ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ίδρυση Κέντρου Μελετών Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου

Proslipsis.gr | Αθήνα 20.10.2020, 02:54

Την ίδρυση Εργαστηρίου “Κέντρο Μελετών Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου (Ιστορία, Αρχές, Θεσμοί, Δικαιώματα) - ΚΕΜΕΕΔΔ” του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού του, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 4601|2020).

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 484 (6)
Ίδρυση Εργαστηρίου “Κέντρο Μελετών Ελληνι-
κού και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου (Ιστορία,
Αρχές, Θεσμοί, Δικαιώματα)-ΚΕΜΕΕΔΔ” του Τμή-
ματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοί-
κησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτε-
ρικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 28 του
ν. 4485/2017.
2. Την από 3-9-2020 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 23-6-2020 απόφαση του Τομέα Διοικητικής
Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου.
4. Την από 7-7-2020 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.
5. Το υπ΄ αρ. 880/8-7-2020 έγγραφο του Προέδρου του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο “Κέντρο Μελετών
Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου (Ιστορία,
Αρχές, Θεσμοί, Δικαιώματα)-ΚΕΜΕΕΔΔ” θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στον Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δη-
μοσίου Δικαίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ιστορία, Αρχές, Θεσμοί, Δικαιώ-
ματα)» και συντομογραφία ΚΕΜΕΕΔΔ [αγγλική απόδο-
ση: «CENTER FOR STUDIES OF GREEK AND EUROPEAN
PUBLIC LAW (History, Principles, Institutions, Rights)»
και συντομογραφία CESGEPL], το οποίο εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τομέα στο
γνωστικό αντικείμενο του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού
Δημοσίου Δικαίου, σε όλες τις εκφάνσεις του.
Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ανταπόκριση σε μα-
κροπρόθεσμες επιστημονικές και ερευνητικές ανάγκες,
μέσω της οργανωμένης και συντονισμένης ερευνητι-
κής παρουσίας και δραστηριοποίησης σε τομείς αιχμής,
όπως οι ιστορικές καταβολές του Ελληνικού και του Ευ-
ρωπαϊκού Συνταγματισμού, η σταδιακή διάπλαση των
Θεμελιωδών Αρχών του σύγχρονου Συνταγματικού
Κράτους και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σε εθνικό
και υπερεθνικό επίπεδο, τα κρίσιμα ζητήματα του ρόλου
και της οργάνωσης των τριών λειτουργιών του κράτους
(νομοθετικής, εκτελεστικής δικαστικής), η ιδιαίτερη νο-
μικοπολιτική σημασία των εκλογικών συστημάτων (αλλά
και των μέσων ψηφοφορίας), οι ραγδαία πολλαπλασια-
ζόμενες συνταγματικές προκλήσεις στο περιβάλλον της
ευρωπαϊκής ενοποίησης, της παγκοσμιοποίησης και της
οικονομικής κρίσης (ιδίως στο πεδίο της εθνικής κυρι-
αρχίας, της αντιπροσώπευσης, της πολιτικής αυτονομίας
και του κοινωνικού κράτους) καθώς και οι αναγκαίες πο-
λιτικές, διοικητικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις,
υπό το πρίσμα μιας πολυεπίπεδης πλέον συνταγματικής
οργάνωσης των θεσμών του Δημοσίου Δικαίου σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι ιδίως οι
εξής:
1. Η διεξαγωγή και εκτέλεση εθνικών, ευρωπαϊκών ή/
και διεθνών ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιμορφω-
τικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται για ίδιο
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
2. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (διαλέ-
ξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια).
3. Η δημοσίευση των ερευνών που πραγματοποιεί,
η έκδοση επιστημονικών εργασιών, η έκδοση ειδικού
περιοδικού εντύπου και η διατήρηση ιστοσελίδας με
περιεχόμενο που καλύπτει, σε όλο του το εύρος, το γνω-
στικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
4. Η συνεργασία με επιστήμονες εγνωσμένου κύρους,
ερευνητές, νέους διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτο-
ρες, των οποίων η διδακτορική διατριβή ανήκει στο γνω-
στικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος, μέσω της
συμμετοχής τους στις ανωτέρω έρευνες.
5. Η συνεργασία κάθε μορφής με άλλα κέντρα ερευ-
νών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν ή
συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
Εργαστηρίου.
6. Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς, δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε να συμβάλλει
το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου στη με-
λέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθό-
δων αντιμετώπισης νομικών, πολιτικών, κοινωνικών και
οικονομικών ζητημάτων που εμπίπτουν στο γνωστικό
αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
7. Η οργανωτική, διοικητική και κάθε άλλης μορφής
συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του Τομέα Διοικητι-
κής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου.
8. Κάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική και επιμορ-
φωτική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που εμπίπτει
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, αποτελείται από:
1. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου
Δικαίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει
σε αυτό που περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης
και Δημοσίου Δικαίου (ΔΕΔΔ).

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου
Δικαίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι αντί-
στοιχο με αυτό του εργαστηρίου και εκλέγεται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ευθύνεται και μεριμνά
για:
α) το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου, καθώς και τις
γενικότερες δραστηριότητές του,
β) τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Εργα-
στηρίου,
γ) τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το απαραίτητο
προσωπικό,
δ) την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, τα ανα-
λώσιμα και τον εξοπλισμό του,
ε) την υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και
στ) γενικά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση και Λειτουργία Proslipsis.gr
Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που παραχωρού-
νται σε αυτό από το Πανεπιστήμιο, στους οποίους τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του, όπως αυτός ορίζεται
στο άρθρο 1 του παρόντος, για την πραγματοποίηση
των δραστηριοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται
στο άρθρο 3 του παρόντος.

Άρθρο 7
Έσοδα-Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών
ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες και
άλλες οικονομικές ενισχύσεις προς το Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του
Εργαστηρίου.
6. Κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το ερευνητικό
του έργο πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομέ-
νων εγγράφων.
2. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.
3. Βιβλίο Οικονομικών Στοιχείων κάθε έτους.
4. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ-
γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
6. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη
λειτουργία του Εργαστηρίου.
Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Σφραγίδα
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα όμοια με αυτή του Τμήματος,
με την προσθήκη της επωνυμίας του σε αυτήν, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος. Ανάλογη
σφραγίδα με τα στοιχεία του χρησιμοποιεί το Εργαστή-
ριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved