ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Βιομηχανικών Συστημάτων και Εφαρμογών Μηχατρονικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Proslipsis.gr | Αθήνα 12.7.2019, 11:45

Εργαστήριο Βιομηχανικών Συστημάτων και Εφαρμογών Μηχατρονικής (Laboratory of Industrial Systems
and Mechatronics Applications) ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση του Προέδρους της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 30250 (2)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Βι-
ομηχανικών Συστημάτων και Εφαρμογών Μη-
χατρονικής» (Laboratory of Industrial Systems
and Mechatronics Applications) στο Τμήμα Μη-
χανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγω-
γής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσωτερι-
κού Κανονισμού του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ
38/τ.Α΄/2-3-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/6-3-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
6-3-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση -
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους
αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύμα-
τος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 163494/
Ζ1/2-10-2018 (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-10-2018) υπουργική
απόφαση.
4. Την με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 (ΦΕΚ 5648/
τ.Β’/14-12-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση των
προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (Α’ 38)
θητειών του συνόλου των προσωρινών οργάνων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό
20/2-10-2018, θέμα 49).
6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(συνεδρίαση με αριθμό 2/31-1-2019).
7. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανι-
κών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την
τοποθέτηση μελών Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο
(συνεδρίαση με αριθμό 2/31-1-2019).
8. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Βιομηχανικών Συστημάτων
και Εφαρμογών Μηχατρονικής» στο Τμήμα Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την
στελέχωση του με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.
9. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
13/11-6-2019, θέμα 40ό) για την ίδρυση Εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Βιομηχανικών Συστημάτων και
Εφαρμογών Μηχατρονικής» (Laboratory of Industrial
Systems and Mechatronics Applications) στο Τμήμα Μη-
χανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
10. Ότι το εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λει-
τουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Βι-
ομηχανικών Συστημάτων και Εφαρμογών Μηχατρονι-
κής» (Laboratory of Industrial Systems and Mechatronics
Applications)) στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής
Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του
εσωτερικού κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδί-
ασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο Βιομηχανικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Μηχατρονικής» (Laboratory of Industrial Systems and
Mechatronics Applications)), το οποίο εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα:
α) Βελτιστοποίηση και ανάπτυξη βιομηχανικών συστη-
μάτων κάθε είδους, μέσω της αξιοποίησης των υπολογι-
στικών μεθόδων και των ψηφιακών μέσων, αφενός και
της ανάπτυξης ολοκληρωμένων συνεργιστικών λύσεων
στηριγμένων σε διάφορες τεχνολογίες και πεδία της μη-
χανικής αφετέρου.
β) Ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα αυτοματο-
ποίησης και ελέγχου, τα οποία αξιοποιούν τεχνολογίες
όπως οι ελεγκτές προγραμματιζόμενης λογικής (PLC),
τα συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδο-
μένων (SCADA), τα διασυνδεδεμένα και κατανεμημένα
συστήματα διαδικτυακής τεχνολογίας (Cloud, Internetof-
Things) και άλλα ψηφιακά μέσα συγκέντρωσης και
συνθετικής επεξεργασίας πληροφοριών από το σύγχρο-
νο βιομηχανοστάσιο ή βιομηχανικό πεδίο (shop-floor/
field)-στο πλαίσιο και της προσέγγιση της « 4ης Βιομη-
χανικής Επανάστασης» (Industry).
γ) Βιομηχανικές εφαρμογές των μηχατρονικών δια-
τάξεων, στηριγμένων σε ενσωματωμένα (embedded)
συστήματα μικροελεγκτών σε συνδυασμό με άλλα μέρη
(μηχανικά, ηλεκτρικά, υδραυλικά, πνευματικά, θερμικά
κλπ), όπως απαντώνται π.χ. στις εργαλειομηχανές, τα
ρομποτικά συστήματα, τις ψηφιακές συσκευές αυτομα-
τισμού, τις κυψέλες κατεργασίας κ.λπ.
δ) Ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση κατάλληλων με-
θόδων και τεχνικών για τα ως άνω αντικείμενα. Ενδει-
κτικά, σε αυτές περιλαμβάνονται προηγμένες μέθοδοι
συστημάτων αυτόματου ελέγχου, προηγμένες υπολογι-
στικές και ψηφιακές μέθοδοι, μέθοδοι για την ασφάλεια
(Fail-safe, ATEX κ.λπ.), για τον έλεγχο ποιότητας και την
ιχνηλασιμότητα, μέθοδοι οργάνωσης δικτύων και δια-
χείρισης δεδομένων κ.α.
Το εργαστήριο καλλιεργεί και αναπτύσσει τα ανωτέρω
γνωστικά αντικείμενα προσαρμοσμένα στον εκάστοτε
βιομηχανικό τομέα και πεδίο, όπως τα διάφορα δίκτυα
παροχών, τα δίκτυα μεταφορών και εφοδιαστικής, οι
μεταφορές και η ναυτιλία, η παραγωγή και διαχείριση
ενέργειας, οι κατασκευές, η παραγωγή και επεξεργασία
αγροτικών προϊόντων, τα τρόφιμα, οι περιβαλλοντικές
διεργασίες, τα κτήρια και οι κατασκευές, η ναυτιλία, η
παραγωγή χημικών και φαρμάκων και, γενικώς, οι κάθε
είδους βιομηχανικές φυσικο-χημικές διεργασίες.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός – Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο Βιομηχανικών Συστημάτων και Εφαρ-
μογών Μηχατρονικής (Laboratory of Industrial Systems
and Mechatronics Applications) έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήμα-
τος και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι-
κείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του
προγράμματος σπουδών του οικείου τμήματος.
2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Proslipsis.gr
3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ
53/τ.Α΄/27.4.1984): προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς.
8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
δραστηριότητας του εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς
και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 και αποτελούν μέλη του εργαστηρί-
ου όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του
ν. 4485/2017.
2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότη-
τες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το εργαστήριο.
Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο Βιομηχανικών Συστημάτων και Εφαρ-
μογών Μηχατρονικής διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Πα-
ραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο
ανήκει το Εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο,
αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1
της παρούσης. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου, εκλέ-
γεται με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017) και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας
από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες
μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου,
3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, καθώς
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,
6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του εργαστηρίου,
7. μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργα-
στηρίου,
9. εισηγείται στο τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,
10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί-
ζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπο-
λης 2. Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι εν
γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του
ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των
ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό ερ-
γαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των
ερευνητικών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων.
Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λει-
τουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας εργαστηρίου
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη
λειτουργία του εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπε-
ται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφο-
νται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.

Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/
1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώ-
τες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και νομικά ή φυσικά
πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη-
ροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους
σκοπούς του εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Βιομηχα-
νικών Συστημάτων και Εφαρμογών Μηχατρονικής» και
στην αγγλική γλώσσα «Laboratory of Industrial Systems
and Mechatronics Applications».
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του τμήματος,
με την προσθήκη του τίτλου του εργαστηρίου.
Ανάλογη σφραγίδα χρησιμοποιεί το εργαστήριο και
για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 24 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

* Κατεβάστε την απόφαση. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved