nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Σχεδιασμού Φωτισμού

Αθήνα 19.6.2017, 17:17

Την ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την ονομασία «Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού» (Lighting Design Lab) ενέκρινε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 301/4.14.2. ακ./30-05-2016 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Εφαρμοσμένων
Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
με την ονομασία «Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτι-
σμού» (Lighting Design Lab) και καθορισμός του
Εσωτερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 301/30-05-2016)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει-
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ-
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
γ) Του άρθρου 80 παρ. 5α και παρ. 22γ του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195)
όπως ισχύει, και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (Α΄
258) όπως ισχύει. Proslipsis.gr
δ) Του άρθρου 80, παρ. 24 του ν. 4009/2011 όπως ισχύ-
ει με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98),
στ) του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
3. Το υπ’ αριθμ. ΣΕΤ 03/ 12-05-2016 αίτημα ίδρυσης
Εργαστηρίου Σχεδιασμού Φωτισμού.
4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 301/30-05-
2016).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση- Αντικείμενο
Ιδρύεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού».
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρέχει σύγχρονη
εκπαίδευση και επιστημονική έρευνα σε θέματα σχεδι-
ασμού φωτισμού. Ο τρόπος οργάνωσής του, επιτρέπει
τον πειραματισμό με ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων
φωτισμού και ελέγχου.

Άρθρο 2
Σκοπός- Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτι-
κών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
2. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην πε-
ριοχή του Σχεδιασμού Φωτισμού.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις
κείμενες διατάξεις.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες
(ΔΕΠ, ΣΕΠ) της ΣΕΤ του ΕΑΠ, που το γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά
και διδακτικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστη-
μονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του
ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού/
τεχνικού προσωπικού του ΕΑΠ, καθώς και από μετα-δι-
δάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς
φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού της ΣΕΤ του ΕΑΠ.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία τηρεί το
μητρώο υποδομών, συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό
έργο αυτού, υποβάλει στην Κοσμητεία της ΣΕΤ του ΕΑΠ τον
ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας του
και μεριμνά για την τήρησή του, εισηγείται τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου, τον ορισμό υπευ-
θύνων σε επιμέρους τομείς και μεριμνά για τη στελέχωση,
την οικονομική διαχείριση και για τα αναλώσιμα υλικά,
υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστή-
ριο και είναι αρμόδιος για οποιαδήποτε θέμα που αφορά
στο εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
3. Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει μέρος των
αρμοδιοτήτων του στους υπευθύνους των επιμέρους το-
μέων, να ορίζει μετά από έγκριση της Κοσμητείας της ΣΕΤ
του ΕΑΠ γνωμοδοτικό συμβούλιο, κατά προτίμηση από
εξωτερικά μέλη, και να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους
σχετικές με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσης.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παρα-
χωρούνται από το ΕΑΠ σε αυτό για τη διεξαγωγή του
έργου του. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Proslipsis.gr
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
ΕΑΠ είναι δυνατή η ένταξη επιστημόνων σε τομείς σχε-
τικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο ΕΑΠ για τους σκοπούς του οικείου
εργαστηρίου.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: μητρώο επιστημονικών οργάνων
(υποδομές), βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλίο περιουσια-
κών στοιχείων, φάκελος διοικητικών αποφάσεων κάθε
έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βι-
βλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών,
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δι-
ατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος Σφραγίδα/Λογότυπο
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Σχε-
διασμού Φωτισμού» στην ελληνική και «Lighting Design
Lab» στην αγγλική γλώσσα, και αναγράφεται σε κάθε
έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώ-
ρους του ΕΑΠ που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογρα-
φία του όμοια σφραγίδα/λογότυπο με αυτή της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου με την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα/λογότυπο με τον τίτλο και τα
στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργα-
στήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
4. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ειδικό λογότυπο
για το εργαστήριο, θα αντικατασταθούν τα παραπάνω
με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Ιστοσελίδα
Για τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων του ερ-
γαστηρίου διατηρείται ιστοσελίδα στους διακομιστές
του ΕΑΠ με τις διακριτικές διευθύνσεις lightinglab.eap.
gr και lightingdesignlab.eap.gr.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 18 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved