nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αθήνα 18.5.2017, 06:24

Την ίδρυση «Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων» στη Σχολή Επιστημών Υγείας- Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3835
Ίδρυση «Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ενηλί-
κων» στη Σχολή Επιστημών Υγείας- Τμήμα Ια-
τρικής και έγκριση του Εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας της.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορι-
σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974)
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/
1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων
εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄310), το ν. 259/ 1976
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983,
(Φ.Ε.Κ. 48/ 15.04.1983, τ.Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία
του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής
νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. Την υπ' αριθ-
μόν Φ. 120.61/10/11490/Β2/28.01.2013 διαπιστωτική
Υπουργική Πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το υπ'αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/5.6.2013)
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετο-
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθμόν π.δ. 128/
2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α΄/17.09.2013), και τις εκδοθείσες
μετ' αυτού Διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ'α-
ριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013).
3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 5 του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ.
258/ τ.Α΄/8.12.2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 60 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ.Α΄) με το
οποίο «1. Μέχρι την έκδοση των οργανισμών τους τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές μονάδες με
πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση,
μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης
εκάστου ιδρύματος η οποία δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα
λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση του ιδρύματος. 2. Με την ίδια διαδικασία
είναι δυνατή η μετονομασία, κατάργηση, συγχώνευση
και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών των κατά
τα ως άνω, εργαστηριών κλινικών, μουσείων και λοιπών
μονάδων....».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄, σύμφωνα με την
οποία «Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπά-
γονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του
ιδρύματος.».
6. Το διορισμό του Πρύτανη (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016)
και την υπ' αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ:
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώ-
τριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας
έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
7. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 15 (ΦΕΚ τ.Β' 617/8-3-2016),
σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη και με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμού της σειράς
αναπλήρωσης αυτών.
8. Την υπ' αριθμ. 11119/01-09-2016 πράξη Συγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το
τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112
τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτι-
κή ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσα υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση. Proslipsis.gr
10. Το με Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1747/14-02-2017 έγγραφο
του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή
Γεωργίου Κοντάκη.
11. Το απόσπασμα πρακτικών της 21ης/13-02-2017
τακτικής συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την
απόφαση ίδρυσης «Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ενηλί-
κων» στη Σχολή Επιστημών Υγείας- Τμήμα Ιατρικής και
έγκριση του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας αυτής.
12. Το π.δ. 361/83 (ΦΕΚ 129, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε
με την Υπ. Απ. Β1/370 (ΦΕΚ 303/1988, τ.Β΄), σύμφωνα
με το οποίο ιδρύθηκε η «Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Ενηλίκων».
13. Την υπουργική απόφαση A3 β/9137/88 (ΦΕΚ 545
τ.Β’) σύμφωνα με την οποία έχει εγκατασταθεί στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η «Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας Ενηλίκων».
14. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης κατά την υπ' αριθμόν 364η/Ακαδ. 17716-02-2017
συνεδρίασή της, σχετικά με το παρόν θέμα.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε
και εγκρίνουμε:
Την ίδρυση της «Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ενηλί-
κων» της Σχολής Επιστημών Υγείας- Τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης και τον εσωτερικό κανονισμό
αυτής, ο οποίος αποτελείται από εννέα άρθρα και έχει
ως ακολούθως:

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση, Αντικείμενο
1. Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Κλινική Εντατικής
Θεραπείας Ενηλίκων η οποία εξυπηρετεί διδακτικές,
ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο αντικείμενο της
Εντατικής Θεραπείας.
Στην κλινική οργανώνονται και λειτουργούν οι ακό-
λουθες ειδικές μονάδες:
α) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων η
οποία έχει ιδρυθεί με το π.δ. 361/83 (ΦΕΚ 129, τ.Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με την Υπ. Απ. Β1/370 (ΦΕΚ 303/1988,
τ.Β΄) ως μονάδα της Αναισθησιολογικής Κλινικής, και έχει
εγκατασταθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρα-
κλείου με την Υπ. Απ. A3 β/9137/88 (ΦΕΚ 545 τ.Β΄) Στη
μονάδα νοσηλεύονται βαρέως πάσχοντες από οποιαδή-
ποτε αιτία ασθενείς, στους οποίους παρέχεται εντατική
παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή από το προσω-
πικό της με την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που
αυτό διαθέτει καθώς και με τη βοήθεια σύγχρονου και
εξειδικευμένου εξοπλισμού.
β) Μονάδα Αιμοδυναμικής Μελέτης Πνευμονικής
Υπέρτασης: Στη μονάδα διενεργούνται καθετηριασμοί
των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων σε ασθενείς με Πνευ-
μονική Υπέρταση από διάφορα αίτια.
γ) Μονάδα Υπερηχογραφήματος με το ειδικό τμήμα
Υπερηχογραφήματος Θώρακα (Πνεύμονα). Η μονάδα
υποστηρίζει περιπατητικούς ασθενείς.
δ) Εργαστήριο ύπνου. Το Εργαστήριο Ύπνου λειτουρ-
γεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Το εργαστήριο δια-
θέτει 3 κλίνες για διενέργεια πολυσωματοκαταγραφικών
μελετών ύπνου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές.
ε) Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας. Το εργαστήριο
εργοσπιρομετρίας (δοκιμασίας καρδιοπνευμονικής κό-
πωσης) λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με
αντικείμενο τη δοκιμασία καρδιοπνευμονικής κόπωσης.
Η δοκιμασία αυτή είναι μη αιματηρή παρεμβατική δια-
γνωστική μέθοδος με την οποία εκτιμάται η απόδοση
οξυγόνου στους ιστούς κατά τη διάρκεια της άσκησης
και κατ' επέκταση η λειτουργική ικανότητα του αναπνευ-
στικού συστήματος, καρδιαγγειακού συστήματος και
των μιτοχονδρίων να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες
μεταβολικές ανάγκες του οργανισμού. Proslipsis.gr
Η κλινική συνεργάζεται με το Εργαστήριο Πειραματι-
κής Ιατρικής Εντατικής Θεραπείας.
2. Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας εντάσσεται στον
τομέα Χειρουργικής.

Άρθρο 2
Αποστολή- Σκοπός
Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας έχει ως σκοπό:
α) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους του
βαρέως πάσχοντες ασθενείς που εισάγονται σε αυτή.
β) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και των συναφών
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στα αντικείμενα
δραστηριότητας της.
γ) Την παροχή τίτλου εξειδίκευσης στην Εντατική Θε-
ραπεία σε ειδικούς ιατρούς, όπως ορίζει ο νόμος.
δ) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνη-
τικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και εν γένει
παραγωγή της γνώσης σχετικά με την παθογένεια, πρό-
σληψη, διάγνωση και θεραπεία των βαρέων και απειλη-
τικών για τη ζωή παθολογικών καταστάσεων.
ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με τις κλινικές ή εργαστήρια, επιστημονικές εταιρεί-
ες, ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διε-
θνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων
συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής.
στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
και διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση, τη ανταλλαγή
απόψεων και την επιμόρφωση των συμμετεχόντων.
Το έργο της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας διακρίνεται
σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό.
α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση
των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, την εκπαίδευση
ειδικευόμενων ή ειδικευομένων ιατρών και την εκπαί-
δευση άλλων λειτουργών υγείας. Η εκπαίδευση των
φοιτητών επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό
προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφω-
να με το πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές παράλληλα
με την εκπαίδευση παρακολουθούν τις επιστημονικές
δραστηριότητες της κλινικής και των μονάδων της. Η
εκπαίδευση ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών
διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική
αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και
θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμ-
βάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από
καθηγητές και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις
ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συ-
ζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέ-
ψεις από το διευθυντή της κλινικής, τους καθηγητές και
γιατρούς Ε.Σ. Υ. και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές
τράπεζες και σεμινάρια,
β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει εφαρμοσμένη κλι-
νική έρευνα, πειραματική και βασική έρευνα και γίνεται
από το προσωπικό της κλινικής μόνο ή σε συνεργασία με
άλλους ερευνητές, κλινικές ή εργαστήρια, σύμφωνα με τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ερευνητικά
πρωτόκολλα. Το ερευνητικό έργο στοχεύει στην μελέτη
και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
στα επιστημονικά πεδία που υπηρετεί η κλινική.
γ) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των
ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην
κλινική και τη μονάδα της. Οι υπηρεσίες είναι διαγνω-
στικές και θεραπευτικές (επεμβατικές ή συντηρητικές).
Όλοι οι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί και
αποφάσεις θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της
επιστήμης και να αποτελούν εφαρμογή αποδεδειγμένων
ή διεθνώς παραδεκτών πρακτικών. Διαγνωστικοί ή θε-
ραπευτικοί πειραματικοί χειρισμοί εφαρμόζονται μόνο
μετά από έγκριση της επιτροπής ιατρικής ηθικής και δε-
οντολογίας και με έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας στελεχώνεται από ια-
τρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα της
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου εγκαθίσταται και
λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το
Διευθυντή και καθηγητές όλων των βαθμίδων του Τμή-
ματος Ιατρικής, που η επιστημονική τους ενασχόληση
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέ-
ροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται
με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του ΕΣΥ
που τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). και μέλη του
νοσηλευτικού προσωπικού του οποίου το έργο καθο-
ρίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής.
Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού και μελών του ειδικού τεχνικού
εργαστηριακού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία
του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του ν. 2083/1992 (Α΄159) όπως
ισχύει, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες κατά
περίπτωση διατάξεις. Με εισήγηση του Δ/ντή αρμοδίως
είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και
κλινικές δραστηριότητες της Κλινικής σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας διευθύνεται από Καθη-
γητή του Τμήματος Ιατρικής-Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ασκεί τις
αρμοδιότητες που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία
και το κανονιστικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Κύριες από τις αρμοδιότητες του Δ/ντού είναι:
α. Ο συντονισμός και η εποπτεία του κλινικού, ερευ-
νητικού, διδακτικού έργου
β. Η κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της
Ιατρικής Σχολής, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
γ. Η μέριμνα και την υλοποίηση των αποφάσεων των
οργάνων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
δ. Η μέριμνα , στελέχωση και οικονομική διαχείριση
των εσόδων της κλινικής,
ε. Η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογι-
σμού των δραστηριοτήτων
στ. Ο ορισμός υπευθύνων στις ειδικές μονάδες με
κριτήρια που αφορούν στην επιστημονική γνώση, τη
μετεκπαίδευση, τη μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστη-
ριότητά τους στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η
οικεία Μονάδα.
ζ. Η υπογραφή υπηρεσιακών εγγράφων που διακινού-
νται στην Κλινική.
η. Κάθε άλλο θέμα διοίκησης και λειτουργίας της Κλινικής.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας με τις ειδικές μονά-
δες της έχει ως χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας το
Πανεπιστημιακό Γ. Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η μονάδα
Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων είναι εγκατεστημένη
και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου με την Υπ. Απ. A3 β/9137/88(ΦΕΚ 545 τ.Β΄).
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και
υλικών και την παραμονή των εργαζομένων στους χώ-
ρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο
διευθυντής ενημερώνει και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε
ερευνητικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και κα-
θορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων
όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο
προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και
σκεύη, τα οποία παραδίνονται για τη διεξαγωγή ερευνη-
τικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα
Η Κλινική δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα έσοδα της Κλινικής Εντα-
τικής Θεραπείας προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων. Proslipsis.gr
β) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά Φυσικά Πρόσωπα και
δ) Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο ή στο Νοσοκομείο για
την Κλινική και τις μονάδες της, εφ'όσον δεν τίθενται
όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής
όσο και των Ιδρυμάτων.

Άρθρο 7
Εκτέλεση πειραματικών και κλινικό- ερευνητικών
μελετών από το προσωπικό της Κλινικής
1. Δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών και κλινικο-ερευ-
νητικών εργασιών έχει το πάσης φύσεως και κατηγορίας
προσωπικό της Κλινικής, καθώς και μέλη άλλων Κλινικών
ή Εργαστηρίων του Ιατρικού Τμήματος και του Νοσοκο-
μείου ή ερευνητές από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα ή
ερευνητικό εργαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής
εφόσον το αντικείμενο της έρευνας τους είναι σχετικό
με τα γνωστικά αντικείμενα και τις ασχολίες της Κλινική
και των Μονάδων της.
Η εκτέλεση των ερευνών γίνεται είτε στους ασθενείς
της Κλινικής, σε πειραματόζωα ή σε κατάλληλα προ-
γράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, στους ειδικά
προς τούτο διαμορφωμένους χώρους της Κλινική, του
Ιατρικού Τμήματος ή του Νοσοκομείου και υπόκεινται
στην αυστηρή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των
παραπάνω τμημάτων. Για την εκτέλεση πειραματικής,
κλινικής ή άλλης μελέτης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
πλήρες και λεπτομερές πρωτόκολλο στη Διεύθυνση της
Κλινικής με ευθύνη της οποίας και εφόσον το πρωτό-
κολλο εμπίπτει στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, υπο-
βάλλεται στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου ή του
Ιατρικού Τμήματος για έγκριση.
2. Οι μελέτες θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις των εθνικών και διεθνών συνθηκών και
νομοθετημάτων που καθορίζουν το πλαίσιο της ερευ-
νητικής διαδικασίας και τους κανόνες της ερευνητικής
και ηθικής δεοντολογίας. Για τη χρησιμοποίηση πρωτο-
τύπων συσκευών, μεθόδων ή φαρμακευτικών ουσιών
θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη άδεια από τον αντίστοι-
χο φορέα και αποδεδειγμένη ικανότητα του ερευνητή
στη χρήση τους. Στις μελέτες επί ασθενών θα πρέπει
να υπάρχει έγγραφη δήλωση συγκατάθεση του ασθε-
νή. Η δημοσίευση ή η κάθε είδους δημοσιοποίηση των
ευρημάτων και των μελετών γίνεται μόνο με την άδεια
του Διευθυντή της Κλινική. Σε καμία περίπτωση για κα-
νένα λόγο δεν επιτρέπεται να διακινδυνεύεται η ατομική
ασφάλεια ή η υγεία των ερευνητών ή των ασθενών που
συμμετέχουν στη μελέτη. Τηρείται απόλυτα το ιατρικό
απόρρητο και τα ατομικό δικαιώματα των ασθενών. Οι
ερευνητές μπορούν να εξευρίσκουν εξ ιδίων πόρους για
τη χρηματοδότηση των μελετών τους.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Στην Κλινική λειτουργεί Γραμματεία της οποίας προ-
ΐσταται ο Διευθυντής της Κλινικής και η οποία πλήρες
αρχείο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων τα
οποία αφορούν στην Κλινική. Πέραν του γενικού αρχεί-
ου τηρούνται τα εξής βιβλία:
α. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
β. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
γ. Ημερολόγιο δραστηριοτήτων της Κλινικής.
δ. Αρχείο ιστολογικών εξετάσεων.
ε. Αρχείο προγραμμάτων χειρουργείου
στ. Αρχείο πρακτικών επεμβάσεων.
ζ. Αρχείο νοσηλευομένων ασθενών.
η. Αρχείο υπό δημοσίευση και δημοσιευμένων εργασιών.
θ. Αρχείο πειραματικών- ερευνητικών πρωτοκόλλων
και μελετών.
Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή φαίνεται απαραίτητο. Τα παρα-
πάνω στοιχεία μπορούν να κρατούνται και με τη μορφή
των ηλεκτρονικών αρχείων σε υπολογιστή. Proslipsis.gr

Άρθρο 9
Τίτλος- σφραγίδα
Ο τίτλος της Κλινικής είναι: «Κλινική Εντατικής θερα-
πείας Ενηλίκων» της Σχολής Επιστημών Υγείας- Τμήμα
Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος αναγράφεται
στα έντυπά της. Ο τίτλος και τα στοιχεία του Δ/ντή ανα-
γράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένη και
λειτουργεί η Κλινική. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλ-
ληλογραφία της σφραγίδα στρογγυλή με τα παρακάτω
στοιχεία: (α) Στο κέντρο: το λογότυπο του Πανεπιστημίου
Κρήτης (β) Στην περιφέρεια τον τίτλο της Κλινικής: « Κλι-
νική Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων- Σχολή Επιστημών
Υγείας- Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης»
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσ-
σα χρησιμοποιεί η Κλινική για την ξενόγλωσση αλληλο-
γραφία και τα έγγραφά της.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 20 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved