nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός για την πρόσληψη δικαστικών επιμελητών

Αθήνα 9.4.2015, 04:08

Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών, ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών, προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και 20 ημέρες πριν από τον διαγωνισμό.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ31
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/vση : Λ. Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας : 115 27
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210.7767230, 236
Fax : 210.7767441, 450
Αθήνα, 31.03.2015
Αριθ. πρωτ:18595 οικ.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις α) των άρθρων 3 (όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 9,10 και 12 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012) έως και 14 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» και β) 7 παρ.2 του ν.3528/2007 όπως ισχύει
2. Τη με αριθ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)
3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ. α) 11664/27.02.1996
«Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών» (Β΄ 155), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 17822/21.03.2008 όμοια απόφαση (Β΄ 558) και β) 39782/23.04.1997 «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 358)
4. Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), όπως ισχύει και
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ου μ ε
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών (πίνακας). 

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και τη με αριθ. 39782/1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1975 έως και 1993.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο 20 ημέρες πριν από τον διαγωνισμό, αίτηση συμμετοχής στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση μόνο για την περιφέρεια Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.

Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται τα εξής:
 1. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση.
 2. Τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου από τον νόμο και, για ασκούμενους εγγεγραμμένους πριν από τις 8/5/2012, τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή ισότιμο τίτλο αναγνωρισμένο από τον νόμο).
3. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη τωνκωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.
4. Απόδειξη καταβολής ποσού 50 € ως εξέταστρα.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ) στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον 5, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση.
 
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων). Για το σκοπό αυτό πρέπει να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, τηλ.: 210-3307127 και FAX 210-3306109), η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω επιμορφωτικές διαδικασίες.

Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία 40 ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση διορισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
2. Πιστοποιητικό υγείας, που θα προκύπτει από γνωμάτευση παθολόγου και ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών
3. Γραμμάτια διορισμού α) υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών (από το ΕΤΑΑ/ Τ.Α.Ν.-Σωκράτους 53 ή υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος) και β) υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (από υποκατάστημα της ΑLPΗΑ BANK ) και
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:
α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και
β) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α' (προκειμένου για άνδρες), αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

* Ακολουθεί πίνακας με τις θέσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι θέσεις ανά περιφέρεια Συλλόγου

Α) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας
1. Πρωτοδικείο Αθηνών 22
2. Πρωτοδικείο Πειραιώς 4
3. Πρωτοδικείο Λεβαδείας 2
4. Πρωτοδικείο Ρόδου 2
5. Πρωτοδικείο Άμφισσας 1
6. Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 1
7. Πρωτοδικείο Νάξου 1
8. Πρωτοδικείο Σάμου 1
9. Πρωτοδικείο Χαλκίδας 1
10. Πρωτοδικείο Χίου 1
Β) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης
1. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 7
2. Πρωτοδικείο Βέροιας 1
3. Πρωτοδικείο Σερρών 1 
4. Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 1
Γ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
1. Πρωτοδικείο Πατρών 3
2. Πρωτοδικείο Αμαλιάδας 1
3. Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 1
Δ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας
1. Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας 2
2. Πρωτοδικείο Κορίνθου 1
Ε) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας
1. Πρωτοδικείο Βόλου 2
2. Πρωτοδικείο Λάρισας 2
3. Πρωτοδικείο Κοζάνης 1
ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης
Πρωτοδικείο Ηρακλείου 3
Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης
1. Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης 2
2. Πρωτοδικείο Δράμας 1
3. Πρωτοδικείο Καβάλας 1
Η) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας
1. Πρωτοδικείο Άρτας 1
2. Πρωτοδικείο Κέρκυρας 1


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved