nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Έρχεται γραπτός διαγωνισμός για 191 προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών 7/4/09


Αθήνα 7.4.2009, 12:03
Στο ΑΣΕΠ για -τυπικό- έλεγχο απέστειλε το υπουργείο Εξωτερικών προκήρυξη για την πλήρωση 191 θέσεων τακτικού προσωπικού, ειδικότητας διοικητικού, των κατηγοριών πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέσω γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Στις προσλήψεις αυτές ο ρόλος του ΑΣΕΠ είναι εν πολλοίς "διακοσμητικός", αφού δεν του παρέχεται δυνατότητα πλήρους ελέγχου της διαδικασίας, την οποία θα διενεργήσει εξ' ολοκλήρου το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν κατ' αρχήν γραπτώς στα μαθήματα "Ελληνικά" και "ξένη γλώσσα" (αγγλική ή γαλλική) και αφού συγκεντρώσουν τις απαραίτητες 130 μονάδες (τουλάχιστον 60 σε κάθε μάθημα) θα κληθούν να εξετασθούν στα μαθήματα: α) Δημόσιο - Αστικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και β)Οικονομία - δημόσιο Λογιστικό.

Ακολούθως οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική εξέταση ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτήσει για το σκοπό αυτό το υπουργείο Εξωτερικών.

Προσόντα
Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ.1 του Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών, τα ειδικά προσόντα διορισμού είναι τα εξής:
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
β. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού.
γ. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασίας κειμένου και αρχειοθέτησης.

Διαδικασία
Σύμφωνα με το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα 122/2008 (ΦΕΚ Α' αρ. 185/9 Σεπτεμβρίου 2008), η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν ως εξής:
1. Η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποιείται με διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
α) τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων,
β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται από υποψηφίους και διοριστέους,
γ) την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών και
δ) τη διαδικασία, τον τρόπο και κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από την παράγραφο 1 του άρθρου 120 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών ελέγχου νομιμότητάς της εκ μέρους του ΑΣΕΠ, δημοσιεύεται 40 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα έναρξής του, ολόκληρη στο τεύχος ΑΣΕΠ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και περίληψή της σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο, ο οποίος θα καθορίζεται με την προκήρυξη, στο υπουργείο Εξωτερικών αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, η οποία αρχίζει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στο τεύχος ΑΣΕΠ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται απαραίτητα: α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος της, β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία της ταυτότητας του κατόχου), γ) πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και δ) τα λοιπά απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά, τα οποία σύμφωνα με την προκήρυξη συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, δε γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους. Στα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των στοιχείων, που δηλώνονται, επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτηση συμμετοχής του δε συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, που επηρεάζουν την κατάταξή του στον οικείο πίνακα βαθμολογίας, αποβάλλεται από το διαγωνισμό με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων.

Ο διαγωνισμός διενεργείται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, από πενταμελή Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) τα τακτικά και (ισάριθμα) αναπληρωματικά μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία δε δημοσιεύεται, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από έναν υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, ως πρόεδρο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, εν ενεργεία ή μη. Και το μέλος της Επιτροπής που αναπληροί τον Πρόεδρο πρέπει να προέρχεται ομοίως από το διπλωματικό κλάδο και να φέρει τον ανωτέρω βαθμό. Με την ίδια απόφαση ορίζονται: α) ως εξεταστές, είτε μέλη της Κ.Ε.Ε., τακτικά ή αναπληρωματικά, είτε λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, εν ενεργεία ή μη, είτε ιδιώτες -  ειδικοί επιστήμονες, β) ως υπεύθυνοι για τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του έργου της Κ.Ε.Ε., μέχρι 10 υπάλληλοι των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και Διοικητικών Γραμματέων με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και γ) ως επιτηρητές υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κ.Ε.Ε. με ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιοποιείται με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο, το αργότερο επτά ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού, οριστικοποιεί τους πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων, που γίνονται δεκτοί, καθώς και εκείνων, που αποκλείονται από το διαγωνισμό, και καθορίζει το πρόγραμμα της γραπτής δοκιμασίας και της προφορικής εξέτασης, τα εξεταστικά κέντρα και την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, στις οποίες θα διεξαχθεί η γραπτή δοκιμασία, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια: α) το προκριματικό και β) το τελικό.

1) Προκριματικό στάδιο - γραπτή δοκιμασία
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία στα ακόλουθα 4 μαθήματα:

Α) ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
α) Ελληνικά
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες
• Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος σε 550 έως 750 λέξεις (70 μονάδες)
• Συνοπτική απόδοση (περίληψη) κειμένου έως δύο σελίδων σε 70 έως 100 λέξεις (30 μονάδες)
β) Αγγλικά ή Γαλλικά
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες
• Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος (300−350 λέξεις) (50 μονάδες)
• Μετάφραση 10 έως 15 στίχων από την ελληνική στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα (25 μονάδες)
• Μετάφραση 10 έως 15 στίχων από την αγγλική ή γαλλική στην ελληνική γλώσσα (25 μονάδες)

Β) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
α) Δίκαιο
Διάρκεια εξέτασης: δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Εξεταστέα ύλη
• Δημόσιο Δίκαιο: Πολίτευμα−οργανωτικές βάσεις, πηγές δικαίου - ιεραρχία των κανόνων δικαίου, όργανα
και οργάνωση κράτους, οργάνωση δημόσιας διοίκησης (25 μονάδες)
• Αστικό Δίκαιο: Κανόνες του δικαίου εν γένει, φυσικά και νομικά πρόσωπα, γενικά στοιχεία δικαιοπραξιών, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα, συναίνεση και έγκριση, στοιχεία κληρονομικού δικαίου (25 μονάδες)
• Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Ιθαγένεια (κτήση, αποβολή, αναγνώριση και ανάκτηση), γενικά χαρακτηριστικά της έννοιας της δημόσιας τάξης, κατοικία και διαμονή ως συνδετικά στοιχεία (25 μονάδες)
• Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο: Βασικοί θεσμοί Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου (Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Δικαστήριο, κατηγορίες κανόνων δικαίου, προσφυγή για μη συμμόρφωση κράτους - μέλους) (25 μονάδες)
β) Οικονομία - Δημόσιο Λογιστικό
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά
Εξεταστέα ύλη
Βασικές οικονομικές έννοιες, προσδιορισμός τιμών,μορφές αγοράς, συνολική ζήτηση και προσφορά, προσδιορισμός εθνικού εισοδήματος, οικονομική ανάπτυξη, δημόσια οικονομικά, δημόσια έσοδα και έξοδα, βασικά μεγέθη ελληνικής οικονομίας (100 μονάδες)

2) Τελικό στάδιο - προφορική εξέταση (100 μονάδες)
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική εξέταση των γενικών τους γνώσεων στα πεδία της ελληνικής πολιτικής ιστορίας από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της παγκόσμιας γεωγραφίας, στο πλαίσιο της οποίας θα αξιολογηθούν οι γενικότερες δεξιότητές τους (αναλυτικές λεκτικές, κρίσης και αντίληψης).

Τα θέματα της γραπτής δοκιμασίας επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.και μεταδίδονται στα εξεταστικά κέντρα με οποιοδήποτε πρόσφορο ασφαλές μέσο. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν είτε να αναπτύσσονται γραπτά είτε/και, ειδικά σε ό,τι αφορά στα δευτερεύοντα μαθήματα, να σημειώνονται με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών, σε τετράδια, που διανέμονται στους υποψηφίους. Τα θέματα, που απαντώνται με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών, είναι ισοδύναμα.

Στο πλαίσιο της τήρησης της ομαλής διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας η Κ.Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να αποβάλει από την αίθουσα, στην οποία διεξάγεται η γραπτή δοκιμασία, και να αποκλείσει από το διαγωνισμό, αφού προηγουμένως τους καλέσει προφορικά σε άμεση ακρόαση, υποψηφίους, οι οποίοι αλληλοβοηθούνται, επιθέτουν στα τετράδιά τους σημεία αναγνώρισης ή τα υπογράφουν, δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες της Κ.Ε.Ε. και των επιτηρητών, διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη, χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικά τη διαδικασία.

Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων στα τετράδιά τους καλύπτονται κατά την παράδοσή τους με σκούρο αδιαφανές χαρτί, που επικολλάται παρουσία τους από τους επιτηρητές, οι οποίοι κάνουν το σχετικό έλεγχο και μονογράφουν τα τετράδια.

Κάθε ένα από τα ως άνω τέσσερα μαθήματα βαθμολογείται με ενιαίο βαθμό (100 μονάδες) χωριστά από 2 εξεταστές, είτε μέλη της Κ.Ε.Ε., τακτικά ή αναπληρωματικά, είτε λειτουργούς ή υπαλλήλους του  δημοσίου τομέα, εν ενεργεία ή μη, είτε ιδιώτες−ειδικούς επιστήμονες, που ορίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Ε. Η χρήση δεκαδικών ψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι βαθμολογητές σημειώνουν τους βαθμούς κατά ερώτηση και τη συνολική βαθμολογία στον ειδικό χώρο του τετραδίου, ο οποίος καλύπτεται με σκούρο αδιαφανές χαρτί. Μετά τη βαθμολόγηση του μαθήματος και από το δεύτερο βαθμολογητή οι βαθμοί αποκαλύπτονται και συγκρίνονται μεταξύ τους. Εφόσον από τη βαθμολογία των 2 βαθμολογητών δεν προκύπτει διαφορά μεγαλύτερη από 15 μονάδες, ο αριθμητικός μέσος όρος των 2 βαθμών αποτελεί το βαθμό του μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση διενεργείται αναβαθμολόγηση από αναβαθμολογητή, που ορίζεται με απόφαση της Κ.Ε.Ε. Η βαθμολογία του αναβαθμολογητή, η οποία δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερη της μικρότερης, ούτε μεγαλύτερη της μεγαλύτερης βαθμολογίας των 2 βαθμολογητών, αποτελεί τον οριστικό βαθμό του μαθήματος. Επανεξέταση ή άλλη αναβαθμολόγηση του μαθήματος δεν επιτρέπεται.

Η επίδειξη των τετραδίων στους ενδιαφερομένους πριν τη δημοσιοποίηση των τελικών πινάκων βαθμολογίας δεν επιτρέπεται.

Στη γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες των πρωτευόντων μαθημάτων. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοισυγκέντρωσαν στα 2 αυτά μαθήματα τουλάχιστον 130 μονάδες και συγχρόνως όχι λιγότερο από 60 μονάδες σε κάθε μάθημα.

Μετά τον υπολογισμό των βαθμών των πρωτευόντων μαθημάτων συντάσσονται από την Κ.Ε.Ε. οι ακόλουθοι πίνακες βαθμολογίας των πρωτευόντων μαθημάτων: α) ένας συνολικός αλφαβητικός πίνακας, που περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους, και β) ένας πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω.

Οι πίνακες βαθμολογίας δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού με τους ακόλουθους τρόπους: α) ανακοινώνονται στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών στο διαδίκτυο και β) αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα. Η γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων διενεργείται μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα δημοσιοποίησης των πινάκων βαθμολογίας των πρωτευόντων μαθημάτων.

Ο μέσος όρος των βαθμών των 4 μαθημάτων αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο προκριματικό στάδιο. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν στα 4 μαθήματα τουλάχιστον 230 μονάδες και συγχρόνως όχι λιγότερο από 50 μονάδες σε κάθε δευτερεύον μάθημα.

Μετά τον υπολογισμό των βαθμών των 4 μαθημάτων συντάσσονται από την Κ.Ε.Ε. οι ακόλουθοι πίνακες βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου: α) ένας συνολικός αλφαβητικός πίνακας, που περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους, που συμμετείχαν στη γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων, και β) ένας πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω.

Οι πίνακες βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού με τους ακόλουθους τρόπους: α) ανακοινώνονται στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών στο διαδίκτυο και β) αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα.

Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προκριματικού σταδίου.

Η προφορική εξέταση του τελικού σταδίου του διαγωνισμού ξεκινά το αργότερο μέσα σε 20
ημέρες από την ημέρα δημοσιοποίησης των πινάκων βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου και διεξάγεται δημόσια. Η αξιολόγηση του υποψηφίου στην προφορική εξέταση γίνεται από κάθε μέλος της Κ.Ε.Ε., το οποίο βαθμολογεί χωριστά τον υποψήφιο με έναν (1) βαθμό. Ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Κ.Ε.Ε. Αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο τελικό στάδιο και επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 55 μονάδες. Ο μέσος όρος των βαθμών των 4 μαθημάτων και της προφορικής εξέτασης αποτελεί τον τελικό βαθμό των υποψηφίων.

Ο τελικός βαθμός των υποψηφίων του διαγωνισμού με βάση τα προηγούμενα προσαυξάνεται κατά 20 μονάδες για την πολύ καλή τουλάχιστον γνώση κάθε μίας ξένης γλώσσας, επιπλέον της αγγλικής ή γαλλικής που έχει εξετασθεί.

Για τον τρόπο απόδειξης των ανωτέρω γνώσεων εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τα προσόντα διορισμού υπαλλήλων σε θέσεις του δημοσίου τομέα. Με βάση τις ίδιες διατάξεις αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασίας κειμένου και αρχειοθέτησης. Τα αναγκαία πιστοποιητικά και στοιχεία υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων του τελικού σταδίου η σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα επιτυχόντων προσδιορίζεται με κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται δημόσια, σε χρόνο και τόπο, που ανακοινώνεται από την Κ.Ε.Ε., με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο, το αργότερο μέσα σε 7 ημέρες.

Μετά τον υπολογισμό των τελικών συνολικών βαθμών συντάσσονται από την Κ.Ε.Ε. οι ακόλουθοι τελικοί πίνακες βαθμολογίας: α) ένας συνολικός αλφαβητικός πίνακας, που περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους, β) ένας πίνακας επιτυχόντων του τελικού σταδίου, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω, γ) ένας πίνακας διοριστέων, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που καλύπτουν από τον πίνακα επιτυχόντων τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων και
δ) ένας πίνακας επιλαχόντων, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά εκ των επιτυχόντων όσους δεν είναι διοριστέοι.

Οι τελικοί πίνακες βαθμολογίας αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την κατάρτισή τους στο ΑΣΕΠ. Παράλληλα, οι πίνακες δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά με τους ακόλουθους τρόπους: α) ανακοινώνονται στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών στο διαδίκτυο και β) αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα, αφού προηγουμένως έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η ανάρτηση των πινάκων. Κατά των  πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ενώπιον της Κ.Ε.Ε. ένσταση μέσα σε αποκλειστικήπροθεσμία 10 ημερών, που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Επί των ενστάσεων αυτών που έχουν χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής αποφαίνεται η Κ.Ε.Ε. Εντός 20 ημερών. Τόσο οι ενστάσεις όσο και οι αποφάσεις της Κ.Ε.Ε. επ’ αυτών υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ. Μετά την κύρωση των πινάκων ο πίνακας διοριστέων δημοσιεύεται επιπρόσθετα στο τεύχος Α.Σ.Ε.Π. Της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε 2 ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.

Διοριστέοι είναι μόνο όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, οι υποψήφιοι δηλαδή, οι οποίοι κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας καλύπτουν από τον πίνακα επιτυχόντων τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε περίπτωση μη αποδοχής, κωλύματος διορισμού ή παραίτησης υποψηφίου μέσα σε 6 μήνες από το διορισμό του, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά στο σχετικό πίνακα επιλαχόντων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved