nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Αθήνα 10.1.2017, 21:20

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διαχείριση Κινδύνων και Ασφαλίσεων» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του ιδρύματος Αθανάσιος Δημόπουλος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 289 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ψη-
φιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολο-
γιστών» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
ν. 4386/2016
2. Την από 8-11-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου. Proslipsis.gr
3. Την από 14-6-2016 της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστη-
μάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών (στο εξής «Τμήμα») του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Εργαστήριο Ψηφιακών
Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών» (στο εξής
«Εργαστήριο»). Το Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές,
αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες (συμπεριλαμ-
βανομένων και της παροχής τεχνογνωσίας και μελετών,
καθώς και της ανάπτυξης τυποποιήσεων) του Τμήματος
στα γνωστικά αντικείμενα της Σχεδίασης Ψηφιακών Συ-
στημάτων και της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Ειδικό-
τερα, στη σχεδίαση και την αρχιτεκτονική υπολογιστι-
κών συστημάτων που βασίζονται σε επεξεργαστές και
μνήμες όλων των διαφορετικών αρχιτεκτονικών καθώς
και στη μελέτη και αξιολόγηση των επιδόσεων, της κατα-
νάλωσης ενέργειας και της αξιοπιστίας αυτών των αρχι-
τεκτονικών. Η έρευνα καλύπτει όλες τις αλληλεπιδράσεις
του υλικού και του λογισμικού για τις παραπάνω παρα-
μέτρους (απόδοση, ενέργεια, αξιοπιστία) και εκτείνεται
σε όλα τα στάδια της αρχιτεκτονικής, σχεδιαστικής και
κατασκευαστικής διαδικασίας ενός υπολογιστικού συ-
στήματος καθώς και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του. Καλύπτονται μικροεπεξεργαστές και συστήματα
μνήμης γενικού και ειδικού σκοπού: για συστήματα υψη-
λών επιδόσεων (high-performance systems), όπως δια-
κομιστές, κέντρα δεδομένων, καθώς και ενσωματωμένα
συστήματα (embedded systems), όπως συστήματα που
χρησιμοποιούνται στα μέσα μεταφοράς, αεροπλάνα,
τραίνα, αυτοκίνητα καθώς και συστήματα για διαστημι-
κές εφαρμογές). Καλύπτονται όλες οι σύγχρονες πολυπύ-
ρηνες και πολύ-νημαντικές αρχιτεκτονικές, σε κεντρικές
μονάδες επεξεργασίας (CPUs), μονάδες επεξεργασίας
γραφικών (GPUs) και μαζικά παράλληλους συνεπεξερ-
γαστές και επιταχυντές (co-processors/accelerators) κα-
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Α. Την υποστήριξη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών
αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
Β. Την υποστήριξη της ανάπτυξης προγραμμάτων δι-
δασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας.
Γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά και λοιπά ιδρύματα ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
Δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων υψηλής στάθμης
και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων
επιστημόνων.
Ε. Την ανάληψη και ανάθεση εξειδικευμένων έργων
σε τρίτους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργα-
στηρίου.
ΣΤ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε
Ν.Π.Ι.Δ. και τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά
και αναπτυξιακά προγράμματα.
Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:
α. να καθιερωθεί το εργαστήριο και το Τμήμα Π&Τ του
ΕΚΠΑ ως ένα Ευρωπαϊκό και Διεθνές κέντρο Αριστείας
στη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων και στην Αρχι-
τεκτονική Υπολογιστών, τοποθετώντας το ανάμεσα σε
ερευνητικές ομάδες που αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχ-
μής, με μεγάλη διεθνή προβολή, ικανό να αναπτύξει και
να προσελκύσει έρευνα με υψηλό αντίκτυπο
β. η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής στάθμης δι-
δακτορικών διατριβών, Proslipsis.gr
γ. η μεταφορά τεχνογνωσίας από τεχνολογίες αιχμής
κατά την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη στήρι-
ξη και προαγωγή και τη σύνδεση της υψηλής στάθμης
έρευνας με τη διδασκαλία,
δ. η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών, και
ε. η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,
ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Προσωπικό
α) Το Εργαστήριο στελεχώνεται από διδακτικό, ερευ-
νητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από καθηγητές
πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους
καθηγητές και λέκτορες με γνωστικό αντικείμενο που
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό
συμπληρώνεται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από
μέλη του διοικητικού προσωπικού. Το εργαστήριο στε-
λεχώνεται επίσης από μετα-διδακτορικούς ερευνητές,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητική ενασχόληση.
β) Συνδεδεμένα (affiliated) μέλη του Εργαστηρίου μπο-
ρεί να είναι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή Πανεπιστη-
μίων ή ΑΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού, προσωπικό
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της Ελλάδος ή
του εξωτερικού, μεταδιδάκτορες και άλλοι ερευνητές.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ο οποίος
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
ν. 2083/1992 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του ν. 3685/2008. Proslipsis.gr
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο-
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται η υποστήριξη του διδακτικού (προ-
πτυχιακού - μεταπτυχιακού) έργου, ο συντονισμός του
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και
η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου
και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στε-
λέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ-
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό
και η υπογραφή κάθε εγγράφου η υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου
που σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που πα-
ραχωρούνται σε αυτό από το Τμήμα για την διεξαγωγή
του έργου του, την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών έργων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασιστεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ορ-
γάνων και υλικών που ανήκουν στο Εργαστήριο, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και στην προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από
βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή του
Εργαστηρίου. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία πα-
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται
μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι δα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων
που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογα-
ριασμό τρίτων,
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα,
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Proslipsis.gr

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και αρχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
(οργάνων και παγίου εξοπλισμού, βιβλίων και περιοδι-
κών), φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους και
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δι-
ατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗ-
ΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΤΩΝ».
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογρα-
φία του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον
εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και στον
εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και έχει ως έμβλημα
στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την προσθήκη του
τίτλου και των αρχικών του εργαστηρίου στην Αγγλική
γλώσσα (Digital Systems and Computer Architecture
Laboratory - DSCAL).
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved