nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών

Αθήνα 13.9.2017, 17:02

Την ίδρυση Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών στo τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. πράξης 425 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών στο
Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
ν. 4386/2016.
2. Τις από 31-5-2012 και 13-6-2017 αποφάσεις της Πα-
νεπιστημιακής Συγκλήτου.
3. Την από 20-1-2017 απόφαση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής.
4. Τις από 11-5-2012 και 9-12-2016 αποφάσεις της Γε-
νικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών
θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
1. Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Κυπρι-
ακών Μελετών (ΕΡ.ΚΥ.ΜΕ.), το οποίο στοχεύει να εξυ-
πηρετήσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο
γνωστικό αντικείμενο της Κυπριακής Γραμματείας από
την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή. Θα εξετάζονται,
σε σύγκριση και με τα άλλα έργα της ελληνικής γραμμα-
τείας, η λόγια και η δημώδης γραμματεία της Κύπρου,
οι συγγραφείς, οι επιδράσεις που αυτοί δέχθηκαν και
άσκησαν, η χειρόγραφη και η εκδοτική παράδοση των
κειμένων, η γλώσσα, η εξέλιξη των λογοτεχνικών ειδών,
οι διακειμενικές σχέσεις, η προφορική παράδοση, αλλά
και οι ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες διαμορφώ-
θηκε και άνθησε ο ελληνικός πολιτισμός στην Κύπρο,
τα διαχρονικά ήδη και έθιμα κ.ά., με έμφαση και στη
συμβολή της Κύπρου στην εξέλιξη του όλου ελληνικού
πολιτισμού. Proslipsis.gr
2. Για την επικοινωνία και τις επαφές του Εργαστηρίου
Κυπριακών Μελετών με εκπαιδευτικούς και ερευνητι-
κούς φορείς του εξωτερικού χρησιμοποιείται ο τίτλος:
Laboratory of Cypriot Studies / Laboratoire des études
chypriotes.

Άρθρο 2
Στόχοι
Ως στόχοι του Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών ορί-
ζονται:
1. Η συμβολή στην κάλυψη των ερευνητικών και διδα-
κτικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας στο γνωστικό
πεδίο των Κυπριακών Μελετών και των συναφών αρχαι-
ογνωστικών πεδίων όπως ορίζονται στο Άρθρο 1.1. του
παρόντος Καταστατικού, ιδίως σε ό,τι αφορά:
α΄) στην άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και
χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για ερευνητι-
κούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς
β΄) στην προαγωγή της έρευνας σε ζητήματα διδακτι-
κής μεθοδολογίας με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών
γ΄) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online learning
& blended learning) και στη διά βίου μάθηση.
δ΄) στην επιμόρφωση φιλολόγων - καθηγητών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του ευρύτερου ενδι-
αφερομένου κοινού.
2. Η σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση εκ-
παιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
καθώς και η σχεδίαση και υλοποίηση μεθοδολογικών
προτύπων και υποδειγματικών διδασκαλιών, με επίκε-
ντρο τις σύγχρονες επί του ζητήματος απαιτήσεις.
3. Η συγκρότηση αρχείων και συλλογών υλικού τεκ-
μηρίωσης, καθώς και η διάσωση, ψηφιοποίηση και αξι-
οποίηση ερευνητικών πηγών.
4. Η συγκρότηση εξειδικευμένης ερευνητικής βιβλι-
οθήκης, με υλικό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
5. Η συγκρότηση ερευνητικών ομάδων αποτελούμε-
νων από διδάσκοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με
στόχο την ερμηνευτική διερεύνηση εξειδικευμένων ή
και ευρύτερης εμβέλειας ζητημάτων που αφορούν στις
Κυπριακές Μελέτες και στους συναφείς επιστημονικούς
τομείς (βλ. Άρθρο 1.1 του παρόντος καταστατικού).
6. Η εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων,
αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς και
ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7. Η οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων,
ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων.
8. Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς, πανε-
πιστημιακούς, πολιτισμικούς και συναφείς επαγγελμα-
τικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
9. Η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή. Proslipsis.gr
10. Η προσφορά υπηρεσιών ερευνητικού ή συμβου-
λευτικού χαρακτήρα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
της Ελλάδας και του εξωτερικού, στον επιστημονικό το-
μέα των Κυπριακών Μελετών.
11. Η δημιουργία και διαρκής ενημέρωση ιστοσελίδας
με πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών
απαρτίζεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλολογίας, από καθηγητές και Λέκτορες του
Τμήματος, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει
στα ερευνητικά αντικείμενα του, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 1.1. του παρόντος καταστατικού, καθώς και από
μέλη ΕΤΕΠ και λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπι-
κό που κατανέμεται σ’ αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία, καθώς και από φοιτήτριες/φοιτητές προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών φιλολογικών προγραμμάτων σπουδών.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών διευθύνεται
από Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας, με γνωστικό
αντικείμενο αντίστοιχο με το γνωστικό πεδίο του Εργα-
στηρίου (Άρθρο 1.1. του παρόντος καταστατικού), και
εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και επιπλέον:
α΄) Συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο
του Εργαστηρίου.
β΄) Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος Φιλολογίας το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας
του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του.
γ΄) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του Εργαστηρίου,
δ΄) μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών / φοιτητών.
ε΄) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου.
στ΄) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτή-
των του Εργαστηρίου.
ξ΄) Εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και για τους υπεύθυνους
αναλώσιμων υλικών και συντήρησης του κινητού εξο-
πλισμού.
η') Υπογράφει κάδε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών λειτουργεί κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
2. Ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών και ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου καθώς και
η χρήση οργάνων και χώρων του καταρτίζονται έγκαιρα
και αποφασίζονται σε σχετικές συνεδρίες των μελών επι-
στημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου, όπου προε-
δρεύει ο Διευθυντής. Proslipsis.gr
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρήση οργά-
νων και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των
απασχολούμενων (επιστημονικού προσωπικού, φοιτητρι-
ών φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την
προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του
εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευ-
τεί στη χρήση των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν
εξουσιοδοτήσει από τον Διευθυντή. Κινητά όργανα και
αντικείμενα τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκ-
παιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται μετά
τη χρήση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις εκπαιδευτικές και ερευνητι-
κές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με το
άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 1268/1982, 5 του π.δ. 407/1980
(Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδάφ. Δ΄του ν. 1674/1986 (Α΄ 203),
όπως αυτά ισχύουν, καθώς και άλλων επιστημόνων για
την έρευνα ή οργάνωση του Εργαστηρίου σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 6
Πόροι
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος (άρθρο 96
του ν. 4310/2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 80 του
ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016).
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από φυσικά
και νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, για την υλοποίηση των στόχων του Εργαστηρίου
Κυπριακών Μελετών (Άρθρο 3 του παρόντος καταστα-
τικού), εφόσον δεν τίθενται όροι οι οποίοι αντιβαίνουν
στους ιδρυτικούς στόχους του Εργαστηρίου και του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Τα έσοδα από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά, ελληνικά
ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
3. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών κατά τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
4. Τα έσοδα από τη διάθεση εκπαιδευτικών, ερευνητι-
κών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. Proslipsis.gr
5. Τα έσοδα από την εκτέλεση προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων,
με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία, Κατάλογοι και Αρχεία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών
τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, κατάλογοι και αρχεία:
- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων ανά έτος.
- Κατάλογος χειρόγραφου και εν γένει αρχειακού υλι-
κού.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
- Αρχείο εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμά-
των.
- Αρχείο Πρακτικών συνεδριών επιστημονικού προ-
σωπικού του Εργαστηρίου.
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
- Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμα να τηρεί-
ται και κάδε άλλο βιβλίο, φάκελος η κατάλογος στοιχείων
που κρίνεται απαραίτητος.

Άρθρο 8
Χώρος Εγκατάστασης
Το Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών εγκαθίσταται σε
χώρο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι
χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του εκπαι-
δευτικού και ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι
χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το
λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνη-
τικών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων. Στους
χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved