nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Κέντρο Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Τεχνολογιών ιδρύεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα 21.7.2017, 23:52

Κέντρο Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Τεχνολογιών ιδρύεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με απόφαση του πρύτανη του Ιδρύματος Γεωργίου Παπαδούλη.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2909 (1)
Ίδρυση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Κέντρου Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Τεχνο-
λογιών (Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ).
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982
(ΦΕΚ 87Α΄) ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 όπως
προστέθηκε στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει
με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄).
3) Την απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 516/18.05.2017).
4) Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Τροφίμων
Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης (Συνεδρία: 49/28.03.2017).
5) Το γεγονός ότι το Κέντρο Εφαρμογών Κυτταροβιο-
λογικών Τεχνολογιών (Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ) θα λειτουργεί αποκλει-
στικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε, ομόφωνα:
Ιδρύεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο
Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Τεχνολογιών (Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ).
 Proslipsis.gr
Αποστολή - Σκοπός
Αποστολή του Κέντρου Εφαρμογών Κυτταροβιολογι-
κών Τεχνολογιών του Γ.Π.Α. (Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ) θα είναι ο σχεδι-
ασμός μεθόδων και προϊόντων και η παροχή τεχνογνω-
σίας και υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας στα εξής
γνωστικά αντικείμενα:
- την αξιολόγηση της βιοσυμβατότητας υλικών in vitro,
ex vivo και in vivo
- την αξιολόγηση φαρμακευτικών ουσιών, φυσικών
προϊόντων και άλλων βιοδραστικών/βιολογικού ενδια-
φέροντος δειγμάτων, in vitro, ex vivo και in vivo
- τον έλεγχο καλλυντικών ουσιών
- την ανάπτυξη και εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων,
τεχνικών και εργαλείων
- τη δημιουργία και διατήρηση τράπεζας κυτταρικών
σειρών Proslipsis.gr
- τον σχεδιασμό παραγωγικών πρωτοκόλλων μικρο-
πολλαπλασιασμού
- τον πειραματισμό και ανάπτυξη θεραπευτικών με-
θόδων και ουσιών
- την βιολογία και βιοτεχνολογία κυττάρου
- την ανάπτυξη πρωτοκόλλων και προγραμμάτων
μελέτης μοριακών και κυτταρικών παθογενετικών μη-
χανισμών σε ζωικά μοντέλα ασθενειών του ανθρώπου
- την δημιουργία διαγονιδιακών ζωικών μοντέλων
- την βιοπληροφορική
- τον σχεδιασμό πειραμάτων και σύνταξη ερευνητικών
προτάσεων σε σχέση με τα ανωτέρω αντικείμενα, καθώς
και την υλοποίηση αυτών
- Την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση
με τα ανωτέρω αντικείμενα.
Επίσης, το Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ θα συμβάλλει στην διάχυση και
δημοσιοποίηση της γνώσης και της στάθμης της τεχνικής
στα ανωτέρω αντικείμενα μέσω στοχευμένων δράσεων
(οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων, τηλεκπαίδευσης,
ενημερωτικών εγχειριδίων και εκθέσεων). Proslipsis.gr

Αποδέκτες - Ωφελούμενοι
Το Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ θα απευθύνεται:
(α) σε όλα τα μέλη της κοινότητας του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών
(β) σε νομικά πρόσωπα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Φο-
ρείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Εταιρείες)
και φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Πόροι λειτουργίας
Το Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ θα διαθέτει ιδίους πόρους από την πα-
ροχή υπηρεσιών έρευνας σε τρίτους, αδειοδοτήσεις
τεχνογνωσίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, χρηματο-
δοτούμενα προγράμματα, συνεργασίες, κ.λπ.
• Το Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ θα χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις και υπο-
δομές του Γ.Π.Α. (γραφεία, αίθουσες, δίκτυο, κτλ), καθώς
και εγκαταστάσεις και υποδομές εκτός Γ.Π.Α. και/ή φορέ-
ων, ανάλογα με τις ανάγκες των υλοποιούμενων έργων.
 Proslipsis.gr
Συνεργασίες
Για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του, το
Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ θα συνεργάζεται μέσω κοινών προγραμμάτων
ή/και μνημονίων συνεργασίας με:
• Τμήματα και ΠΜΣ Θετικών, Γεωπονικών επιστημών
και επιστημών ζωής άλλων Πανεπιστημίων.
• Ερευνητικά Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών και Μελετών
• Οργανισμούς και υπηρεσίες του Δημοσίου, ιδιωτικά
ιδρύματα, ινστιτούτα και εταιρείες.

Οργάνωση και Λειτουργία
Το Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ θα υπάγεται στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. και
θα εποπτεύεται από την Σύγκλητο του ΓΠΑ. Το έργο του
θα συντονίζει ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ και τετραμελές
Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.). Ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΚΥ.
ΤΕ ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου όπως και τα μέλη
του Σ.Σ., μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή.
Μέλη του Σ.Σ. ορίζονται νυν η/και πρώην μέλη ΔΕΠ
του Γ.Π.Α. με γνωστικό αντικείμενο και αναγνωρισμένο
ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο του Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ.
Η θητεία των μελών του Σ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί
να ανανεώνεται. Proslipsis.gr
Το Σ.Σ. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Διευθυντή
του Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ. ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεων.
Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ.
ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ.
τον οποίο συντάσσει και εισηγείται το Σ.Σ. και εγκρίνει η Σύ-
γκλητος του Γ.Π.Α. Όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουρ-
γίας του Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ που προκύπτουν και δεν προβλέπονται
στον Κανονισμό Λειτουργίας, ρυθμίζονται με αποφάσεις
της Συγκλήτου μετά από εισήγηση του Σ.Σ. Επίσης, μέχρι
την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας, όλα τα θέματα
οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ ρυθμίζονται με
αποφάσεις της Συγκλήτου μετά από εισήγηση του Σ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved