώνεται από
ένα μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, που ορίζεται
από το Διευθυντή του Εργαστηρίου ως Αναπληρωτής
Διευθυντής για ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση και Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρο που διατίθεται
από το ΤΕΙ Πελοποννήσου για τις ανάγκες του και συ-
γκεκριμένα για την εγκατάσταση του εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για την υλοποίηση των ερευνητικών
προγραμμάτων του, για το γραφείο του Διευθυντή του
καθώς και της γραμματείας. Στο χώρο εγκατάστασης
υπάρχει πινακίδα με τον πλήρη τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για
κάθε κατηγορία εργαζομένων.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστηρίου στο πλαί-
σιο του ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει, μέσα στο πλαίσιο της
αποστολής του, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίη-
ση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουρ-
γία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση
του εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, και την
παραμονή των εργαζομένων, των φοιτητών και των επι-
σκεπτών στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες
ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας
και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και την προστα-
σία του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού ή λογισμικού
του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική προς τούτο εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητός εξοπλισμός που
παραδίδεται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται
μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
6. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις ερευνητικές δραστηριότητες
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη
νομοθεσία.
7. Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν οι πόροι
και οι υποδομές του Εργαστηρίου να χρησιμοποιούνται
από προσωπικό, συνεργάτες και ερευνητικά προγράμ-
ματα άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Άρθρο 6
Πόροι Εργαστηρίου
Πόρους του Εργαστηρίου αποτελούν:
α) τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, κατ’ αναλογία
με τις διατάξεις του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53),
β) τα κονδύλια που προέρχονται από ερευνητικά προ-
γράμματα, Proslipsis.gr
γ) τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνη-
τικά, μελετητικά, εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία
αναλαμβάνει ή στα οποία συμμετέχει,
δ) κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδα-
πά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το ΤΕΙ
Πελοποννήσου για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφ'
όσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του
και το σκοπό του ΤΕΙ Πελοποννήσου,
ε) τα έσοδα από τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμ-
μάτων,
στ) οι ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 7
Διαχείριση Εσόδων - Κρατήσεις
1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου μπορεί
να έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
ΤΕΙ Πελοποννήσου.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση των
προβλεπόμενων παρακρατήσεων και αφού καλυφθούν
οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολο-
γισμό των έργων, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν
από πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.λπ.
θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υποδομής και
του εξοπλισμού του ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την
σωστή προβολή του.
3. Το ερευνητικό προσωπικό του εργαστηρίου μπορεί
να αμείβεται από ίδια έσοδα του Εργαστηρίου προερ-
χόμενα από την συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα
ερευνητικά προγράμματα και την παροχή μελετητικών,
ερευνητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η αμοιβή
ορίζεται, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στον
προϋπολογισμό εκάστου έργου, στα τυχόν συντασσόμε-
να τεχνικά δελτία και στις συμβάσεις που υπογράφονται
με τους ενδιαφερομένους από τον Διευθυντή του Εργα-
στηρίου και τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) το οποίο
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται
απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Άρθρο 9
Τεκμήριο Αρμοδιότητας
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουρ-
γία και την αποστολή του Εργαστηρίου αρμόδιο όργανο
είναι η Συνέλευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 9 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved