nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Σχολής Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αθήνα 11.6.2017, 22:28

Την ίδρυση Σχολής Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση (παρακάτω), σκοπός της Σχολής Διά Βίου Μάθησης είναι:
1. Η διαρκής ανταπόκριση στις συνεχείς αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα.
2. Η επικαιροποίηση και διαρκής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής.
3. Η παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη.
4. Η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης.
5. Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική και διεθνή κοινότητα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση.
6. Η ενίσχυση των δεσμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την τοπική κοινωνία και η εξασφάλιση της δυνατότητας να έχει υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 1/02.05.2017 (2)
Ίδρυση Σχολής Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(συνεδρίαση 105))
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάζεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/21-9-2010,
τ.Α) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Λοιπές δια-
τάξεις». Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 43 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄).
3. Τη διάταξη του άρθρου 7, παρ. 5 του ν. 4009/2011
σύμφωνα με την οποία η Σχολή Διά Βίου Μάθησης ιδρύ-
εται με τον οργανισμό του ιδρύματος.
4. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/11-5-2016), με την οποία αντικαθίσταται η περί-
πτωση γ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως
εξής: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργα-
νισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζει:
Ιδρύεται ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου ως φορέας διά του οποίου το Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου προσφέρει και πιστοποιεί
εκπαίδευση όλων των μορφών, εκτός του τυπικού εκπαι-
δευτικού συστήματος, όπως άτυπη μάθηση, αρχική και
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση,
επιμόρφωση, σύγχρονη και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,
γενική εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου συμβουλευ-
τική.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την ίδρυση Σχολής
Διά Βίου Μάθησης έχει ως στόχους:
1. Την παροχή σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσε-
ων στους νέους εργαζόμενους και ανέργους.
2. Τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς
εργασίας.
3. Την αναβάθμιση της κατάρτισης και της παροχής
γνώσεων σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για τους πα-
ραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, τη διοίκηση και την
αυτοδιοίκηση.
4. Τη διεύρυνση του ρόλου του στην περιφέρεια, συμ-
βάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη.
Η σχολή υπόκειται στον έλεγχο της Συγκλήτου. Η
δομή, τα όργανα διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας
της σχολής περιγράφονται στον κατωτέρω εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της σχολής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 1 - Σκοπός
Σκοπός της Σχολής Διά Βίου Μάθησης είναι:
1. Η διαρκής ανταπόκριση στις συνεχείς αλλαγές στον
επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό τομέα
2. Η επικαιροποίηση και διαρκής αναβάθμιση των
γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να
ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της
προσωπικής και εργασιακής τους ζωής. Proslipsis.gr
3. Η παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελ-
ματικής κατάρτισης με σκοπό την ενεργοποίηση των
ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη.
4. Η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και
απασχόλησης.
5. Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και
των υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε
προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική και δι-
εθνή κοινότητα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
πολιτών για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση.
6. Η ενίσχυση των δεσμών του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου με την τοπική κοινωνία και η εξασφάλιση της
δυνατότητας να έχει υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κα-
τάρτιση και εξειδίκευση.

Άρθρο 2 - Γενικό Πλαίσιο Λειτουργίας
Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου:
1. Λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 και τις
μετέπειτα τροποποιήσεις του, καθώς και τον παρόντα
Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας.
2. Αποτελεί τη μονάδα δια της οποίας το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου προσφέρει και πιστοποιεί εκπαίδευση
όλων των μορφών, πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος
3. Ελέγχεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου, τα όργανα εσωτερικού ελέγχου της Σχολής
Διά Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
4. Αξιολογείται ως σύνολο από εξωτερικούς αξιολογη-
τές, ενώ τα επί μέρους προγράμματα καθώς και η διοικη-
τική υποστήριξη από τους εκπαιδευόμενους.
5. Λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, η οποία περιορίζε-
ται μόνο από τις ρυθμίσεις περί προσωπικών δεδομένων.
6. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των προγραμμάτων
εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.
7. Τα προγράμματα της Σχολής Διά Βίου Μάθησης
απευθύνονται σε νέους επιστήμονες, πτυχιούχους, απο-
φοίτους Λυκείου, εργαζόμενους, ανέργους, αλλά όχι σε
προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου.

Άρθρο 3 - Όργανα διοίκησης και αρμοδιότητες
1. Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης διοικείται από την Κο-
σμητεία Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου. Η Κοσμητεία Διά Βίου Μάθησης αποτελείται από
τον Κοσμήτορα και από ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε σχολή.
Η Κοσμητεία Διά Βίου Μάθησης έχει διετή θητεία και
τα μέλη της, εκτός από τον Κοσμήτορα, ορίζονται από
την κοσμητεία της κάθε σχολής. Μετά τη συγκρότηση
της εκλέγει τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα. Η Κοσμητεία
Διά Βίου Μάθησης επιλέγει τα στελέχη διοικητικής και
τεχνικής υποστήριξης ύστερα από προκήρυξη.
2. Η Κοσμητεία Διά Βίου Μάθησης χαράσσει τη στρα-
τηγική ανάπτυξης και λειτουργίας της Σχολής Διά Βίου
Μάθησης, θέτει το πλαίσιο λειτουργίας των εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων, εποπτεύει την προετοιμασία,
την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση,
τη δημοσιότητα των δράσεων, ασκεί έλεγχο στην υλο-
ποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδίδει τους
σχετικούς τίτλους σπουδών. Γενικότερα, αποφασίζει για
όλα τα θέματα σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση, τα οποία
δεν ανατίθενται ρητά σε άλλα όργανα σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Η Κοσμητεία Διά Βίου
Μάθησης και είναι αρμόδια για:
Ι. Την έγκριση των προτεινόμενων προγραμμάτων,
ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και την απονομή των
αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών Π.
Την έγκριση των διδάκτρων και του προϋπολογισμού
του κάθε προγράμματος μετά την υποβολή του.
III. Τον έλεγχο των μονάδων ECTS που προτείνονται
από τους Επιστημονικά Υπευθύνους και την τελική απο-
νομή των μονάδων ECTS στο κάθε πρόγραμμα.
IV. Την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμε-
νων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τον έλεγχο της
τήρησης των κανονισμών V. Την ανάπτυξη συνεργασίας
με περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς.
3. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης επιλέ-
γεται από τη Σύγκλητο ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση
και υποβολή υποψηφιοτήτων από τους καθηγητές του
ιδρύματος. Proslipsis.gr
4. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διά Βίου Μάθησης κα-
ταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της
Κοσμητείας Διά Βίου Μάθησης και εποπτεύει και ελέγχει
όλες τις δραστηριότητες της Σχολής, όπως:
Ι. Την πραγματοποίηση του προγραμματισμένου εκ-
παιδευτικού έργου και της παροχής διοικητικών υπη-
ρεσιών.
ΙΙ. Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αξιολόγησης,
για κάθε εκτελούμενο πρόγραμμα.
III. Την ορθότητα των πράξεων των στελεχών της διοι-
κητικής υποστήριξης και των Επιστημονικά Υπευθύνων
IV. Την καλή λειτουργία της διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης.
V. Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, ανταγωνι-
σμού και διαφάνειας στη σύναψη συμβάσεων και όπου
αλλού απαιτείται.
VI. Τη συνέπεια στην τήρηση των συμβατικών υποχρε-
ώσεων των συμμετεχόντων του κάθε προγράμματος.
5. Τα προγράμματα της Σχολής Διά Βίου Μάθησης δι-
οικούνται από τον εκάστοτε Επιστημονικά Υπεύθυνο, ο
οποίος αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση
τους.
6. Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ) είναι καθηγη-
τής ή λέκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συ-
ναφούς ειδικότητας με το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης
που προτείνει. Συναφούς ειδικότητας με το πρόγραμμα
Διά Βίου Μάθησης είναι και όλα τα μέλη της ομάδας υλο-
ποίησης του προγράμματος. Ο ΕΥ εποπτεύει και ελέγχει
όλους τους συνεργαζόμενους για την υλοποίηση του
προγράμματος εκπαίδευσης και των λοιπών δραστηρι-
οτήτων. Ειδικότερα, ο ΕΥ ελέγχει:
Ι. Την τήρηση των υποχρεώσεων των συντελεστών του
προγράμματος, την πληρότητα του σχεδίου μαθήματος
του εκπαιδευτή, για κάθε ώρα εκπαίδευσης.
ΙΙ. Τα παραδοτέα κάθε συνεργάτη, τόσο ως προς την
ποσότητα, και την ποιότητά τους
III. Την καταλληλότητα των προτεινόμενων για διανο-
μή, εκπαιδευτικών βοηθημάτων.
IV. Το προβλεπόμενο υλικό, ως προς το χρόνο παρά-
δοσης ή ανάρτησης, ως προς την ποσότητα και γενι-
κότερα ως προς τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για
κάθε πρόγραμμα.
7. Η Σύγκλητος εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης. Επιπλέον η
Σύγκλητος εγκρίνει και επικυρώνει το σχέδιο δράσης και
τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων της σχο-
λής, καθώς και τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό
απολογισμό της σχολής, στην έναρξη και στη λήξη του
οικονομικού έτους.

Άρθρο 4 - Διαδικασία έγκρισης Προγράμματος
Όλα τα προγράμματα (αυτοχρηματοδοτούμενα, χρη-
ματοδοτούμενα από δημόσιους φορείς, χρηματοδοτού-
μενα από ιδιωτικούς φορείς) εγκρίνονται από την Κοσμη-
τεία Διά Βίου Μάθησης με βάση πλαίσιο κριτηρίων που
διαμορφώνονται από την Κοσμητεία της Σχολής Δια Βίου
Μάθησης και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο. Ειδικότερα:
1. Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη
διάρκεια και το πλαίσιο στο οποίο υποβάλλεται, αξιο-
λογείται ως προς τη σκοπιμότητα και την εκπαιδευτική
του επάρκεια. Η διαδικασία έγκρισης ακολουθεί τα εξής
στάδια:
2. Εισήγηση υλοποίησης προγράμματος Διά Βίου Μά-
θησης, η οποία υποβάλλεται προς την Κοσμητεία Δια
Βίου Μάθησης με βάση το πρότυπο που έχει προταθεί
από την Κοσμητεία. Proslipsis.gr
3. Η Κοσμητεία Δια Βίου Μάθησης αξιολογεί τη δυνα-
τότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να ανταπο-
κριθεί στις απαιτήσεις της προτεινόμενης δράσης και τα
οικονομικά στοιχεία του προγράμματος.
4. Υποβολή λεπτομερούς φακέλου του εκπαιδευτικού
προγράμματος προς την Κοσμητεία Δια Βίου Μάθησης,
με βάση το πρότυπο που έχει προταθεί από την Κοσμη-
τεία, βάσει του οποίου θα γίνεται η παρακολούθηση της
υλοποίησής του.
5. Έγκριση ή έγκριση μετά από τροποποίηση της πρό-
τασης σύμφωνα με το πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού
και έμφαση στην επάρκεια και συνάφεια της εμπειρίας
και εξειδίκευσης του Επιστημονικά Υπευθύνου και των
μελών της ομάδας υλοποίησης με το αντικείμενο του
προγράμματος.

Άρθρο 5 - Διαδικασία Εκπαίδευσης
1. Η διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων της
Σχολής Δια Βίου Μάθησης μπορεί να έχει τις ακόλουθες
μορφές:
Ι. Διά ζώσης εκπαίδευση - σε χώρους του Πανεπι-
στημίου (αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια) - με την
παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας, όπου απαιτείται η
ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των
εκπαιδευόμενων στην τάξη.
ΙΙ. Δια τεχνικών τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέ-
ποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί μέσω δι-
αδικτύου το πρόγραμμα από το χώρο της επιλογής του.
Οι τεχνικές τηλεκπαίδευσης μπορεί να διακρίνονται σε:
Α) Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση - διαδικασία
διδασκαλίας, όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμε-
τοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων και
Β) Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση - διαδικασία
διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή
και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου
όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευό-
μενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (τηλεδιασκέψεις).
III. Διά του συνδυασμού των Ι) και ΙΙ) παραπάνω. Ο
τρόπος αυτός εκφράζει το μεικτό τύπο εκπαίδευσης/
κατάρτισης (blended ή hybrid) που αξιοποιεί και συν-
δυάζει δυναμικά όλα τα πλεονεκτήματα της διά ζώσης
και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Proslipsis.gr
2. Για τη χορήγηση του προβλεπόμενου πιστοποιη-
τικού στα διά ζώσης και εξ αποστάσεως με σύγχρονη
εκπαίδευση προγράμματα, η φοίτηση είναι υποχρεωτική
και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%
των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης
3. Τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης απονέμουν υπο-
χρεωτικά στους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώ-
σει με επιτυχία ένα πρόγραμμα, Πιστωτικές Μονάδες
ECTS (European Credit Transfer System) σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466 Β/2007) υπουρ-
γική απόφαση για την απονομή μονάδων ECTS μετά από
επιτυχή παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών. Οι
Επιστημονικά Υπεύθυνοι των προγραμμάτων Διά Βίου
Μάθησης πρέπει να υποβάλλουν πίνακα υπολογισμού
μονάδων ECTS μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και
δικαιολογητικά του προγράμματος. Για την απονομή των
ECTS απαιτείται να υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης (εξέ-
τασης) των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
4. Είναι δυνατή η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών για την εκπαίδευση από απόσταση, με
αντίστοιχο υπολογισμό των μονάδων ECTS.
5. Οι εκπαιδευτές είναι καθηγητές ή λέκτορες ή διδά-
κτορες συναφούς αντικειμένου. Σε ειδικές περιπτώσεις,
εάν απαιτείται από το αντικείμενο συγκεκριμένου Προ-
γράμματος Διά Βίου Μάθησης, οι εκπαιδευτές μπορεί
να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Ελλάδος ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξω-
τερικού, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, συναφή
με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
6. Είναι δυνατή η υλοποίηση των προγραμμάτων και
εκτός εργάσιμων ημερών.
7. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά Διά Βίου Μά-
θησης, υπογράφονται από τον Κοσμήτορα Διά Βίου
Μάθησης και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του κάθε
Προγράμματος.

Άρθρο 6 - Αξιολόγηση
1. Η Σχολή ως σύνολο υπόκειται σε εξωτερική αξιο-
λόγηση από ομάδες αξιολογητών με εξειδίκευση στην
αξιολόγηση αντίστοιχων ή ανάλογων δραστηριοτήτων
με βάση τις διεθνείς ορθές πρακτικές. Η εξωτερική αξι-
ολόγηση πραγματοποιείται από τουλάχιστον δύο (2)
αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται από την Κοσμητεία
Διά Βίου Μάθησης.
2. Κάθε πρόγραμμα της Σχολής Δια Βίου Μάθησης αξι-
ολογούνται από τους εκπαιδευόμενους, σύμφωνα με
πρότυπο που θα προταθεί από την Κοσμητεία Διά Βίου
Μάθησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παραδί-
νονται στην Κοσμητεία και συμπεριλαμβάνονται στον
ετήσιο απολογισμό δράσης της Σχολής.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7 - Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Σχολής Διά
Βίου Μάθησης στεγάζεται σε κατάλληλο για τις δράσεις
της χώρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στελεχώ-
νεται με διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο
προσλαμβάνεται με απόφαση της Κοσμητείας Διά Βίου
Μάθησης, ύστερα από προκήρυξη. Για τη μετακίνηση
προσωπικού, που ήδη υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου απαιτείται απόφαση του Πρύτανη.
Τα στελέχη διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
ασχολούνται με τη δημοσιοποίηση, διαχείριση, διοικη-
τική και τεχνική υποστήριξη των δράσεων καθώς και τον
έλεγχο της υλοποίησης των προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται στο πλαίσιο της Σχολής Διά Βίου Μάθη-
σης. Στέλεχος της διοικητικής υποστήριξης παρίσταται
στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας Δια Βίου Μάθησης
και τηρεί πρακτικά.

Άρθρο 8 - Οικονομική Διαχείριση
1. Η οικονομική διαχείριση των Προγραμμάτων Δια
Βίου Μάθησης ανατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κον-
δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου, έναντι ποσοστού των εσόδων κάθε έργου, που
καθορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από πρόταση της
Κοσμητείας Διά Βίου Μάθησης. Με την ίδια απόφαση κα-
θορίζεται και το μέρος του παραπάνω ποσοστού που δι-
ατίθεται στη Σχολή Δια Βίου Μάθησης. Πριν τη λήξη του
οικονομικού έτους συντάσσεται ο προϋπολογισμός του
επόμενου έτους, ο οποίος ψηφίζεται από την Κοσμητεία
Διά Βίου Μάθησης και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Το
οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Η τρο-
ποποίηση του προϋπολογισμού είναι δυνατή, ανάλογα
με τις δραστηριότητες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια
του έτους και πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία.
2. Έσοδα της Σχολής Δια Βίου Μάθησης θεωρούνται:
Ι. Μέρος της παρακράτησης του ΕΛΚΕ για τη διαχείρι-
ση των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Π. Οι επιχο-
ρηγήσεις από εθνικές και κοινοτικές πηγές και άλλους
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
III. Οι δωρεές φορέων και ιδιωτών.
3. Τα έσοδα της σχολής μπορούν να διατεθούν:
Ι. Για υποδομές ή δράσεις απαραίτητες για τη λειτουρ-
γία της Σχολής Δια Βίου Μάθησης ή των Προγραμμάτων
που υλοποιούνται στο πλαίσιό της.
ΙΙ. Για αμοιβές προσωπικού απαραίτητου για τη λει-
τουργία της Σχολής Δια Βίου Μάθησης.
III. Για τη χρηματοδότηση δωρεάν Προγραμμάτων
που οργανώνονται από τη Σχολή Δια Βίου Μάθησης. Τα
προγράμματα αυτά, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν
προφανείς και σημαντικές ανάγκες απασχόλησης ή επι-
μόρφωσης, ανατίθενται σε διδάσκοντα ή ομάδες διδα-
σκόντων μετά από ανοικτή προκήρυξη στο πλαίσιο του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία εγκρίνεται από
τη Σύγκλητο. Proslipsis.gr
IV. Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών Τμημάτων
ή Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα
οποία προσφέρουν Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
μετά από την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος προς
το Κοσμητεία Δια Βίου Μάθησης και έγκριση της Συ-
γκλήτου.
4. Το κόστος κάθε Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
προκύπτει από το άθροισμα των δαπανών που αφορούν
απευθείας στο πρόγραμμα (άμεσες) και των δαπανών για
τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη σχολή (έμμεσες).
5. Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές επιστη-
μονικά υπευθύνων, εισηγητών, αξιολογητών, μετακινή-
σεις, αγορά αναλώσιμων κ.λπ. Οι αμοιβές των εκπαι-
δευτών προσδιορίζονται από την ιδιότητα τους και την
ισχύουσα νομοθεσία.
6. Οι έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν μέρος του κό-
στους λειτουργίας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης (κόστος
οικονομικής διαχείρισης εκ μέρους του ΕΛΚΕ, δαπάνες
τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης,
χρήσης αιθουσών) και των οριζόντιων δράσεων (π.χ.
δαπάνες δημοσιότητας, έξοδα λειτουργίας της σχολής,
χρηματοδότηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης,
ενίσχυση Τμημάτων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
που προσφέρουν αντίστοιχα προγράμματα, επέκταση
υποδομών της Σχολής Διά Βίου Μάθησης κ.λπ.). Οι έμ-
μεσες δαπάνες ορίζονται σαν ποσοστό του συνολικού
προϋπολογισμού της κάθε υλοποιούμενης δράσης και
αποφασίζονται από τη Σύγκλητο με εισήγηση της Κο-
σμητείας Δια Βίου Μάθησης.

Άρθρο 9 - Διακοπή Λειτουργίας Προγράμματος
Σε περίπτωση που η Κοσμητεία Διά Βίου Μάθησης
διαπιστώσει τη μη τήρηση των όρων υλοποίησης Προ-
γράμματος προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή προς
τρίτους ή κάποια άλλη ενέργεια ή παράλειψη εκ μέρους
του Επιστημονικά Υπεύθυνου ή των συνεργατών, που
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της
δράσης, ως προς την εγκεκριμένη πρόταση και τον κα-
νονισμό λειτουργίας της Σχολής, έχει δικαίωμα να προ-
χωρήσει σε διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος.
Τις κυρώσεις επιβάλλει η Κοσμητεία Διά Βίου Μάθησης
με απλή πλειοψηφία. Proslipsis.gr

Άρθρο 10 - Ρύθμιση σχέσεων της Σχολής
Διά Βίου Μάθησης με το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου
1. Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης αποτελεί αυτοτελή εκ-
παιδευτική μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
η οποία υπόκειται στον έλεγχο της Συγκλήτου.
2. Για τη διάθεση των χώρων διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης και διδασκαλίας αποφασίζει ο Πρύτανης.
3. Η χρήση των εργαστηρίων και του εξοπλισμού τους
απαιτεί την παρουσία ενός από τα πρόσωπα στα οποία
έχει ανατεθεί η ευθύνη του εργαστηρίου. Είναι δυνατή
η χρήση εργαστηρίων και του εξοπλισμού τους, εφόσον
ο Διευθυντής ή ο υπεύθυνος του εργαστηρίου εξουσι-
οδοτήσει εγγράφως τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του
προγράμματος.

Άρθρο 11 - Λοιπές διατάξεις
Μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού από τη
Σύγκλητο, η Σχολή Διά Βίου Μάθησης θα λειτουργήσει
άμεσα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν. Μέχρι την
πλήρη στελέχωση και λειτουργία της Σχολής τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμο-
διοτήτων της Σχολής συνεχίζουν να εγκρίνονται και να
λειτουργούν σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved