nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Κριτικής Μουσικής Έρευνας

Αθήνα 30.5.2017, 18:19

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ)/Critical Music Research Laboratory (CMRL)», στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 4681 (2)
Έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-
στήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ)/
Critical Music Research Laboratory (CMRL)», στο
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχο-
λής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κα-
θορισμός εσωτερικού κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1268/1982, (Α΄ 87)
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και άλλες διατάξεις». Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε-
θνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την αριθμ. 31/5.4.2017 απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Την αριθμ. 35/5.5.2017 (θέμα 37ο) απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Κριτικής Μουσικής Έρευ-
νας (ΕΚΜΕ) / Critical Music Research Laboratory (CMRL)
στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον καθορισμό του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Εργαστήριο Κριτικής
Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ) / Critical Music Research
Laboratory (CMRL)», το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές
και διδακτικές ανάγκες ενός ευρέος φάσματος γνω-
στικών πεδίων που υιοθετούν την κριτική προσέγγιση
(critical approach) ως μεθοδολογικό υπόβαθρο για τη
διαχείριση των υπό διερεύνηση αντικειμένων τους. Ο
όρος «κριτική προσέγγιση» αναφέρεται σε μια οικο-
γένεια ερευνητικών προσεγγίσεων από τον χώρο των
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, κοινό τόπο
των οποίων αποτελεί η έμφαση στον αυτό-καθοδηγού-
μενο, δικαιόφρονα και ενσυναισθητικό τρόπο σκέψης
που στέκεται με αναστοχαστική διάθεση απέναντι στα
ίδια του τα εργαλεία. Σε σχέση με τη μουσική έρευνα,
το αίτημα για μια κριτική στροφή εκφράστηκε ποικιλο-
τρόπως ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού
αιώνα μέσα από τα γνωστικά πεδία της μουσικολογίας,
της εθνομουσικολογίας και της μουσικής παιδαγωγι-
κής, επαναπροσανατολίζοντάς τους όχι μόνο ως προς
τα ερευνητικά ερωτήματα, τα αντικείμενα της έρευνας,
τις μεθοδολογίες και τις ερευνητικές πρακτικές, αλλά και
σε σχέση με την κοινωνία, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα
κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχικότητας.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, καθώς και
των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αναφορικά με θέματα τα οποία εμπίπτουν στον ορίζοντα
δράσης του Εργαστηρίου, όπως αυτός προσδιορίζεται
στο άρθρο 1 του παρόντος,
2. την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών
ερευνητικών πεδίων που αφορούν στη μουσική με σκο-
πό την ανάδειξη θεματολογικών εφαπτόμενων και εκλε-
κτικών συγγενειών, την υπονόμευση επιστημολογικών
στεγανών και τη διασφάλιση ευκαιριών για συνέργειες
και συμπράξεις,
3. τη δημιουργία ενός θεσμικού βήματος για την προ-
βολή της εγχώριας συνεισφοράς στον διεθνή διάλογο
σχετικά με τον δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο τρό-
πο θεώρησης, γνώσης και εμπειρίας του κόσμου που
προτείνει η κριτική προσέγγιση, Proslipsis.gr
4. τη συστηματική διεκδίκηση ερευνητικών προγραμ-
μάτων σχετικών με τα γνωστικά πεδία που εμπίπτουν
στον ορίζοντα δράσης του Εργαστηρίου και περιγρά-
φονται στο Άρθρο 1 του παρόντος,
5. την υποστήριξη, παραγωγή και προώθηση πρωτό-
τυπης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε ένα ευρύ
φάσμα γνωστικών πεδίων που αφορούν στη μουσική σε
όλες τις πολιτισμικές της εκφάνσεις και σε όλα τα συγ-
χρονικά και διαχρονικά πλαίσια,
6. τη διάχυση των παραγόμενων ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων και εφαρμογών μέσω ενεργητικής παρουσίας
των μελών και συνεργατών του Εργαστηρίου σε διεθνή
και εγχώρια συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες και διαλέξεις,
7. τη διάχυση των παραγόμενων ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων και εφαρμογών μέσω διοργάνωσης επιστημο-
νικών συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων και διαλέξεων,
8. τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας με πανεπιστη-
μιακά ή/και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και του
εξωτερικού, φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς και επιχειρηματι-
κούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργα-
νώσεις, το αντικείμενο και οι στόχοι των οποίων ευθυ-
γραμμίζονται, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους του Εργαστηρίου, με στόχο την ανάληψη
κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών και την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και ιδεών,
9. τη συλλογή, καταλογογράφηση και συστηματική
διαχείριση, επεξεργασία και εκμετάλλευση μουσικολογι-
κών, εθνογραφικών ή εκπαιδευτικών αρχείων μουσικού,
κειμενικού ή πολυμεσικού υλικού,
10. τη συμμετοχή ή/και διοργάνωση δράσεων κοινω-
νικής παρέμβασης, πάντα εντός του πλαισίου των ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, με παρά-
πλευρο στόχο την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης
της μουσικής και της ικανότητας της να συνεισφέρει
ενεργητικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ατό-
μων που ανήκουν σε ευαίσθητες, ευάλωτες ή ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες,
11. την προαγωγή της εκπαίδευσης στην κριτική σκέ-
ψη μέσω διοργάνωσης εργαστηρίων, σεμιναρίων ή/και
επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πολυδιάστατο πλαί-
σιο των γνωστικών πεδίων που εμπίπτουν στον ορίζοντα
δράσης του Εργαστηρίου, όπως αυτά περιγράφονται στο
Άρθρο 1 του παρόντος,
12. την ανάδειξη μουσικών ρεπερτορίων, παραδόσεων
και ιδιωμάτων που βρίσκονται στις παρυφές ή και εκτός
της εμβέλειας του μουσικολογικού κανόνα μέσω του
προσανατολισμού του αντικειμένου των ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου προς αυτήν την κα-
τεύθυνση,
13. τη δραστηριοποίηση στον χώρο των επιστημονι-
κών, παιδαγωγικών και μουσικών εκδόσεων με δημοσί-
ευση επιστημονικών άρθρων, βιβλίων και συλλογικών
τόμων, έκδοση διδακτικών εγχειριδίων, παραγωγή κρι-
τικών μουσικών εκδόσεων ή/και πολυμεσικού υλικού,
14. την ευθυγράμμιση του μεθοδολογικού και διαχει-
ριστικού πλαισίου των ερευνητικών δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου με τις επίκαιρες επιταγές των ψηφι-
ακών ανθρωπιστικών επιστημών (digital humanities)
μέσω προώθησης, παραγωγής ή/και χρήσης συναφών
τεχνολογικών εφαρμογών.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ)/
Critical Music Research Laboratory (CMRL)» στελεχώ-
νεται από διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό
που υπηρετεί στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέ-
χνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γενικότερα σε
Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από Καθηγητές
και Λέκτορες, που η επιστημονική τους ενασχόληση
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό
συμπληρώνεται από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του
λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού
προσωπικού τα οποία τοποθετούνται στο Εργαστήριο
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το προσωπικό του
Εργαστηρίου μπορεί επίσης να αποτελείται από εξω-
τερικούς συνεργάτες (ερευνητές, επιστήμονες, εκπαι-
δευτικούς, τεχνικούς) κατόπιν σχετικών αποφάσεων των
αρμόδιων οργάνων.

Άρθρο 4
Εγγραφή και διαγραφή μελών
Για την εγγραφή μέλους στο «Εργαστήριο Κριτικής
Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ) / Critical Music Research
Laboratory (CMRL)» απαιτείται:
• η συμπλήρωση και κατάθεση της σχετικής ηλεκτρο-
νικής αίτησης,
• η επισύναψη αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος
σε αρχείο pdf,
• η επισύναψη ενός σύντομου βιογραφικού σημειώ-
ματος σε αρχείο word,
• η επισύναψη μιας φωτογραφίας ταυτότητας,
• η κατάθεση του χρηματικού ποσού των 50 ευρώ για
εγγραφή ενός εξαμήνου ή 100 ευρώ για εγγραφή ενός
έτους (ισχύει για Επισκέπτες Ερευνητές).
Ένα μέλος διαγράφεται από το Εργαστήριο όταν:
• δεν τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του εργαστηρίου
(Βλ. Παράρτημα),
• δεν έχει ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες του
Εργαστηρίου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους,
• δεν έχει επιστρέψει δανειζόμενο εξοπλισμό, συγ-
γράμματα ή πολυμεσικό υλικό στο διάστημα που ανα-
φέρεται στο έντυπο παραλαβής/ παράδοσης,
• επέστρεψε καταστραμμένο ή με βλάβη εξοπλισμό,
συγγράμματα ή πολυμεσικό υλικό που δανείστηκε και
δεν φρόντισε για την έγκαιρη επιδιόρθωση / επισκευή
ή αντικατάστασή του,
• το κρίνει ο/η Διευθυντής/ντρια και μετά από τεκμη-
ριωμένη έγγραφη ενημέρωση του μέλους,
• λήξει ο χρόνος ισχύος της εγγραφής του.

Άρθρο 5
Κώδικας δεοντολογίας
Τα μέλη του «Εργαστηρίου Κριτικής Μουσικής Έρευ-
νας (ΕΚΜΕ) / Critical Music Research Laboratory (CMRL)»
οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ερ-
γαστηρίου, όπως αυτός εξειδικεύεται στο παράρτημα
του παρόντος.

Άρθρο 6
Διοίκηση και αρμοδιότητες
1. Το «Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ)/
Critical Music Research Laboratory (CMRL)» διευθύνεται
από Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ορίζεται με
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992
(Α΄ 159), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου
12 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148). Proslipsis.gr
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87),
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός
του ερευνητικού και διδακτικού (προπτυχιακού και με-
ταπτυχιακού) έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη
συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τή-
ρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστη-
ρίου, η εισήγηση στη συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη συνέλευση του Τμή-
ματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων,
καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται
με το Εργαστήριο.
3. Οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τον παρό-
ντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζεται από
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 7
Επιτροπή Γνωμοδότησης (Advising Committee)
1. Το «Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ)/
Critical Music Research Laboratory (CMRL)» υποστηρί-
ζεται από την Επιτροπή Γνωμοδότησης. Η Επιτροπή
Γνωμοδότησης συγκροτείται από τον/την Διευθυντή/
Διευθύντρια ως συμβουλευτικό όργανο για την υποστή-
ριξη των δραστηριοτήτων και την επίτευξη των στόχων
του εργαστηρίου. Η επιτροπή αποτελείται αφενός από
τον/ην διευθυντή/τρια του εργαστηρίου, αφετέρου από
εκπροσώπους ερευνητικών ιδρυμάτων, μέλη επιστημο-
νικών σωματείων ή εταιριών, μέλη ακαδημαϊκού προ-
σωπικού πανεπιστημιακών τμημάτων, εκπαιδευτικούς
μουσικής ή/και ανεξάρτητους ερευνητές-συνεργάτες
του εργαστηρίου. Η επιτροπή γνωμοδότησης συνεισφέ-
ρει στην αναζήτηση και διασφάλιση συνεργασιών, στον
καθορισμό ερευνητικών προτεραιοτήτων, στην ανάπτυ-
ξη των εσόδων του εργαστηρίου καθώς και σε όλες τις
κύριες δραστηριότητές του.
2. Ο/Η διευθυντής/τρια του εργαστηρίου είναι μόνιμο
μέλος και προεδρεύει της επιτροπής γνωμοδότησης, ενώ
είναι και υπεύθυνος/η για τη σύνθεση και λειτουργία της.
Ο αριθμός των μελών της επιτροπής γνωμοδότησης είναι
περιττός, με κατώτατο όριο τα τρία και ανώτατο όριο τα
δεκαπέντε μέλη. Τα μέλη της επιτροπής γνωμοδότησης
συμμετέχουν σε αυτήν εθελοντικά και χωρίς αμοιβή. Η
διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής γνωμοδό-
τησης είναι τρία χρόνια, ενώ η ανανέωση της θητείας του
εκάστοτε μέλους μετά την τριετία ή παύση πριν τη λήξη
της θητείας του αποφασίζεται από τον/ην διευθυντή/
ντρια του εργαστηρίου.
3. Τα θέματα για τα οποία τελείται ψηφοφορία μεταξύ
των μελών της επιτροπής αποφασίζονται και υποβάλ-
λονται από τον/ην διευθυντή/ντρια του εργαστηρίου.
Σε περίπτωση ψηφοφορίας, εφαρμόζεται η πλειοψηφία
επί των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει
η ψήφος του/ης διευθυντή/τριας.
4. Η επιτροπή γνωμοδότησης συνεδριάζει το λιγότερο
τρεις φορές το χρόνο, ενώ η ημερήσια διάταξη της κάθε
συνεδρίασης αποστέλλεται στα μέλη της τουλάχιστον
μία εβδομάδα πριν την ορισθείσα ημερομηνία. Οι συνε-
δριάσεις μπορούν να γίνονται με φυσική παρουσία των
μελών ή/και με τηλεδιάσκεψη. Σε κάθε συνεδρίαση της
επιτροπής τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 8
Εγκατάσταση και λειτουργία
1. Το «Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ)/
Critical Music Research Laboratory (CMRL)» εγκαθίσταται
σε χώρο που παραχωρείται από το Πανεπιστήμιο για την
εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και για
τη διεξαγωγή των ερευνητικών του δραστηριοτήτων. Ο
χώρος του εργαστηρίου λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στον χώρο
του εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
Το εργαστήριο δύναται να λειτουργεί και σε παράρτημα,
το οποίο ενδέχεται να συσταθεί εκτός των εγκαταστά-
σεων του Πανεπιστημίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας που δι-
εξάγεται στον χώρο του δργαστηρίου και καθορίζει την
προτεραιότητα των δραστηριοτήτων αυτών αναφορικά
με τη χρήση του χώρου ή/και του τεχνικού εξοπλισμού,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρότερη σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του χώρου και των υποδομών του Εργαστηρίου,
την κατανομή των εργασιών όσων συμμετέχουν στη λει-
τουργία του, την παραμονή των εργαζομένων (προσω-
πικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους του, καθώς
και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες. Proslipsis.gr
4. Η χρήση του τεχνικού εξοπλισμού του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του, σε ερευνητές μέλη
του ή σε ασκούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν ειδική
επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδό-
τηση από τον διευθυντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα
οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέ-
φονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση
που είχαν παραδοθεί. Τηρούνται έγγραφα παραλαβής/
παράδοσης υλικού, τα οποία θα πρέπει να αναφέρουν
το χρονικό διάστημα δανεισμού και τα στοιχεία του μέ-
λους που τα δανείζεται, ενώ θα πρέπει να έχουν και την
υπογραφή του/ης διευθυντή/ντριας του εργαστηρίου.
Σε περίπτωση επιστροφής / παράδοσης τεχνολογικού
εξοπλισμού που έχει υποστεί βλάβη κατά την χρήση του,
το μέλος του Εργαστηρίου που το δανείστηκε οφείλει να
αναλάβει το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του
μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία διαπίστωσης του
προβλήματος.
5. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του
Τμήματος την τεχνική υποστήριξη του εργαστηρίου.
6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγή-
σεως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 9
Έσοδα και πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του «Εργαστηρίου Κριτικής Μουσικής
Έρευνας (ΕΚΜΕ) / Critical Music Research Laboratory
(CMRL)» θα γίνεται από ιδίους πόρους οι οποίοι θα προ-
έρχονται από:
• Την εκτέλεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό
ή για λογαριασμό τρίτων
• Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
• Την παροχή συμβουλευτικών και κάθε άλλων υπηρε-
σιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
• Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
• Τα συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια και εκπαιδευτικά
σεμινάρια, καλοκαιρινά σχολεία (Summer Schools) κ.λπ.
• Την παροχή εξ αποστάσεως σεμιναρίων στην Ελλη-
νική ή/και αγγλική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του
και την παρακράτηση του 30% των εσόδων από την
πώληση των δικαιωμάτων πρόσβασης και χρήσης του
σεμιναριακού υλικού. Proslipsis.gr
• Τις εγγραφές των μελών του.
• Τις χορηγίες.
• Την παρακράτηση 20% από έργα και υπηρεσίες των
μελών του εργαστηρίου για την υλοποίηση των οποίων
χρησιμοποιούνται οι πόροι και οι χώροι του ή εμφανίζε-
ται το εργαστήριο ως συνεργαζόμενος φορέας.
• Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 10
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
Βαθμολόγιο και παρουσιολόγιο φοιτητών και ασκου-
μένων, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Φάκελος οικονο-
μικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών
προγραμμάτων, αρχείο ηχογραφήσεων και σχετικού
υλικού, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 11
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Κριτι-
κής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ) / Critical Music Research
Laboratory (CMRL)». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοι-
χεία του διευθυντή του εργαστηρίου, αναγράφονται
στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηρι-
οποιείται το εργαστήριο.
2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»
και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα της το αντίστοιχο του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κώδικας Δεοντολογίας)
Το «Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ)/
Critical Music Research Laboratory (CMRL)» δεσμεύεται
να τηρεί και να προωθεί υψηλά πρότυπα επαγγελματι-
κής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας, κανόνες και αξίες
για τα μέλη του (ερευνητές, συνεργάτες, επαγγελματί-
ες, ακαδημαϊκούς και φοιτητές). Συγκεκριμένα, τα μέλη
του «Εργαστηρίου Κριτικής Μουσικής Έρευνας (ΕΚΜΕ)/
Critical Music Research Laboratory (CMRL)» δεσμεύονται:
• Να είναι ειλικρινή στην αναφορά δεδομένων, απο-
τελεσμάτων, μεθόδων και διαδικασιών, καθώς και στο
καθεστώς δημοσίευσης. Proslipsis.gr
• Να διατηρούν αρχεία των ερευνητικών τους δραστη-
ριοτήτων που αφορούν στη συλλογή δεδομένων, στον
σχεδιασμό της έρευνας, καθώς και στην αλληλογραφία
με τους οργανισμούς (π.χ. οργανωτικές επιτροπές συνε-
δρίων ή περιοδικά).
• Να μοιράζονται τα δεδομένα, τα αποτελέσματα, τις
ιδέες, τα εργαλεία, τους πόρους και να είναι ανοιχτά στην
κριτική και τις νέες ιδέες.
• Να σέβονται τα δικαιώματα που αφορούν σε διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα και άλλες
μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μέλη δεν χρησι-
μοποιούν αδημοσίευτα δεδομένα, μεθόδους ή αποτε-
λέσματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους. Δίνουν
την απαιτούμενη αναγνώριση ή πίστωση, κάνοντας τις
σχετικές αναφορές στην έρευνα, ενώ αποφεύγουν τον
πλάγιαρισμό ή τη λογοκλοπή.
• Να βοηθούν στην εκπαίδευση, καθοδήγηση και συμ-
βουλευτική των φοιτητών, να προωθούν την ευημερία
τους και να τους προτρέπουν στο να λαμβάνουν τις δικές
τους αποφάσεις.
• Να αποφεύγουν τις διακρίσεις εις βάρος των συνα-
δέλφων ή των φοιτητών με βάση το φύλο, τη φυλή, την
εθνικότητα ή άλλους παράγοντες που δεν σχετίζονται με
την επιστημονική επάρκεια και την ακεραιότητα τους.
• Να διατηρούν και να βελτιώνουν την επαγγελματι-
κή τους επάρκεια και τεχνογνωσία μέσω της διά βίου
εκπαίδευσης και μάθησης και να λαμβάνουν μέτρα για
την προώθηση των γνωστικών αντικειμένων του εργα-
στηρίου.
• Να γνωρίζουν και να τηρούν τη σχετική νομοθεσία
και τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Να αποφεύγουν τη δημοσίευση ή υποβολή της ίδιας
εργασίας σε δύο ή περισσότερα διαφορετικά περιοδικά
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και εξασφάλιση έγγρα-
φης άδειας των εκδοτών τους (editors).
• Να αποφεύγουν τη συζήτηση με τους συναδέλφους
τους σχετικά με εμπιστευτικά δεδομένα από επιστημο-
νικές μελέτες εργασίες, στις οποίες είναι αξιολογητές.
• Να μην εμπλέκονται στην παραποίηση της αλήθειας
σε μια αίτηση για δουλειά ή στο βιογραφικό τους ση-
μείωμα. Proslipsis.gr
• Να μην κάνουν διακρίσεις στα προγράμματα και τις
δραστηριότητες τους με βάση τη φυλή, το χρώμα, το
φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία,
την εθνική καταγωγή, την ηλικία, τη γενετική πληροφο-
ρία και την αναπηρία ή τις συγγενικές σχέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved