nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πρόγραμμα IKYDA, για την προώθηση της έρευνας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας

Proslipsis.gr | Αθήνα 12.11.2019, 20:03

Tο Πρόγραμμα IKYDA, για την προώθηση της έρευνας και την ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιούν το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ τους.

Τα εν λόγω Ιδρύματα εκπροσωπούνται από ομάδες νέων, κυρίως, επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και ολοκληρώνουν ένα ερευνητικό σχέδιο με τον αντίστοιχο εταίρο και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA 2020 - Programm fuer den Projektbezogenen Personenaustausch mit Griechenland). Προτεραιότητα δίνεται στην μετεκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων - ερευνητών.

Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι θα χρηματοδοτήσει έως δέκα πέντε ερευνητικά σχέδια. Προτάσεις καταθέτει ο επιστημονικός υπεύθυνος ενός έργου, που θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία καθηγητής (όλων των βαθμίδων) Πανεπιστημίου ή ερευνητής Α΄, Β΄ ή Γ΄ ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων θα προσδιοριστεί από το ΙΚΥ το προσεχές διάστημα. Η ελληνική και η γερμανική αίτηση υποβάλλονται παράλληλα στον αντίστοιχο εθνικό φορέα.

• Στην Ελλάδα οι προτάσεις υποβάλλονται στο IKY: e-mail: foreigners@iky.gr. Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, Αθήνα. Πληροφορίες: Α. Καρακατσάνη, τηλ.: 210-3726331, φαξ: 210-3312759 e-mall: akarakatsanl@lky.gr, foreigners@iky. gr. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται από την ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr

• Στη Γερμανία οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη: DAAD - Deutscher Academischer Austauschdienst Forschungsmobilität PPP-hier mit Griechenland. Ταχ. Διεύθυνση: Kennedyallee 105-107, D-53175 Bonn. Πληροφορίες: Mr Thomas Römpke, email: roempke@daad.de, http://www.daad.de. Tel.:+49 228 882 369.

* Ακολουθεί η απόφαση του νέου προγράμματος.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 171601 (1)
Προκήρυξη προγράμματος προώθησης των
ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασί-
ας Ελλάδας - Γερμανίας IKYDA2020.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του α.ν. 1825/1951(ΦΕΚ 150 Α΄) «Περί συστάσεως
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)», όπως ισχύει.
1.2. Του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄) «Εκ-
συγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄).
1.3. Των άρθρων 20, 24, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν,
1.4. Της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
1.5. Του π.δ. 321/1999 (ΦΕΚ 306 Α΄) «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.
1.6. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.
1.7. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09.07.2019) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.8. Του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
1.9. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08.07.2019) «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», σύμ-
φωνα με το οποίο «Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων».
1.10. Του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου».
1.11. Της με αριθμ. 6632/Υ1/20-7-2019 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3009/Β΄/25-07-2019) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Βασίλειο Διγαλάκη».
1.12. Της με αριθμ. 340/18-07-2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ 3051 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
1.13. Της με αριθμ. 50317/Ζ1/24-03-2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 184)
απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών (ΙΚΥ)».
3. Την με αριθμ. Φ.1/Γ/465/146141/Β1/20-9-2019 ει-
σήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.
3. Την απόφαση της 22ης/20-06-2019 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη, συνολικού ύψους εβδομήντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (75.000, 00€) για το οικονομικό έτος
2020 και εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000, 00€)
για το οικονομικό έτος 2021, για την οποία εκδόθηκε
η με αριθμ. 145319/Β2/19-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΤΥ4653ΠΣ-
ΤΚΑ) απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης στον
ΚΑΕ 2679.7 «Πρόγραμμα Προώθησης των Ανταλλαγών
και της Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας- Γερμα-
νίας IKYDA 2020» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφι-
ών, συνολικού ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ
(150.000,00€), σύμφωνα με την οποία το ίδρυμα θα με-
ριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον
Προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς
να γίνεται υπέρβαση του ΜΠΔΣ».
5. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικα-
σίας χορήγησης των υποτροφιών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη του προγράμματος IKYDA
2020, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονι-
κής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας με μέγιστο
χρονικό διάστημα χρηματοδότησης των προτάσεων 2 έτη,
αναλυτικά από 01-04-2020 έως 31-03-2022, ως ακολούθως:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2020
DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst
German Academic Exchange Service
Διάρκεια προγράμματος: 1/4/2020 έως 31/3/2022
Έναρξη προγράμματος: Απρίλιος 2020
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και η Γερμανική
Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο
την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασί-
ας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιούν στο πλαίσιο
διμερούς συμφωνίας το Πρόγραμμα IKYDA.
Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της
έρευνας και η ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμά-
των Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων
μεταξύ των δύο χωρών. Τα εν λόγω Ιδρύματα εκπρο-
σωπούνται από ομάδες νέων, κυρίως, επιστημόνων ή
ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επι-
κεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα
και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και ολοκληρώ-
νουν ένα ερευνητικό σχέδιο με τον αντίστοιχο εταίρο
και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα
IKYDA 2020 - Programm fuer den Projektbezogenen
Personenaustausch mit Griechenland). Προτεραιότητα
δίνεται στην μετεκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επι-
στημόνων-ερευνητών.
Το Ι.Κ.Υ. ανακοινώνει ότι θα χρηματοδοτήσει έως δέκα
πέντε (15) ερευνητικά σχέδια.

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ
1. Υποβολή ερευνητικής πρότασης, η οποία θα έχει
προηγουμένως συμφωνηθεί, από κοινού, με το συνερ-
γαζόμενο ίδρυμα στη Γερμανία και θα περιλαμβάνει
λεπτομερή ανάλυση του επιστημονικού στόχου του
ερευνητικού σχεδίου, στο πλαίσιο της ελληνογερμα-
νικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συμμετοχής και
συμπληρωματικότητας των ομάδων.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φο-
ρέα (Ι.Κ.Υ. για την Ελλάδα - DAAD για την Γερμανία) κάθε
χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας. Πιο
συγκεκριμένα για την Ελλάδα:
α) O επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να είναι:
εν ενεργεία καθηγητής (όλων των βαθμίδων) Πανεπι-
στημίου ή ερευνητής Α΄, Β΄ ή Γ΄ ελληνικού Ερευνητικού
Ιδρύματος,
β) Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία
καθηγητές Πανεπιστημίου (όλων των βαθμίδων) ερευ-
νητές ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, μεταδιδάκτο-
ρες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί
φοιτητές. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει
να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπε-
ριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου, με
ανώτατο αριθμό τα έξι (6) μέλη, συμπεριλαμβανομένου
και του επιστημονικού υπευθύνου.
3. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων
Ιδρυμάτων (και από τις δύο πλευρές).
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας
αιτήσεων, εκ μέρους του επιστημονικού υπευθύνου,
ούτε η συμμετοχή του επιστημονικού υπευθύνου ή με-
λών μιας ερευνητικής ομάδας σε άλλο υποψήφιο έργο
IKYDA ή έργο IKYDA σε εξέλιξη.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του Ι.Κ.Υ., όπου θα περι-
γράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός των επισκέψεων (οι
ημερομηνίες μετακίνησης δίνονται κατά προσέγγιση)
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα χρηματοδότησης,
καθώς και ο προϋπολογισμός.
2. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης.
Αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού σχεδίου (5 έως
10 σελίδες) ως ακολούθως:
• Αντικείμενο και στόχοι του έργου
• Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου
• Αναμενόμενα αποτελέσματα
• Αναλυτική περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παρα-
δοτέα
3. Βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού υπευ-
θύνου και των μελών της ερευνητικής ομάδας.
4. Βεβαίωση συμμετοχής των μελών της ερευνητικής
ομάδας στο συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο, υπογε-
γραμμένη από τον επιστημονικό υπεύθυνο.
5. α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μεταπτυ-
χιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας, υποβάλλεται
βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, από
την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη ιδιότητα,
β) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος
διδακτορικού τίτλου, υποβάλλεται αντίγραφο του τίτλου,
γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μεταδιδα-
κτορικός ερευνητής, υποβάλλεται βεβαίωση υπογεγραμ-
μένη από την γραμματεία του Τμήματος/επιβλέποντα
καθηγητή.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον
επιστημονικό υπεύθυνο σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή (με e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
IKYforeigners@iky.gr.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων θα προσδιοριστεί
από το ΙΚΥ(ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και
ηλεκτρονικής υποβολής).
• Η ελληνική και η γερμανική αίτηση υποβάλλονται
παράλληλα στον αντίστοιχο εθνικό φορέα.
• Στην Ελλάδα οι προτάσεις υποβάλλονται στο IKY:
e-mail: foreigners@iky.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234
Νέα Ιωνία, Αθήνα.
Πληροφορίες: Α. Καρακατσάνη, τηλ.: 210.3726331, Fax:
210.3312759 e-mall:akarakatsanl@lky.gr, foreigners@iky. gr
Έντυπα αιτήσεων διατίθενται από την ιστοσελίδα του
ΙΚΥ: www.iky.gr
• Στη Γερμανία οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αί-
τησή τους στη: DAAD - Deutscher Academischer
Austauschdienst Forschungsmobilität PPP-hier mit
Griechenland
Ταχ. Διεύθυνση: Kennedyallee 105-107, D-53175 Bonn
Πληροφορίες: Mr Thomas Römpke, email: roempke@
daad.de, http://www.daad.de
Tel.:+49 228 882 369.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Το συνολικό χρονικό διάστημα χρηματοδότησης ενός
ερευνητικού σχεδίου δηλώνεται εξ΄ αρχής στην αίτηση
υποψηφιότητας και εγκρίνεται μαζί με την πρόταση,
ορίζεται δε σε ένα ή δύο συναπτά έτη (2020 και 2021).
Στη περίπτωση που εγκριθεί χρηματοδότηση για ένα
έτος, υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της χρηματοδότη-
σης και για δεύτερο έτος, μετά από σχετική αίτηση και
αντίστοιχη επαναξιολόγηση του ερευνητικού σχεδίου
από το Ι.Κ.Υ.

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ο προϋπολογισμός εκάστου ερευνητικού σχεδίου δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ ανά
έτος και ανά χώρα και θα αφορά την μετακίνηση και την
ημερήσια αποζημίωση. Το ποσό που θα προβλεφθεί στην
αρχική αίτηση κάθε πρότασης είναι δεσμευτικό και δεν
θα μπορεί να αποδοθεί ποσό μεγαλύτερο του προυπο-
λογισθέντος.
Η δαπάνη μετακίνησης κάθε μέλους της ερευνητι-
κής ομάδας αρχικά θα βαρύνει τον συμμετέχοντα και
το ποσό (μόνο τα έξοδα ταξιδιού και η ημερήσια απο-
ζημίωση) θα αποδίδεται από το ΙΚΥ, μετά το πέρας της
επιστημονικής επίσκεψης και την υποβολή των σχετικών
πρωτοτύπων παραστατικών, ως ακολούθως:
• Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων, οικονομικής θέσης,
στο όνομα του συμμετέχοντος, (όχι έγγραφα επιβεβαί-
ωσης πληρωμής)
• Ηλεκτρονικό εισιτήριο.
• Κάρτες επιβίβασης.
• Βεβαίωση συνεργασίας από τον γερμανό εταίρο, στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Σημείωση: Δεν αποδίδεται το υπέρβαρο από τις απο-
σκευές.

ΣΤ. ΌΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Οι μετακινήσεις της ερευνητικής ομάδας σε άλλη
χώρα, εκτός της Γερμανίας δεν χρηματοδοτούνται, έστω
και αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου.
2. Οι αμοιβαίες επισκέψεις στο ίδρυμα-εταίρο θα πρέ-
πει να είναι βραχυχρόνιες (έως 2 μήνες).
3. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται καθ΄ όλη τη
διάρκεια του έτους.
4. Κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης του ερευ-
νητικού σχεδίου, επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους,
κατόπιν σχετικής αίτησης του επιστημονικού υπευθύνου
και της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών
του νέου μέλους και μετά από επαρκή αιτιολόγηση. Δεν
επιτρέπεται αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών
της ερευνητικής ομάδας.
Οι οικονομικές παροχές, κατά κατηγορία, περιγράφονται 
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
- ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α, Β και Γ
- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
- ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
1. Ημερήσια αποζημίωση κατά τη διάρκεια
παραμονής στο Ίδρυμα-εταίρο.
• 1-14 ημέρες, οι πρώτες 14 ημέρες
χρηματοδοτούνται με:
Από τη 15η ημέρα η αποζημίωση
μειώνεται για κάθε επιπλέον ημέρα,
δηλ.
• 15η-30η ημέρα
• Διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός

(Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια έως
2 μήνες)
 90,00 ευρώ ημερησίως
 60,00 ευρώ ημερησίως
Δεν καλύπτεται η δαπάνη
 80,00 ευρώ ημερησίως
 50,00 ευρώ ημερησίως
 1.000,00 ευρώ + 33,33
ευρώ ημερησίως
(για κάθε επιπλέον ημέρα)
2. Αντίτιμο εισιτηρίων από την Ελλάδα
στη Γερμανία και μέσα στη Γερμανία,
όπου απαιτείται.
Μέχρι 560,00 ευρώ
(ανά επίσκεψη)
Μέχρι 560,00 ευρώ
(ανά επίσκεψη)

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κατά την επιλογή θα αξιολογηθούν:
• Το περιεχόμενο του ερευνητικού σχεδίου: α. παρουσίαση της πρότασης και ιδίως σαφήνεια των στόχων και
μεθοδολογία, β. επιστημονικό επίπεδο της πρότασης-επικαιρότητα και βαθμός καινοτομίας.
• Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών της κάθε επιστημονικής ομάδας.
• Η συμμετοχή νέων επιστημόνων. Στις εργασίες του ερευνητικού σχεδίου θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν
μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδακτορικοί ερευνητές.
• Η συμπληρωματικότητα των ομάδων ανά ερευνητικό
σχέδιο των δύο εταίρων (ως προς τη μέθοδο, το περιε-
χόμενο, τον εξοπλισμό κ.τ.λ.).
• Ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας (αξιο-
λογείται θετικά ο αυξημένος αριθμός - έως έξι (6) άτομα
μαζί με τον επιστημονικό υπεύθυνο).
• Η δυνατότητα επιστημονικής και, ενδεχομένως, βιο-
μηχανικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του ερευ-
νητικού σχεδίου.
• Η δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης της συ-
νεργασίας με άλλους πόρους της Ε.Ε. μετά το τέλος του
έργου.
Μη επιλέξιμη θεωρείται η υποβολή ερευνητικού σχε-
δίου που αναφέρεται σε γενικής φύσεως επιστημονικά
θέματα.
Η αίτηση για χρηματοδότηση εξετάζεται μόνο αν
υπάρχει αντίστοιχη υποβολή αίτησης από Γερμανό εταί-
ρο στη DAAD. Τούτο θα τεκμηριώνεται με την υποβολή:
• της πρώτης σελίδας της γερμανικής αίτησης (φω-
τοτυπία),
• περίληψης του ερευνητικού σχεδίου, έκτασης μισής
σελίδας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, υπογεγραμ-
μένης και από τους δύο επιστημονικούς υπευθύνους.

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
• Έλεγχος ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, την επι-
λεξιμότητα, την πληρότητα του φακέλου κτλ.
• Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης λαμβάνει χώρα
στην έδρα του κάθε εθνικού φορέα, από πιστοποιημέ-
νους αξιολογητές που έχουν οριστεί στην κάθε χώρα
χωριστά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη συγκριτική
αξιολόγηση, στο πλαίσιο συνεδρίασης μικτής ελληνο-
γερμανικής επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον
κάθε φορέα και συγκαλείται εναλλάξ στις δύο χώρες ή
μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
• Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ταυτοχρόνως στον
διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχου φορέα κάθε χώρας
το αργότερο έως 17/02/2020.

Ι. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών σχεδίων
IKYDA που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο προη-
γουμένων προγραμμάτων IKYDA, έχουν δικαίωμα υπο-
βολής νέας πρότασης, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4)
ετών από την ημερομηνία έναρξης της προηγούμενης
χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος IKYDA
δεν εμπίπτουν:
• Ήδη υπάρχοντα ελληνογερμανικά προγράμματα
έρευνας και τεχνολογίας, που χρηματοδοτούνται από
άλλη πηγή και ενισχύουν οικονομικά την ανταλλαγή
επιστημόνων.
• Διμερείς συνεργασίες, που αποτελούν μέρος πολυ-
μερών συνεργασιών και χρηματοδοτούνται από άλλους
πόρους.
• Αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα (προγράμματα
εκμάθησης γλώσσας, σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια
κ.τ.λ.).
• Δαπάνες για βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό και
δαπάνες αναλωσίμων και εργαστηριακών υλικών.

ΙΑ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε ερευνητικού σχε-
δίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει στο ΙΚΥ, στο
τέλος κάθε έτους, καθώς και μετά την ολοκλήρωση
του έργου, ετήσια έκθεση πεπραγμένων (σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή), όπου θα περιγράφονται η
πρόοδος του έργου, τυχόν δημοσιεύσεις σε έγκριτα
διεθνή περιοδικά ή επιστημονικές διακρίσεις, που θα
έχουν προκύψει από τη συγκεκριμένη συνεργασία και
οι οποίες θα φέρουν μνεία του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019

Οι Υφυπουργοί
Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved