ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης

Αθήνα 19.6.2017, 17:14

Την ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την ονομασία «Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης» (Management and Public Administration Lab) ενέκρινε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 331/2.4.1. ακ./29-03-2017 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Κοινωνικών Επι-
στημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
με την ονομασία «Εργαστήριο Μάνατζμεντ και
Δημόσιας Διοίκησης» (Management and Public
Administration Lab) και καθορισμός του Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 331/29-03-2017)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει-
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ-
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
γ) Του άρθρου 80 παρ. 5α και παρ. 22γ του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195)
όπως ισχύει, και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (Α΄
258) όπως ισχύει. Proslipsis.gr
δ) Του άρθρου 80, παρ. 24 του ν. 4009/2011 όπως ισχύ-
ει με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
3. Το πρακτικό της με αριθμό 4/15-03-2017 Συνεδρί-
ασης της Κοσμητείας Κοινωνικών Επιστημών του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 331/29-03-2017).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Αντικείμενο
Ιδρύεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (στο εξής
ΣΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (στο εξής
ΕΑΠ) εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Μάνατζμεντ και
Δημόσιας Διοίκησης» (στο εξής «Εργαστήριο»).
Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στον ευρύτερο
χώρο του Μάνατζμεντ και της Δημόσιας Διοίκησης με
τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας,
την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέ-
ρει το ΕΑΠ την ανάπτυξη υλικού και μεθόδων για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και τη διαμόρφωση
και εφαρμογή πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών για τη
διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

Άρθρο 2
Σκοπός Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της ΣΚΕ
σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριό-
τητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 του παρόντος. Proslipsis.gr
2. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέ-
ματα που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του παρόντος και δεν
αντιβαίνουν τους γενικότερους κανόνες έρευνας και
δεοντολογίας του πανεπιστημίου.
3. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊ-
κά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν ή συμβαδίζουν ή
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδι-
ωτικού τομέα της Ελλάδας και της αλλοδαπής καθώς
και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις για θέματα
που συμπίπτουν ή συμβαδίζουν με τους στόχους και το
αντικείμενο του εργαστηρίου.
5. Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κύ-
κλων μαθημάτων, επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη-
μονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων ή
αλλοδαπών αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων
προσωπικοτήτων.
6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες
(ΔΕΠ και ΣΕΠ) της ΣΚΕ του ΕΑΠ, που το γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά
και διδακτικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από επι-
στημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα
του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικη-
τικού / τεχνικού προσωπικού του ΕΑΠ, καθώς και από με-
ταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς
φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού της ΣΚΕ του ΕΑΠ με τριετή θητεία που
δύναται να ανανεωθεί και ορίζεται με τη διαδικασία του
άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλής και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του Εργαστηρίου και ιδία τηρεί το
μητρώο υποδομών, συντονίζει το διδακτικό και ερευνη-
τικό έργο αυτού, υποβάλει στην Κοσμητεία της ΣΚΕ του
ΕΑΠ τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό λει-
τουργίας του και μεριμνά για την τήρησή του, εισηγείται
στην Κοσμητεία της ΣΚΕ του ΕΑΠ τον εσωτερικό κανονι-
σμό λειτουργίας του Εργαστηρίου, τον ορισμό υπευθύ-
νων σε επιμέρους τομείς και μεριμνά για τη στελέχωση,
την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων
του Εργαστηρίου καθώς και για τα αναλώσιμα υλικά και
τον κινητό εξοπλισμό αυτού, υπογράφει κάθε έγγραφο
που σχετίζεται με το εργαστήριο και είναι αρμόδιος για
οποιαδήποτε θέμα που αφορά το εργαστήριο και δεν
ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
3. Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει μέρος των
αρμοδιοτήτων του στους υπευθύνους των επιμέρους το-
μέων, να ορίζει μετά από έγκριση της Κοσμητείας της ΣΚΕ
του ΕΑΠ γνωμοδοτικό συμβούλιο, κατά προτίμηση από
εξωτερικά μέλη, και να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους
σχετικές με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παρα-
χωρούνται από το ΕΑΠ σε αυτό για τη διεξαγωγή του
έργου του. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων, χώρων και κάθε είδους πόρων, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του Εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του ΕΑΠ είναι δυνατή η ένταξη επιστημόνων σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 6
Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3 του π.δ. 159/1984.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο ΕΑΠ για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Proslipsis.gr

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: μητρώο επιστημονικών οργάνων
(υποδομές), βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλίο περιουσια-
κών στοιχείων, φάκελος διοικητικών αποφάσεων κάθε
έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βι-
βλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών,
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δι-
ατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μά-
νατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης» στην ελληνική και
«Management and Public Administration Lab» στην αγ-
γλική γλώσσα, και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο
τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους της ΣΚΕ του
ΕΑΠ που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με
την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τον τίτλο τα στοιχεία στην
Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την
ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.

Πάτρα, 18 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved