nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Σχολής Διά Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αθήνα 10.1.2017, 22:09

Την ίδρυση Σχολής Διά Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιος Πετράκος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ.:17792/16/ΓΠ (1)
Ίδρυση Σχολής Διά Βίου Μάθησης στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας και κανονισμός λειτουργίας της.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/21-9-2010,
τ.Α') «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές δια-
τάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 43 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ.Α').
3. Τη διάταξη του άρθρου 7, παρ. 5 του Ν. 4009/2011
σύμφωνα με την οποία η Σχολή Διά Βίου Μάθησης ιδρύ-
εται με τον οργανισμό του ιδρύματος.
4. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του Ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/11-5-2016), με την οποία αντικαθίσταται η περί-
πτωση γ' της παρ. 22 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 ως
εξής: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργα-
νισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
5. Την απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην αρ. 173/16-9-2016
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Ιδρύεται ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας ως φορέας διά του οποίου το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας προσφέρει και πιστοποιεί εκπαίδευση
όλων των μορφών, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συ-
στήματος, όπως άτυπη μάθηση, αρχική και συνεχιζόμενη
κατάρτιση, εξειδίκευση, επιμόρφωση, σύγχρονη και εξ'
αποστάσεως εκπαίδευση.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την ίδρυση Σχολής
Διά Βίου Μάθησης επιδιώκει: α) να ενισχύσει τις δυνα-
τότητες πρόσβασης στη γνώση νέων και την ανανέωση
της γνώσης εργαζόμενων και ανέργων σε ένα πλαίσιο
αναβαθμισμένου ακαδημαϊκού συστήματος, β) τη βελ-
τίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε
να αξιοποιηθούν συστηματικά και αποτελεσματικά στην
κατεύθυνση αντιμετώπισης της ανεργίας προς όφελος
της κοινωνίας και της οικονομίας, γ) την ενίσχυση της
εξωστρέφειας του μέσα από την καλύτερη σύνδεση του
με την κοινωνία και την ανταπόκριση στις ανάγκες της,
στο πλαίσιο διάχυσης της γνώσης και παραγωγής προ-
στιθέμενης αξίας προς όφελος του ευρύτερου δημόσιου
συμφέροντος, δ) την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για τους παραγωγικούς
και κοινωνικούς φορείς, τη διοίκηση, την αυτοδιοίκηση
και την κοινωνία των πολιτών. Proslipsis.gr
Η σχολή υπόκειται στον έλεγχο της συγκλήτου. Η δομή,
τα όργανα διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας της σχο-
λής περιγράφονται στον κατωτέρω εσωτερικό κανονι-
σμό λειτουργίας της σχολής και τα παραρτήματα του,
τα οποία αποτελούν τμήμα του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 1 - Σκοπός
Σκοπός της Σχολής Διά Βίου Μάθησης είναι:
1. Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των
υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε προγράμ-
ματα που απευθύνονται στην ελληνική και διεθνή κοι-
νότητα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών
για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση.
2. Η ενίσχυση των δεσμών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας με την τοπική κοινωνία και η εξασφάλιση της
δυνατότητας να έχει υψηλού επιπέδου επιμόρφωση,
κατάρτιση και εξειδίκευση.
3. Το άνοιγμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη διε-
θνή αγορά της εκπαίδευσης με τη διοργάνωση προγραμ-
μάτων που απευθύνονται στο διεθνή χώρο.
4. Η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γενι-
κότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος,
στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαί-
δευση.

Άρθρο 2 - Γενικό Πλαίσιο
Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας:
1. Λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 και τις
μετέπειτα τροποποιήσεις του, καθώς και τον παρόντα
Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
2. Αποτελεί το φορέα διά του οποίου το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας προσφέρει και πιστοποιεί εκπαίδευση
όλων των μορφών, πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος (άτυπη μάθηση, αρχική και συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση, μετεκπαίδευση).
3. Ελέγχεται από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, τα όργανα εσωτερικού ελέγχου της σχολής Διά
Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
4. Αξιολογείται ως σύνολο από εξωτερικούς αξιολογη-
τές, ενώ τα επί μέρους προγράμματα καθώς και η διοικη-
τική υποστήριξη από τους εκπαιδευόμενους.
5. Λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, η οποία περιορίζε-
ται μόνο από τις ρυθμίσεις περί προσωπικών δεδομένων.
6. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των προγραμμάτων
εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας.
7. Τα προγράμματα της Σχολής Διά Βίου Μάθησης
απευθύνονται σε νέους επιστήμονες, πτυχιούχους, απο-
φοίτους Λυκείου, εργαζόμενους, ανέργους, αλλά όχι σε
προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν κα-
ταβάλλουν δίδακτρα.

Άρθρο 3 - Όργανα διοίκησης και εποπτείας
1. Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης διοικείται από το Συμ-
βούλιο Διά Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ)
εποπτεύει την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχεί-
ριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα των δράσε-
ων, ασκεί έλεγχο στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και εκδίδει τους σχετικούς τίτλους σπουδών.
Γενικότερα, αποφασίζει για όλα τα θέματα, τα οποία δεν
ανατίθενται ρητά σε άλλα όργανα σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Τα προγράμματα της Σχολής
Διά Βίου Μάθησης διοικούνται από τον εκάστοτε Επιστη-
μονικά Υπεύθυνο, ο οποίος αναλαμβάνει το σχεδιασμό
και την υλοποίηση τους.
2. Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορί-
ζει για την πρώτη διετία το Διευθυντή της Σχολής Διά
Βίου Μάθησης, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του
Πρύτανη. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής επιλέγεται από τη
σύγκλητο ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση και υποβολή
υποψηφιοτήτων από τους καθηγητές του ιδρύματος. Επι-
πλέον, η σύγκλητος εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της σχολής. Τέλος, εγκρίνει και επικυρώνει
το σχέδιο δράσης και τον ετήσιο απολογισμό των δρα-
στηριοτήτων της σχολής, καθώς και τον προϋπολογισμό
και τον οικονομικό απολογισμό της σχολής, στην έναρξη
και στη λήξη του οικονομικού έτους.
3. Το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ) αποτε-
λείται από το Διευθυντή και έξι μέλη ΔΕΠ με σχετική
εμπειρία σε επιμορφωτικά προγράμματα παρόμοια με
αυτά που προσφέρονται από τη Σχολή Διά Βίου Μάθη-
σης. Η σύνθεση του έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα
και αντιπροσωπεύει όλες τις σχολές του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας. Το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης έχει
διετή θητεία και τα μέλη του, εκτός από το Διευθυντή,
ορίζονται από την κοσμητεία της κάθε σχολής. Μετά τη
συγκρότηση του εκλέγει τον Αναπληρωτή Διευθυντή,
εκτός της πρώτης διετίας για την οποία ο Αναπληρωτής
Διευθυντής ορίζεται από τη σύγκλητο. Επίσης, επιλέγει
τα στελέχη της Ομάδας Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΔΥ)
ύστερα από προκήρυξη, λαμβάνοντας υπόψη την εμπει-
ρία τους στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
και στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.

Άρθρο 4 - Λειτουργία του Συμβουλίου Διά Βίου
Μάθησης
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίζονται
από το Διευθυντή του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης
(ΣΔΒΜ). Η πρόσκληση των μελών του συνοδεύεται από
γραπτή εισήγηση για όλα τα θέματα. Κάθε μέλος του
Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης έχει το δικαίωμα να υπο-
βάλλει γραπτή εισήγηση για τη συζήτηση θέματος. Η
εισήγηση του συζητείται, εφόσον έχει κοινοποιηθεί δύο
(2) εργάσιμες ημέρες πριν την καθορισμένη σύγκληση
του Συμβουλίου. Στέλεχος της Ομάδας Διοικητικής Υπο-
στήριξης (ΟΔΥ) παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΣΔΒΜ
και τηρεί πρακτικά.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5 - Αρμοδιότητες
1. Το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ) χαράσσει
τη στρατηγική ανάπτυξης και λειτουργίας της Σχολής Διά
Βίου Μάθησης, θέτειτο πλαίσιο λειτουργίας των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων και είναι αρμόδιο για:
α. Την έγκριση των προτεινόμενων προγραμμάτων,
ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και την απονομή των
αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
β. Την έγκριση των διδάκτρων και του προϋπολογι-
σμού του κάθε προγράμματος μετά την υποβολή του.
γ. Τον έλεγχο των μονάδων ECTS που προτείνονται από
τους Επιστημονικά Υπευθύνους και την τελική απονομή
των μονάδων ECTS στο κάθε πρόγραμμα.
δ. Τον έλεγχο των τεχνικών και ακαδημαϊκών προδια-
γραφών του κάθε προγράμματος και την απονομή του χα-
ρακτηρισμού των μαθημάτων ως ψηφιακών Α, Α- και Α+.
ε. Την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχό-
μενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τον έλεγχο
της ακρίβειας τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, της
ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων και της τήρησης
των κανονισμών.
στ. Την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων που
θα αφορούν στους Επιστημονικά Υπευθύνους - είτε εξ
αποστάσεως είτε διά ζώσης - με στόχο την αποτελεσμα-
τικότερη σύγκλιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με βάση τη στρατηγική ανάπτυξης και
λειτουργίας της σχολής.
ζ. Την ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς τοπικούς, εθνι-
κούς, περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς.
2. Ο Διευθυντής του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης
εποπτεύει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες της Σχο-
λής, όπως:
α. Την ορθότητα των πράξεων της Ομάδας Διοικητικής
Υποστήριξης (ΟΔΥ) και των Επιστημονικά Υπευθύνων.
β. Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, ανταγωνι-
σμού και διαφάνειας στη σύναψη συμβάσεων και όπου
αλλού απαιτείται.
γ. Την πραγματοποίηση του προγραμματισμένου εκ-
παιδευτικού έργου και της παροχής διοικητικών υπη-
ρεσιών.
δ. Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αξιολόγησης,
για κάθε εκτελούμενο πρόγραμμα.
ε. Την καλή λειτουργία της Ομάδας Διοικητικής Υπο-
στήριξης (ΟΔΥ).
στ. Τη συνέπεια στην τήρηση των συμβατικών υπο-
χρεώσεων των συμμετεχόντων του κάθε προγράμματος.
3. Η Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΔΥ) της Σχολής
Διά Βίου Μάθησης διευθύνεται από το Διευθυντή της Σχο-
λής. Ασχολείται με τη δημοσιοποίηση, διαχείριση, διοικη-
τική και τεχνική υποστήριξη των δράσεων καθώς και τον
έλεγχο της υλοποίησης των προγραμμάτων που πραγμα-
τοποιούνται στο πλαίσιο της Σχολής Διά Βίου Μάθησης.
4. Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ) είναι καθηγη-
τής ή λέκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συναφούς
ειδικότητας με το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης που
προτείνει. Συναφούς ειδικότητας με το πρόγραμμα Διά
Βίου Μάθησης είναι και όλα τα μέλη της ομάδας υλο-
ποίησης του προγράμματος. Ο ΕΥ εποπτεύει και ελέγχει
όλους τους συνεργαζόμενους για την υλοποίηση του
προγράμματος εκπαίδευσης και των λοιπών δραστηρι-
οτήτων. Ειδικότερα, ο ΕΥ ελέγχει:
α. Την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των εκ-
παιδευτών και εκπαιδευομένων.
β. Τα παραδοτέα κάθε συνεργάτη, τόσο ως προς την
ποσότητα, όσο και ως προς την ακρίβειά τους.
γ. Την τήρηση των υποχρεώσεων των λοιπών συντε-
λεστών του προγράμματος, την πληρότητα του σχεδίου
μαθήματος του εκπαιδευτή, για κάθε ώρα εκπαίδευσης.
δ. Την καταλληλότητα των προτεινόμενων για διανο-
μή, εκπαιδευτικών βοηθημάτων.
ε. Το προβλεπόμενο υλικό, ως προς το χρόνο παράδο-
σης ή ανάρτησης, ως προς την ποσότητα και γενικότε-
ρα ως προς τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για κάθε
πρόγραμμα.

Άρθρο 6 - Διαδικασία έγκρισης Προγράμματος
Όλα τα προγράμματα εγκρίνονται από το Συμβούλιο
Διά Βίου Μάθησης με βάση πλαίσιο ποιοτικών κριτηρίων
που διαμορφώνονται από το Συμβούλιο και εγκρίνονται
από τη Σύγκλητο. Ειδικότερα:
Α) Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή χρηματο-
δοτούμενα από δημόσιους φορείς
Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διάρ-
κεια και το πλαίσιο στο οποίο υποβάλλεται, αξιολογείται ως
προς τη σκοπιμότητα και την εκπαιδευτική του επάρκεια. Η
διαδικασία έγκρισης ακολουθεί τα εξής στάδια:
1. Αίτηση-πρόταση υλοποίησης προγράμματος Διά
Βίου Μάθησης, η οποία υποβάλλεται προς το ΣΔΒΜ με
βάση το πρότυπο που έχει προταθεί από το Συμβούλιο.
2. Υποβολή λεπτομερούς φακέλου του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος (φάκελος δράσης) προς το ΣΔΒΜ,
με βάση το πρότυπο που έχει προταθεί από το Συμβού-
λιο, βάσει του οποίου θα γίνεται η παρακολούθηση της
υλοποίησης του.
3. Έγκριση ή έγκριση μετά από τροποποίηση της πρότα-
σης σύμφωνα με το πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού και
έμφαση στην επάρκεια και συνάφεια της εμπειρίας και εξει-
δίκευσης του Επιστημονικά Υπευθύνου και των μελών της
Ομάδας Υλοποίησης με το αντικείμενο του προγράμματος.
Β) Χρηματοδοτούμενα προγράμματα από ιδιωτικούς
φορείς Proslipsis.gr
Οι προτάσεις προς τον φορέα χρηματοδότησης αξιολο-
γούνται και εγκρίνονται, πριν από την υποβολή τους, από
το ΣΔΒΜ, το οποίο συνεκτιμά τα ακόλουθα: α. τη δυνατό-
τητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της προτεινόμενης δράσης και β. τα οικονομικά
στοιχεία του προγράμματος. Στη συνέχεια ακολουθείται η
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Α ανωτέρω.

Άρθρο 7 - Αξιολόγηση
1. Η Σχολή ως σύνολο υπόκειται σε εξωτερική αξιολό-
γηση από ομάδες προσώπων τα οποία είναι εξειδικευ-
μένα ή εξουσιοδοτημένα από τις Ευρωπαϊκές ή Εθνικές
Αρχές για την αξιολόγηση αντίστοιχων ή ανάλογων
δραστηριοτήτων με βάση τις διεθνείς ορθές πρακτικές.
Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τουλά-
χιστον δύο (2) αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται από το
Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ).
2. Το κάθε πρόγραμμα της Σχολής, καθώς και η Ομάδα
Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΔΥ), αξιολογούνται από τους
εκπαιδευόμενους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει
προταθεί από το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ).
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παραδίνονται στο
Συμβούλιο και συμπεριλαμβάνονται στον ετήσιο απο-
λογισμό δράσης της Σχολής.

Άρθρο 8- Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη
Η Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΔΥ) της Σχολής
Διά Βίου Μάθησης στεγάζεται σε κατάλληλο για τις δρά-
σεις της χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή χώρο μι-
σθωμένο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στελεχώνεται
με διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο προσλαμ-
βάνεται με απόφαση του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης
(ΣΔΒΜ), ύστερα από προκήρυξη. Για τη μετακίνηση προ-
σωπικού, που ήδη υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
προς την ΟΔΥ, απαιτείται απόφαση του Πρύτανη.

Άρθρο 9 -Όργανα Διαχείρισης
Η διαχείριση των οικονομικών ανατίθεται στον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας, έναντι ποσοστού των εσόδων κάθε έργου,
που καθορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από πρόταση του
Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ). Με την ίδια από-
φαση καθορίζεται και το μέρος του παραπάνω ποσοστού
που διατίθεται στη σχολή. Πριν τη λήξη του οικονομικού
έτους συντάσσεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους,
ο οποίος ψηφίζεται από το ΣΔΒΜ και εγκρίνεται από τη σύ-
γκλητο. Το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό.
Η τροποποίηση του προϋπολογισμού είναι δυνατή, ανάλο-
γα με τις δραστηριότητες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια
του έτους και πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 10 - Πιστοποιητικά
Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά Διά Βίου Μάθησης,
υπογράφονται από το Διευθυντή του Συμβουλίου Διά
Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ) και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο
του Προγράμματος Εκπαίδευσης.

Άρθρο 11 - Εκπαίδευση
1. Η διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων μπο-
ρεί να έχει τις ακόλουθες μορφές:
α. Διά ζώσης εκπαίδευση - σε χώρους του Πανεπιστημίου
(αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια ή αίθουσες του πρώην
ΚΕΚ) ή μισθωμένες αίθουσες - με την παραδοσιακή μορφή
διδασκαλίας, όπου απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρου-
σία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων στην τάξη.
β. Διά τεχνικών τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέ-
ποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί μέσω δι-
αδικτύου το πρόγραμμα από το χώρο της επιλογής του.
Συγκεκριμένα, λειτουργεί εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω
της οποίας γίνεται η διαχείριση των ηλεκτρονικών ομά-
δων-τάξεων και παρέχεται η πρόσβαση των χρηστών σε
αυτές. Οι τεχνικές τηλεκπαίδευσης μπορεί να διακρίνονται
σε: β1. Εξ' αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση - διαδι-
κασία διδασκαλίας, όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη
συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων και
β2. Εξ' αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση - διαδικασία
διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευ-
τή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου
όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι
να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (τηλεδιασκέψεις).
γ. Διά του συνδυασμού των α και β. Ο τρόπος αυ-
τός εκφράζει το μεικτό τύπο εκπαίδευσης/κατάρτισης
(blended ή hybrid) που αξιοποιεί και συνδυάζει δυναμικά
όλα τα πλεονεκτήματα της διά ζώσης και της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης.
2. Για τη χορήγηση του προβλεπόμενου πιστοποιη-
τικού στα διά ζώσης και εξ αποστάσεως με σύγχρονη
εκπαίδευση προγράμματα, η φοίτηση είναι υποχρεωτική
και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%
των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
3. Τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης απονέμουν
στους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει με
επιτυχία ένα πρόγραμμα, Πιστωτικές Μονάδες ECTS
(European Credit Transfer System). Λαμβάνοντας υπό-
ψη την Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466Β12007) για
την απονομή μονάδων ECTS μετά από επιτυχή παρα-
κολούθηση προγραμμάτων σπουδών, δημιουργήθηκε
Πίνακας Υπολογισμού Μονάδων ECTS από πρόγραμμα
Διά Βίου Μάθησης με σκοπό την καθοδήγηση των Επι-
στημονικά Υπευθύνων των προγραμμάτων (Παράρτη-
μα Ι). Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των προγραμμάτων
Διά Βίου Μάθησης πρέπει να υποβάλλουν τον παραπά-
νω πίνακα υπολογισμού μονάδων ECTS μαζί με όλα τα
απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά του προγράμ-
ματος. Για την απονομή των ECTS απαιτείται να υπάρχει
διαδικασία αξιολόγησης (εξέτασης) των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
4. Είναι δυνατή η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών για την εκπαίδευση από απόσταση, με
αντίστοιχο υπολογισμό των μονάδων ECTS. Proslipsis.gr
5. Τα προγράμματα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές των ψη-
φιακών μαθημάτων τύπου Α σε ποσοστό τουλάχιστον 80%.
Δυνητικά τα προγράμματα μπορούν να χαρακτηριστούν
και ως Α+, όταν αποτελούνται από μαθήματα τα οποία ικα-
νοποιούν τις προδιαγραφές των ψηφιακών μαθημάτων
τύπου Α+ σε ποσοστό τουλάχιστον 80% (Παράρτημα II).
6. Οι εκπαιδευτές είναι καθηγητές ή λέκτορες ή διδά-
κτορες συναφούς αντικειμένου. Σε ειδικές περιπτώσεις,
εάν απαιτείται από το αντικείμενο συγκεκριμένου Προ-
γράμματος Διά Βίου Μάθησης, οι εκπαιδευτές μπορεί
να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Ελλάδος ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξω-
τερικού, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, συναφή
με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
7. Ως ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων που απαι-
τείται για την πραγματοποίηση προγράμματος Διά Βίου
Μάθησης ορίζεται το 5.
8. Είναι δυνατή η υλοποίηση των προγραμμάτων και
εκτός εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 12 - Κυρώσεις
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης
(ΣΔΒΜ) διαπιστώσει τη μη τήρηση των όρων υλοποί-
ησης της δράσης προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή
προς τρίτους ή κάποια άλλη ενέργεια ή παράλειψη εκ
μέρους του Επιστημονικά Υπεύθυνου ή των συνεργατών,
που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση
της δράσης, ως προς την εγκεκριμένη πρόταση και τον
κανονισμό λειτουργίας της σχολής, έχει δικαίωμα να προ-
χωρήσει σε διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος.
Τις κυρώσεις επιβάλλει το ΣΔΒΜ με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 13 - Ρύθμιση σχέσεων της Σχολής Διά
Βίου Μάθησης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
1. Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης αποτελεί αυτοτελή εκ-
παιδευτική μονάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η
οποία υπόκειται στον έλεγχο της Συγκλήτου.
2. Για τη διάθεση των χώρων της Ομάδας Διοικητικής
Υποστήριξης (ΟΔΥ) και των αιθουσών που εντάσσονται
στο κοινό σύστημα διαχείρισης αποφασίζει ο αρμόδιος
Αναπληρωτής Πρύτανη.
3. Για τη διάθεση αιθουσών διδασκαλίας, εκτός του κοι-
νού συστήματος διαχείρισης χώρων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, αποφασίζει το Τμήμα ή η διοικητική μονάδα
στην οποία ανήκει ο χώρος. Η άρνηση παραχώρησης
χώρου πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και υπόκειται σε
έλεγχο της συγκλήτου.
4. Η χρήση των εργαστηρίων και του εξοπλισμού τους
απαιτεί την παρουσία ενός από τα πρόσωπα στα οποία
έχει ανατεθεί η ευθύνη του εργαστηρίου. Είναι δυνατή
η χρήση εργαστηρίων και του εξοπλισμού τους, εφόσον
ο Διευθυντής ή ο υπεύθυνος του εργαστηρίου εξουσι-
οδοτήσει εγγράφως τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του
προγράμματος.

Άρθρο 14 - Πόροι - Δαπάνες
1. Έσοδα της σχολής θεωρούνται:
α. Μέρος της κράτησης του ΕΛΚΕ για την εκτέλεση
προγραμμάτων εκπαίδευσης.
β. Οι επιχορηγήσεις από εθνικές και κοινοτικές πηγές.
γ. Οι επιχορηγήσεις από άλλους δημόσιους και ιδιω-
τικούς φορείς.
δ. Οι δωρεές φορέων και ιδιωτών.
ε. Κάθε είδους δάνεια.
2. Τα έσοδα της σχολής μπορούν να διατεθούν:
α. Για υποδομές ή δράσεις απαραίτητες για τη λειτουρ-
γία της Σχολής ή των προγραμμάτων που υλοποιούνται
στο πλαίσιό της.
β. Για αμοιβές προσωπικού απαραίτητου για τη λει-
τουργία της σχολής.
γ. Για τη χρηματοδότηση δωρεάν προγραμμάτων που
οργανώνονται από το ΣΔΒΜ. Τα προγράμματα αυτά, τα
οποία θα πρέπει να καλύπτουν προφανείς και σημαντι-
κές ανάγκες απασχόλησης ή επιμόρφωσης, ανατίθενται
σε διδάσκοντα ή ομάδες διδασκόντων μετά από ανοικτή
προκήρυξη στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
η οποία εγκρίνεται από τη σύγκλητο. Proslipsis.gr
δ. Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών Τμημάτων
ή Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία
προσφέρουν προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μετά από
την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος προς το Συμβού-
λιο Διά Βίου Μάθησης (ΣΔΜΒ) και έγκριση της συγκλήτου.
3. Το κόστος του κάθε προγράμματος εκπαίδευσης
προκύπτει από το άθροισμα των δαπανών που αφορούν
απευθείας στο πρόγραμμα (άμεσες) και των δαπανών για
τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη σχολή (έμμεσες).
Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές επιστημο-
νικά υπευθύνων, εισηγητών, αξιολογητών, μετακινήσεις,
αγορά αναλώσιμων κ.λπ.
Οι αμοιβές των εκπαιδευτών προσδιορίζονται από
την ιδιότητα τους και την ισχύουσα νομοθεσία, όπως
αναφέρεται στον οδηγό διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Οι έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν μέρος του κόστους
λειτουργίας της σχολής (κόστος οικονομικής διαχείρισης
εκ μέρους του ΕΛΚΕ, δαπάνες τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρι-
κού ρεύματος, θέρμανσης, χρήσης αιθουσών) και των
οριζόντιων δράσεων (π.χ. δαπάνες δημοσιότητας, έξοδα
λειτουργίας της σχολής, χρηματοδότηση προγραμμάτων
Διά Βίου Μάθησης, ενίσχυση Τμημάτων Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας που προσφέρουν αντίστοιχα προγράμματα,
επέκταση υποδομών της Σχολής Διά Βίου Μάθησης κ.λπ.).
Οι έμμεσες δαπάνες ορίζονται σε ποσοστό του συνολι-
κού προϋπολογισμού της κάθε υλοποιούμενης δράσης και
αποφασίζονται από τη σύγκλητο με εισήγηση του ΣΔΒΜ.

Άρθρο 15 - Μεταβατικές διατάξεις
Μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού από τη
Σύγκλητο, η Σχολή Διά Βίου Μάθησης θα λειτουργήσει
άμεσα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν. Η ίδρυση της
Σχολής θα περιληφθεί στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και ο παρών Κανονισμός θα ενσωματωθεί στον
Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Για το νέο κύκλο των προαναφερθέντων προγραμμά-
των είναι άμεσα δυνατή η απόδοση μονάδων ECTS με
βάση το πρότυπο που ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό
και υποχρεωτική από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Από την έναρξη λειτουργίας της Σχολής Διά Βίου Μά-
θησης η υποβολή νέων προγραμμάτων θα πραγματο-
ποιείται μέσω αυτής. Τα τρέχοντα προγράμματα που
υλοποιούνται μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
(πρώην ΚΕΚ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συνε-
χίσουν να υλοποιούνται με την παρούσα μορφή τους
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος κύκλου τους. Με τη λήξη
των τρεχόντων κύκλων των υλοποιούμενων από το Κέ-
ντρο Διά Βίου Μάθησης προγραμμάτων ολοκληρώνεται
η λειτουργία του Κέντρο Διά Βίου Μάθησης και όλες οι
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του μεταφέρονται στη
Σχολή Διά Βίου Μάθησης.
 Proslipsis.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS
Συνολικός χρόνος (ώρες)
διδασκαλίας ή άλλης εκ-
παιδευτικής δράσης
Συνολικός επιπλέον
φόρτος εργασίας
(ώρες)
Συνολικός
φόρτος
εργασίας
Μονάδες ECTS (1
ECTS= 25 ώρες
φόρτου εργασίας)
Διδασκαλία δια ζώσης
Διδασκαλία εξ αποστάσεως
σύγχρονη
Διδασκαλία εξ αποστάσεως
ασύγχρονη Α ή Α+
Σεμιναριακά/εφαρμοσμένα
μαθήματα
Εργαστηριακές ασκήσεις
Πρακτική άσκηση
Συγγραφή εργασίας
Παρουσίαση εργασίας
Αλλο (προσδιορίστε...)
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
Για τη διδασκαλία δια ζώσης και την εξ αποστάσεως
(σύγχρονη και ασύγχρονη) θεωρείται ότι για μία ώρα διδα-
σκαλίας (ή βιντεοδιάλεξης ή podcast) απαιτείται επιπλέον
άλλη μιάμιση ώρα φόρτου εργασίας. Για την εξ αποστάσε-
ως ασύγχρονη διδασκαλία ως συνολικός χρόνος διδασκα-
λίας νοείται η διάρκεια της βιντεοδιάλεξης ή του podcast.
Τα σεμιναριακά/εφαρμοσμένα μαθήματα διδάσκο-
νται από εκπαιδευτές που δεν είναι μέλη ΔΕΠ ή διδά-
κτορες και δεν είναι απαραίτητο να αξιολογούνται οι
εκπαιδευόμενοι. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται
προετοιμασία κ`αι συνεπώς ως φόρτος εργασίας λαμ-
βάνεται υπ' όψιν μόνο ο χρόνος που αυτά διαρκούν. Ο
μέγιστος χρόνος σεμιναριακών διαλέξεων προτείνεται
να μην υπερβαίνει το 20% των συνολικών ωρών της
διδασκαλίας δια ζώσης και εξ αποστάσεως.
Για τις εργαστηριακές ασκήσεις, η κατανόηση των οποίων
αξιολογείται είτε με γραπτή εξέταση στο τέλος της ενότητας
είτε με παράδοση εργαστηριακής αναφοράς, θεωρείται ότι
για μία ώρα εργαστηρίου απαιτείται άλλη μία ώρα φόρτου
εργασίας. Ο μέγιστος χρόνος εργαστηριακών ασκήσεων
προτείνεται να μην υπερβαίνει το 25% των συνολικών
ωρών της διδασκαλίας δια ζώσης και εξ αποστάσεως.
Για την πρακτική άσκηση, η οποία θα ολοκληρώνε-
ται με παράδοση αναφοράς, θεωρείται ότι ο επιπλέον
φόρτος εργασίας, πέραν της παρακολούθησης, ισούται
με τις ώρες παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης.
Ο μέγιστος χρόνος πρακτικής άσκησης προτείνεται να
μην υπερβαίνει το 50% των συνολικών ωρών της διδα-
σκαλίας δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Proslipsis.gr
Ο μέγιστος φόρτος εργασίας για τη συγγραφή εργασιών
ή την προετοιμασία παρουσιάσεων προτείνεται να μην
υπερβαίνει τις 20 ώρες. Ο χρόνος που χρειάζεται από το
διδάσκοντα για την επεξήγηση του τρόπου παρουσίασης
ή συγγραφής δεν περιλαμβάνεται στη διδασκαλία δια ζώ-
σης ή εξ αποστάσεως και προτείνεται να μην υπερβαίνει
τις 2 ώρες (συμπληρώνεται στις αντίστοιχες σειρές).
Στο "Άλλο" προσδιορίστε το είδος της εκπαιδευτικής
δράσης που δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω, τις ώρες
διδασκαλίας και τεκμηριώστε την αναγκαιότητα της δρά-
σης και τον ενδεχόμενο φόρτο εργασίας που απαιτείται.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων μπορεί να γίνει με
γραπτή εξέταση ή με άλλους τρόπους. Στην περίπτωση
που η αξιολόγηση γίνεται με παρουσίαση, ο χρόνος που
διαρκούν οι παρουσιάσεις των εκπαιδευομένων πρέ-
πει να προστεθεί στην «Αξιολόγηση εκπαιδευομένων».
Ο μέγιστος χρόνος παρουσιάσεων προτείνεται να μην
υπερβαίνει το 20% των συνολικών ωρών της διδασκα-
λίας δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Προδιαγραφές προγραμμάτων/μαθημάτων
οργάνωση του διδακτικού υλικού
Προτείνεται η οργάνωση του υλικού σε θεματικές
ενότητες (π.χ., κεφάλαια) ή ενότητες διαλέξεων, τις
οποίες θα μπορεί να ακολουθήσει ένας εκπαιδευό-
μενος. Προαιρετικά, μπορεί να οριστεί ένα μονοπάτι
μάθησης, δηλαδή ένα μονοπάτι που πρέπει να ακολου-
θήσει ο εκπαιδευόμενος προκειμένου να «παρακολου-
θήσει» το μάθημα.
Κάθε θεματική ενότητα ή ενότητα διαλέξεων θα πρέ-
πει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή στόχων,
λέξεις κλειδιά ή βασικούς όρους, σημειώσεις, διαφάνειες,
λοιπό υποστηρικτικό υλικό καθώς και αναφορές βιβλιο-
γραφίας ή ασκήσεις.
Εκπαιδευτικό υλικό
Κάθε πρόγραμμα/μάθημα για να χαρακτηριστεί Α ή
Α+ θα πρέπει να συνοδεύεται και να υποστηρίζεται από:
- διαφάνειες, εφόσον χρησιμοποιεί ο διδάσκων στο
συγκεκριμένο μάθημα,
- σημειώσεις (lecture notes) του μαθήματος, εφόσον
υπάρχουν,
- αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό,
- ασκήσεις/αυτοαξιολόγηση
- βιβλιογραφία
- ηλεκτρονικές πηγές από την κεντρική βιβλιοθήκη
του ΠΘ
- πολυμεσικό υλικό
Τύπος πολυμεσικού υλικού Proslipsis.gr
Μαθήματα A (Podcast με υποστηρικτικό οπτικό υλικό)
Περιεχόμενο που περιλαμβάνει παρουσίαση των δια-
φανειών μιας διάλεξης, ή και άλλων εργαλείων λογισμικού
που χρησιμοποιήθηκαν, συνήθως με καταγραφή της οθό-
νης υπολογιστή. Ο μορφότυπος μπορεί να είναι βίντεο,
εικόνες, html. To περιεχόμενο συνοδεύεται και συγχρονί-
ζεται με τον ήχο της διάλεξης (η ομιλία του διδάσκοντα).
Η ομιλία είναι επεξηγηματική και επεκτείνεται πέραν της
απλής ανάγνωσης των περιεχομένων των διαφανειών.
Μαθήματα Α+
Βίντεο από εργαστηριακά μαθήματα (πρότυπα πειρά-
ματα), μελέτες και εργασίες πεδίου, ανασκαφές, θεατρικές
παραστάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις και ό,τι άλλο κρίνει
ο διδάσκων, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ή απλά
καταγραφή διαλέξεων σε ακροατήριο ή χωρίς ακροατήριο,
πολλές φορές με την εικόνα συγχρονισμένη με διαφάνειες,
εφόσον χρησιμοποιούνται. Η διαφορά από την προηγούμε-
νη περίπτωση έγκειται στην ύπαρξη εικόνας δρώντων υπο-
κειμένων (διδασκόντων), σε αντίθεση με την προηγούμενη
περίπτωση που η εικόνα αφορά την οθόνη του υπολογιστή.
Επίσης, ενσωματώνεται στα μαθήματα αυτά και άλλο
διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως ασκήσεις αυτοαξι-
ολόγησης κ.α., το οποίο συσχετίζεται με το υπόλοιπο υλικό.
Κάλυψη διδακτέας ύλης με πολυμεσικό υλικό
Προκειμένου ένα ψηφιακό μάθημα να χαρακτηριστεί
ως μάθημα κατηγορίας Α ή Α+ θα πρέπει το σχετικό πο-
λυμεσικό υλικό να καλύπτει το 80% του περιεχομένου
των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στα αμφιθέα-
τρα, στους χώρους διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στο
πεδίο κ.λπ., δηλαδή της διδακτέας ύλης (κριτήριο κάλυ-
ψης ύλης). Το κριτήριο αυτό ικανοποιείται, όταν, για πα-
ράδειγμα, οι βιντεοδιαλέξεις ενός μαθήματος καλύπτουν
το 80% των διδακτικών ωρών του μαθήματος. Είναι στην
κρίση του διδάσκοντος να αποφασίσει την ακριβή διάρ-
κεια του υλικού σε ώρες βίντεο. Όμως, θα πρέπει το πο-
λυμεσικό υλικό να καλύπτει αφενός μεν το 80% της ύλης
του μαθήματος ή της ενότητας που περιλαμβάνεται στο
ψηφιακό μάθημα (κριτήριο κάλυψης ύλης), αφετέρου δε
να ικανοποιείται το κριτήριο της αυτοτέλειας.
Τεχνικές Προδιαγραφές βίντεο
Η κωδικοποίηση των αρχείων βίντεο θα πρέπει να είναι
H.264/AAC σε container mpeg4. Συστήνεται η ανάλυση
να είναι τουλάχιστον 720ρ.
Προδιαγραφές για τις βιντεοδιαλέξεις των μαθημάτων
Οι βιντεοδιαλέξεις θα πρέπει να συνοδεύονται από μία
περιεκτική περιγραφή και από τις διαφάνειες (εφόσον
χρησιμοποιούνται κατά τη διάλεξη), ανεξάρτητα από το
εάν εμπεριέχουν τις διαφάνειες ως μέρος του βίντεο. Οι
διαφάνειες θα πρέπει να παρουσιάζονται με το βίντεο
της διάλεξης συγχρονισμένες. Συστήνεται ο εκπαιδευό-
μενος να μπορεί να επιλέγει να παρακολουθήσει τμήμα
της βιντεοδιάλεξης που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη δι-
αφάνεια ή υποενότητα. Για το σκοπό αυτό, συστήνεται η
καταγραφή των διαλέξεων να γίνεται ως βίντεο υψηλής
ανάλυσης (τουλάχιστον 720ρ). Εάν δεν χρησιμοποιούνται
διαφάνειες και στο βίντεο εμφανίζεται μόνο ο εκπαιδευ-
τής, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βίντεο standard
definition. Σε κάθε περίπτωση, ο επιθυμητός στόχος είναι
ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός αντιληπτικότητας της
βιντεοδιάλεξης και του περιεχομένου με σειρά προτεραι-
ότητας: ήχος εκπαιδευτή, πίνακας ή διαφάνειες, βίντεο
ομιλητή (μακρινό πλάνο εάν χρησιμοποιείται πίνακας/
διαφάνειες (τουλάχιστον 720ρ) διαφορετικά κοντινό πλά-
νο (standard definition). Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως
απαιτούμενα frame rates (ελάχιστο 12 fps) ή ανάλυση και
ο τύπος των εικόνων (jpeg), θα οριστικοποιηθούν στο
πλαίσιο της οριζόντιας δράσης, από ειδική ομάδα η οποία
θα οριστικοποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Proslipsis.gr
Προδιαγραφές 
Μερικώς ψηφιακό μάθημα - Podcast A
Πλήρως ψηφιακό μάθημα - Πλήρεις Α+
Αναλυτική περιγραφή μαθήματος (ΔΥΝΗΤΙΚΑ και στην αγγλική) √ √
Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος (ΔΥΝΗΤΙΚΑ και στην αγγλική) √ √
Λέξεις - κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος (και στην αγγλική) √ √
Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων √ √
Περιγραφή στόχων ενοτήτων √ √
Λέξεις - κλειδιά, βασικοί όροι ανά ενότητα/ενότητα διαλέξεων √ √
Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη
ή ενότητα διαλέξεων √ √
Αναφορά βιβλιογραφίας √ √
Ασκήσεις √
Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων √
Πολυμεσικό υλικό όπως: Καταγεγραμμένες βίντεο- διαλέξεις
Καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις συνδυασμένες ή συγχρονισμένες
με διαφάνειες √
Podcast, εκφωνήσεις στις διαφάνειες √

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 28 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved