nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση

Proslipsis.gr | Αθήνα 8.3.2018, 04:49

Την ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση», ενέκρινε ο πρυτανεύων του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/21712/2386/417 (6)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ιστορίας και
Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπι-
στικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογί-
ας,Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση»
και Καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017 (Β΄ 327)
απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον
«Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση Πρύτανη». Proslipsis.gr
2. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σε συνδυα-
σμό με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄83).
3. Το με αριθ. ΔΠΘ/ΤΙΕΘΝ/13832/488/06.11.2017
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/13833/142/290/06.11.2017) έγγραφο
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.
4. Τη με αριθ. 91/49/09 Νοεμβρίου 2017 (ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/13833/683/18.12.2017) απόφαση της Συγκλήτου
του Δ.Π.Θ
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης σύμφωνα με το με ημερομηνία 09.11.2017
Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
στο οποίο αναφέρεται ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. (άρθρο 60 του ν. 4386/2016),
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχο-
λής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Εργαστήριο με την
επωνυμία «Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρ-
μογών στην Εκπαίδευση» / "Laboratory of Technologies,
Research and Applications in Education".

Άρθρο 2
Αποστολή
To Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις επιστημονικές
περιοχές της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής και της Πλη-
ροφορικής με έμφαση στις επιστημονικές διεπαφές τους.
2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και των μελών του
(καθηγητών και λεκτόρων και ΕΔΙΠ)" σε θέματα που εμπί-
πτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστη-
ρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.
3. Την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών
του Τμήματος στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοι-
νωνιών με σκοπό την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.
4. Τη δημιουργία, ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή
καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας
σε θέματα που αφορούν στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
στο πλαίσιο των μορφών τόσο της τυπικής όσο και της
μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Proslipsis.gr
5. Την περαιτέρω εμβάθυνση των φοιτητών και φοι-
τητριών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα
επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου μέσα από
σεμινάρια και δραστηριότητες σχεδιασμού, υλοποίησης
παιδαγωγικών παρεμβάσεων και δημιουργίας εκπαιδευ-
τικού υλικού.
6. Την ανάπτυξη και παροχή μεθοδολογικών εργαλεί-
ων στους εκπαιδευόμενους που θα τους επιτρέπουν να
συνδέουν την επιστημονική θεωρία με την εκπαιδευτική
πράξη.
7. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των
σπουδών, προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειω-
θούν προσομοιωτικά με την επίλυση προβλημάτων που
θα αντιμετωπίσουν ως εκπαιδευτικοί.
8. Την οργάνωση, υποστήριξη και εποπτεία της πρα-
κτικής άσκησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογί-
ας στο πλαίσιο της παιδαγωγικής τους κατάρτισης σε
σχολεία ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς και την
υποβοήθηση διδακτορικών ή μετα-διδακτορικών ερευ-
νών που εμπίπτουν στις επιστημονικές περιοχές της πα-
ραγράφου 1.
9. Το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικών προ-
γραμμάτων χρηματοδοτούμενων είτε από το Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είτε από εξωτερικούς
χρηματοδότες, καθώς και τη συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα άλλων φορέων.
10. Τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών
εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και
ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένης αξίας και άλλων
προσωπικοτήτων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή
των σκοπών του Εργαστηρίου.
11. Την έκδοση έντυπων ή ψηφιακών περιοδικών
δημοσιευμάτων, πορισμάτων των ερευνών, πρακτικών
συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, καθώς και αυτο-
τελών μελετών αφιερωμένων στα γνωστικά αντικείμενα
που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν
εκπονηθεί στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριο-
τήτων του Εργαστηρίου.
12. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Ιδρύ-
ματα και Ινστιτούτα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Επιστη-
μονικούς Φορείς ή Συλλόγους Εκπαιδευτικών της ημεδα-
πής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους
συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με
εκείνους του Εργαστηρίου.
13. Τη συνεργασία με φορείς του Δημοσίου (π.χ.
Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού κ. ά.) καθώς
και με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικούς
Φορείς.
14. Την οργάνωση βάσης δεδομένων που θα περιλαμ-
βάνει ψηφιακές εφαρμογές, λογισμικά και καινοτόμες
πρακτικές που συνδέονται με τη διδασκαλία και τη μά-
θηση. Proslipsis.gr
15. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματο-
ποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου εκπαί-
δευσης για υποψήφιους ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.

Άρθρο 3
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Στο Εργαστήριο εντάσσονται ύστερα από αίτηση τους
που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. οι εξής:
1. Καθηγητές, Λέκτορες, Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. οι
οποίοι έχουν εκλεγεί και θεραπεύουν τα γνωστικά αντι-
κείμενα που μνημονεύονται στο άρθρο 2.
2. Οι διδάσκοντες στο Τμήμα ως ειδικοί επιστήμονες
ή επισκέπτες Καθηγητές που θεραπεύουν τα γνωστικά
αντικείμενα που μνημονεύονται στο άρθρο 2.
3. Επιστήμονες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που θε-
ραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται
στο άρθρο 2 και επιθυμούν να ενταχθούν στο Εργαστή-
ριο.
4. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στο Τμήμα
και επιθυμούν να ενταχθούν στο Εργαστήριο.
5. Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και
μεταδιδακτορικοί ερευνητές οι οποίοι φοιτούν σε ΠΜΣ
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του
Δ.Π.Θ. ή εκπονούν διδακτορική διατριβή ή μεταδιδακτο-
ρική έρευνα σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικεί-
μενα που μνημονεύονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1.
6. Μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού
που διατίθενται στο Εργαστήριο με απόφαση της Γ.Σ.
του Τμήματος.
7. Στην περίπτωση που θα είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημονικού ή διοικητικού
προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας στο Εργαστήριο
για την ανάπτυξη των διδακτικών και ερευνητικών του
δραστηριοτήτων, η πρόσληψη διενεργείται ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος ή/και του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος
είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
του Δ.Π.Θ. και έχει εκλεγεί σε γνωστικό αντικείμενο από
αυτά που μνημονεύονται στο άρθρο 2.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),
όπως ισχύει κάθε φορά και αναπληρώνεται, σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, σύμφωνα με το νομικό πλαί-
σιο που εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες του Διευθυντή
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
και συγκεκριμένα:
1. Έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του
Εργαστηρίου και της επίβλεψης του προσωπικού.
2. Καταρτίζει και εισηγείται στον οικείο Τομέα ή στο
Τμήμα τον ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή του.
3. Υποβάλλει στον οικείο Τομέα ή στο Τμήμα τον ετή-
σιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
4. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
5. Μεριμνά για τη συνεργασία του Εργαστηρίου με
συναφείς επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και
εξωτερικού. Proslipsis.gr
6. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
και τη διαχείριση των εσόδων και των εν γένει πόρων
του Εργαστηρίου.
7. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
8. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων, των εγκατα-
στάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
9. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και μεριμνά
για την τήρηση του αρχείου και των παραστατικών στοι-
χείων.
10. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα συλλογικά και μο-
νοπρόσωπα όργανα του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 7
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Οι χώροι στέγασης του Εργαστηρίου παραχωρού-
νται σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ή της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ.. Στους χώρους αυτούς τοποθετούνται ενδεικτικές
πινακίδες με την ονομασία του Εργαστηρίου και όποια
άλλα στοιχεία κριθούν σκόπιμα από τον Διευθυντή του.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του
Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται από το προσωπικό που
έχει ενταχθεί στο Εργαστήριο και από όσους συνεργά-
ζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Οι προ-
τεραιότητες για τις χρήσεις αυτές, σε περίπτωση που
δεν υφίσταται σχετική απόφαση, καθορίζονται από τον
Διευθυντή με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής
του Εργαστηρίου.
3. Η χρήση των χώρων, των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του Εργαστηρίου από το λοιπό προσωπικό
του Τμήματος ή από οποιονδήποτε άλλον είναι δυνατή
ύστερα από σχετική έγκριση του Διευθυντή, εφόσον δεν
παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
4. Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου, ο Διευ-
θυντής του καθορίζει τις μονάδες εκείνες του Δημόσιου
ή του Ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
με τις οποίες συμβάλλεται ή συνεργάζεται το Εργαστή-
ριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών προ-
γραμμάτων.
5. Το Εργαστήριο μπορεί να συνεργάζεται και να συνά-
πτει συμβάσεις παροχής έργου ανάλογα με τις ανάγκες
του διδακτικού ή/και του ερευνητικού έργου.
6. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και για κάθε μελέτη
που αναλαμβάνει το Εργαστήριο ορίζεται ένας υπεύ-
θυνος μεταξύ των Καθηγητών και Λεκτόρων που έχουν
ενταχθεί σ' αυτό και ενημερώνεται σχετικά η Γενική Συ-
νέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.
7. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας και τις σχετικές αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων του. Το ωράριο εργασίας των διοι-
κητικών υπαλλήλων που εντάσσονται στο Εργαστήριο
είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή
από τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύμα-
τος για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού. Είναι
δε δυνατό να λειτουργήσει σε ώρες και ημέρες εκτός
ωραρίου, προκειμένου να φιλοξενήσει διδακτικά ή ερευ-
νητικά προγράμματα, μετά από αίτηση των ενδιαφερο-
μένων και έγκριση του διευθυντή με τις προϋποθέσεις
που τίθενται.
8. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργα-
στήριο στο πλαίσιο διδακτικού ή ερευνητικού προγράμ-
ματος ή άλλου έργου και καθορίζει την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων του Εργαστη-
ρίου, εφόσον δεν υπάρχει άλλη σχετική απόφαση. Ο
Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία
του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση των οργάνων και
του υλικού που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους του,
καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστά-
σεων από βλάβες.
9. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους
ερευνητές που έχουν ειδική εκπαίδευση επί των οργά-
νων αυτών και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του
προς τούτο. Κινητά όργανα και σκεύη που παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών πρέπει να επιστρέφονται,
μετά από την χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί στους χρήστες.

Άρθρο 8
Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλει-
στικά από ιδίους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋ-
πολογισμό του Ιδρύματος, σύμφωνα με άρθρο 60 του
ν. 4386/2016 (Α΄83). Ειδικότερα μπορεί να προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
2. Την χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση εξει-
δικευμένων μελετών από φορείς του δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα ή και από διεθνείς οργανισμούς.
3. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων.
4. Την απευθείας χρηματοδότηση ερευνητικών προ-
γραμμάτων ή εξειδικευμένων μελετών ή άλλων συνα-
φών δραστηριοτήτων από την Επιτροπή Ερευνών ή από
την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας
του Δ.Π.Θ. Proslipsis.gr
5. Τον προϋπολογισμό Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των Σπουδών στο πλαίσιο ερευνητικής ή διδακτικής
συνεργασίας με το Εργαστήριο.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με το
άρθρο 3 του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ Α΄ 53), όπως ισχύει κάθε
φορά.
7. Τις κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, τις δωρεές και
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται από ημε-
δαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το
Δ.Π.Θ. για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη-
ρίου και του Δ.Π.Θ.
8. Οποιοδήποτε άλλο έσοδο που προέρχεται από τις
δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα εξής
βιβλία και στοιχεία:
1. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-
γράφων.
2. Αρχείο εγγράφων της υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Βιβλίο οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
5. Βιβλίο επιστημονικών οργάνων και υλικού.
6. Κατάλογος περιοδικών και βιβλίων.
7. Κατάλογος και αρχείο μελετών που εκπονούνται στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου μπορεί
να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέ-
πεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο
για το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρύτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved