nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Μονάδας Διάγνωσης και Θεραπείας Φλεβικών Παθήσεων

Proslipsis.gr | Αθήνα 8.2.2018, 20:20

Την ίδρυση Μονάδας Διάγνωσης και Θεραπείας Φλεβικών Παθήσεων στο Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 155/18/ΓΠ (5)
Ίδρυση Μονάδας Διάγνωσης και θεραπείας φλε-
βικών παθήσεων στο Εργαστήριο Ακτινοδιαγνω-
στικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
(ΦΕΚ 258/Α΄/8-12-2014), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016, Α΄),
με το οποίο «Μέχρι την έκδοση των οργανισμών τους τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές μονάδες με
πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση,
μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης
εκάστου ιδρύματος η οποία δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα
λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση του ιδρύματος».
2. Το π.δ. 428/1993 (ΦΕΚ 181/06-10-1993, τ.Α΄) με το
οποίο ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Την Α1α/8729/97 (ΦΕΚ 332/07-04-1998, τ.Β΄) υπουρ-
γική απόφαση, με την οποία εγκαταστάθηκε το Εργα-
στήριο Ακτινοδιαγνωστικής του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας.
4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος Ιατρικής
(Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 4η/15-02-2017) και της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση
190/21-12-2017).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται Μονάδα στο Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστι-
κής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Μο-
νάδα Διάγνωσης και θεραπείας φλεβικών παθήσεων».
Η ειδική Μονάδα στα πλαίσια του Εργαστηρίου Ακτι-
νοδιαγνωστικής καλύπτει διδακτικές, ερευνητικές και
νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της
Διάγνωσης και θεραπείας φλεβικών παθήσεων. Έχει ως
αντικείμενο δραστηριότητας την Διάγνωση και θεραπεία
φλεβικών παθήσεων.

Άρθρο 2
Αποστολή
Η Μονάδα Διάγνωσης και θεραπείας φλεβικών παθή-
σεων στα πλαίσια του Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής
έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας στα θέματα Διάγνωσης και θεραπείας φλεβικών
παθήσεων, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων
διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμέ-
νης έρευνας σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της
Διάγνωσης και θεραπείας φλεβικών παθήσεων
β) Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που
ανήκει σε θέματα της Διάγνωσης και θεραπείας φλεβι-
κών παθήσεων
γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων
λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευ-
ση και επιμόρφωση αυτών.
δ) Την άσκηση προληπτικής ιατρικής περίθαλψης και
νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα, τα οποία έχουν ως
αντικείμενο δραστηριότητας την πρόληψη και τη συντη-
ρητική θεραπεία της Διάγνωσης και θεραπείας φλεβικών
παθήσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 1.
ε) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητι-
κών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση
νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. Proslipsis.gr
στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα και
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων, εκθέσεων καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση
του ιατρικού και λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό της Μονάδας απαρτίζεται από μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικεί-
ου Τμήματος με συγγενή γνωστικά αντικείμενα που η
ειδικότητα τους σχετίζεται με την αποστολή και τα γνω-
στικά αντικείμενα που καλύπτει η Μονάδα, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας Πρυτανικής
Πράξης καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό, διδακτικό,
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σε
αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Η Μονάδα διευθύνεται από τον Διευθυντή που είναι
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
του οικείου Τμήματος, διαθέτει διοικητικά και οργανωτι-
κά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπει-
ρία στον γνωστικό τομέα της Διάγνωσης και θεραπείας
φλεβικών παθήσεων και ορίζεται με τη διαδικασία της
παραγράφου 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 και
του π.δ. 46/1989.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της Μο-
νάδας, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού -
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου της Μονάδας, ο
καθορισμός και η εφαρμογή της γενικής πολιτικής και
της υλοποίησης των στόχων της, ο ορισμός των υπευ-
θύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό
και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Συ-
νέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία
1. Η Μονάδα της Διάγνωσης και θεραπείας φλεβι-
κών παθήσεων του Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής
εγκαθίστανται σε νοσοκομείο της οικείας υγειονομι-
κής περιφέρειας με τη διαδικασία του άρθρου 13 του
ν. 1397/1983 (Α΄ 143). Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματε-
πώνυμο του Διευθυντή.
2. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το οποίο προβλέπεται
για κάθε κατηγορία.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών και την παραμονή εργαζομένων σε χώρους
όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευ-
θυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική
εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την
προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν
υπάρχει ήδη σχετική απόφαση.
4. Με την εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργα-
να είναι δυνατή η πρόσκληση διακεκριμένων επιστημό-
νων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και
νοσηλευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα της Μονάδας προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων
2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄53)
4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Proslipsis.gr
5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους
σκοπούς της Μονάδας.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):
• Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
• Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας/εγγράφων
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved