nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Κέντρου Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Proslipsis.gr | Αθήνα 21.12.2017, 15:02

Την ίδρυση Κέντρου Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 9753 (2)
Ίδρυση Κέντρου Θρέψης Φυτών και Ποιότητας
Εδάφους στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982
(ΦΕΚ 87Α΄) ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 όπως
προστέθηκε στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει
με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄).
3) Την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία: 524/
29.11.2017).
4) Το γεγονός ότι το Κέντρο θρέψης Φυτών και Ποιότη-
τας Εδάφους (ΚΕΘΦΥΠΕ) θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ή
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε,
ομόφωνα:
Ιδρύεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέ-
ντρο θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους (ΚΕΘΦΥΠΕ,
Centre for Plant Nutrition and Soil Quality, συντομογρα-
φία: PlanTerra Centre). Proslipsis.gr

Αποστολή - Σκοπός
Αποστολή του ΚΕΘΦΥΠΕ θα είναι η επιστημονική δι-
ασύνδεση, η παροχή τεχνογνωσίας και η ανάληψη δρά-
σεων ως εξής:
Διασύνδεση και ανάδειξη των δραστηριοτήτων των
μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του ΓΠΑ που δραστηριοποιούνται
κεντρικά ή περιφερειακά με θέματα θρέψης φυτών και
ποιότητας εδάφους σε όλα τα επίπεδα.
Διασύνδεση του ΓΠΑ με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα» και τα
Ελληνικά Ινστιτούτα, ώστε να χαρτογραφηθεί και να ανα-
δειχθεί το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό που δραστη-
ριοποιείται στα σχετικά πεδία.
Διασύνδεση του σχετικού επιστημονικού χώρου με
τον εργασιακό χώρο που σχετίζεται με την ποιότητα του
εδάφους, τη λίπανση και τη θρέψη των καλλιεργούμενων
φυτών.
Συμβολή στην καταγραφή της δυναμικής του εργα-
σιακού χώρου που σχετίζεται με θέματα θρέψης καλ-
λιεργούμενων φυτών και ποιότητας εδάφους, ώστε να
ενημερώνονται οι φοιτητές και οι ενδιαφερόμενοι συνά-
δελφοι πάνω στις εξελίξεις αυτού του χώρου.
Διασύνδεση του σχετικού ελληνικού δυναμικού με το
αντίστοιχο διεθνές. Το διεθνές περιβάλλον εκτείνεται
από θέματα βασικής έρευνας μέχρι και εφαρμοσμένης
αγρονομικής έρευνας σε καλλιέργειες.
Ανάδειξη των καινοτομιών του συγκεκριμένου χώρου,
οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια
στα πλαίσια της αειφορίας και υπό το πρίσμα της κλιμα-
τικής αλλαγής.
Συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας, ώστε να είναι
εφαρμόσιμη στις ιδιαιτερότητες των τοπικών αγροσυστη-
μάτων και μικροσυνθηκών, αλλά και αντίστροφα η κατα-
γραφή των ιδιαιτεροτήτων τοπικών αγροσυστημάτων και
τα ανοικτά θέματα/ ερωτήματα εργασίας που ανακύπτουν
από αυτά και τα οποία χρήζουν βασικής έρευνας για βα-
θύτερη κατανόηση των δυναμικών συμπεριφορών και
των εν δυνάμει ενδεδειγμένων προσεγγίσεων.

Τα πεδία εργασίας στα οποία το Κέντρο θα συμβάλλει
περιλαμβάνουν:
- Προβολή και κατανόηση της σημασίας του υγιούς
εδάφους και της αποδοτικότητας της χρήσης των θρε-
πτικών από τον αγροτικό κόσμο.
- Καταγραφή των αναγκών του νέου γενετικού υλικού
της κάθε καλλιέργειας σε θρεπτικά κατά την διάρκεια του
βιολογικού κύκλου.
- Κάλυψη αυτών των αναγκών με την ενδεδειγμένη
λίπανση.
- Διαγνωστική, μεθοδολογίες και μοντέλα θρέψης/
λίπανσης.
- Φυσικοχημεία και βιολογία του εδάφους, του ριζο-
χώματος και της ριζόσφαιρας.
- Φυσιολογία και μοριακή βιολογία της θρέψης των
οργανισμών του εδάφους.
- Φυσιολογία και μοριακή βιολογία της θρέψης των
καλλιεργούμενων φυτών.
- Αλληλεπιδράσεις φυτών και οργανισμών στη ριζό-
σφαιρα σε επίπεδο θρέψης.
- Ποιότητα και ασφάλεια της εδώδιμης φυτικής βιομά-
ζας από αγροτικά ζώα και άνθρωπο.
- Ασφάλεια και οικοτοξικολογικές παράμετροι πλευρές
του οικοσυστήματος που σχετίζονται με τις διεργασίες
και τους βιογεωχημικούς κύκλους των θρεπτικών στα
αγροοικοσυστήματα.
- Ιδιαιτερότητες της φυσιολογίας της θρέψης των αυ-
τοφυών φυτών σε φυσικά οικοσυστήματα σε αγροοι-
κοσυστήματα οριακής ποιότητας, περιοχές Natura κ.ά.
- Ποιότητα εδάφους, θρέψη οργανισμών εδάφους,
θρέψη φυτών και βιοποικιλότητα.
- Ετερογένεια της ποιότητας των γεωργικών οικοσυ-
στημάτων και τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας.
- Θρέψη και λίπανση των φυτών στις καλλιέργειες
εκτός εδάφους, στις βιολογικές καλλιέργειες και στις
καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζονται συστήματα ολο-
κληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής.
- Εισροές οργανικών λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών
και (βιο)διεγερτικών ουσιών των φυτών.
- Επίδραση διαχείρισης εδάφους στην ποιότητα των
εδαφών. Proslipsis.gr
- Αποκατάσταση, βελτίωση γονιμότητας εδαφών
- Καινοφανείς τεχνολογίες στα συγκεκριμένα πεδία.
Με βάση τα προηγούμενα, το ΚΕΘΦΥΠΕ θα συμβάλλει
στην καλλιέργεια και την δημιουργία τεχνογνωσίας και
παιδείας στη μεθοδολογία για την έρευνα και την εφαρ-
μογή στα παραπάνω επιστημονικά πεδία, μέσω:
Συνεδρίων Διαλέξεων - Επιστημονικών και εκλαϊκευ-
μένων εκδόσεων Συμβουλευτικών δράσεων
Δράσεων πεδίου Προγραμμάτων - κ.ά. δράσεων
Το ΚΕΘΦΥΠΕ δεν θα λειτουργεί ως Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης.

Αποδέκτες - Ωφελούμενοι
Το ΚΕΘΦΥΠΕ θα απευθύνεται και θα προσφέρει υπη-
ρεσίες σε όλο το εύρος των ενδυνάμει αποδεκτών που
απορρέουν από την αποστολή και τον σκοπό του και
συγκεκριμένα στη διοίκηση του ΓΠΑ, τα Εργαστήρια, τα
μέλη ΔΕΠ, τις ερευνητικές ομάδες, τους προπτυχιακούς
και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΓΠΑ, άλλων ΑΕΙ και TEI
της χώρας, σε ερευνητές και συνεργάτες ερευνητικών
ινστιτούτων και ιδρυμάτων, σε δημόσιους οργανισμούς
και υπηρεσίες, ιδρύματα, ινστιτούτα, κέντρα μελετών,
εταιρείες, συνδέσμους κ.ά. της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα δράσης
του ΚΕΘΦΥΠΕ.
Το ΚΕΘΦΥΠΕ δεν υποκαθιστά τον θεσμικό ρόλο των
Εργαστηρίων του Ιδρύματος ή των συνεργαζόμενων
Ιδρυμάτων και Φορέων.

Πόροι λειτουργίας
Το ΚΘΒΠΕ δεν θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολο-
γισμό ή την κρατική επιχορήγηση του ΓΠΑ. Θα λειτουρ-
γεί με ιδίους πόρους από χρηματοδοτούμενες δραστη-
ριότητες, όπως ερευνητικά και λοιπά προγράμματα,
συνεργασίες, συμβουλευτικές δραστηριότητες κ.ά. Η
διαχείριση των πόρων του ΚΘΒΠΕ θα γίνεται μέσω του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών. Proslipsis.gr
Το ΚΕΘΦΥΠΕ, θα φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις και
υποδομές του Γ.Π.Α. (γραφεία, αίθουσες, δίκτυο, κτλ).

Συνεργασίες
Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων και δράσεων το
ΚΕΘΦΥΠΕ θα συνεργάζεται μέσω μνημονίων συνεργα-
σίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Φορείς,
Συνδέσμους, Εταιρείες κ.ά. της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα δρά-
σης του ΚΕΘΦΥΠΕ.

Οργάνωση και Λειτουργία
Το ΚΕΘΦΥΠΕ υπάγεται στη Σύγκλητο του ΓΠΑ και επο-
πτεύεται από τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο
του ΓΠΑ.
Το έργο του ΚΕΘΦΥΠΕ συντονίζει ο Διευθυντής του
Κέντρου και εξαμελές Συντονιστικό Συμβούλιο.
Ο Διευθυντής του ΚΕΘΦΥΠΕ ορίζεται με απόφαση της
Συγκλήτου.
Τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου ορίζονται με
απόφαση της Συγκλήτου μετά από σχετική εισήγηση του
Διευθυντή του Κέντρου.
Μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου και Διευθυντής
του Κέντρου ορίζονται εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ με
γνωστικό αντικείμενο και αναγνωρισμένο ερευνητικό
έργο σχετικό με το αντικείμενο του ΚΕΘΦΥΠΕ.
Η θητεία του Διευθυντή και των μελών του Συντονι-
στικού Συμβουλίου του Κέντρου είναι τριετής και μπορεί
να ανανεώνεται για μια επιπλέον θητεία.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από
πρόσκληση του Διευθυντή, ο οποίος και προεδρεύει
των συνεδριάσεων. Proslipsis.gr
Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συντο-
νιστικού Συμβουλίου του ΚΕΘΦΥΠΕ, ο Πρόεδρος και τα
μέλη του δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης.
Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΘΦΥΠΕ
ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΘΦΥ-
ΠΕ.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίζεται από το Συ-
ντονιστικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
του ΓΠΑ.
Όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΘ-
ΦΥΠΕ που προκύπτουν και δεν προβλέπονται στον
Κανονισμό Λειτουργίας, ρυθμίζονται με αποφάσεις της
Συγκλήτου μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Συμ-
βουλίου.
Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας, όλα
τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΘΦΥΠΕ
ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου μετά από ει-
σήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Το ΚΕΘΦΥΠΕ δεν υποκαθιστά ή ανταγωνίζεται οποιεσ-
δήποτε από τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των
υπαρχουσών δομών του ΓΠΑ (Εργαστήρια, Τομείς, Τμή-
ματα κ.λπ.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved