nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Πώς θα γίνει η πρόσληψη ειδικών φρουρών

Proslipsis.gr | Αθήνα 25.7.2019, 23:18

Όπως είναι γνωστό, οι πρώτες προσλήψεις της νέας κυβέρνησης θα αφορούν 1.500 αστυνομικούς. Ως έτοιμος από καιρό ο υπουργός δημόσιας τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξέδωσε απόφαση όπου καθορίζονται τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πρόσληψης ειδικών φρουρών.

Σύμφωνα με την απόφαση (παρακάτω), ως ειδικοί φρουροί προσλαμβάνονται έλληνες πολίτες έως 28 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, με ύψος άνω του 1,70, χωρίς εμφανές ή... επιλήψιμο τατουάζ, που έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, οι οποίες εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που έχουν «καθαρό» ποινικό μητρώο και οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.

Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:
α. Η καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής, γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον (Β2).
β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών.
γ. Ο υποψήφιος να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
δ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
ε. Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών».
στ. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.

Η επιλογή των ειδικών φρουρών γίνεται με αξιολόγηση ορισμένων ειδικών προσόντων (βαθμός απολυτηρίου, κατοχή ανάλογου πτυχίου ΙΕΚ, γνώση ξένων γλωσσών, κλπ) και ορισμένων ιδιοτήτων, όπως είναι η πολυτεκνία - τριτεκνία και άλλα. Όσοι κριθούν επιτυχόντες θα υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες.

Η πρόσληψη των ειδικών φρουρών γίνεται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 3010|2019.


* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αριθμ. 7002/12/1-κστ (2)
Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρό-
σληψης Ειδικών Φρουρών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999
«Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 161), όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 2 του ν. 2993/2002 «Τροποποίηση δι-
ατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κα-
τάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 58).
3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπΆ αριθμ.
6000/2/383-β΄ από 17.7.2019 έκθεση κάλυψης δαπά-
νης της Διεύθυνσης Οικονομικών και από την υπΆ αριθμ.
8000/1/2019/60-β΄ εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού,
δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

¶ρθρο 1
Προσόντα - Προϋποθέσεις.

1. Ως Ειδικοί Φρουροί προσλαμβάνονται με σύστημα
αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άν-
δρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων,
οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και
προϋποθέσεις:
α. Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης
ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Από τον
αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 80% καλύ-
πτεται από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε
απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση
εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών
Σχολών (ΤΕΣ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των
Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται
από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι
όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον
κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περί-
πτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο
σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται,
οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της
άλλης κατηγορίας. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υπο-
βάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία. Σε
περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων
συμμετοχής για διαφορετικές κατηγορίες, η υποβολή της
τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται
αυτοδικαίως την ακύρωση κάθε προηγούμενης.
β. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για
τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερο-
μηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους
γέννησης.
γ. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, δια-
πιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή
Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δι-
ατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων
των σχολών στρατού ξηράς (κατεύθυνση όπλων), κατά
τα οριζόμενα στο π.δ. 11/2014, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
δ. Δεν φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατου-
άζ), η οποία είναι αφενός εξωτερικά εμφανής με την
ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και αφετέρου,
λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονί-
σεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα
ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προ-
καλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιό-
τητα και τα καθήκοντά αυτών.
ε. έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα
ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έρ-
γου.
στ. Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υπο-
δήματα.
ζ. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα
και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, οι οποίες
εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
η. Οι άνδρες, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρό-
σληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
θ. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, από-
πειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε
εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του
δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς
υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής
εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων,
παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής,
πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς κατα-
μήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας
εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενε-
τήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής,
υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκί-
ας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων
του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας,
περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλ-
λου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο
απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον
τριών μηνών.
Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή
έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδική-
ματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά
δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της
διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη
αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και
την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω
εγκλήματα.
ι. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δι-
καιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που
ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
ια. Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συ-
μπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).
ιβ. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανε-
ξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη
τους αυτή.
2. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:
α. Η καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιτα-
λικής, γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον (Β2).
β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων,
κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές
δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική
Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως
επαγγελματιών οπλιτών.
γ. Ο υποψήφιος να είναι τέκνο προσωπικού της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματι-
σθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και
εξαιτίας αυτού.
δ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή
τρίτεκνης οικογένειας.
ε. Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέ-
λεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών».
στ. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μο-
τοσικλέτας ή αυτοκινήτου.

¶ρθρο 2
Προκήρυξη

1. Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται μετά από
προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Στην προκήρυξη ορίζονται:
α. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων.
β. Τα απαιτούμενα προσόντα.
γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρό-
πος υποβολής τους, καθώς και η διαδικασία της πρόσλη-
ψής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
δ. Η διαδικασία διενέργειας των προκαταρκτικών εξε-
τάσεων.
ε. Η δυνατότητα μονιμοποίησης και απόλυσής τους.
3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας, στα Επιτελεία των Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων, στα Αρχηγεία του Πυροσβεστικού
Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής, στον ΟΑΕΔ και καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα
της Ελληνικής Αστυνομίας «www.hellenicpolice.gr» και
στην ιστοσελίδα «www.diavgeia.gov.gr», για την όσο το
δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

¶ρθρο 3
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Οι ιδιώτες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως Ειδι-
κοί Φρουροί, υποβάλλουν, εντός της οριζόμενης από την
προκήρυξη προθεσμίας, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.
β. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών - Απολυτηρίου
Λυκείου.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Βεβαίωση αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα
από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Περαιτέρω, για τίτλους Δευτερο-
βάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης,
βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική
και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, βεβαίωση
ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Ορ-
γανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ-
σόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώ-
νουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρο-
νται στις περιπτώσεις α΄ έως και ιβ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1, δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και
οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις.
2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα πρόσθετα
προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, υποβάλ-
λουν κατά περίπτωση:
α. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότη-
τας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών».
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους
υποψήφιους που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή
τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή
ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως
επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην
Προεδρική Φρουρά.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονή-
θηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
δ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής,
γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής, γλώσσας επιπέδου του-
λάχιστον καλής γνώσης (Β2), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 28 του π.δ/τος 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει.
ε. Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης
(μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου).
στ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο-
λυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), όπως ορίζει η διάταξη του
άρθρου 6 του ν. 3454/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο
67 παρ. 9 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικεί-
ου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων
είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστα-
σης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητι-
κό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης
όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
3. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι
επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επί-
σημη μετάφρασή τους, γίνεται από αρμόδια κατά νόμο
αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το
Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικη-
γόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του
ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
4. Οι υποψήφιοι που καλούνται για πρόσληψη, υπο-
βάλουν στις Υπηρεσίες που είχαν καταθέσει αρχικά τα
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό,
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν πα-
ραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα αδική-
ματα στο άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσης απόφασης, κατΆ
εφαρμογή της υπΆ αριθμ. 11726 από 9.6.2005 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 838).
5. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας αναζητούν αυτεπάγ-
γελτα για τους υποψηφίους που καλούνται τελικά για
πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,
κατΆ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3242/2004, σε συν-
δυασμό με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του ν. 3448/2006
και της υπΆ αριθμ. 2458 από 22.2.2005 απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 267), όπως τροποποιήθηκε
με την υπΆ αριθμ. 92605 από 20.9.2005 όμοια (Β΄ 1334)
και την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια (Β΄ 1551).
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για
όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι
έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατΆ εφαρμο-
γή των άρθρων 5 του ν. 3242/2004 και 16 παρ. 5 του
ν. 3448/2006 (Α΄ 57) σε συνδυασμό με την υπΆ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013 (Β΄ 1881) κοινή από-
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αναπληρώτριας
Υπουργού Εθνικής ¶μυνας.
γ. Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί
μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του επι-
τυχόντα.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου περί μη
θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση.

¶ρθρο 4
Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών

1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα
Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους τα δι-
καιολογητικά του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2, εντός
της οριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας, μετά
την παρέλευση της οποίας δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις
συμμετοχής.
2. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος ή άλλος
Αξιωματικός, που ορίζεται για την παραλαβή των δικαι-
ολογητικών, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Παραδίδει στους υποψηφίους έντυπο αίτησης, το
οποίο συμπληρώνεται ιδιοχείρως και προσκομίζεται από
τον υποψήφιο, μαζί με τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιο-
λογητικά.
β. Ελέγχει τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι
στην αίτησή τους καθώς και την ακρίβεια, την πληρό-
τητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που έχουν
προσκομισθεί.
γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσ-
σει σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης.
δ. Υπογράφει ως παραλαβών και θέτει το ονοματε-
πώνυμο και το βαθμό του κάτω από την ημερομηνία
της αίτησης.
ε. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογη-
τικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτούμενο
ανάστημα ή στερούνται κάποιου από τα προσόντα και
των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 άρθρου 1 της
παρούσης, πλην της αίτησης συμμετοχής.
στ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το
ύψος που βεβαιώθηκε, υποβάλλει αυθημερόν στην
ίδια Αστυνομική Υπηρεσία αίτηση για νέα αναστημο-
μέτρηση. Ο αρμόδιος για την παραλαβή των δικαιολο-
γητικών υπάλληλος, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη
βεβαίωση αναστημομέτρησης στην οικεία Διεύθυνση
Αστυνομίας, με μέριμνα της οποίας διενεργείται νέα
αναστημομέτρηση από τριμελή Επιτροπή για την άρση
της αμφισβήτησης.
ζ. Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά την επομένη
της παραλαβής, στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, τη-
ρώντας στο αρχείο της Υπηρεσίας του φωτοτυπίες των
αιτήσεων συμμετοχής.
3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, ελέγχουν τα δικαιολογη-
τικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν
ελλείψεων και σφαλμάτων, καταχωρίζουν τις αιτήσεις
στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και υποβάλλουν
αυτά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με καταστάσεις ανά
κατηγορία (80% και 20%) και κατά αλφαβητική σειρά.

¶ρθρο 5
Κριτήρια πρόσληψης - Πίνακες επιτυχόντων

1. Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με βάση
τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:
α. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου
Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.
β. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρε-
ώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις
ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην
Προεδρική Φρουρά.
γ. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
δ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών». Τίτλοι
σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται
ισότιμοι δεν λαμβάνονται υπόψη.
ε. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μο-
τοσικλέτας ή αυτοκινήτου.
στ. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
ζ. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οι-
κογένειας.
2. Η Επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του
ν. 2734/1999, η οποία αποτελείται από ένα (1) μέλος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχι-
στον Συμβούλου, έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π. και ένα
Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση
Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α. τα δικαιολογητικά
των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που
έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατΆ
αλφαβητική σειρά, πίνακες υποψηφίων που πληρούν
και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα
και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία. Η
Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α. επικουρεί το έργο της
ως άνω Επιτροπής στη σύνταξη των πινάκων.
β. Συντάσσει πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων
ανά κατηγορία, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας
που προκύπτει από το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυ-
κείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ, στον οποίο
προστίθενται:
i. Μία (1) μονάδα, στον υποψήφιο που έχει υπηρετή-
σει ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) ή ως εθελοντής
πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις,
πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά,
πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματι-
κός και πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρω-
σε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε ειδικές δυνάμεις.
Οι ΕΠ.ΟΠ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει την αρχικώς
αναληφθείσα υποχρεωτική θητεία.
Αν υποψήφιος έχει υπηρετήσει τουλάχιστον εννέα (9)
μήνες ως ΕΠ.ΟΠ. σε ειδικές δυνάμεις, λαμβάνει και την
προβλεπόμενη μοριοδότηση ως υπηρετήσας σε ειδικές
δυνάμεις.
ii. Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση (Γ2/
C2), δύο (2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση
(Γ1/C1) και μία (1) μονάδα στους έχοντες καλή γνώση
(B2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής
γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά τα ορι-
ζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), ως ισχύει.
iii. Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει τουλάχι-
στον καλή γνώση (B2) δεύτερης ξένης γλώσσας, εκ των
αναγραφόμενων στην προηγούμενη περίπτωση.
iv. Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει Πτυχίο
Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προ-
σώπων και Υποδομών».
v. Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια
οδήγησης μοτοποδηλάτου και τρεις (3) μονάδες στον
υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.
vi. Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας και δύο (2) μονά-
δες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτο-
κινήτου κατηγορίας Γ΄, Δ΄ ή Ε΄.
vii. Δέκα (10) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφο-
νήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση
του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (παρ. 5 του άρθρου
9 του ν. 2734/1999).
viii. Έξι (6) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας
πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερις (4) μονάδες στον υπο-
ψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρεις (3) μονάδες
στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρί-
τεκνης οικογένειας.
Για κάθε μία από τις περιπτώσεις (v), (vi) και (viii) του
εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου που στο πρόσω-
πο του υποψήφιου συντρέχουν περισσότερα του ενός
από τα κατά περίπτωση κριτήρια, προστίθεται μόνο ο
μεγαλύτερος αριθμός μονάδων ανά περίπτωση.
3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλα-
σιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία
εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγα-
λύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε.
(Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας
προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία
που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυ-
τών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύ-
τερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης.
Αν προκύψει νέα ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος
που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο των
περιπτώσεων β΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 κατά τη
σειρά αναγραφής τους. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία
υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που
διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα
της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμε-
νοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους
που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Η
κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρου-
σίας των ενδιαφερομένων ή των αντιπροσώπων τους.
Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό
πρακτικό.
4. Στους πίνακες των κατΆ αρχήν πληρούντων τα προ-
σόντα, καταχωρίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά
κριτήριο και η συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες των
κατΆ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που
δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για
πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής
και τον Γραμματέα και παραδίδονται από τον Πρόεδρο
αυτής, με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμό-
διο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού /
Α.Ε.Α., το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός πέντε (5) ημε-
ρών. Αντίγραφα των ως άνω πινάκων αποστέλλονται στις
Διευθύνσεις Αστυνομίας. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται σε
εμφανές μέρος των καταστημάτων τους για ενημέρωση
των υποψηφίων.
5. Οι υποψήφιοι δικαιούνται, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των
πινάκων να υποβάλουν απευθείας στη Διεύθυνση Αστυ-
νομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α., αίτηση διόρθωσης στοιχεί-
ων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί
ορθά.
Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή της παραγράφου 7 του
άρθρου 9 του ν. 2734/1999 αποφαίνεται επί της αιτήσε-
ως, ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις
και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.
Στη συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα δικαιολο-
γητικά των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα
και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και όσων δεν κατα-
τάσσονται, επιστρέφονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας
στις οποίες είχαν κατατεθεί τα δικαιολογητικά.
6. Από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού /
Α.Ε.Α. δίνονται στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέ-
σεων / Υ.Π.τ.Π., σε ηλεκτρονική μορφή, οι πίνακες των
ανωτέρω κατηγοριών κατά σειρά επιτυχίας, προκειμένου
να ενημερωθεί η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας
«www. Hellenicpolice.gr».

¶ρθρο 6
Υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές -
αθλητικές δοκιμασίες

1. Από τους κυρωμένους πίνακες των κατΆ αρχήν
πληρούντων τα προσόντα, καλούνται οι υποψήφιοι με
διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υπο-
στήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν εντός ορισμένων
προθεσμιών, προκειμένου να εξετασθούν ως προς τα
σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από
τις αντίστοιχες επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995
(Α΄ 1), ως εξής:
α. Για όσους έχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο
όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄
Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ),
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών
Ο.Α.Ε.Δ., κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον
αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
β. Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου ή απόφοιτοι
όλων των τύπων Λυκείου και επιπλέον κατέχουν πτυχίο
ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο, κατά σειρά επιτυχίας και
σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανομένων,
προσαυξημένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό(20%).
2. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών
προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυ-
χοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες. Οι ψυχοτεχνικές δο-
κιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και
των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι παραπέμπο-
νται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε
ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνι-
κές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές,
ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις
μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτο-
κυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η
αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
3. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες,
παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής
Επιτροπής Κατάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπει η προκήρυξη, για να κριθεί η καταλληλότητά
τους. Η ως άνω επιτροπή, εξετάζει επίσης, αν συντρέχει
λόγος αποκλεισμού υποψηφίου που φέρει δερματοστι-
ξία, η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγρά-
φονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. δΆ της παρούσας.
4. Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές
εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές
επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης.
Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:
α) Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
β) Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπά-
θεια).
γ) ¶λμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις
προσπάθειες).
δ) ¶λμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ.(τρεις
προσπάθειες).
ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον
4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό
χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από
τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω
δοκιμασιών. Επίσης, μη ικανοί κρίνονται και όσοι υποψή-
φιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από
αναστημομέτρηση όλων των υποψηφίων, που γίνεται
από την ίδια Επιτροπή πριν από τις αθλητικές δοκιμασίες.
5. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί, καταχω-
ρίζονται από την αρμόδια Επιτροπή σε ειδικό πίνακα,
ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της
εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του οποίου
υποβάλλεται αυθημερόν στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύ-
θυνσης Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α. Οι επιτροπές
προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωμα-
τική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων
σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
6. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α., με-
ριμνά για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που δη-
μιουργούνται από τους κριθέντες μη ικανούς, με βάση
τους πίνακες των κατΆ αρχήν πληρούντων τα προσόντα
ανά κατηγορία.

¶ρθρο 7
Πρόσληψη επιλεγομένων

1. Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί από τις Υγειονο-
μικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές, προσλαμ-
βάνονται ως Ειδικοί Φρουροί με απόφαση του Προϊστα-
μένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου
Δυναμικού / Α.Ε.Α, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Η πρόσληψη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας
όπου υπάγονται οι Υπηρεσίες στις οποίες οι υποψήφιοι
είχαν υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής, σε ημερομηνία
που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοι-
κητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού / Α.Ε.Α.
3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας μετά τη λήψη της δια-
ταγής πρόσληψης, ενεργούν ως εξής:
α. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους
Αστυνομικών Τμημάτων, τους υποψηφίους που προ-
σλαμβάνονται, να μεταβούν σ΄ αυτές την καθορισμένη
με τη διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού / Α.Ε.Α. ημε-
ρομηνία.
β. Ενεργούν έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών
πρόσληψης που υπέβαλαν οι υποψήφιοι προς πρόσλη-
ψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το άρ-
θρο 28 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει.
γ. Αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της
παρούσας.
δ. Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των υποψη-
φίων, δια των γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών
(Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων
προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προ-
βλεφθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει
πριν από την ημερομηνία πρόσληψης τις απαντήσεις
της στις ανωτέρω Υπηρεσίες.
ε. Καλούν τους προς πρόσληψη υποψήφιους, να δώ-
σουν τον προβλεπόμενο όρκο ή σχετική διαβεβαίωση,
εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη
δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρό-
σληψης, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους προ-
σλαμβανόμενους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμο-
σίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου. Τα ονοματεπώνυμα
των προσληφθέντων και μη προσληφθέντων , αναφέρο-
νται αμέσως στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/
Α.Ε.Α. Ο υποψήφιος για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στε-
ρείται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος, δεν
προσλαμβάνεται, τυχόν δε πρόσληψή του, θεωρείται
αυτοδικαίως άκυρη.
στ. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσω-
πικού / Α.Ε.Α. τα λοιπά δικαιολογητικά πρόσληψης των
προσληφθέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών πρό-
σληψης και ορκωμοσίας και τα Φύλλα Μητρώου και τα
κοινοποιούν:
i. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας.
ii. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού του Αρ-
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με δύο αντίγραφα
Φύλλου Μητρώου.
iii. Στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης
των προσληφθέντων, με αντίγραφα του πρακτικού πρό-
σληψης και ορκωμοσίας, του Φύλλου Μητρώου και του
Φύλλου Πορείας.
iv. Στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, με αντίγραφο του πρακτικού πρό-
σληψης και ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου, για
την ενημέρωση του ασφαλιστικού τους ταμείου.
v. Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας, με τα δελτία ταυτό-
τητας των προσληφθέντων.
ζ. Χορηγούν στους προσληφθέντες Φύλλο Πορείας για
να παρουσιασθούν όπου διαταχθούν.
η. Επιστρέφουν στους μη προσληφθέντες τα δικαιο-
λογητικά τους, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλά-
δου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμι-
κού / Α.Ε.Α., που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους,
διαγράφονται από τον κυρωμένο πίνακα των κατΆ αρχήν
πληρούντων τα προσόντα, οι υποψήφιοι που:
α. Στερούνται έστω και ενός προς πρόσληψη προσό-
ντος, μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της βασι-
κής τους εκπαίδευσης.
β. Καλούνται και δεν προσέρχονται για υγειονομική,
ψυχοτεχνική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα
στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων
διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέραν του
10ημέρου.
γ. Κρίνονται ως μη ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτε-
χνικές και Αθλητικές Επιτροπές Κατάταξης, ή όσοι παραι-
τηθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης.
δ. Διαπιστωθεί ότι προκάλεσαν δόλια τον παράνομο
διορισμό τους, ιδίως μέσω της υποβολής μη νόμιμων
δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση συμμε-
τοχής τους ή μέσω της υποβολής ψευδούς δήλωσης,
πέραν των τυχόν ποινικών συνεπειών που επέρχονται
σε βάρος του υποψηφίου.
6. Η συμπλήρωση των θέσεων που μένουν κενές στις
περιπτώσεις της παραγράφου 5 ή λόγω παραίτησης από
την εκπαίδευση εντός εικοσαημέρου από την ημερομη-
νία έναρξης αυτής, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμέ-
νου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου
Δυναμικού / Α.Ε.Α. από επιλαχόντες της αντίστοιχης κα-
τηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. α΄.
7. Οι προσλαμβανόμενοι ως Ειδικοί Φρουροί, εγγρά-
φονται κατΆ αλφαβητική σειρά σε Γενικό Μητρώο Ειδι-
κών Φρουρών και καταχωρίζονται σε ξεχωριστή μερίδα
του Βιβλίου Γενικού Μητρώου, η οποία περιλαμβάνει τα
στοιχεία ταυτότητας, την προϋπηρεσία στο Στρατό, την
ημερομηνία πρόσληψης, ανακατάταξης και κάθε άλλη
υπηρεσιακή μεταβολή.
Για κάθε Ειδικό Φρουρό καταρτίζεται και τηρείται ατο-
μικός φάκελος και ατομικό βιβλιάριο.

¶ρθρο 8
Μονιμοποίηση, απόλυση
και ένταξη στο αστυνομικό προσωπικό
των Ειδικών Φρουρών

1. Οι Ειδικοί Φρουροί, μετά τη συμπλήρωση της πε-
νταετούς θητείας τους στην Ελληνική Αστυνομία, στην
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευ-
σης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστε-
ρα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα
αρμόδια συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
π.δ. 303/2003 (Α΄ 257).
2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, απολύονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας,
με τη λήξη της πενταετούς θητείας τους οι Ειδικοί Φρου-
ροί, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση
ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο π.δ. 303/2003 (Α΄ 257).
3. Οι Ειδικοί Φρουροί απολύονται από την Υπηρεσία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρ-
θρου 4 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138), όπως το εδάφιο στ΄
της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκε με την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 78 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91) και
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1
του ν. 3181/2003 (Α΄ 218), καθώς και σύμφωνα με το
π.δ. 303/2003 (Α΄ 257).
4. Οι ειδικοί φρουροί που συμπληρώνουν τριετή πραγ-
ματική υπηρεσία, από την ημερομηνία μονιμοποίησης
τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους,
στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με
το βαθμό του αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού, πλην
εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών
καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
του ν. 3686/2008 (Α΄ 158).

¶ρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ-
γείται η υπΆ αριθμ. 7002/12/1-ι΄ από 26.3.2007 απόφαση
(Β΄ 419).

¶ρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved